Змс-02-130/01. 06. 2011 „„Апекс-сервиз" оод конкурентноспособна и


с. 1ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдещеОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект ЗМС-02-130/01.06.2011 „„Апекс-сервиз” ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Апекс-сервиз ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на на Европейски Съюз и Договарящия орган.


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

по чл. 35, ал. 1 от ПМС 55
Долуподписаният/-ата

_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на

_________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)

В качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.)

на ____________________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)

търговския регистър по фирмено дело № по описа за г. на ____________ окръжен (градски) съд, със седалище _______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура с открит изор за определяне на изпълнител с предмет „Доставка на специализиран софтуер за управление и контрол на вътрешно-производствения процес в „Апекс-сервиз” ООД”, обявена чрез публикуване на обява във в. „Дневник”, бр. 190 (2651) от 10.10.2011 г.,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

Представената оферта за доставка по настоящата тръжна процедура с открит избор е валидана 90 дни от крайния срок за получаване на оферти.


___________ 2011 г. ДЕКЛАРАТОР : _______________(дата)

 Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.


с. 1

скачать файл