Здравеопазването в световен мащаб: Комисията призовава ес да ускори


с. 1


IP/10/403

Брюксел, 31 март 2010 г.Здравеопазването в световен мащаб: Комисията призовава ЕС да ускори действията, свързани със здравеопазването

Европейската комисия днес прие предложения за увеличаване на ролята на ЕС в здравеопазването в световен мащаб Целта е приносът на Европа да се направи по-ефективен, така че по-добре да бъдат подпомагани развиващите се държави в постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Комисията представя четири подхода за подобряване на здравеопазването в световен мащаб: установяване на по-демократично и по-координирано глобално управление; поощряване на колективни усилия за насърчаване на всеобщ достъп до здравни услуги за всички; гарантиране на по-добра съгласуваност между политиките на ЕС, свързани със здравеопазването; подобряване на координацията на научните изследвания в ЕС относно здравеопазването в световен мащаб и увеличаване на достъпа в развиващите се страни до нови знания и лечения.

Европейският комисар за развитие Андрис Пиебалгс, европейският комисар по въпросите на здравеопазване и защита на потребителите Джон Дали и европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновации и наука Мойра Гейгън-Куин заявиха: „Здравеопазването е право на всеки в Европа и извън нея. Но то е право, от което твърде много хора днес не могат да се възползват. Целите на хилядолетието за развитие относно здравеопазването, детската смъртност, майчината смъртност и ХИВ/СПИН са сред тези, при които има най-голямо закъснение. Ние не можем да приемем това. Като основен партньор на развиващите се страни, ЕС носи отговорността да играе водеща роля за справянето с предизвикателствата пред здравеопазването в световен мащаб. Работата с най-бедните страни в света за подобряване на достъпа до нови знания и животоспасяващи лечения, например чрез партньорства за научни изследвания е морално задължение и е също в наш собствен интерес: например границите не спират разпространението на заразните болести. Днешното предложение е част от подготовката за срещата на високо равнище на ООН за Целите на хилядолетието за развитие през септември, където ЕС трябва бъде единодушен и да вдъхва доверие.“Четири основни области за действие

През последното десетилетие политиката в областта на здравеопазването заема важни позиции в международен план и помощта за здравеопазване се увеличи четирикратно, като понастоящем възлиза на над 16 милиарда EUR. Постигнати бяха успехи и конкретни резултати, върху които може да се надгражда. При все това, липсата на напредък по ЦХР в областта на здравеопазването в най-бедните страни и нарастващите предизвикателства на глобализацията изискват силна визия за здравеопазването, становища и действия на ниво ЕС. Комисията предлага днес области на действие, основани на принципите на ЕС за солидарност, като целта е да се гарантира справедлив достъп до качествени здравни услуги за всички. Комисията подчертава основните предизвикателства, с които трябва да се справи ЕС: лидерство, достъп до качествени здравни услуги за всички, съгласуваност на политиките на ЕС и знание. Тази нова рамка на политиката има за цел да бъде повратна точка в насърчаване правото на здравеопазване и по-успешно справяне с предизвикателствата в здравеопазването в световен мащаб.

Предложенията за отговор на ЕС на четирите предизвикателства са:


  • Насърчаване глобалното управление на здравеопазването: ЕС трябва да защитава единна позиция в агенциите на ООН и да работи за намаляване на многочислеността на проектите в областта на здравеопазването.

  • Напредък към всеобщ достъп до здравни услуги: ЕС трябва да гарантира,че помощта за развитие подпомага развиващите се страни да изградят устойчиви здравни системи и трябва да насърчава разделението на труда сред всички участници, било то публични или частни, като това ще доведе до натрупване на знания и финансиране в отрасъла на здравеопазването. Комисията ще предложи списък с приоритетни страни, в който ще бъдат включени главно тези, които изостават най-много от постигането на ЦХР в областта на здравеопазването, и в които ЕС трябва да съсредоточи своята помощ.

  • Гарантиране на по-добра съгласуваност на вътрешните и външни политики на ЕС във връзка със здравеопазването в световен мащаб: ЕС ще комбинира своята водеща роля в търговията и развитието, за да създаде съгласуван подход към здравеопазването в световен мащаб, включително също по въпроси като миграцията, сигурността, продоволствената сигурност и изменението на климата.

  • Увеличаване на знанията в областта на здравеопазването в световен мащаб: да се гарантира, че научните изследвания и иновациите водят до създаването на достъпни продукти и услуги на приемлива цена, както и че няма пренебрегнати болести. 7-мата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания (FP7) включва международно сътрудничество за постигане на ЦХР в областта на здравеопазването, също както и разширени научни изследвания върху болести, които могат да са бедствие за развиващите се страни. Например, само през първите три години от приложението на FP7 (2007—2009 г.) ЕС инвестира повече от 200 милиона EUR в научноизследователски проекти за контрол и лечение на ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза.

Това съобщение ще бъде разисквано в Съвета по външни работи на 11 май. Срещата на високо равнище за здравеопазването в световен мащаб, в която ще участват министрите на здравеопазването и развитието на държавите-членки на ЕС, ще проучи възможността за допълнителни действия през юни.

За повече информация

Съобщение на Комисията „Ролята на ЕС в здравеопазването в световен мащаб“;

Със съобщението на Комисията се публикуват 3 работни документа на службите на Комисията: Принос към всеобщ достъп до здравни услуги чрез сътрудничество в развитието; Здравеопазването в световен мащаб: отговор на предизвикателствата на глобализацията; Европейски научни изследвания и знания за здравеопазването в световен мащаб.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Примери за проекти, финансирани от ЕС:

Инициатива за репродуктивно здраве за младежта в Азия (RHIYA) — Шри Ланкаhttp://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Всеобхватен пакет за лечение и грижи за носители на ХИВ в Зимбабвеhttp://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Имунизацията е най-добрия защитник на Вашето дете — Нигерияhttp://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Подобряване на грижите и здравните услуги за майката и детето в Узбекистанhttp://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


с. 1

скачать файл