Здравеопазване на животните”


с. 1
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

УТВЪРЖДАВАМ:


РЕКТОР: ДЕКАН:

/ доц. Д-р Д. Греков / /доц. Д-р Б Божинов/
У Ч Е Б Н А ПРОГРАМА


за дисциплината: „Здравеопазване на животните” /шифър:04.03.06/.


включена като Задължителна в учебния план на
специалност ЖИВОТНОВЪДСТВО
област 6.0. Аграрни науки и ветеринарна медицина
професионално направление 6.3.”Животновъдство”
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”
форма но обучение: Задочно
Преподавател: гл. ас. д-р Румяна Иванова

Утвърдена на заседание на КС на катедра “Животновъдни науки”, Протокол №…… от 2008 година

П л о в д и в, 2008 г.
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Код

Водещ преподавател

Основна форма на контрол

Часове

Кредитни точки

Аудиторни

Извън аудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения

семинари


Учебни практики

Други форми

Ж.05.09.37

Гл. ас.

Д-р Румяна ИвановаИзпит

15

15
95

125

5.00

II. АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Здравеопазване” има за цел да запознае студентите по животновъдство с основни въпроси от някои дисциплини, които се изучават в специалността “Ветеринарна медицина”. Като база върху която се изграждат познанията върху учението за болестта служи патологичната морфология и патологичната физиология. Предлаганият материал дава дава общи сведения за причините и условията на възникване на патологичните процеси и протичането на болестите. След това вниманието се спира върху видовете лекарствени форми и средства, тяхното действие в организма, начините на прилагане и дозиране.

Разглеждат се най-често срещаните вътрешни незаразни болести, засягащи различни органи и системи, а също така и болести причинени от неправилно хранене и нарушена обмяна на веществата. Заслужено място се отрежда на заразните и паразитни болести, тяхната профилактика и мерките за борба с тях.

Една от целите на агроном-животновъда е да получи по-вече, по-качествена и по-евтина животинска продукция. Това е възможно само ако са налице високопродуктивни и здрави животни. Тук идва необходимостта от елементарни познания върху причините и същността на различните болестни процеси, влиянието им върху животинския организъм, мерките за предпазване и борба срещу различните заболявания, които са в резултат от неправилното хранене, гледане и използване на животните.

Запознаването на студентите с тези въпроси, ще им даде възможност като утрешни специалисти в областта на животновъдството да организират високоефективна зоопрофилактика срещу заболяванията от незаразно, заразно и паразитно естество.III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
III.1. ЛЕКЦИИ


1.Общо учение за болестта Съвременни представи за понятията болест и здраве. Обща етиология и патогенеза. Ролята на факторите на външната среда за възникване и развитие на болестите.


1 час

2. Основни патологични процеси и изменения в тъканите.

1 час

3. Патофизиология на типовите нарушения в обмяната на веществата (въглехидрати, мазнини, протеини). Патофизиология на обмяната на минералните вещества и водата. Нарушения на киселинно-алкалното равновесие в организма.


1 час

4. Основни понятия във фармакологията. Действие на лекарствата в организма. Начини на прилагане и дозиране. Лекарствени средства действащи предимно на ЦНС. Химиотерапевтични средства и антибиотици. Лекарствени средства специфични за ветеринарната медицина.


2 часа

5. Установяване на бременност. Патология на бременността. и раждането. Патология на следродилния период. Болести на млечната жлеза. Безплодие при селскостопанските животни.


2 часа

6. Пропедевтика и вътрешни незаразни болести. Общи принципи на профилактика на вътрешните незаразни болести.


1 час

7. Обща епизоотология. Основи на учението за инфекцията. Същност и протичане на инфекциозните болести. Епизоотичен процес. Профилактика на инфекциозните болести. Предпазване на страната, здравите райони, селищата и стопанствата от инфекциозни болести. Мерки за ограничаване и ликвидиране на епизоотиите.


1 час

8. Болести, общи за всички или за няколко вида животни и човека (антракс, туберкулоза, тетанус, бруцелоза, бяс, листериоза, лептоспироза). Болести по едрите и дребни преживни (мукозна болест по говедата, левкоза по говедата, спонгиформна енцефалопатия по говедата, син език, ентеротоксемия, заразен некротичен хепатит, гангренозен мастит, заразна ектима, шарка, копитен гнилец). Болести по свинете (чума, червенка, паратиф, едемна болест, атрофичен ринит). Болести по птиците (пулуроза и тиф, холера, псевдочума, Марекова болест, ларинготрахеит, заразна инфлуенца ).


4 часа

9. Паразитни болести. Паразитизъм и гостоприемници. Профилактика и ликвидиране на паразитните болести. Принципи на лечение. Арахноентомози (краста, пасищни кърлежи, меки кърлежи, хиподермоза, естроза, мухи, табаниди, комари, космояди, пухоперояди, въшки, бълхи). Мерки за борба срещу ектопаразитите.2 часа

III. 2. УПРАЖНЕНИЯ
1. Опитни животни, хващане, фиксиране и наркотизиране. Имунизиране, серумиране и ваксиниране. Туберкулонизация.

2 часа

3.Кастрация на мъжки и женски животни. Обезроговяване на животни в различни възрасти.

2 часа

4. Елементи от фармакологията. Лекарствени средства и лекарствени форми. Начини на прилагане на лекарствените средства. Лекарствени средства приложими в животновъдството. Посещение на ветеринарна аптека.

3 часа

6. Вземане и изпращане на материал за лабораторна изследване. Някой лабораторни методи на изследване на животните. Посещение на ветеринарно-диагностична лаборатория – Пловдив.

2 часа

7. Методи за прижизнено и следсмъртно диагностициране на хелминти. Хелминтологично изследване на външната среда.

2 часа

9. Изучаване на причинители на паразитни болести. Обща морфологична и биологична характеристика на трематодите, цестодите, нематодите и протозоите.


1 час

11. Морфологична и биологична характеристика на кърлежите и насекомите.

1 час

13.Изработване на зоопрофилактичен календар/заразни и паразитни болести/.

2 часа

III. 3. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ:


III. 3. 1. РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРОЕКТ ИЛИ РЕФЕРАТ – 25 часа

Студентите получават задания за разработване на проекти по:

*Профилактика на зооантропозоонозите.

*Обследване на кравефермите и профилактика на маститите.

*Профилактика на копитните заболявания.

*Изработване на зоопрофилактичен календар за различните категории и видове животни по отношение на заразните болести.

*Изработване на зоопрофилактичен план за различните категории и видове животни по отношение на паразитните болести.

III. 3. 2. САМОПОДГОТОВКА – 40 часа

Самостоятелно разработване на част от учебния материал /до 50% от курса за редовни студенти/.

1. Имунобиологична реактивност. Имунитет. Алергия.

2. Патофизиология на периферното кръвообращение. Възпаление. Видове възпаления. Патофизиология на топлинната регулация.

3. Болести на храносмилателната система (запушване на хранопровода, гастрит, ентерит, язвена болест, атония, ацидоза, алкалоза, тимпания на търбуха, колики при коня, жълтеница, чернодробна дистрофия), сърдечно-съдовата (пороци на сърцето, внезапна сърдечна смърт при свинете, болести на миокарда, травматичен ретикулоперикардит), дихателната (бронхит, бронхопневмония, емфизем на белите дробове) и отделителната системи/ нефроза, нефрит, цистит.

4. Болести причинени от неправилно хранене и нарушена обмяна на веществата.

5.Хирургически болести. Основни форми на хирургична инфекция / фурункул, абсцес, флегмон, язва/. Открити механични повреди.

6. Хирургически операции от стопански характер /кастриране и обезроговяване/.

7. Протозойни болести (хемоспоридиози, кокцидиози, спирохетози).

8. Хелминтози (трематодози, цестодози, нематодози).

9. Основи на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията.

10. Превантивна ветеринарномедицинска дейност и съпротивителна способност на животинския организъм.


III. 3. 3. Подготовка за изпит – 30 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
1.Лекциите обхващат основни въпроси от някой ветеринарно – медицински дисциплини. Имайки предвид това първо се прави въведение в съответната област с характерните за нея термини и понятия, след което се представя специалната част. Акцентът е върху същността на патологичния процес, стратегията и методите за контрол на болестите по селскостопанските животни. По време на лекциите студентите могат да водят записки и задават въпроси върху материала. Онагледяването е с таблици, фигури и диапозитиви.

2. Упражненията следват лекционния материал и също включват теоретична част. Запознават студентите с основните патологични процеси, с морфологичната и биологичната характеристика причинителите на някой заразни и паразитни болести по селскостопанските животни. Ползват се микро- и макроскопски препарати, лабораторни и клинични техники и други. Предвидени са посещения в различни ферми, клиники и ветеринарни аптеки.

3. Проектите се проверяват, оценяват и се прави обща дискусия.

4. Самоподготовката включва самостоятелно разработване на част от учебния материал, като на студентите се дава информация за литературата, която може да ползват и им се раздават лекционни записки.

5. Заверката на лекциите и упражненията се прави съгласно общоприетите изисквания за присъствие и участие в учебния процес.

6. Изпитът се провежда в две части – писмен и устен. Писменият изпит се извежда в учебна зала или аудитория – студентите изтеглят по един вариант от предварително подготвен тест и по три въпроса от конспект върху учебния материал. След проверка на писмените работи се задават доуточняващи въпроси във връзка с темите, и се дооформя оценка. Основна тежест в оценката се пада на писмения изпит.


V. КОНСПЕКТ

КОНСПЕКТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

 1. Общо учение за болестта Съвременни представи за понятията болест и здраве. Обща етиология и патогенеза.

 2. Ролята на факторите на външната среда за възникване и развитие на болестите.

 3. Имунобиологична реактивност. Имунитет.

 4. Имунобиологична реактивност. Алергия.

 5. Основни патологични изменения в тъканите. Атрофия. Некроза. Регенерация.

 6. Дистрофии: белтъчна, тлъстинна, пигментна и калциева. Хипертрофия.

 7. Основни патологични процеси. Патофизиология на периферното кръвообращение. Хиперемия. Анемия.

 8. Патофизиология на периферното кръвообращение.Тромбоза. Емболия. Оток. Кръвоизлив.

 9. Възпаление. Видове възпаления.

 10. Патофизиология на топлинната регулация. Треска.

 11. Патофизиология на типовите нарушения в обмяната на веществата (въглехидрати, мазнини, протеини).

 12. Патофизиология на обмяната на минералните вещества и водата.

 13. Нарушения на киселинно-алкалното равновесие в организма.

 14. Основни понятия във фармакологията. Действие на лекарствата в организма. Начини на прилагане и дозиране. Лекарствени средства действащи предимно на ЦНС.

 15. Химиотерапевтични средства и антибиотици.

 16. Установяване на бременност. Патология на бременността и раждането.

 17. Патология на следродилния период. Задържане на плацентата.

 18. Болести на млечната жлеза. Безплодие при селскостопанските животни.

 19. Пропедевтика и вътрешни незаразни болести. Болести на храносмилателната система: запушване на хранопровода, гастрит, ентерит и язвена болест.

 20. Болести на храносмилателната система при преживните животни: атония, ацидоза, алкалоза и тимпания на търбуха.

 21. Колики при коня, жълтеница и чернодробна дистрофия.

 22. Болести на сърдечно-съдовата система: внезапна сърдечна смърт при свинете, пороци на сърцето, болести на миокарда и травматичен ретикулоперикардит.

 23. Болести на дихателната система: бронхит, бронхопневмония, емфизем на белите дробове. Болести на отделителната система.

 24. Болести причинени от неправилно хранене и нарушена обмяна на веществата. Общи принципи на профилактиката на вътрешните незаразни болести.

 25. Основни форми на хирургична инфекция. Фурункул. Абсцес. Флегмон. Язви. Рани.

 26. Кастрация. Кастриране на мъжки животни. Грижи за животните след кастриране.

 27. Кастрация. Кастриране на женски животни. Грижи за животните след кастриране.

 28. Обезроговяване на животни в различни възрасти.

 29. Обща епизоотология. Основи на учението за инфекцията. Същност и протичане на инфекциозните болести.

 30. Епизоотичен процес. Профилактика на инфекциозните болести. Предпазване на страната, здравите райони, селищата и стопанствата от инфекциозни болести. Мерки за ограничаване и ликвидиране на епизоотиите.

 31. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

 32. Антракс.

 33. Туберкулоза.

 34. Тетанус. Бруцелоза.

 35. Бяс.

 36. Листериоза. Лептоспироза.

 37. Мукозна болест, левкоза и спонгиформна енцефалопатия по говедата,

 38. Болести по овцете и козите: ентеротоксемия, заразен некротичен хепатит, гангренозен мастит.

 39. Заразна ектима. Шарка. Копитен гнилец. Син език.

 40. Болести по свинете: чума и червенка.

 41. Паратиф. Едемна болест. Атрофичен ринит.

 42. Болести по птиците:пулуроза и тиф. Холера.

 43. Псевдочума. Марекова болест. Ларинготрахеит. Инфлуенца.

 44. Паразитни болести. Паразитизъм и гостоприемници. Протозойни болести: хемоспоридиози, кокцидиози, спирохетози.

 45. Хелминтози: трематодози.

 46. Цестодози.

 47. Нематодози.

 48. Арахноентомози: краста, пасищни кърлежи и меки кърлежи.

 49. Хиподермоза. Естроза. Мухи. Табаниди и комари.

 50. Космояди. Пухоперояди. Въшки и бълхи.

VI. ЛИТЕРАТУРА


1. Диманов Д., 1995, “Основи на ветеринарната медицина”, Земиздат, София.

2. Диманов Д., Ю. Митев, Ст. Георгиев, 2002, “Ръководство за практическа подготовка по здравеопазване на животните”, Ст. Загора.

3. Кръстев А., Хр. Христев, 1999, “Зоохигиена с основи на зоопрофилактиката”, Академично издателство на ВСИ, Пловдив.

4. Кръстев А., Ст. Петров, Хр. Христев, Д. Димов, Р. Иванова, 2001, “Ръководство по зоохигиена с основи на зоопрофилактиката, Академично издателство на ВСИ, Пловдив.

5. Иванов В., и др., 1982, “Патологична физиология на домашните животни”, Земиздат, София.

6. Василев Ив., и др., 1986, “Ветеринарна паразитология и инвазионни болести”, Земиздат, София.

7. Лозанов Л., 1989, “Обща патологична морфология на домашните животни”, Земиздат, София.

8. Габрашански П., и др., 1989, “Пропедевтика на вътрешните болести по домашните животни”, Земиздат, София.

9. Симеонов С., 1983, “Ветеринарна токсикология”, Земиздат, София.

10. Арсов Р., и др., 1988, “Епизоотология”, Земиздат, София.

Гр. Пловдив Изготвил:

Дата 08.04.2008г /гл.ас.д-р Р. Иванова/

Ръководител катедра:

/доц. д-р В. Николов/с. 1

скачать файл