Заседание в състав: военен съдия: капитан величка захариева влашева


с. 1
П Р И С Ъ Д А
1
В ИМЕТО НА НАРОДА
Днес, 03 януари 2013 год., Пловдивският военен съд в гр. Пловдив - сградата на съда, в ОТКРИТО съдебно заседание в състав:

ВОЕНЕН СЪДИЯ: капитан ВЕЛИЧКА ЗАХАРИЕВА ВЛАШЕВА


при секретар Виолета Василева Драгиева и с участието на прокурора от Пловдивската военно-окръжна прокуратура полк. Димо Бъчваров, разгледа НОХД № 399/2012 г. по описа на съда, против *** Л.Й.Н., от военно формирование *** - ***, обвинен по 212б, ал. 1, т. 1, предл. 1, вр. чл. 212, ал. 1, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Подсъдимият *** Л.Й.Н. е постъпил на служба в БА от 20.12.1993 г. До 1998 г. служил в гарнизон ***. До 2001 г. служил в гарнизон ***. Във военно формирование *** - *** служил от 24.08.2001 г. Последното военно формирование до 01.06.2008 г., се е намирало в гарнизон ***. В последствие е било дислоцирано в гр. *** като запазило военно-пощенския си номер.

Подсъдимият *** Н. изпълнявал длъжността „*** *** - ***. Като военнослужещ притежавал професионални знания и умения да анализира, систематизира и оценява фактите. Умеел да работи в екип.

При вземане на решения се съобразявал с нуждите на подчинените си. Командваното от него подразделение постигало добри резултати при проведените учения, изпити и проверки.

По време на службата си е бил НАКАЗВАН ПЕТ ПЪТИ, със „***”, пет пъти с „***” и веднъж със „***”.

НАГРАЖДАВАН е ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ПЪТИ с „***”, два пъти с „***”, веднъж с „***”, веднъж с „***” и веднъж с „***”.

НЕ ОСЪЖДАН, справка за съдимост л. 15 от съдебния том.
По време на службата си извършил следното:

Подсъдимият *** Л.Й.Н. е постъпил на служба на 24.08.2001 г., във военно формирование *** - ***, което от 01.06.2008 г., преминало в състава на военно формирование *** -***. Преди това военното формирование се е намирало в гарнизон - ***. Поради преместването на военното формирование в гарнизон ***, подсъдимият *** Н. ***, като сключил договор за наем от 01.06.2008 г., със св. К. И.Д.. Семейството му останало да живее в гр. Пловдив бул. ”***”, ***

Подсъдимият *** Н. подал молби - декларации от 05.06.2008 г., от 03.11.2008 г. и от 03.06.2009 г. до жилищната комисия на военното формирование за изплащане на месечни компенсационни суми като военнослужещ живеещ при условията на свободно договаряне. В същите не упоменал, че е бил страна в сделка с недвижим имот, като отразил невярно обстоятелство, а именно, че той и членовете на неговото семейство му не са прехвърляли жилищен имот на други лица през последните пет години, а в действителност на 06.12.2004 г., в гр. ***, обл. *** със съпругата си св. Т. И. Н., са продали недвижим имот - семейно жилище намиращо се в с. ***, общ. ***, обл. ***, бл. *** състоящо се от 72.28 кв метра площ, чрез нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том ІV, рег. № 5592, дело № 660 от 2004 г.

По гореописания начин подсъдимият *** Л.Й.Н., през периода от 18.07.2008 г. до 21.12.2009 г., включително, в района на военно формирование *** – ***, при условията на продължавано престъпление – на петнадесет пъти, чрез използване на документи с невярно съдържание: Молба -декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 05.06.2008 г., Молба -декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.11.2008 г., Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.06.2009 г., в които е ОТРАЗИЛ невярно обстоятелство, а именно, че той и членовете на неговото семейство не са прехвърляли жилищен имот на други лица през последните пет години, а в действителност на 06.12.2004 г., в гр. *** обл. *** със съпругата си св. Т. И. Н., са продали недвижим имот - семейно жилище намиращо се в с. ***, общ. ***, обл. ***, блок ***, състоящо се от 72.28 кв. метра площ – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том ІV, рег. № 5592, дело № 660 от 2004г., в нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА „за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, приета с ПМС № 16/05.02.2008 г. и в нарушение чл. 7, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № Н-10 от 18.06.2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем”, получил без правно основание чуждо движимо имущество-компенсационни суми – пари, както следва:

1. За месец юли 2008 г., на основание заповед № 297/16.07.2008 г. на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 18.07.2008 г.,

2. За месец август 2008 г., на основание заповед № 328/12.08.2008 г. на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 15.08.2008 г.,

3. За месец септември 2008 г., на основание заповед № 361/09.09.2008 г. на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 10.09.2008 г.,

4. За месец октомври 2008 г., на основание заповед № 405/10.10.2008 г. на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 14.10.2008 г.,

5. За месец ноември 2008 г., на основание заповед № 441/05.11.2008 г. на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 11.11.2008 г.,

6. За месец декември 2008 г., на основание заповед № 472/03.12.2008 г. на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 05.12.2008 г.,

7. За месец януари 2009 г., на основание заповед № 14/07.01.2009 г., на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 12.01.2009 г.,

8. За месец февруари 2009 г., на основание заповед № 93/06.02.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 11.02.2009 г.,

9. За месец март 2009 г., на основание заповед № 154/27.03.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 27.03.2009 г.,

10. За месец април 2009 г., на основание заповед № 178/16.04.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 16.04.2009 г.,

11. За месец май 2009 г., на основание заповед № 201/13.05.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 19.05.2009 г.,

12. За месец юни 2009 г., на основание заповед № 241/12.06.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 16.06.2009 г.,

13. За месец юли 2009 г., на основание заповед № 274/10.07.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 20.07.2009 г.,

14. За месец август 2009 г., на основание заповед № 315/19.08.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 16.09.2009 г.,

15. За месец септември 2009 г., на основание заповед № 342/16.09.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева и за месец октомври 2009 г., на основание заповед № 367/12.10.2009 г. на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, или общо получил 120 лв. за месец септември 2009 г. и месец октомври 2009 г., изплатени по дебитна карта на 21.12.2009 г., или всичко получил без правно основание чуждо движимо имущество - компенсационни суми – пари на обща на стойност 960.00 лева, собственост на Министерство на отбраната и на военно формирование *** -***, подразделение на военно формирование *** - ***, с намерение да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд е ЗАМЕСТИЛ полученото имущество, като внесъл неправомерно получената сума в размер на 960.00 лева с квитанция към ПКО № 158/29.08.2012 г. в касата на военно формирование *** – ***.

Съдът счита, че деянието е извършено от подсъдимия и в хипотезата на чл. 93, т. 9 НК – „МАЛОВАЖЕН СЛУЧАЙ” с оглед на липсата на вредни последици, както и с оглед на смекчаващите обстоятелства – чистото му съдебно минало към момента на извършване на деянието, направените самопризнания, с които е съдействал за разкриване на обективната истина, добрите характеристични данни за него като военнослужещ, критичното отношение към извършеното, респективно възстановено имущество, грижите, които полага за семейството си.

Горното налага извода, че подсъдимият *** Н. е осъществил от фактическа страна състава на престъпление по реда на чл. 212б, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 212, ал. 6, във вр. чл. 212, ал. 1, алт. 1 във вр. чл.26, ал.1 от НК , като извършеното от страна на подсъдимия деяние представлява „МАЛОВАЖЕН СЛУЧАЙ” - чл. 93, т. 9 от НК.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните и приобщени към делото многобройни писмени и веществени доказателства. От своя страна подсъдимият Н. се признавал за виновен и съжалявал за постъпката си. Съдействал за разкриване на обективната истина.

Субект на престъплението по чл. 212 от НК може да бъде всяко наказателно отговорно лице. Престъплението се характеризира с това, че то има за свое средство опорочен документ. Този документ пресъздава за адресата на измамата несъществуващи обстоятелства с гражданско-правно значение. Предвид на тях, убедил се в наличието им, адресатът прави имуществено разпореждане. Изпълнителното деяние се състои в получаването на чуждо движимо имущество чрез използване на документ с невярно съдържание, а такъв е всеки документ, който не отговаря на действителността. Престъплението може да се осъществи само при условията на ПРЯК умисъл, като изиска и специален субективен признак, а именно - намерението на деецът противозаконно да присвои полученото.

По делото по безспорен начин се установява от събраните и проверени доказателства, че подсъдимият Н. е осъществил субективните и обективни признаци на това престъпление.

Деянието в конкретния случай е с по–ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от този вид.

Съдът счита, че с горното от обективна и субективна страна подсъдимия *** Н. е осъществил състава на престъплението по чл. 212б, ал. 1, т. 4, вр. чл. 212, ал. 6, вр. ал.1, алт. 1 във вр.чл.26 ал.1 от НК, за това, че през периода от 18.07.2008 г. до 21.12.2009 г., включително, в района на военно формирование *** – ***, при условията на продължавано престъпление – на петнадесет пъти, чрез използване на документи с невярно съдържание: Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 05.06.2008 г., Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.11.2008 г., Молба -декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.06.2009 г., в които отразил невярно обстоятелство, а именно, че той и членовете на неговото семейство не са прехвърляли жилищен имот на други лица през последните пет години, а в действителност на 06.12.2004 г., в гр. *** обл. *** със съпругата си Т. И. Н., са продали недвижим имот - семейно жилище намиращо се в с. ***, общ. ***, обл. ***, блок *** състоящо се от 72.28 кв. метра площ – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том ІV, рег. № 5592, дело № 660 от 2004 г., в нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА „за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, приета с ПМС № 16/05.02.2008 г. и в нарушение чл. 7, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № Н-10 от 18.06.2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем”, получил без правно основание чуждо движимо имущество -компенсационни суми – пари, както следва:

1. За месец юли 2008 г., на основание заповед № 297/16.07.2008 г. на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 18.07.2008 г.,

2. За месец август 2008 г., на основание заповед № 328/12.08.2008 г. на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 15.08.2008 г.,

3. За месец септември 2008 г., на основание заповед № 361/09.09.2008 г. на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 10.09.2008 г.,

4. За месец октомври 2008 г., на основание заповед № 405/10.10.2008 г. на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 14.10.2008 г.,

5. За месец ноември 2008 г., на основание заповед № 441/05.11.2008 г. на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 11.11.2008 г.,

6. За месец декември 2008 г., на основание заповед № 472/03.12.2008 г. на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 05.12.2008 г.,

7. За месец януари 2009 г., на основание заповед № 14/07.01.2009 г., на командир военно формирование ***-***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 12.01.2009 г.,

8. За месец февруари 2009 г., на основание заповед № 93/06.02.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 11.02.2009 г.,

9. За месец март 2009 г., на основание заповед № 154/27.03.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 27.03.2009 г.,

10. За месец април 2009 г., на основание заповед № 178/16.04.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 16.04.2009 г.,

11. За месец май 2009 г., на основание заповед № 201/13.05.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 19.05.2009 г.,

12. За месец юни 2009 г., на основание заповед № 241/12.06.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 16.06.2009 г.,

13. За месец юли 2009 г., на основание заповед № 274/10.07.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 20.07.2009 г.,

14. За месец август 2009 г., на основание заповед № 315/19.08.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, изплатени по дебитна карта на 16.09.2009 г.,

15. За месец септември 2009 г., на основание заповед № 342/16.09.2009 г., на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева и за месец октомври 2009 г., на основание заповед № 367/12.10.2009 г. на командир военно формирование *** - ***, в размер на 60 лева, или общо получил 120 лв. за месец септември 2009 г. и месец октомври 2009 г., изплатени по дебитна карта на 21.12.2009 г., или всичко получил без правно основание чуждо движимо имущество - компенсационни суми – пари на обща на стойност 960.00 /деветстотин и шестдесет/ лева, собственост на Министерство на отбраната и на военно формирование *** -***, подразделение на военно формирование *** - ***, с намерение да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, заместил полученото имущество, като внесъл неправомерно получената сума в размер на 960.00 лева с квитанция към ПКО № 158/29.08.2012 г. във финансова служба на военно формирование *** – *** и деянието представлява МАЛОВАЖЕН СЛУЧАЙ.

Същият следва да бъде признат за НЕВИНЕН и ОПРАВДАН по първоначалното обвинение по чл. 212б, ал. 1, т. 1, предл. 1, във вр. чл. 212, ал. 1, алт. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

ПРИЧИНИ: Ниско правно съзнание, липса на контрол от страна на началниците, стремеж за облагодетелстване по престъпен начин.

МОТИВИ: Користни.

В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ подсъдимият се признава за виновен и съжалява за извършеното.

Прокурорът е на становище, че установената в съдебно заседание фактическа обстановка е идентична с тази посочена в обстоятелствената част на обвинителния акт. Представителят на държавното обвинение обаче излага доводи, че правната квалификация на деянието, извършено от подсъдимия Н. следва да бъде МАЛОВАЖЕН случай, в хипотезата на чл. 212, ал. 6, вр. ал.1 от НК, а и да се вземе предвид, че същият е ВЪЗСТАНОВИЛ причинената щета, с оглед представеният ПКО ОЩЕ В ХОДА НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗОВДСТВО. Съображенията в тази насока на прокурора са следните: липсата на вредни последици за МО или военно формирование *** - ***, добрите характеристични данни за подсъдимия, критичното отношение към извършеното и възстановяване на щетата. Прокурорът иска от съда спрямо подсъдимия, след като евентуално бъде признат за виновен, да бъдат приложени правилата за давността.

Съдът изцяло споделя доводите на прокурора по изложените по-горе съображения, че в конкретния случай деянието, извършено от подсъдимия се обхваща от хипотезата на чл. 93, т. 9 от НК – „маловажен случай”, поради което не счита за необходимо да ги повтаря отново.

За извършеното от подсъдимия престъпление – това по чл. 212б, ал. 1, т. 4, вр. чл. 212, ал. 6, вр. ал. 1, алт. 1 във вр.чл.26 ал.1 от НК в особената част на закона е предвидено наказание пробация или глоба от сто до триста лева. Съдът след като съобрази датата на инкриминираното деяние – 21.12.2009 г. намира, че при преценката налице ли са условията за прилагане на давността, следва да се приложат императивните разпоредби на чл. 2, ал. 2 от НК – по-благоприятен закон, тъй като разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК е предвиждала настъпването на погасителната давност да стане след изтичането на ДВЕ ГОДИНИ. Тази разпоредба е била изменена със ЗИДПНК, ДВ бр. 26/2010 г. и към настоящия момент погасителната давност за същото престъпление би настъпила след изтичането на три годишен срок. По-благоприятният закон в конкретния случай за подсъдимата се явява този преди изменението му със ЗИДПНК, ДВ бр. 26/2010 г., поради което подсъдимият *** Н. следва да бъде признат за виновен за извършеното от него престъпление, посочено по-горе и на основание чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК на същия не следва да му се налага наказание.

Приложените по делото веществени доказателства: Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 05.06.2008 г., Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.11.2008 г. и Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.06.2009 г. следва след влизане на присъдата в законна сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ.

Разноски не са направени.

На основание чл. 301, 303 и 305, ал.5 НПК съдът
П Р И С Ъ Д И:
ПРИЗНАВА подсъдимия *** Л.Й.Н., от военно формирование *** - ***, роден на *** ***, ***, ЕГН **********

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

През периода от 18.07.2008 г. до 21.12.2009 г., включително, в района на военно формирование *** – ***, при условията на продължавано престъпление – на петнадесет пъти, чрез използване на документи с невярно съдържание: Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 05.06.2008 г., Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.11.2008 г., Молба -декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.06.2009 г., в които отразил невярно обстоятелство, а именно, че той и членовете на неговото семейство не са прехвърляли жилищен имот на други лица през последните пет години, а в действителност на 06.12.2004 г., в гр. *** обл. *** със съпругата си Т. И. Н., са продали недвижим имот - семейно жилище намиращо се в с. ***, общ. ***, обл. ***, блок *** състоящо се от 72.28 кв. метра площ – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том ІV, рег. № 5592, дело № 660 от 2004 г., в нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА „за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне”, приета с ПМС № 16/05.02.2008 г. и в нарушение чл. 7, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № Н-10 от 18.06.2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем, е получил без правно основание чуждо движимо имущество -компенсационни суми - пари общо в размер на 960.00 /деветстотин и шестдесет/ лева, собственост на Министерство на отбраната и на военно формирование *** -***, подразделение на военно формирование *** - ***, с намерение да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, заместил полученото имущество, като внесъл неправомерно получената сума в размер на 960.00 лева с квитанция към ПКО № 158/29.08.2012 г. във финансова служба на военно формирование *** – *** и деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 212б, ал. 1, т. 4, вр. чл. 212, ал. 6, вр. ал. 1, алт. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК във вр. чл. 80, ал. 1, т. 5, във вр. чл. 2, ал. 2 /по - благоприятен закон/ от НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ, тъй като наказателната отговорност е погасена, поради изтичане на предвидената в закона ДАВНОСТ, като го като го признава за НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по реда обвинението по чл. 212б, ал. 1, т. 1, алт. 1, във вр. чл 212, ал. 1, алт. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Приложените по делото веществени доказателства: Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 05.06.2008 г., Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.11.2008 г. и Молба-декларация до жилищната комисия на военно формирование *** - *** от 03.06.2009 г след влизане на присъдата в законно сила ДА СЕ УНИЩОЖАТ.Настоящата присъда може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок от днес пред Военно-апелативен съд на РБ - София.
с. 1

скачать файл