Заседание на Съвета Транспорт, телекомуникации и енергетика Брюксел


с. 1СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

7332/10 (Presse 55)

(OR. en)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3001-во заседание на СъветаТранспорт, телекомуникации и енергетика

Брюксел, 11-12 март 2010 г.


Председател Г-н José Blanco López
Министър на благоустройството на Испания
Г-н Pedro Luis Marín Uribe
Заместник министър на енергетиката


Основни резултати от заседанието на Съвета

В областта на транспорта Съветът постигна съгласие за общ подход по отношение на проекта за директива относно транспортируемото оборудване под налягане и по отношение на проекта за регламент относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване.

Той разгледа напредъка на втория етап от преговорите със Съединените американски щати относно въздухоплавателните услуги.

Съветът прие на първо четене и без обсъждане позициите си по предложенията за регламенти относно правата на пътниците, пътуващи с кораби, и на пътниците в автобусния транспорт.

В областта на енергетиката Съветът

 • постигна политическо споразумение по предложението за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз;

 • прие заключения относно стратегическия план за енергийните технологии (план SET);

 • изслуша представяне от Комисията на нейното съобщение „ЕВРОПА 2020“ и обмени мнения по въпроси от областта на енергетиката на основата на това съобщение като подготовка за приноса си към заседанието на Европейския съвет на 25 и 26 март;

По време на обяда министрите обсъдиха работната програма на Комисията в областта на енергетиката с новия комисар по енергетика Гюнтер Йотингер.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ Error: Reference source not found

Такси за сигурността на въздухоплаването Error: Reference source not found

разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване Error: Reference source not found

Втори етап на преговорите със Съединените американски щати за въздухоплавателните услуги Error: Reference source not found

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА Error: Reference source not found

ИНВЕСТИРАНЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА НИСКОВЪГЛЕРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ (ПЛАН SET) — заключения на Съвета Error: Reference source not foundПодготовка за заседанието на Европейския съвет на 25 — 26 март 2010 г.: Европейска стратегия за растеж и работни места Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ТРАНСПОРТ

 • Позиции на първо четене относно правата на пътниците, пътуващи с кораби и на пътниците в автобусния транспорт* Error: Reference source not found

 • Прегледи за моторните превозни средства — Безопасност на движението по пътищата — Процедура на комитети Error: Reference source not found

 • Позиция на ЕС по спогодбата Интербус Error: Reference source not found

 • Споразумение за сътрудничество за спътникова навигация между ЕС и Норвегия Error: Reference source not found

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Споразумение между ЕС и Фарьорските острови за сътрудничество в областта на науката и технологиите Error: Reference source not found

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Статут на мисията „EUTM Somalia“ — преговори с Уганда Error: Reference source not found

 • Дейности по контрола на оръжията в Западните Балкани Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Конференция CITES за застрашените видове (март 2010 г.) Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Etienne SCHOUPPE Държавен секретар към министър-председателя, отговарящ за мобилността

Г-н Paul MAGNETTE Министър по въпросите на климата и енергетиката

България:

Г-н Александър ЦВЕТКОВ Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Г-н Трайчо ТРАЙКОВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Чешка република:

Г-н Gustáv SLAMEČKA Министър на транспортаДания:

Г-н Hans Christian SCHMIDT Министър на транспорта

Г-жа Lykke FRIIS Министър по въпросите на климата и енергетиката и министър по въпросите на равенството между половете

Германия:

Г-н Peter RAMSAUER Федерален министър на транспорта, строителството и градското развитие

Г-н Jochen HOMANN Държавен секретар, Федерално министерство на икономиката и технологиите

Естония:

Г-н Juhan PARTS Министър на икономиката и комуникациитеИрландия:

Г-н Eamon RYAN Министър на съобщенията, енергетиката и природните ресурсиГърция:

Г-н Dimitris REPPAS Министър на инфраструктурата, транспорта и мрежите

Г-н Yannis MANIATIS Заместник министър на енергетиката

Испания:

Г-н José BLANCO LÓPEZ Министър на инфраструктурата и транспорта

Г-н Pedro Luis MARÍN URIBE Заместник-министър на енергетиката

Г-жа Concepción GUTIÉRREZ DEL CASTILLO Заместник министър по транспорта, Министерство на благоустройствотоФранция:

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представителИталия:

Г-н Claudio SCAJOLA Министър на икономическото развитиеКипър:

Г-н Constantinos Christofidis Аташе, Постоянно представителство на КипърЛатвия:

Г-н Arturs BERGHOLCS Парламентарен секретар, Министерство на транспорта и комуникациитеЛитва:

Г-н Arvydas SEKMOKAS Министър на енергетиката

Г-н Rimvydas VASTAKAS Заместник министър на транспорта и съобщенията

Люксембург:

Г-н Claude WISELER Министър на устойчивото развитие и на инфраструктуритеУнгария:

Г-н Lajos CSEPI Заместник министър, Министерство на транспорта, телекомуникациите и енергетикатаМалта:

Г-н George PULLICINO Министър на ресурсите и въпросите на селските райониНидерландия:

Г-н Camiel EURLINGS Министър на транспорта, благоустройството и управлението на водитеАвстрия:

Г-жа Doris BURES Федерален министър на транспорта, технологиите и иновациите

Г-н Reinhold MITTERLEHNER Федерален министър на икономическите въпроси, семейството и младежта

Полша:

Г-н Marcin KOROLEC Заместник-министър, Министерство на икономиката

Г-н Radosław STĘPIEŃ Заместник министър, Министерство на инфраструктурата

Португалия:

Г-н José Carlos ZORRINHO Държавен секретар за енергетиката и иновациитеРумъния:

Г-н Adriean VIDEANU Министър на икономиката, търговията и бизнес средата

Г-н Constantin DASCALU Държавен секретар, Министерство на транспорта и инфраструктурата

Словения:

Г-н Patrik VLAČIČ Министър на транспортаСловакия:

Г-н Milan MOJŠ Държавен секретар, Министерство на транспорта, пощите и телекомуникациите

Г-н Luboš HALÁK Държавен секретар, Министерство на икономиката

Финландия:

Г-жа Riina NEVAMÄKI Държавен секретар, Министерство на икономикатаШвеция:

Г-жа Maud OLOFSSON Заместник министър-председател и министър на предприятията и енергетиката

Г-жа Åsa TORSTENSSON Министър на инфраструктурата

Обединеното кралство:

Г-н Andy LEBRECHT Заместник постоянен представителКомисия:

Г-н Siim KALLAS Заместник-председател

Г-н Günther OETTINGER Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

Съветът постигна общ подход, в очакване на позицията на първо четене на Европейския парламент, по отношение на проекта за директива относно транспортируемото оборудване под налягане (6856/10).

Същевременно въпросът относно процедурните разпоредби по отношение делегирането на правомощия на Комисията за актовете за прилагане е все още отворен и ще бъде обсъден допълнително по време на преговорите по текста с Европейския парламент.

Проектът за този законодателен акт представлява преразглеждане на директива 1999/36 по същия въпрос, която е приета с оглед увеличаване на безопасността при транспортиране на такова оборудване и за осигуряване на неговото свободно придвижване в рамките на единния пазар в областта на транспорта. Текстът съдържа правила за задълженията на различните икономически оператори, за съответствието на оборудването и за инспектиращите и наблюдаващите органи и тяхното взаимно признаване.

Целта на преразглеждането е да бъдат осъвременени и рационализирани разпоредбите на директивата от 1999 г. в светлината на последните развития в областта на европейското и международното законодателство, по-специално директива 2008/68 относно вътрешния превоз на опасни товари, както и регламент 765/2008 и решение 768/2008, които определят рамката за предлагането на продукти на единния европейски пазар. С това ще бъдат премахнати противоречащите си правила и ще бъде опростена регулаторната рамка, особено що се отнася до процедурите за оценяване на съвместимостта, без съществено да се променят обхватът или мерките, предвидени в сега действащата директива.

Вследствие на това преразглеждане редица директиви, отнасящи се до оборудването под налягане, ще бъдат отменени.

Комисията представи предложението си през септември 2009 г. (13566/09). Съветът възнамерява да постигне бързо споразумение с Европейския парламент, за да могат двете институции да приемат текста на първо четене.

Такси за сигурността на въздухоплаването

Съветът взе под внимание доклад за напредъка по предложението за директива, установяваща общите принципи относно таксите за сигурността на въздухоплаването, налагани от летищата в рамките на ЕС (6439/10).

Предлаганата обща рамка предвижда да се гарантират недискриминацията и прозрачността, да се зададе подходящ обхват на консултациите относно размера на таксите за сигурност и да се гарантира, че тези такси са пряко свързани с разходите за осигуряване на сигурността на въздухоплаването. Освен това във всяка държава-членка следва да се създаде независим надзорен орган, който да осигурява правилното прилагане на директивата.

Състоянието на това предложение не се е променило много от последния доклад за напредъка, представен на Съвета по време на декемврийското му заседание (вж. съобщение за печата 17456/09). Ето защо Съветът постигна съгласие да изчака позицията на първо четене на Европейския парламент, която ще бъде приета вероятно през април 2010 г., и прикани своите подготвителни органи да възобновят разглеждането на въпроса веднага след като Европейският парламент гласува предложението.

Ключовият въпрос, по който позициите се разминават, продължава да бъде обхватът на предложения законодателен акт. В първоначалното предложение на Комисията директивата обхваща всички летища в ЕС. Някои държави-членки обаче предпочитат обхватът да бъде ограничен до летищата, чийто годишен пътнически трафик надхвърля определен праг. Докато праг от пет милиона превозени пътници би бил приемлив за мнозинството от делегациите, някои държави-членки биха предпочели да бъдат включени всички търговски летища или да бъде намален прагът. Като компромис испанското председателство предложи праг от два милиона превозени пътници, но това предложение срещна съпротивата на мнозинството от държавите-членки, които се опасяват, че намаляването на прага би могло да доведе до увеличаване на административната тежест.

Разпоредбите относно оценката на въздействието и обвързаността с разходите, както и евентуалното освобождаване от задължението за независим надзорен орган също продължават да бъдат обсъждани.

Комисията представи предложението си през май 2009 г. (9864/09) в отговор на поет ангажимент пред Европейския парламент през 2007 г. по време на преговорите, довели до приемането на рамковия регламент 300/2008 относно сигурността на въздухоплаването.

разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване

Съветът постигна съгласие по общ подход, в очакване на позицията на първо четене на Европейския парламент, по отношение на проекта за регламент относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване (7085/10).

Крайната цел на проекта за регламент е да бъде гарантирано, че разследванията на авиационни събития ще се провеждат бързо и в съответствие с най-високите стандарти, за да бъдат предотвратени бъдещи произшествия, без да определят вина или отговорност. За целта настоящото неофициално сътрудничество между националните органи за разследване на авиационни събития ще бъде преобразувано в европейска мрежа на органите за разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване. Така подсиленото сътрудничество ще бъде допълнено с комплект от задължителни правила за разследванията на авиационни събития.

По време на обсъждането на проекта за регламент делегациите с резерви по някои от въпросите успяха да ги оттеглят. Същевременно някои държави-членки отбелязаха, че някои въпроси, като отношението между разследванията на безопасността и съдебните разследвания, се нуждаят от допълнително обсъждане в хода на преговорите по текста с Европейския парламент. Освен това Комисията смята, че задължението за разследване следва да обхваща също така сериозните инциденти с по-малки въздухоплавателни средства и възнамерява да повдигне този въпрос при предстоящите обсъждания с Европейския парламент.

Що се отнася до срока за предоставянето на списъка с пътниците, намиращи се на борда на въздухоплавателно средство при възникване на произшествие, Съветът постигна съгласие, че този списък следва да бъде съставян възможно най-бързо, но не по-късно от два часа след произшествието, за да могат близките на пътниците, намиращи се на борда да бъдат информирани незабавно.

Мрежата, чието създаване предстои, ще се състои от ръководителите на органите за разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване или от техни представители и ще се оглавява от един от нейните членове за мандат от три години. Целта ѝ е да допринася за по-доброто прилагане на законодателството на ЕС относно разследванията в областта на гражданското въздухоплаване и за развиването на го-голям капацитет за разследване на цялата територия на ЕС. Сътрудничеството в рамките на мрежата включва обмен на информация, утвърждаване на добрите практики, съвместно ползване на ресурси и предоставяне на помощ. Мрежата ще улеснява също сътрудничеството с Комисията и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ). Тя ще има консултантска и координационна роля и няма да има статута на нов орган на ЕС. Отговорността за разследванията в областта на безопасността ще остане прерогатив на националните органи.

Що се отнася до провеждането на разследвания на авиационни събития, проектът за регламент включва по-специално следните общи изисквания:


 • всяко произшествие трябва да бъде разследвано от независим орган, т.е. от органа за разследване на авиационни събития на държавата-членка, на чиято територия е станало произшествието; такова разследване трябва да бъде предприето в случай на сериозен инцидент с въздухоплавателно средство с максимална излетна маса над 2 250 кг;

 • държавата на регистрация, държавата на оператора, държавата на проектирането и държавата на производството на въпросното въздухоплавателно средство ще бъдат поканени да определят акредитирани представители за участие в разследването в областта на безопасността;

 • Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) следва, при необходимост, да бъде поканена да излъчи представител, който да участва като съветник в разследванията под контрола и по преценка на отговарящия за разследването национален орган;

 • необходимо е да се осигури координация между разследванията на авиационни събития и евентуални паралелни съдебни разследвания.

Текстът определя правата и задълженията на разследващите в областта на безопасността и предвижда защита на чувствителната информация и на процедурите, следващи препоръките за безопасност, направени в резултат на разследванията. Той съдържа също така разпоредби за оказване на помощ на жертви и техните семейства.

Предложеният регламент е предназначен да осъвремени и модернизира съществуващата правна рамка на ЕС в тази област. Той ще замени директива 94/56, която положи основите на европейската система за разследване и превенция в гражданското въздухоплаване.

Комисията представи предложението си (15469/09) през октомври 2009 г.

Втори етап на преговорите със Съединените американски щати за въздухоплавателните услуги

Съветът бе информиран от Комисията за втория етап на преговорите със Съединените американски щати по споразумението за въздухоплавателните услуги, което ще доразвие споразумението ЕС—САЩ „Открито небе“, подписано през 2007 г. и временно прилагано от март 2008 г.

Последният седми кръг на преговорите се състоя в Мадрид на 15—17 февруари 2010 г. Съветът изрази задоволство от значителния напредък, постигнат на този кръг в области като защита на околната среда, стандарти на труда, правила на конкуренцията и взаимното признаване на регулаторни решения. При предишни кръгове вече беше намерена обща почва по отношение на въпросите, свързани със сигурността на въздухоплаването и управлението на споразумението.

Съветът отново изтъкна, че е важно да се постигне ново споразумение за транспортиране през 2010 г. Същевременно той отбеляза, че все още остава нуждата да бъдат преодолени някои пречки. Министрите специално подчертаха, че е важно да бъдат разкрити допълнителни възможности за трансатлантическо инвестиране във въздухоплавателната индустрия. Съветът настойчиво прикани Комисията да продължи преговорите.

Нов кръг на преговорите предстои на 23—25 март в Брюксел, чиято цел ще бъде постигането на споразумение по нерешените въпроси.

Споразумението „Открито небе“ от 2007 г. създаде рамка за сътрудничество в областта на регулирането със САЩ и даде нови търговски свободи на въздухоплавателните оператори. То обаче не откри напълно достъпа до вътрешния пазар на САЩ. По тази причина в него беше включена пътна карта за по-нататъшни преговори, които започнаха през май 2008 г.УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Съветът постигна политическо споразумение по това предложение (6687/10), което създава обща рамка за предоставяне от държавите-членки на данни и информация за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в секторите на петрола, природния газ, електроенергията (включително от възобновяеми енергийни източници) и биогоривата, както и за инвестиционни проекти, свързани с улавянето и съхранението на въглеродния диоксид. Повечето и по-качествени данни за планираните инвестиции ще допринесат за съставянето на ясна и пълна картина на развитието и нуждите от енергийна инфраструктура в Съюза и впоследствие ще дадат възможност за предвиждане на потенциалните рискове и за по-добра координация между заинтересованите държави-членки и на общностно равнище.

Този регламент представлява важна брънка в инструментите на Съюза в областта на енергийната политика, като отчита променливия характер на енергийната структура във и извън Общността, увеличаващия се приток на енергия от възобновяеми енергийни източници от все по-голям брой производители и повтарящите се проблеми с доставките, сигурността на енергийните доставки, приключване на изграждането на вътрешния пазар и прехода към икономика с ниски нива на въглеродни емисии.

Докладването по този регламент ще засегне проектите, чието изграждане вече е започнало или по които е взето окончателно инвестиционно решение; освен това държавите членки може да докладват за проекти, работата по чието изграждане е предвидено да започне в рамките на пет години или за които се предвижда извеждане от експлоатация в рамките на три години. Що се отнася до всички съществуващи и функциониращи в момента енергийни инфраструктури, само общият им обем на инсталирани мощности за производство, пренос и складиране трябва да бъде докладван. Комисията подготвя формуляр за уведомление, който ще бъде представен на по-късен етап.

Настоящото предложение е продължение на плана за действие за периода 2007—2009 г. в областта на Енергийната политика за Европа1 и на втория стратегически енергиен преглед2. Комисията и държавите членки бяха приканени да набележат инвестициите, необходими за осигуряване на стратегическите потребности на ЕС по отношение на търсенето и предлагането на газ и електроенергия. Консултацията с Европейския парламент не беше задължителна, но Съветът включи в текста измененията, които парламентът предложи.

ИНВЕСТИРАНЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА НИСКОВЪГЛЕРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ (ПЛАН SET) — заключения на Съвета

Съветът прие следните заключения относно стратегическия план за енергийните технологии (План SET) (6688/10 + 6688/10 COR 1), на основата на съобщението от Комисията „Инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии“ (14230/09), представено по време на заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) през декември 2009 г.

Планът SET ще допринесе за по-ускорено развитие и за широко приложение на чисти, устойчиви и ефективни енергийни технологии, като същевременно утвърждава ръководната роля на ЕС в научноизследователската и развойна дейност в тези области, както и конкурентоспособността и сигурността на доставките в рамките на ЕС. Тези технологии ще позволят да се постигнат и амбициозните цели на ЕС по отношение на енергетиката и климата за 2020 г. (поне четворно увеличение на общите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в областта на енергетиката, особено по отношение на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност), както и намерението на ЕС да премине към икономика с ниски нива на въглеродните емисии до 2050 г.

Изпълнението на плана SET напредва добре: сформирана е ръководна група на високо равнище на държавите-членки, европейските индустриални инициативи (EIIs)1 са разработили своите технологични пътни карти за периода 2010—2020 г. и работят по създаването на ефективни европейски програми, Съюзът за европейски научни изследвания в областта на енергетиката (EERA) е готов да стартира първите си изследователски дейности и се разработва инициативата „Интелигентни градове“. Всички набелязани европейски индустриални инициативи следва да започнат най късно до 2011 г., а тези, които са доказали готовност за изпълнение и икономическа ефективност на разходите — още през 2010 г.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 25 — 26 март 2010 г.: Европейска стратегия за растеж и работни места

Министрите изслушаха представяне на съобщението на Комисията „ЕВРОПА 2020“ (7110/10), направено от комисар Йотингер.

Един от трите приоритета на „ЕВРОПА 2020“ е насърчаването на по ефективна по отношение на ресурсите, по екологична и по конкурентоспособна икономика, което включва постигането на целите на ЕС по отношение на климата и енергетиката. В областта на енергетиката това е „Европа за ефективно използване на ресурсите“, която е една от водещите инициативи на Комисията и цели да премахне обвързаността на икономическия растеж с използването на ресурси, в т.ч. на енергийни източници, да подкрепи преминаването към икономика с ниски нива на въглеродни емисии, да увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, да модернизира транспортния сектор и да стимулира енергийната ефективност.

Съобщението беше посрещнато добре от министрите и послужи като основа за обмена на мнения в рамките на двата въпроса, формулирани от председателството:

1. По какъв начин европейската политика в областта на енергетика, и по-специално изграждането на енергийна инфраструктура — както е установено във втория стратегически енергиен преглед, може да допринесе за по-висок икономически растеж и за създаването на повече работни места в Европа?

2. Как на практика Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) може да допринесе за Европейската стратегия за растеж и работни места?

Министрите изразиха мнение, че енергийната политика за Европа следва да се основава на трите стълба — конкурентоспособност, сигурност на доставките и устойчивост. Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) изигра решаваща роля, като подкрепи активно стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Няколко от дейностите, предвидени във водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“, вече съответстват на приоритетите на Съвета по отношение на инфраструктурата, в частност — доизграждане на вътрешния пазар, преразглеждане на плана за действие в областта на енергийната ефективност, инвестиране в енергийноефективни сгради, интегриране на енергията от възобновяеми източници в мрежата (интелигентни мрежи и супер мрежи), популяризиране на автомобилите хибриди и на електрическите автомобили.

Инвестирането в енергийна инфраструктура е тясно свързано и с енергийната сигурност, поради което следва да се създаде ясна политика за енергийно сътрудничество, като се използват пълноценно финансовите инструменти на ЕС, за да се създават публично частни партньорства. Вътрешният пазар следва да служи и като средство за осигуряване на енергия на достъпни цени за гражданите и фирмите.

Преходът към икономика с ниски нива на въглеродни емисии изисква от една страна значителен напредък в научноизследователската и развойна дейност, а от друга страна, новите умения и човешките ресурси, необходими за внедряването на енергията от възобновяеми източници, ще стимулира създаването или преобразуването на работни места, особено в малките и средните предприятия и другите малки организации в целия ЕС. За използването на информационните и комуникационните технологии също ще бъде необходимо обучение — още един от елементите на стратегията „Европа 2020“.

Тези политики следва да се прилагат от Комисията последователно, в съответствие с внимателно изготвен график, с основно внимание към инициативите, които имат явна добавена стойност за Европа, както във вътрешен, така и в международен план, като политиките следва да са насочени в три области: физически капитал (инфраструктура); технологичен капитал (ниски нива на въглеродни емисии, възобновяеми енергийни източници), човешки капитал (образование).

Въз основа на обсъждането председателството изготви заключения, които ще бъдат предадени на Европейския съвет посредством Съвета по общи въпроси.ДРУГИ ВЪПРОСИ

ТРАНСПОРТ

Конференция „Единно европейско небе“

Съветът взе под внимание информацията, предоставена от председателството за резултатите от конференцията „Единно европейско небе“, състояла се в Мадрид на 25—26 февруари 2010 г. Конференцията, организирана съвместно от испанското председателство и Комисията, събра на едно място лица, участващи в съставянето на политики и представители на въздухоплавателния сектор, за да обсъдят пътната карта за прилагането на втория законодателен пакет от инициативата „Единно европейско небе“.

Във финалните заключения (6708/10) участниците в конференцията подчертават важността на целите на инициативата, т.е. съкращаване на разходите и намаляване на въздействието на въздухоплаването над околната среда, увеличаване на капацитета и по-нататъшно подобряване на безопасността. Те изтъкват, че за да бъдат постигнати тези цели, е наложително спешно да се постигне най-вече повишаване на качеството на управление на въздушния трафик, по-добро управление, въвеждане на системата за управление на движението в областта на въздухоплаването (SESAR) — технологичен стълб на управление на европейския въздушен трафик, както и адекватен социален диалог и обучение на персонала.

Неофициално заседание на Съвета по транспорт

Испанското председателство информира министрите за резултатите от неофициалното заседание на Съвета по транспорт, проведено в Ла Коруня на 12 февруари 2010 г. (7118/10). Заседанието се съсредоточи върху два основни въпроса: градската мобилност, по която председателството има намерение да предложи проект за заключения на Съвета по транспорт на следващото му заседание през юни; и сигурността на гражданската авиация, по-специално въпроса за скенерите за тяло, които биха могли да бъдат една от евентуалните възможности в рамките на обща стратегия на ЕС в тази област. Комисията ще представи доклад за използването на нови технологии в контрола по сигурността през април.

Международен форум по транспорта

Делегацията на Германия информира Съвета за предстоящия Международен форум по транспорта (МФТ), които ще се проведе в Лайпциг на 26—28 май 2010 г. (6648/10). Министрите на транспорта от 52 те държави — членки на МФТ, ще обсъдят с представители на науката и промишлеността темата „Транспорт и иновации — отключване на потенциала“.

Делегацията на Кипър отбеляза, че страната, която не е все още член на МФТ, е поискала да ѝ бъде даден статут на наблюдател на годишните срещи на МФТ.

МФТ е световна платформа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпроси от областта на транспорта, логистиката и мобилността. Германският град Лайпциг се е утвърдил като постоянно място на неговите годишни срещи.Железопътната катастрофа в Бойзинген (Белгия)

Съветът взе под внимание информацията, предоставена от Комисията и Белгия, за железопътната катастрофа, станала на 15 февруари 2010 г. в Бойзинген (Белгия). Белгия отбеляза, че все още е в ход разследването за установяване на причините за катастрофата. В този контекст Комисията подчерта необходимостта от своевременно разгръщане на европейската система за управление на движението в областта на железопътния транспорт (ERTMS).

Министерска конференция „Трансевропейската транспортна мрежа“

Съветът взе под внимание информацията на председателството и Комисията относно годишната министерска конференция „Трансевропейската транспортна мрежа“ (TEN-T) (7288/10). Тазгодишната конференция, организирана на 8—9 юни в Сарагоса съвместно от испанското председателство и Комисията, ще се съсредоточи върху методите, които да бъдат използвани при съставянето на бъдещата рамка за планиране и прилагане на трансевропейската транспортна мрежа. Ще бъдат обсъдени също и стратегията за финансиране и външното измерение на транспортните мрежи на Европа.Мерки на ЕС за насърчаване на електрическата мобилност

Председателството информира министрите за резултатите от дебатите относно електрическите превозни средства по време на неофициалното заседание на Съвета по конкурентоспособност, състояло се в Сан Себастиян на 9 февруари 2010 г. (7119/10). То ги информира също така за резултатите от обсъжданията, отнасящи се до този въпрос по време на редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност на 1 и 2 март 2010 г. в Брюксел.

Няколко държави-членки вече са започнали дейности за популяризиране на електрическите превозни средства. В Сан Себастиян министрите са постигнали съгласие за съгласувани действия особено по отношение на стандартизацията, подкрепата за научните изследвания, мерките за стимулиране, модернизирането на мощностите за производство на електроенергия и координацията. На заседанието на Съвета от 1—2 март министрите приканиха Комисията да представи план за действие за чисти и ефективни от енергийна гледна точка превозни средства, включително изцяло електрически автомобили и хибриди с възможност за включване към електрическата мрежа.

ЕНЕРГЕТИКАНеофициална среща на министрите на енергетиката

Председателството информира Съвета за резултатите от срещата в Севиля на 15 и 16 януари 2010 г. на основата на информацията, съдържаща се в документ 6689/10.Международни отношения между Русия и Украйна в областта на енергетиката

Комисар Йотинген информира Съвета за състоянието на отношенията между Русия и Украйна в областта на енергетиката на основата на информационна бележка (6690/10).Доклад за вътрешния пазар на газ и електроенергия (2009 г.)

Комисар Йотинген представи на Съвета годишния доклад на Комисията за функционирането на вътрешния пазар на газ и електроенергия (7474/10), обобщен в информационна бележка (6691/10).Среща на високо равнище в областта на енергетиката в рамките на Вишеградската група

Унгарският министър информира Съвета за резултатите от срещата на върха в областта на енергетиката на Вишеградската група (Полша, Чешката република, Словакия и Унгария), проведена в Будапеща на 24 февруари 2010 г. на основата на информационна бележка (6954/10).ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ТРАНСПОРТ

Позиции на първо четене относно правата на пътниците, пътуващи с кораби и на пътниците в автобусния транспорт*

Съветът прие на първо четене позициите си по две предложения за регламенти, целящи подобряването на правата на пътниците, пътуващи с кораби (14849/09 + 6979/1/10 ADD 1 REV 1) и на пътниците в автобусния транспорт (5218/3/10 REV 3 + 6978/10 ADD 1). Също така прие и съответните изложения на мотивите на Съвета (14849/3/09 REV 3 ADD 1 и 5218/3/10 REV 3 ADD 1). Позициите ще бъдат предоставени на Европейския парламент за второ четене.

И двете предложения установяват правила, съобразени с тяхната специфична област на приложение, относно недискриминацията и съдействието на хора с увреждания или хора с ограничена подвижност. По отношение на всички категории пътници текстовете съдържат най-вече разпоредби за правата на пътниците в случаи на закъснения или отмяна на пътуването, за информацията, която се предоставя на пътниците и за обработването на жалбите. В допълнение към вече посоченото, предложението по отношение на правата на пътниците в автобусния транспорт предвижда компенсация при смърт или нараняване, както и при загуба на багаж или щети в случай на катастрофа.

Двете предложения са част от обща политика на ЕС за осигуряване на равнопоставеност на пътниците, независимо от избрания вид транспорт, като същевременно се укрепват правата на пътниците и се обръща специално внимание върху недискриминацията по отношение на хората с увреждания или с намалена подвижност. Подобно законодателство вече бе прието за пътници, пътуващи с въздушен или железопътен транспорт.

На 9 октомври 2009 г. бе постигнато политическо споразумение по отношение на регламента за правата на пътниците, пътуващи с кораби, а на 17 декември 2009 г. — по отношение на регламента за правата на пътниците в автобусния транспорт.

Прегледи за моторните превозни средства — Безопасност на движението по пътищата — Процедура на комитети

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на директива за адаптиране към техническия прогрес на директива 2009/40/ЕО за подобряване на прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства в ЕС (5841/10 и ADD 6286/10 ADD 1).Позиция на ЕС по спогодбата Интербус

Съветът прие позицията на Европейския съюз по отношение на управлението и прилагането на правилата съгласно Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус) (6087/10).

Позицията включва три елемента:


 • процедурния правилник на съвместния комитет, отговарящ за управлението на спогодбата и представляващ всички нейни договарящи се страни;

 • адаптирането на списъците с правилата за прилагане с оглед отчитането на новото законодателство на ЕС, прието след влизането в сила на спогодбата; тези правила се отнасят до условията, приложими към автомобилните превозвачи, извършващи превоз на пътници, техническите стандарти, приложими към автобусите (напр. прегледите за проверка на техническата изправност, контролните уреди за регистриране на данните за движението, емисиите) и разпоредбите в социалната област;

 • препоръка, че договарящите се страни, които не са членки на ЕС, следва да използват технически доклад за автобусите за улесняване наблюдението на прилагането на техническите стандарти, залегнали в спогодбата.

Тези елементи ще бъдат представени за приемане от съвместния комитет.

Спогодбата Интербус влезе в сила на 1 януари 2003 г. Договарящи се страни по нея са ЕС, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Молдова, Черна гора и Турция. Нейната главна цел е либерализацията на пътническия транспорт. Съвместният комитет, натоварен с прилагането на спогодбата, заседава най-малко веднъж на 5 години.Споразумение за сътрудничество за спътникова навигация между ЕС и Норвегия

Съветът прие решение за подписване на споразумение за сътрудничество за спътникова навигация между ЕС и Норвегия и за неговото временно прилагане. Това споразумение цели да установи принципите на сътрудничество и правата и задълженията на Норвегия в съответните области, които не са обхванати от сегашното законодателство в областта на „Галилео“.НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Споразумение между ЕС и Фарьорските острови за сътрудничество в областта на науката и технологиите

Съветът прие решение за разрешаване на подписването и временното прилагане на споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологиите с Фарьорските острови, като по този начин тази страна се асоциира към Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания 2007—2013 г. (5475/10).ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Статут на мисията „EUTM Somalia“ — преговори с Уганда

Съветът упълномощи върховния представител, подпомаган от генералния секретариат на Съвета, да започне преговори съгласно член 37 от Договора за ЕС и член 218 от Договора за функционирането на ЕС за сключване на споразумение между ЕС и Република Уганда за статута на ръководените от ЕС сили в Уганда.Дейности по контрола на оръжията в Западните Балкани

Съветът прие решение в подкрепа на дейностите по контрола на оръжията на координационния център за контрол на малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна и Източна Европа (SEESAC) в Западните Балкани. Това решение е съсредоточено върху унищожаването на малките оръжия и лекото въоръжение (МОЛВ), подобряването на управлението на запасите и събирането и регистрирането на оръжията.ОКОЛНА СРЕДА

Конференция CITES за застрашените видове (март 2010 г.)

Съветът прие позицията на ЕС по предложения, направени на 15-ата конференция на страните по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), която ще се проведе в Доха, Катар от 13 до 25 март 2010 г.

Решението има за цел да съхрани биологичното разнообразие посредством ограничаване на международната търговия със застрашени видове в рамките на конференцията CITES. Позицията на ЕС по предложените изменения на CITES е основана на запазването на статута на въпросните видове. Съюзът подкрепя по-голямо съсредоточаване върху ефективното налагане на контролните функции на CITES за намаляване на бракониерството и незаконната търговия.

По-специално ЕС е загрижен от незадоволителното състояние на опазване на червения тон и подкрепя забраната на международната търговия с него при условие, че бъдат изпълнени редица условия за осигуряване на сигурно бъдеще за рибарите, засегнати от новите мерки.

ЕС продължава да се противопоставя на възобновяването на търговията със слонова кост, докато не бъде гарантирано чрез адекватни механизми, че това няма да доведе до увеличаване на незаконното избиване на слонове. ЕС насърчава всички страни, на чиято територия живеят слонове, да си сътрудничат в опазването и управлението на видовете.

В допълнение Съюзът смята, че климатичните промени и загубата на естествена среда, дължаща се на топенето на ледовете, са основната заплаха за полярните мечки. В този контекст мерките за борба с изменението на климата, предлагани от ЕС по време на текущи международни преговори, ще бъдат съществени и най-подходящи за ограничаване на намаляването на видовете.

ЕС предлага влизането в сила на по-строгия контрол върху търговията с корали да се отложи с 18 месеца като междувременно ще прецени как да смекчи евентуалните последици за занаятчиите в ЕС.


17224/07, Приложение I.

26692/09

1Европейската инициатива за вятърна енергия, европейската инициатива за слънчева енергия, европейската инициатива за електроенергийните мрежи, европейската инициатива за устойчив добив на енергия от биомаса, европейската инициатива за улавяне, пренос и съхранение на CO2, инициативата за устойчиво развити технологии на база делене на атомни ядра и инициативата за горивни клетки и водородно гориво.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

7332/10 (Presse 55)BG

с. 1

скачать файл