Запитване за оферта за избор на доставчик на самозасмукващ помпен


с. 1
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1


ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА

САМОЗАСМУКВАЩ ПОМПЕН АГРЕГАТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Моля за нуждите на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД да ни оферирате доставката на един брой самозасмукващ помпен агрегат съгласно утвърдения работен проект „Проект за отводняване и осушаване на рудник „Асарел”.
ОФЕРТИТЕ ЗА ПОМПАТА ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩЕТО ЗАДАНИЕ КАТО СЕ СЛЕДВА СЪОТВЕТНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗИСКВАНИЯТА. АКО КАНДИДАТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ИЛИ ДА ОТГОВОРИ НА ОТДЕЛНА ТОЧКА, ТОЙ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ “БЕЗ ОТГОВОР” ЗА ТАЗИ ТОЧКА ИЛИ ДА ПОСОЧИ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Самозасмукващ помпен агрегат с електрически двигател–тип/модел GODWIN HL 160M/250kW Q=85 l/sec, H=135m при n=1800об/мин, производство на „Godwin Pumps Ltd” или идентичен с възможност за управление с Godwin система честотен преобразувател, въздушен компресор, кран за източване на помпата и възвратния клапан с цел превенция от замръзване.

Смукателен отвор на помпата – 8 inch;

Нагнетателен отвор на помпата-6 inch;2.Изпомпваната вода е със следните показатели:

2.1. Химически състав

- РН =2-4 ; Cи - 3.941÷10 мг/л ; Mn - 1.247÷3.253 мг/л ; Fe- 150÷256 мг/л ;

SO4 – 983.9 мг/л

- Температура - +1°С ÷ +20°С2.2. Зърнометричен състав на шлама

- Глина <0.005мм. 24%÷28%

- Прах – от 0.08÷0.005 мм. 47%÷59%

- Пясък - >0.08÷2мм. 17%÷28%

с примеси на абразивни частици до 35мм.

3. Производителност на час

Помпата да е с производителност Q=85 l/s при H=135 m.

Производителността на помпения агрегат е съобразена с монтираните помпени агрегати на изградените помпени станции в рудник „Асарел”, съгласно изчислените водни маси и количества вода, които ще постъпват във водоотливните уредби, както и по-нататъшното отводняване на рудника при водене на минните работи в дълбочина.

4. Предпочитан модел и мощност

Самозасмукващ помпен агрегат с електрически двигател –тип GODWIN HL 160M/250kW Q=85 l/sec, H=135m и n=1800об/мин, производство на „Godwin Pumps Ltd” или идентичен с възможност за управление с Godwin система честотен преобразувател, въздушен компресор,кран за източване на помпата и възвратния клапан с цел превенция от замръзване.


Смукателен отвор на помпата – 8 inch;

Нагнетателен отвор на помпата-6 inch;

Тип:HL 160H

Модел:Dutchi Motor BV

Рама:DM1-355M4

Мощност:250kW.@1490 RPM;

Двигател:250kW 380 W 50Hz 3PH 4Pole

DM1 355 M4 IM B3 IP 55 Rig S1 1720kg Ins.cl:F-B I 438A LWA-131dB

Компресор:Quincy MODEL -216 P/N 114560-1;

5.Количество и обхват на доставката:

5.1. 1 бр. самозасмукващ помпен агрегат с електрически двигател;

5.2. 1бр. спирателен кран за източване на помпата и възвратния клапан при минусови температури;

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ И ПОТВЪРДЯТ:

1. Възможностите за доставка на самозасмукващ помпен агрегат с електрически двигател, отговарящ на техническите параметри по т. I.

2. Твърда цена в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на купувача.

3. Франкировка: DDP склад “Асарел-Медет” /Incoterms 2010/.

4. Срок на доставка (в седмици).

5. Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка.

6. Гаранция– минимум 24 месеца от въвеждане в експлоатация.

7.Предоставянето на сертификат за произход и качество. Оферираната помпа да е сертифицирана съгласно нормите и директивите за безопасност и екология на ЕС.

8. Представяне на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

9. Валидност на офертата – до 31.12.2013г.;ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Качествени изисквания: Помпата да отговаря на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие. При доставката да се представят нужните документи – сертификати и декларация за съответствие, гаранционни карти, паспорти, указанията и инструкции за монтаж и експлоатация и др. – Кандидатите следва да потвърдят изискването.

2. Кандидатите да изготвят списък /референции/ с всички местоположения, където се използва същата помпа или идентична на тази, която се предлага на “Асарел – Медет” и да се посочат задължително имената на лица за контакти и телефонни номера и e-mail за справки относно работата на оборудването.

4. Кандидатите да изготвят списък на всички основни компоненти на оферираната помпа с посочени цени, да посочи гаранция и експлоатационен живот на всеки компонент.

5. Кандидатите по настоящата процедура трябва ясно да опишат своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно (в опция на Купувача) обслужване на помпата, да се посочат сервизни и складови бази, срок за доставка на резервни части.

В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да гарантира следното:

1. При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави пълна ценова листа на производителя на всички резервни части, консумативи и основни възли на помпата в USD и лева без ДДС, валидна за 2013 година, като след 2013 година годишните корекции ще бъдат лимитирани до максимум 1,5 % годишно.

2. При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави на “Асарел-Медет” АД ръководство за експлоатация и безопасност при работа на помпата, сервизни наръчници, каталог на резервни частите – по 2 /два/ комплекта. Документацията да бъде на български език.

3. При сключване на договор избраният кандидат трябва да осъществи специално обучение на операторите и ремонтния персонал на “Асарел - Медет” АД за работата и ремонта на доставената помпа.IV. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

  1. Техническо съответствие.

  2. Цена.

  3. Гаранция.

  4. Удовлетворяване на допълнителните изисквания по задание.

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

1. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до:До нач. отдел “Мониторинг” на адрес: 4500 Панагюрище, „Асарел-Медет”АД .

Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.
На офертата, поставена в запечатан плик, молим да се поставя надпис:

«Оферта за доставка на самозасмукващ помпен агрегат»

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

2. Офертите се класират само на един кръг.

3. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.4. Краен срок за предоставяне на офертите 16:00 часа на 10.04.2013г.

5. Лица за контакти.

По технически въпроси:

- тел.0357/60210, вътр. 581: Г-н А.Шишков – Проект мениджър

- тел.0357/60210, вътр. 453: инж. Б.Гиздов – Н-к Рудник

По търговски въпроси:

- Г-н П. Паланкалиев – Ръководител отдел «Доставки»

e-mail: palankaliev@asarel.com
Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

с. 1

скачать файл