Законни причини за нейното изменение или прекратявяне


с. 1
Предявен е иск от Д. М. Т. с ЕГН-* от Б., община Х., област Б. против Р. С. Т. от същото село.Иска се на основание чл.127 от СК упражняването на родителските права върху малолетното дете на страните - Д.Р. Т.,роден на ......година да бъдат предоставени на ищцата,да бъде определен режим на лични отношения между бащата и детето, по местоживеенето на детето, както и да бъде осъден ответника да заплаща за същото,чрез неговата майка и законен представител ежемесечна издръжка в размер на 200 лева месечно, считано една година назад от датата на предявяване на иска, като издръжката да се заплаща до 10-то число на месеца, за който се дължи, до настъпването на

законни причини за нейното изменение или прекратявяне.

Правно основание чл. 127,ал.ІІ ,чл.143 и 149 от СК.

Ответникът оспорва исковете и предявява насрещни искове със същото правно основание ,с които се иска да бъде присъдено упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Д. Р. Т. роден на ........ година на нето, а на майката да бъде определен режим на виждане с детето, който да бъде съобразен с възрастта и неговия личен режим, ведно с произтичащите от всичко това законни последици.По силата на императивните разпоредби на закона, да бъде осъдена ответницата да заплаща ежемесечна издръжка за детето в размер на 80 лева месечно, които да бъдат заплащани чрез ответника като баща и законен представител на детето до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване. Претендират се и разноски.

От събраните по делото доказателства се установява следното:

Страните са сключили граждански брак на ..... година.От брака има родено дете Д. Р. Т. , с ЕГН-*, роден на 05.01.2004година.От месец септември 2009г. съпрузите са във фактическа раздяла.И двете страни живеят с родителите си в с.Б. и имат добри условия за живот и отглеждане на детето.В хода на делото видно от представения нотариален акт,на ищцата е прехвърлен от родителите и недвижим имот – първи жилищен етаж от къща в с.Б..От показанията на разпитаните по делото свидетели се изяснява,че и двамата родители работят в.Р.Г.Ищцата работи през летния сезон и се занимава с отглеждане на тютюн,а в последно време работи сам опрез почивните дни в ресторант в гр.Д.Ответикът работи в строителството.И двамата когато имат възможност се прибират в селото.На практика през повечето време докато родителите са на работа, за детето полагат грижи родителите на страните.Имало е периоди през които детето е гледано от едната страна,а след това – от другата.Най- напред за същото са полагали грижи ответника и родителите му ,а след това и понастоящем - ищцата и нейните родителите.Съдът намира,че и двете страни са се справяли добре със задълженията си.Детето е привързано и към двамата си родители и съответно към техните родители.Същото има здравословни проблеми,които страните се опитват да отстранят.Противоречиви са показания на разпитаните свидетели относно това кой колко пари е дал за прегледи,операции,ортопедични обувки и др. разходи направени във връзка с лечението на детето.От показанията на свидетелите може обаче да се направи извода,че и двамата родители са заинтересовани от детето си и неговото здраве.Родителите на ищцата се занимават с търговия,имат магазин в селото и с това се препитават.Родителите на ответника се занимават с тютюнопроизводство през активния сезон,като бащата на същия работи и в кариера селото,като управител на същата.Относно доходите на страните следва да се имат предвид данните събрани от свидетелските показания и от социалния доклад по делото.Според същите ищцата работи непълна седмица,повече през почивните дни като миячка на съдове в ресторант в гр.Драма с месечно възнаграждение около 200-250евро.Ответникът работи през седмицата също в гр.Драма,а през почивните дни си е в къщи.Същият получава около 200евро седмично,но плаща и наем за квартира в Драма около 130евро месечно.

При така установеното съдът,за да се произнесе съобрази следното:

Предявението искове са допустими.Същите за подадени от родителите на детето,които не могат да решат въпроса за местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му.

При решаването на въпроса за местоживеенето на детето съдът намира,че следва да бъдет отчетени следните обстоятелства:

Възможностите на двамата родители с оглед качествата им да възпитават и отглеждат детето съдът намира са съизмерими.И двамата са способни да сторят това по начин в рамките на нормалното и общоприетото.Наред с възможностите на страните с оглед качествата им като родители,следва да се имат предвид и практическите възможности които същите имат за полагане на грижи по отношение на детето.В това отношение следва да се отчете,че ищцата е по-малко ангажирана с работа,тъй като работи само през почивните дни.През седмицата същата е в дома си и има достатъчно време да полага пълноценно грижи за детето.Ответникът може да стори това само през почивните дни когато не е на работа и с оглед на това не би имал възможност да полага грижи за сина си през седмицата,когато последният е на У. и има нужда от помощ и внимание при подготовката си за следващия учебен ден.С оглед на това следва да се приеме,че майката има по-добри възможности за полагане на грижи за детето.

Няма никакви основания да бъде дадено предимство на който и да е от тях с оглед моралните им характеристики.Не се доказаха нито твърденията относно ищцата,че същата има връзка с друг мъж в Р.Г.,нито твърденията относно ответника,че злоупотребява с алкохол,което се отразява неблагоприятно на поведението му.

Битовите условия и при двамата родители са достатъчно добри за отглеждането на детето.Тук следва да се даде леко предимство на майката,която притежава собствено жилище,макар и прехвърлено и в хода на делото.

Следва при решаването на основния въпрос по делото да бъде отчетена и ролята и помощта на родителите на страните.С оглед заетостта и на двете страни и то денонощно,тъй като работят в друга държава,макар и близо до населеното си място,грижите на бабите и дядовците са от особено значение.Родителите и на двете страни биха направили всичко по силите си,за да помогнат при отглеждането на детето.Родителите на ответника през активния сезон са ангажирани с отглеждането на тютюн.Ноторно известно на съда е,че това отнема изключително много време и сили.Свързано е със ставане рано сутрин,ходене на нивата,без значение дали се касае за празник или делник,което едва ли би се харесало на едно дете.Освен това бащата на ответника е ангажиран и с друга работа,което още повече намалява възможностите му да се включи в отглеждането на детето през деня.Родители на ищцата се занимават с търговия.С оглед на това същите имат повече възможности за полагане на грижи за детето,тъй като магазинът се намира в същото село.Освен това през работните дни ищцата също е свободна и може да се грижи за сина си.Тежестта на родителите на ищцата по отглеждането на детето би била по-голяма през почивните дни,когато ищцата е на работа,но тогава детето няма нужда от помощ по подготовката за У.,а и работата в магазина не би следвало да е много натоварена,тъй като през почивните дни и там или не се работи или се работи с намалено работно време.

По тези съображения съдът приема,че родителите на ищцата имат по-добри възможности да се включат в отглеждането и възпитаването на детето.

След като ищцата има по-добри възможности да отглежда детето и същото се отнася и за родителите и,които и помагат и с оглед обстоятелството,че същата има собствено жилище,съдът намира,че следва да бъде постановено детето да живее при нея и тя да упражнява родителските права върху него.

Следва да бъде определена издръжка,която бащата да плаща за детето си.Претенцията е за сумата от 200лв. месечно считано за една година назад от предявяването на иска.От събраните по делото доказателства е видно,че детето през последната година преди завеждането на делото макар и да е живяло при майката е ходило и при баща си.Същият е давал пари на детето си и му е купувал дрехи.Действително доказателства са в посока,че основната тежест по издръжката на детето е била на майката,но с оглед доказателства,че бащата също е вземал участие в нея,следва искът за минало време да бъде отхвърлен.

Детето е в първи клас и нуждите му са като на всяко дете на неговата възраст.Следва при това да се отчете,че същото има нужда от повече средства във връзка с ортопедичния проблем,който има,но по делото няма данни за предстоящи големи разходи в тази връзка.Приетите от съда доходи на двамата родители бяха посочени по-горе и с оглед размера на същите и нуждите на детето,съдът намира,че за отглеждането на същото следва да бъде определена обща издръжка около 150лв.Тъй като ответникът получава по-добри доходи от ищцата,същия следва да поеме две трети от тази издръжка,като заплаща ежемесечна издръжка в размер на 100лв.Искът за издръжка над този размер следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

При определянето на личните отношения с бащата,следва да се има предвид обстоятелството,че детето е привързано към него,желае да го вижда,както и качествата на последния като родител.С оглед на това е необходимо да бъде дадена възможност за по-чести и продължителни контакти между двамата,като бащата да има право да се вижда с детето и да го взема при себе си по местоживеенето на същото всяка събота през цялата година от 9ч. до 19ч.,през лятото за период от двадесет дни ,през време което не съвпада с платения отпуск на майката,както и през половината от пролетната ваканция на детето.

Направените от съда изводи относно местоживеенето на детето и упражняването на родителските права се подкрепят и от представеното становище Д”. отдел"Закрила на детето" гр.Г. Д..

По горните съображения и на основание чл. чл. 127,ал.ІІ ,чл.143 и 149 от СК,съдът

Р Е Ш И

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Даниел Руменов Т. , с ЕГН-*, роден на .....година от с.Б.,общ.Х.,обл.Б. на майката Д. М. Т. с ЕГН-* от същото село и постановява детето да живее при последната.

ОСЪЖДА Р. С. Т. от Б., община Х., област Благоевградска да заплаща ежемесечна издръжка за малолетното си дете Д. Р. Т. , с ЕГН-* в размер на 100лв.,чрез неговата майка и законен представител Д. М. Т. считано от датата завеждането на делото – 4.10.2010г.

ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка над уважения размер.

ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка предявен за минало време – една година преди завеждането на делото.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето с бащата Р. С. Т. - същият има право да се вижда с детето и да го взема при себе си по местоживеенето на детето, всяка събота през цялата година от 9ч. до 19ч.,през лятото за период от двадесет дни ,през време което не съвпада с платения годишен отпуск на майката,както и през половината от пролетната ваканция на детето.

ОТХВЪРЛЯ исковете предявени от ответника,с които се иска да бъде присъдено упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Д. Р. Т. роден на 05.01.2004г. година на него, а на майката да бъде определен режим на виждане с детето, който да бъде съобразен с възрастта и неговия личен режим, ведно с произтичащите от всичко това законни последици,както и по силата на императивните разпоредби на закона, да бъде осъдена ответницата да заплаща ежемесечна издръжка за детето в размер на 80 лева месечно, които да бъдат заплащани чрез ответника като баща и законен представител на детето до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване,а така също и претенцията за разноски.

ОСЪЖДА Р. С. Т. от Б., община Х., област Б. да заплати на Д. М. Т. с ЕГН-* от с.Б.,общ.Х.,обл.Б. сумата от 25лв. – направени от последната разноски по делото – платена държавна такса.

ОСЪЖДА Р. С. Т. от Б., община Х., област Б. да заплати на РС гр.Г. Д. д.т. в размер на 144лв. по определената издръжка и 5лв. за изпълнителен лист.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Благоевградския окръжен съд.РАЙОНЕН СЪДИЯ:
с. 1

скачать файл