Закон за здравето


с. 1


продуктите и стоките със значение за здравето на човека.

обектите с обществено предназначение и продуктите и стоките със значение за здравето на човека

значение за здравето на човекапредназначение и продуктите и стоките със значение за здравето на човека

Провежда

не на ефективен здравен контрол по прилагане на действащото европейско и национално законодателство в областта на държавния здравен контролОпазване на общественото здраве

Закон за здраветоИзвършване на тематични проверки на обекти с обществено предназначение и продукти и стоки със значение за здравето на човека
Провеждане на системен мониторинг/контрол и оценка на факторите

на


жизнената среда (питейни и минерални води, води за къпане, шум и вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, атмосферен въздух, почви, отпадъци, курортни ресурси)


декември

декември


Обективизиране и подобряване състоянието на обектите и безопасността на стоките и продуктите със значение за здравето на човека
Предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението

Планирани тематични проверки

Провеждане на системен мониторинг/контрол и оценка на факторите на жизнената средаИзвършени пет тематични проверки

Изпълнени планираните

системен мониторинг/контрол и оценка на факторите на жизнената среда


Ограничаване на рисковите за здравето факториОпазване на общественото здраве и подобряване на информираността на населението за рисковите за здравето фактори


Закон за здравето


Провеждане на информационни кампании.

Провеждане на регионални конкурсидекември


Проведени информационни кампании.

Проведени регионални конкурсиПровеждане на информационни кампании.
Провеждане на регионални конкурсиПроведени две кампании.

Реализирани два регионални конкурса
Изпълнение на Националния имунизационен календар


Опазване на общественото здраве

Национална здравна стратегия

Обхващане на подлежащото на имунизации население

декември

Постигане на висок имунизационен обхват


Обхващане на подлежащото на имунизации население


Обхванато 100% от подлежащото на имунизации население

Въвеждане на система за мониторинг на лечебните заведения за болнична помощ по спазване медицинските стандарти и

определените критерии за оценка на лечебните заведенияГарантиране на достъпността на здравните дейности

Програма на правителството за европейско развитие на България;

Концепция за по-добро здравеопазванеТекущ контрол за изпълнение на медицинските стандарти от РЗИ по повод жалби, проверки и анализ на резултатите

постоянен

Предложения за оптимизиране на текстовете в стандартите по отношение мониторинг на качеството


Необходимост от подобряване взаимодействието между ИАМО, РЗИ и МЗ при осъществяване правомощията на институциите за

контрол на медицинските дейности


Констатирани противоречия в текстовете между отделните стандарти, необходимост от промяна в някои неадекватни изисквания по нива на компетентност в тях

Подобрено взаимодействие между ИАМО, РЗИ и МЗ при осъществяване правомощията на институциите за

контрол на медицинските дейности


Създадена организация за подобряване на изискванията с оглед предприемане на нужните решения; актуализирани стандартиРазвитие на дейности, които да подпомогнат процеса на преструктуриране на болничния сектор

Гарантиране на остъпност на здравните дейности

Програма на правителството за европейско развитие на България;

Концепция за по-добро здравеопазванеАнализи за възможностите за развитие на дневен стационар, еднодневната хирургия и долекуване

в лечебните заведения в регионадекември

Създаване условия за стимулиране на тези дейности

Лечебни заведения в които има възможности, но не са развити тези структури

Предоставена информация за готовността за въвеждане на дневен стационар, еднодневната хирургия и долекуване

в лечебните заведения в региона при приемане на законовите промениОпределяне на адекватен статут на лечебните заведения, съобразен със здравно- демографските реалности и с потребностите от медицински услуги за съответния регион

Гарантиране на достъпността на здравните дейности

Програма на правителството за европейско развитие на България;

Концепция за по-добро здравеопазванеУчастие при изготвяне на НЗК след законодателни промени за развитие на концепцията за задължителна здравна картадекември

Изготвяне на областни

здравни картиПриет ЗИД на ЗЛЗ, съдържащ текстове за здравната карта с недостатъчно ясни правомощия за прилагане на задължителния й характер


Изготвени областни

здравни карти


Извършване анализ на потребностите на населението от здравна помощ и състоянието

на лечебните заведения и съответни промени в Закона за лечебните заведения, касаещи статута им и извършваната от тях дейност


Подобрен достъп до качествени здравни услуги
Законодателни промени за развитие на концепцията за задължителна здравна карта
Развитие на многопрофилните болнициПрограма на правителството за европейско развитие на БългарияПроверки и анализи на избора на лекар


декември

Изготвяне на анализи, предложения за нормативни промени при нужда

Проблеми при прилагане на нормативната база за избор на лекар

Изготвени анализи, предложения за нормативни промени

Повишаване доверието между лекаря и пациента

Подобряване информиран остта на пациентите

Програма на правителството за европейско развитие на България

Повишаване на контрола по отношение информираното съгласие на пациентите

постоянен

Подобрена информираност, а оттам и подобрено доверие

Недостатъчен контрол по отношение информираното съгласие на пациентите

Подобрен контрол по отношение информираното съгласие на пациентите

Изграждане на регистър на здравните професионалисти (лекари, специалисти по здравни грижи и др.)
Програма на правителството за европейско развитие на България

Участие при събиране на данните за изграждане на регистър на здравните професионалисти (лекари, специалисти по здравни грижи и др.)


декември

Изградени регистри на лекари, лекари по дентална медицина, магистър фармацевти, медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти
Предоставена информация за изграждане на регистър на здравните професионалисти (лекари, специалисти по здравни грижи и др.)


Завършване на изпълнението на Политика за психично здраве на РБ 2004-2012 г. и Национален план за действие към нея

Подобряване на психичното здраве на гражданите

Програма на Правителството за европейско развитие на България

Осъществяване на взаимодействие с Дирекциите на АСП по места;

Подпомагане на процеса на деинституционализация на психично болнитедекември

Внедряване на софтуер в лечебните заведения за лица с психични разстройства

Няма добър преход от болничното лечение към социалните услуги за психично болните

Гарантиране на социални услуги за психично болните

Подобряване на организацията на медицинската помощ при спешни състояния

Подобряване взаимодийствието на ЦСМП с лечебните заведения за болнична помощ при обслужването на пациенти със спешни състояния

Концепция за по-добро здравеопазване;

Програма на правителството за европейско развитие на БългарияУчастие в организацията при

въвеждане на телемедицински технологиидекември

Подобряване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ


Обоснована необходимост от телемедицински технологии

Логистично осигуряване на пилотното въвеждане на предаване на EKG данни от мобилните екипи до лечебни заведения за болнична помощ

Гр.Враца, 24.02.2012г.


с. 1

скачать файл