Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел


с. 1


Проект


Закон за изменение на

Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Параграф единствен:

§ 1, ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:

"(4). Заварените към датата на влизане на закона в сила сдружения и фондации са длъжни в двугодишен срок от влизането на закона в сила да приведат уставите или учредителните си актове в съответствие със закона."


мотиви

към


Проект за закон за изменение на

Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Целта на предлаганите изменения е да бъде дадена възможност на тези юридически лица с нестопанска цел, които желаят да се определят в обществена полза да приведат уставите и дейността си в съответствие със закона.

Причина за удължаването на срока е техническата невъзможност на Редакцията на Държавен вестник да публикува в срок обявите на сдруженията с нестопанска цел за свикване на Общите им събрания с оглед приемане на промени в уставите и устройствените им актове.

Предвиденото по закон изискване за обявление в Държавен вестник на поканата за свикване на Общото събрание на сдруженията с нестопанска цел създава забавяне в приключване на процедурата по привеждане на дейността им в съответствие със закона. Удължаването на срока ще осигури правна възможност на юридическите лица с нестопанска цел да довършат в срок вече започнатите процедури.

Липсата на удължаване на срока ще постави зтачителен брой юридически лица с нестопанска цел пред заплахата от прекратяване на тяхната дейност. Въпреки предвидената по закон възможност съдът да даде подходящ допълнителен срок за извършване на поправки в процедурите и необходимите документи, то пропускането на посочените в закона срокове винаги създава несигурност при осъществяване на дейност от тези юридически лица.

С оглед създаването на стабилност и ред е целесъобразно да бъде дадена последна възможност на организациите да сторят необходимото за привеждане на дейността си в съответствие със закона.

София
14 декември 2001 г. Народни представители: Мустафа Зинал

Татяна Калканова

Йордан ПамуковСветослав Спасов
с. 1

скачать файл