Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане


с. 1


Проект!

ЗАКОН

за изменение и допълнение на

Закона за социално подпомагане
(обн. ДВ, бр. 56 от 19 май 1998 г.)

1. В чл 4 се правят следните допълнения:

- В ал 4 след текста "представители на представените на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите" се добавя текста "на пенсионерите, на етническите малцинства, на социалните работници и на училищата за социални работници";

- В ал. 5 след текста "Устройството и дейността на Съвета за социално подпомагане" се добавя текста "както и критериите за представени на национално равнище организации на пенсионерите, на етническите малцинства, на социалните работници и на училищата за социални работници".

2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

- Текстът на ал. 1, т. 2 "ръководи и контролира дейността на областните и общинските служби" се заменя с нов текст "ръководи пряко областните и осъществява методическо ръководство на общинските служби за социално подпомагане и контролира дейността им";

- Текстът на ал. 1, т. 4 се допълва с думите "независимо от тяхната подчиненост и източници за финансиране";

- Към ал. 1 се създава нова т. 5 с текст "ръководи и контролира дейността на държавни заведения за социални услуги с национален характер":

- Съществуващите точки 5, 6 и 7 приемат съответно следващата номерация - т. 5 става т. 6. т. 6 става т. 7 и т. 7 става т. 8.

3. В чл. 8 се правят следните допълнения и изменения:

- Създава се нова точка 3 със следния текст: "ръководи и финансира дейността на заведения за социални услуги с междуобщински характер и осъществява настаняването на нуждаещите се граждани в тях по предложение на съответните общински служби по местоживеенето им";

- Създава се нова т. 4 с текст "Към областната служба за социално подпомагане се създава извънбюджетна сметка, в която постъпват месечните такси от лицата, ползващи социални услуги и които се разходват за издръжката на съответните социални заведения.";

- Съществуващата т. З става т. 5. 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

- В ал. З се прави промяна на текста на първото изречение "В структурата на общинската служба за социално подпомагане се включват и заведенията за предоставяне на социални услуги на територията на общината", което придобива вида "В структурата на общинската служба за социално подпомагане се включват и общинските заведения за предоставяне на социални услуги на територията на общината, които обслужват населението на общината";- В ал. 4 съществуващият текст "Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане се назначава от ръководителя на Националната служба за социално подпомагане по предложение на ръководителя на областната служба, съгласувано с кмета на общината" се променя, както следва: "Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане се назначава от кмета на общината по предложение на общинския съвет и носи мандатността на общинския съвет."

5. Текстът на чл. 20 "Изискванията за професионалните и личностните качества на социалните работници при назначаването им и длъжностното им израстване се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика" се заменя с текста "Изискванията за професионалните и личностните качества на социалните работници при назначаването и длъжностното им израстване се определят от представените на национално равнище организации на социалните работници и на училищата за социални работници, и се утвърждават с наредба на министъра на труда и социалната политика."

6. В чл. 22 се внася допълнение към съществуващия текст "При осъществяване на дейност в областта на социални услуги лицензираните организации с нестопанска цел могат да кандидатстват за средства от фонд "Социално подпомагане" след защита на проект", който се продължава с текста "Успешната реализация на проекта в течение на една година дава право на ежегодна субсидия за издръжка на дейността на социалното заведение по утвърдените минимални нормативи за едно място от средствата по общинския и/или републиканския бюджет в зависимост от характера на социалното заведение".

7. В чл 27, ал. 1, т. 2 се внася следната корекция: изразът "извършвани от общините" се заменя с "извършвани от областните и общинските служби".

8 В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:

- В т. 1 след думата "облекло" се добавя думата "отопление", а след думата "жилище" изразът "както и възможности за самообслужване и организация на ежедневния живот". Краят на изречението се допълва с текста "и морално-етичните норми на българския народ"";

- В т. З след края на изречението се добавя текста "и упражняващи професията в лицензирани организации с нестопанска цел или като частни лица".


  1. Промените в този закон влизат в сила от 1 01 2002 г.

мотиви


към Закона за изменение и допълнение на

Закона за социално подпомагане

Законът за социално подпомагане беше приет от 38-ото Народно събрание, въпреки явните противоречия с клаузи на Конституцията и Закона за местното самоуправление и местната администрация, изказаните несъгласия от Националното сдружение на общините, Фондацията за реформа в местното самоуправление, Българската асоциация на социалните работници и Асоциацията на училищата за социални работници и други неправителствени организации опозиционните парламентарни групи Неговото прилагане досега показа достатъчно ясно необходимостта от внасяне на промени, с които да се разширят възможностите за по-широко гражданско участие в управлението и провеждането на социалното подпомагане, както и особено да се утвърди водещата роля на местните органи на власт в осъществяването на социалната политика в областта на социално-помощната дейност за населението на територията на общините.

Именно поради тези обстоятелства, водени от желанието за усъвършенстване на дейността по социалното подпомагане и привеждането й към европейската социална харта и световната теория и практика на социалната работа предлагаме настоящите изменения и допълнения в действащия Закон за социална подпомагане.

По т. 1 - Мотивът е за разширяване на гражданското участие на основните потенциални и реални клиенти на системата, както и на професионално-съсловните и образователни организации, които следва да защитават професионализма, морално-етичните норми на поведение и интересите на социалните работници. Предложението ни се основава на факта, .че от управлението и контрола на системата, дори и в един обществено-консултативен орган, какъвто е Съветът за социално подпомагане, са изключени от представителство организации, представляващи над 40 на сто от населението на страната и над 10 хиляди работещи в областта на социалната работа.

По т. 2 - Мотивите за това предложение са свързани със Закона за местното самоуправление и местната администрация и практиката в социалната работа в страната от времето на Освобождението 1878 година Общинските служби, които извършват дейност на територията и за населението на общините и чието финансиране е от общинските бюджети, не следва да са пряко подчинени на Министерството на труда и социалната политика, респективно на Националната служба за социално подпомагане

Следващото изменение е свързано с разрешителния режим за откриване и закриване на заведения за социални услуги и считаме, че МТСП, защитавайки правата на всички граждани на страната, в т.-ч. и на ползващите услугите на социалните заведения, носи отговорност за дейността на всички социални заведения - държавни, общински, на неправителствени организации и частни лица. За тяхното откриване и закриване трябва да се прилагат единни критерии и един разрешителен режим.

Към Националната служба за социално подпомагане и понастоящем работят държавни социални заведения с национален характер, чийто статут не е законово уреден Състоянието на системата за социални услуги в страната е такова, че вероятно ще се наложи създаването и на други заведения за социални услуги с национален характер под централно ръководство

По т. З - При наличие на изнесени служби на държавната изпълнителна власт в областите е възможно и редно те да поемат ръководството и издръжката на социалните заведения с междуобщински характер. Това обикновено са заведения за деца и пълнолетни лица с тежки физически, сензорни или психически увреждания, приемът за тях е райониран по области и доколкото не обслужват жителите на общината на чиято територия са, се счита че тяхната издръжка излишно тежи на общинския бюджет. В много случаи, особено в по-малките общини, и ръководството над тези заведения е затруднено поради недостатъчната компетентност на службите за социално подпомагане

По т 4 - Това е най-важната поправка на Закона, доколкото се уреждат отношенията с местната изпълнителна власт. Още веднъж искаме да подчертаем, че Законът за социалното подпомагане беше приет в противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация по отношение на ръководството на общинските служби за социално подпомагане. При настоящия статут на службите от една страна са създадени условия за дезангажираност на местната власт от социалната дейност, а от друга - за корупция, злоупотреби, обслужване на партийни интереси и пр От страна на ръководителите на социалните служби с предоставените им от общината средства. Въвеждането на демократичния принцип на избор на ръководител от общинския съвет и назначаването му от кмета ще утвърди местната власт от една страна, а мандатността на назначението ще стимулира ръководителя на службата към служба в името на хората от общината по начин, който би му гарантирал и следващ избор.

По т. 5 - Доскоро съществуваше практика назначенията да се извършват по един единствен критерий - вярност към управляващата партия и ръководителя на ведомството. Сметната палата отбелязва, че Наредба с критерии за професионални и личностни качества няма. Тези критерии обаче, такава каквато е практиката в европейските страни, а и у нас за медицинските работници, се разработват и отстояват от съответните професионално-съсловни организации. Те защитават интересите на гражданите за добро обслужване, както и интересите на социалните работници за право на труд и висок имидж на професията, и не допускат случайни лица с неприемливо образование

По т. 6 - Фонд "Социално подпомагане" би следвало да бъде буферен фонд, с който да се уреждат нови дейности, непланирани в държавния бюджет за съответната година. След успешното им доказване тези дейности, независимо от кого се извършват, следва да бъдат официално регламентирани чрез заповед за откриване и включени за ежегодно субсидиране от Националната, областните или общинските служби в зависимост от характера на дейността им и населението, което обслужват. По този начин се дава и сигурност, особено на разкритите от неправителствени този начин се дава и сигурност, особено на разкритите от неправителствени организации и частни лица социални заведения, за непрекъсната бъдеща дейност.

По т. 7 и т. 8 дадените изменения и допълнения са за коректност на текста, за доизясняване на понятията и привеждането им към утвърдената теория на социалната работа, както и за аргументиране на мястото на заведенията за социални услуги в този закон.

  1. г.Вносители: Емилия Масларова, Димитър Димитрови, Кръстьо Петков
с. 1

скачать файл