Задача Срещу всяко название на величина или закон от първата колона


с. 1
Вариант 6.

Задача 1. Срещу всяко название на величина или закон от първата колона запишете номера на съответната формула от третата колона, чрез която се изразява. 10 т.


величинаформула

б) сила на взаимодействие между два точкови заряда

г) интензитет на електростатично поле

а) поток на интензитета на ел. поле

и) работа на електростатична сила

й) електродвижещо напрежение

е) капацитетна плосък кондензатор

ж) магнитна индукция

з) интензитет на магнитното поле в центъра на кръгов проводник с постоянен ток

д) сила на Лоренц

в) ЕДН при самоиндукция


Задача 2. Срещу всяка от формулите запишете названието на величината, зависимостта или закона, който тя изразява. 10 т.


формула

Изразява

й)в)з)д)г)


Продължение задача 2
формула

Изразява

а)е)ж)б)и)
Задача 3. Попълнете празните места в таблицата. 10 т.


Величина

Означение

Формула

Размерност

а) електричен диполeн момент


б)

iв) магнитен диполен момент на рамка

г)

д) енергия на магнитното поле


е)

ж) електрична потенциална енергия


з)

и)Ωm

й)4.1. Явлението прав пиезоелектричен ефект се състои в: 1 т.
а) деформация на кристал при поставянето му в променливо електрично поле

б) намагнитване на кристал при деформацията му;

в) възникване на заряди с различен знак на повърхността на кристал при деформацията му;

г) индуциране на електрични заряди при поставянето на кристал в променливо електрично поле.

д) индуциране на електричен ток при движение на проводник в магнитно поле;
4.2. Силата на взаимодействие между два неподвижни положителни точкови заряди Q1 и Q2 намиращи се на разстояние r във вакуум Тя е сила на (привличане,отблъскване).

зачертайте грешното 2 т.а) не зависи от разстоянието;

б) расте обратно пропорционално на квадрата на разстоянието;

в) расте право пропорционално с разстоянието;

г) намалява право пропорционално с разстоянието;

д) намалява обратнопропорционално на квадрата на разстоянието.
4.3. Електромагнитна индукция се нарича . 2 т.
а) появата на индуцирани заряди в проводник при поставянето му във външно електрично поле;

б) наелектризирането на проводник чрез допир до заредено тяло;

в) величината ;

г) величината ;

д) възникването на електродвижещо напрежение в проводник при промяната на магнитния поток през него.

Описва се от закона: .


а) ;

б) ;

в) .

г)

д) никой от изброените.
4.4. Посочете грешния отговор. 1 т.

Съпротивлението на цилиндричен проводник зависи от


а) обема му

б) дължината му

в) напречното му сечение

г) температурата му

д) специфичното му съпротивление

4.5. Означете с точка и надпишете върху графиката изброените величини: 4 т.
а) остатъчна индукция в права посока и в обратна посока

б) коерцитивна сила

в) насищане в права посока и в обратна посока

г) удебелете линията в областта на намагнитване


Задача 5.1. Закон на Джаул-Ленц (формулировка, физически смисъл, различни форми на записване)

Задача 5.2.Теорема за пълния ток (извод, наименования на величините, физически смисъл).
с. 1

скачать файл