За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка


с. 1ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГР. ВИДИН”

КНИГА II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ


Съдържание

Страница5. СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ

5.1. Обща информация

Измервателните прибори, използвани по време на процесите на пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките, трябва да бъдат стандартизирани, доколкото това помага на обслужването и подмяната на части. Изходните аналогови сигнали трябва да са по стандарт, в диапазон от 4 – 20 mA, като данните трябва да се представят в RS 232 форма, или VK FSK сигнал или еквивалентни, при трансмисия по кабелите от 1200 Baud. Приборите трябва да отговарят на изискванията на процесите и да са изцяло съвместими с предложената система за мониторинг и контрол. Захранването с електричество до всички части на блоковете трябва да бъде 220 V, 50 Hz, като всеки инструмент трябва да разполага със свой трансформатор.5.2. Измервателни прибори на площадката

Датчиците трябва да произведени от устойчиви, некорозионни материали, подходящи за условията на околната среда, климата и контролираната течност или утайка. Датчиците трябва да имат степен на защита по СЕС 144, минимум IP55 (или IP67) или еквивалентни, като кабелите или другите източници на захранване не трябва да я нарушават. Закрепващите метални конструкции трябва да отговарят на Спецификацията, Раздел ІІІ. Те трябва да осигуряват достъп за извършване на поддръжка, ремонт или подмяна и не трябва да пречат на нормалното функциониране на приборите. Всички датчици и измерителни прибори на площадката трябва да са защитени от свръхнапрежение. Всички инструменти трябва да бъдат двупроводникови. Аналоговите данни от сензорите трябва да използват постоянен ток в рамките на 4 – 20 mA, с минимално натоварване от 500 Ohm. Данните трябва да се представят в линейна пропорционалност, спрямо измерения параметър. Контролните блокове трябва да са удобни за монтаж в шкафове и да се разполагат в съответната КИП и А (ІСА), секция на МСС. Контролните блокове, разположени на площадката, трябва да бъдат разположени в подходящо закрито помещение, с прозорец за следене на контролните лампи или индикатори. Покритието на блоковете трябва да бъде със степен на защита IP65 или еквивалентна. Помещението трябва да е защитено с покрив от прякото влияние на слънчева светлина и валежи от дъжд. Електрическата и механичната безопасност трябва да спазва утвърдените стандарти, предписания и ограничения. Аналоговите и цифровите сигнали не трябва да се предават по едни и същи кабели, като трябва да съществува разделение между аналоговите кабели и захранващите кабели.5.2.1. Уред за измерване дебита на въздуха

Дебитът на въздуха се измерва с магнитно-електричен разходомер за въздух. Измервателният сензор трябва да е снабден с фланец или да се намира между фланци. Фланците трябва да са по стандарт PN 10; DIN 2501 или еквивалентен. Корпусът на измервателния уред и сензорът трябва да са направени от неръждаема стомана 1.4571 или еквивалентна, подходяща за среда, за извършване на измервания. Върху измервателния уред трябва да има постоянно работеща стрелка, която да сочи посоката на потока. Измервателният уред трябва да има усилвател, конвертор, предавател и нужните кабели за свързване. Нужни са следните параметри: • Изходен сигнал до 20 mA

 • Клас на защита IP 65 или еквивалентна

 • Максимални загуби на налягане < 20-50 mbar

 • По-ниските загуби са за предпочитане

 • Точност - 1 % или по-добра

 • Диапазон на температура на въздуха - 50°C + 100°C

 • Температура на околната среда 0°C to + 50°C

Вибрацията, температурата и компенсацията на налягането, трябва да подсигурят скорост на въздуха, не превишаваща 50 метра на секунда.

5.2.2. Ултразвуково измерване на нивото

Там, където е уточнен видът на оборудването за измерване с ултразвук, измерванията трябва да се провеждат с безконтактно оборудване, с отражение на сигнала и ултразвукова честота, по-голяма от 60 kHz. Оборудването трябва да изпраща импулси, които се отразяват обратно към сензора от повърхността на течността, чието ниво се измерва. Диапазонът на работната температура трябва да бъде от 0°C до +50°C, като трябва да се подсигури автоматична компенсация за температурата. Оборудването трябва да включва датчик с предавател и приемник, заедно с отделен контролен блок. Ъгълът на излъчване не трябва да бъде по-малък от 7°. Сензорът трябва да е удобен за монтаж на открито или в рамките на ограден резервоар и трябва да бъде изцяло защитен от влияние на околната среда, със степен на защита IP 55 или IP 67, според случая или еквивалентна. Контролните блокове трябва да съдържат устройства за независима настройка на нула, на максималното разстояние и да работят в диапазон 4-20 mA, пропорционално на нивото. Връзката между сензора и контролния блок трябва да се осъществява посредством екраниран кабел. Оборудването трябва да работи с кабел с дължина до 150 метра.5.2.3. Преобразувател на налягане за измерване нива

Оборудването с датчик за измерване на налягане трябва да включва уред за измерване на деформация или датчик за диференциално трансформаторно налягане, като предавателят трябва да е комплектован с всички необходими кабели и всичко необходимо за прецизната му работа. Датчиците за диференциално налягане трябва да имат възможност за много малки диапазони на настройка. Всеки датчик за налягане трябва да е покрит със заварена обшивка от неръждаема стомана, не по-малка от ф19 mm и трябва: • Да разполага с единичен кабел, стабилно закрепен към обшивката от неръждаема стомана с електрически връзки, тръба с отвор, укрепващ цветна корда или жица в кабела и външно покритие на материала, подходящо за осъществяване на защита по IP 68 или еквивалентна,

 • Да е подходящ за продължително потапяне във всички течности, които биха попаднали във водна среда, включително питейна вода, дестилат, ВиК води, вторична утайка, сгъстена утайка и отпадни води,

 • Конструкцията му да предпазва сензорната диаграма от повреда поради удар, от отломки и други, без да се възпира прехвърлянето на промените в налягането от околната среда,

 • Да включва автоматична температурна компенсация,

 • Да издържа на продължително свръхналягане до 400 % (минимум 3 bar), без постоянна деформация или промяна в калибрирането.

Контролният блок/ предавател трябва: • Да е удобен за монтаж вътре в контролното табло,

 • Да получава сигнала от датчика и да осигурява данни в рамките на 4-20 mA, пропорционално на нива от 0 до 100 % (налягане в уреда), за индикация и контрол,

 • Да включва независима настройка на нулата и на максималното разстояние, да има модул за проверка на системата, който да симулира данните от датчика.

Цялата система трябва да осигурява точност в рамките на +0.50 % от максималното разстояние с линейност, по-добра от +0.1 %. Дължината на кабела трябва да бъде 12 метра, освен ако не е указано нещо друго.5.2.4. Контрол на ниво чрез електроди

Оборудването трябва да се състои от контролен/и блок(ове) и известен брой електроди, заедно с всички скоби и фиксиращи елементи, необходими за цялостен монтаж. Контролният блок трябва да отговаря на следните изисквания: • Всички негови части под напрежение над 24 волта, да бъдат изцяло изолирани и да имат предупредителни табели,

 • Да има изходно реле с превключващи контакти, от подходящ материал за работа,

 • Да има светещ диод, монтиран на предното табло, като индикатор за активирано реле,

 • Да има заключваем потенциометър за контрол на чувствителността,

 • Да може да работи на разстояние до 100 метра от електродите,

 • Да има напрежение по електродите, не надвишаващо 25 волта.

Електродът и рамката му трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Рамката на електрода трябва да издържа на тежки натоварвания, да е изцяло защитена от атмосферни влияния, направена от алуминий и да има монтажен фланец, с минимум 4 монтажни отвора,

 • Рамката на електрода трябва да позволява минимум 75 mm настройка на дължината на електрода,

 • Електродите трябва да са от неръждаема стомана, с минимум външен диаметър от 25 mm и дебелина на стената, не по-малка от 2.6 mm. Долният край на електрода трябва да е заварен, а горният му край трябва да е заключен към изолатора с месингова скоба,

 • Кабелът трябва да минава през стандартно уплътнение и да е защитен от пожар,

 • Всеки електрод трябва да бъде обезопасен срещу турбулентни движения или от скоростта на потока. Обезопасяващите скоби трябва да бъдат от същия материал като електродите и трябва да се монтират над нивото на водата,

 • Там, където електродите минават през обезопасяващите скоби, те трябва да са защитени от топлинно разширение и свиване, надвишаващо 300 mm, над скобата и до 300 mm, под скобата.

5.2.5. Поплавкови нивомери

Поплавковите нивомери трябва да са от плуващ в течност тип, с гъвкав кабел, като при повишаване нивото на течността и поплавъка се повдига, и се задейства (или обратния ефект). Поплавъкът, който трябва да издържа на външни влияния, представлява живачен превключвател с превключващи контакти, капсулирани в твърда, пластична пяна, свързан с трижилен кабел. Целият комплект трябва да бъде покрит и херметизиран в Hypalon или еквивалентен материал. При повишаване (намаляване) на нивото, се стига до накланяне и тогава контактите трябва да превключват. Трябва да има липса на напрежение между отварящите и затварящите контакти, като в тази позиция и двата контакта трябва да бъдат отворени. Промяната на състоянието на контактите трябва да се прояви при изменени на плоскостта на монтирането им, от 200 спрямо хоризонта. Контактите трябва да работят при ток 5 ампера, минимум при 100 волта. Напрежението подавано на контактите не трябва да надвишава 24 волта (номинално) към земята. Там, където поплавковите прекъсвачи се използват в потопено положение по време на нормалната им дейност (тоест, за контрол на помпите и/ или аларма за ниско ниво), те трябва да се прикрепят към верига с тежест, за да се сведе до минимум движение породено от турбуленция. Веригите трябва да се използват и за поддръжка и ремонт на блоковете. Трябва да се подсигури наличието на всички скоби, фиксиращи елементи и други, необходими за цялостния монтаж.

Веригата и поплавъка трябва да се монтират така, че точката на провисване да не е по-малка от 400 mm, спрямо която и да е странична стена. Нивомерите трябва да имат следните характеристики: Номинално напрежение 230 V, 50Hz Клас на защита IP68 или еквивалентна. Средна температура 30°C Температура на околната среда 0°C-50°C Минимална дължина на кабела 10 m Минимална дължина на веригата 10 m Материал на веригата 1.4571 или еквивалентна. Внимание! Забранява се ползването на живачни ампули в поплавковите нивомери за питейна вода!

5.2.6. Неподвижни уреди за измерване на мътност

Мътността и неподвижните твърди частици, намиращи се в седиментна течност, трябва да се измерват, посредством инфрачервен сензор, използващ пулсираща инфрачервена светлина. Сензорът трябва да бъде самопочистващ се уред. Сензорната глава трябва да е направена от неръждаема стомана 1,4571 или еквивалентна. Външни влияния, като температура, стареене на електрониката от околната светлина и други, трябва да бъдат автоматично компенсирани.5.2.7. Сонди за разтворен кислород

Сондите за разтворен кислород трябва да бъдат от потопяем вид (защита до IP 67 или еквивалентна), без мембрана и без пълнене, със само почистващи се електроди и подходящи за постоянна продължителна експлоатация. Електродите трябва да могат да измерват разтворен кислород в резервоарите за аерация, в интервал от 0 до 15 mg/I с точност, по-голяма от +/-0.2mg/I. Материалът за електродите трябва да представлява сплав от сребро и желязо. Сондите трябва да са проектирани за работа, при монтажна дълбочина от 6 метра и да включват допълнителна дължина на свързващия кабел, към вторичния предавател. Сензорът трябва да разполага с автоматична температурна компенсация, в диапазона от 0º до 50ºC. Когато се изисква, трябва да се осигури компенсация на налягането. Сигналът от сондата към предавателя трябва да е между 0 и 100 mV. Оборудването трябва да с очаквана годност от: • Електроди на сондата - 3 години

 • Чистач на електроди - 1 година

 • Период на калибриране – ежегодно.

Кислородната сонда трябва да има предавател с изходящ сигнал от 4 до 20mA и сериен интерфейс. Трябва да има и монтажна подпора, освен ако не е указано нещо друго.

5.2.8. Неподвижни уреди за измерване на pH и записващо устройство

Уредите за измерване на pH имат стъклена сонда, меркурохлориден електрод и компенсиращ температурата термометър, намиращ се в постоянно работеща пробоотборна линия, с потопим корпус. Проба вземащото устройство не трябва да бъде на повече от 2 метра разстояние от pH усилвателя. Данните се представят на линейна скала, с точност на стойността на pH от +/-0.05 и работен диапазон от 5 до 12. В допълнение към показанията, индикаторът трябва да може да подсигури постоянно токов или друг изходящ сигнал за дистанционна индикация и запис.5.2.9. Неподвижна сонда за измерване на температура

Температурният сензор трябва да е със съпротивление и да е от вида PT100.I или еквивалентен. Сензорът и защитната тръба трябва да са от подходящ материал за средата, в която се потапят. Диапазонът на измерване е между 0ºC и +50ºC. Степента на точност 0.1 K. Температурната сонда трябва да има интегриран усилвател, за изпращане на измерения сигнал към предавателя. Температурната сонда трябва да има предавател, който излъчва сигнал от 4-20 mA и сериен интерфейс. Трябва да има и монтажна подпора, освен ако не е указано нещо друго. Температурните сонди трябва да имат защитни тръби, при полагане им в тръбопроводи, или в отворени канали и резервоари.


5.2.10. Оборудване за анализ на състава на отпадъчните води

Оборудването за анализ на състава на отпадъчните води трябва да бъде от микропроцесорен тип блок за измерване и анализ на циркулационния поток. Блокът се разполага в GRP ограждания, с пълно разделение на хидравликата и електрониката. Блокът трябва да включва: • Потопяема проба отборна помпа с изолирани проба отборни линии;

 • Само почистващ се филтърен блок, монтиран на проба отборната линия;

 • Интегрален въздушен компресор за само почистващия се филтърен блок;

 • Система за анализ на състава на водите;

 • Ултравиолетов дезинфекционен блок.

Трябва да се прилагат аналитични методи, базирани на стандартите, използвани в лабораториите по света, както следва:

 • Амоняк 0-50mg/l алкфенат

 • Нитрит 0-20mg/l сулфоаниламид;

 • Нитрат 0-10mg/l Cu/Cd червен/ сулфоаниламид;

 • Фосфат 0-5mg/l молибден син.

Лимитът на откриване е между 1 и 2% от пълния диапазон на анализирания параметър. Аналитичното устройство трябва да включва:

 • Принцип на измерване – измерване на цветността;

 • Уред за измерване на цветността (Colorimeter) – двойно лъчев силиконов детектор;

 • Вид на измерването – с циклично програмиране;

 • Време за измерване – специфичен метод;

 • Време за подмяна реагент – от 4 до 10 седмици;

 • Работен температурен диапазон – от 10ºC до 30ºC;

 • Охладител на реагента – Peltier клетка;

 • Изходни сигнали – 4/20mA ;

 • Входни сигнали – аналитични, 1 цифров контакт, калибриране, 1 цифров контакт;

 • Алармени сигнали;

 • Степен на защита – IP55 или еквивалентна;

 • Пробна доставка - от 0.2 до 10 bar;

 • Температура на работа от -10ºC до +30ºC

 • Капацитет на пробите от 2 до 10 литра на час.

Електрониката, инкорпорирана в уреда, трябва да отговаря на промишлен стандарт PC104 или еквивалентен, с интегрирана клавиатура и двуреден буквено-цифров дисплей. Филтърният блок трябва да е от самопочистващ се вид, да е направен от неръждаема стомана, с контрол чрез програмируемо логическо устройство. Въздуха под налягане трябва да постъпва от безмаслен въздушен компресор, който се доставя, заедно с блока. Блокът е трябва да бъде с ел. захранване от 220V променлив ток. GRP ограждението трябва да е изолирано и оборудвано с: • 8W флуоресцентна лампа и ключ.

 • Еднофазен контакт, със степен на защита ІР 54 или еквивалентна, към който да се включва лаптоп.

 • Тръбен подгревател и термостат за поддържане на вътрешна температура от 15ºC, при външна температура на околната среда от -15ºC.

 • Климатик с рециркулация на въздуха, който да поддържа вътрешна температура от 25ºC, при външна температура на околната среда от 35ºC.


5.3. ТАБЕЛИ И МЕРНИ ЕДИНИЦИ

5.3.1. Табели

Изпълнителят трябва да достави и постави гравирани табели към всяка изискваща това, част от инсталацията в станцията. Табелите трябва да бъдат закрепени перманентно, на добре видими места и трябва да показват данни за проектна характеристика, фабрични данни и системна идентификация Към всички индикаторни и работни прибори трябва да има надеждно прикрепени (или отбелязани върху тях), обозначения на български език, указващи тяхната функция и правилния начин на употреба. За въртящите се трябва да има маркировка, указваща посока на въртене, при отваряне и затваряне. Табелите и етикетите трябва да бъдат изработени от незапалим механично устойчив материал. Надписите трябва да бъдат перманентно гравирани, като по принцип трябва да бъдат с тъмни букви, на светъл фон. Предложеният стил, материал за табели, надписи, разположение и начин на фиксиране на табелите трябва да бъде предоставен на Надзора за одобрение. Не се допуска използване на релефни материали и техники. Когато оборудването може да се извади чрез плъзгане или да се демонтира, фиксираната и подвижната му части, трябва да бъдат еднакво обозначени. Ще бъдат доставени предупредителни табели, относно опасности или потенциално опасни обстоятелства и/или субстанции. Върху табелите за опасност с бели букви на червен фон трябва да бъде изписано “ОПАСНОСТ”. Надписите върху предупредителните табели трябва да започват с думата “ВНИМАНИЕ..”. Табели с инструкции трябва да има в местата, където е съществено за се спазват свързани с безопасността процедури, предупреждаващи дежурния и поддържащия персонал за опасни или потенциално опасни условия (напр. да изключат или заземят електрически вериги или да използват предпазно облекло). Освен споменатите по-горе табели, Изпълнителят трябва да гарантира, че всяка част от оборудването има фабрична табела с идентификация/ параметри, която показва следните данни: (i) Наименование и адрес на производителя

(ii) Идентификация за модел/ тип

(iii) Сериен номер

(iv) Година на производство

(v) Необходими номинални данни

(vi) Други подробности, ограничения и т.н. Табелите за електрически табла, разпределителната уредба и други, трябва да са, както следва:

a) Всички външни табели трябва да бъдат на български език, с черен надпис, а гърбът да бъде боядисан в цвета на ел. таблото. Ръбовете трябва да бъдат скъсени. Табелите трябва да се фиксират с хромирани гайки и болтове;

б) Всички вътрешни табели трябва да бъдат от многопластова пластмаса и да се фиксират с хромирани гайки и болтове;

в) Всяка врата на отделение трябва да има надпис, всеки компонент, монтиран на врата или контролен уред, трябва да има функционална табела;

г) всеки вътрешен компонент трябва да има идентификация, предпазителя – съответния вид, към който принадлежи или капацитета на напрежение на предпазителя;

д) отделения с врати или капаци, които не се заключват към изолатора, трябва да имат закрепена външна табела, както следва: “ОПАСНИ КЛЕМИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ”, като с бели букви на червен фон се изписват на български език знаците на светкавица и напрежение. Всички табели трябва да могат да се свалят, за да се улесни подмяната им с нови такива, когато се наложи.


5.3.2. Мерни единици

Мерните единици, които ще се използват на дисплеите (за калибриране, индикатори, запис и други) в хода на работите, трябва да бъдат по принцип следните:
Дълбочина на резервоарите и т.н.

- метри

Дълбочина на дебита (тоест напор над преливника)

- милиметри

Дебит на потока

- кубически метри/ секунда на час

Измерване на обемни води, като цяло

- кубически метри или кубически метри x 1000

Директни данни за дебит на датчика и буфера

- в проценти и mA

Химически вещества

- литри

Водно налягане

- бара

Въздушно (и друго) налягане

- бара

Утайка

- mg/l

Напрежение

- волт

Ток

- ампери (или mA)

Мощност

- kWс. 1

скачать файл