За поддържане екологията и опазване на чистотата, зелените площи


с. 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНАНаредба № 9
за поддържане екологията и

опазване на чистотата, зелените площи и дълготрайната дървесна растителност

на територията на община Бяла Слатина

БЯЛА СЛАТИНА, МАй 2005 г.Раздел I
Обща част
Чл. 1. (1) С тази наредбата се определят взаимоотношенията, задълженията и отговорностите във връзка с извозване на твърди битови отпадъци (БИТОВИ ОТПАДЪЦИ) и почистване на улици, булеварди, площади, алеи, паркове, градини, спирки на градския транспорт и на другите обществени места в общината, както и опазване и поддържане на озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност. Със същата се определят задълженията на ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански организации, търговци и дружества, банки, кина, читалища, учебни заведения, болнични заведения, управителните съвети на етажни собствености (домсъвети), собствениците или наемателите на еднофамилни жилища и на всички останали граждани по отношение на ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.

(2) Наредбата е задължителна както за всички живущи или работещи на територията на общината, така и за всички временно пребиваващи в нея.Раздел II
Поддържане и опазване на чистотата
Чл. 2. Разделът третира събирането, извозването и обезвреждането на следните видове отпадъци:

- битови отпадъци от домакинствата и стопанските обекти;

- производствени отпадъци от стопанска дейност;

- животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност;

- строителни отпадъци и земни маси;

- твърди или течни опасни отпадъци.

Чл. 3. (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата.

(2) Отговорност пред общинската администрация за замърсяване на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят: • ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата;

 • председателят на етажната собственост и домсъвета когато няма такива ­- всички живущи в сградата;

 • собственик или наемател, който стопанисва еднофамилното жилище.

(3) Собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност пред общинска администрация за чистотата на прилежащите към магазините и заведенията им тротоари.

Чл. 4. (1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, речните корита и поречията, обществените тоалетни, спирките на градския транспорт и другите обществени места, носи кметът на съответното населено място.

(2) Отговорност за спазване на графиците по извозването на битови отпадъци и уличното почистване в гр. Бяла Слатина носи ОП “Чистота и озеленяване”.

Чл. 5. (1) Извозването на битови отпадъци от сградите по улиците, булевардите и кварталите на гр. Бяла Слатина се извършва от ОП “Чистота и озеленяване”, съгласно утвърден от директора му график.

(2) Битови отпадъци се извозват и депонират само на депа, определени от общинска администрация. За състоянието на депата отговорност носи кметът на съответното населено място.

(3) Работниците, събиращи битови отпадъци в сметосъбирателните коли, задължително измитат и връщат обратно в съдовете разпилените около тях отпадъци.

Чл. 6. (1) Производствените отпадъци от стопанските предприятия, с изключение на опасните, се извозват и депонират по договор с предприятията.

(2) Животинските и селскостопанските отпадъци се обработват и депонират по указание на районната ветеринарномедицинска служба (РВМС) или РИОКОЗ. Умрели селскостопански животни, трупове на кучета, котки и други домашни животни се извозват от ОП “Чистота и озеленяване” до трупосъбирателните площадки, където се загробват в специализирани дезинфекционни ями.

(3) Строителни отпадъци и земни маси се извозват и депонират само в депа, определени от Общинска администрация.

(4) Опасните отпадъци от производствената дейност се съхраняват, извозват и обезвреждат съгласно законодателството, третиращо опазването на околната среда и само по указание на РИОСВ и РИОКОЗ .

(5) Отговорност за изхвърлянето на производствени, животински, селскостопански, строителни или опасни отпадъци извън местата определени от общината носят физическите или длъжностните лица, които са ги изхвърлили и водачите на МПС, които са ги транспортирали. Отговорност за създаване на неорганизирани сметища в районите на общината носи съответният кмет на населено място.

Чл. 7. (1) Метенето на дворовете и прилежащите към сградите територии се извършва системно от физическите или юридическите лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.

(2) Контрольорите по чистота и служителите на звено “Общинска охрана” са задължени да упражняват ежедневен контрол и да санкционират нарушителите на реда за опазване на чистотата

Чл. 8. (1) Метенето на уличните платна, площадите, пешеходните алеи и други места в гр. Бяла Слатина, неразпределени от общинската администрация като прилежащи територии, се извършва по график от ОП “чистота и озеленяване”, който се контролира от кмета на общината.

(2) Кметът на съответното населено място контролира изпълнението на задължението по чл. 7, ал. 1.

Чл. 9. (1) Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както и почистването на ледените висулки се извършва от съответните физически или юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.

(2) Председателите на домсъвети - в жилищните етажни собствености задължително оповестяват на видно място график за дежурства, а ръководителите на стопански, обществени организации и фирми определят екипи за отстраняване на снега от тротоарите и на ледените висулки от сградите. Магазините, заведенията за обществено хранене и офисите почистват тротоарите в течение на работното им време, като не допускат заледяване на плочника.

(3) Контрольорите по чистота контролират състоянието на тротоарите при паднали снеговалежи и заледявания. Кметът на общината и кметовете на населените места носят отговорност за почистването на снега от уличните платна, площадите и прилежащите им части.Чл. 10. Забранено е замърсяването на всички обществени места със следните замърсители:

  1. Хартии, опаковки, остатъци от цигари, хранителни отпадъци, стъкла, текстилни отпадъци, семки и други битови отпадъци. Те се изхвърлят в съдовете за улична смет или в съдовете за битови отпадъци.

  2. Сгурия, въглищен прах и други отпадъци от горене.

  3. Оборски тор и груби фуражи.

Чл. 11. На територията на общината е забранено:

 1. Изхвърлянето на всякакъв вид производствени отпадъци от стопанска дейност, освен в определените от общината контролирани депа.

 2. Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведения за обществено хранене, предприятия и организации в съдовете за улична смет и в съдовете за ТБО на жилищните сгради.

 3. Изпускането в атмосферата на замърсители от промишлените или непроизводствените сгради, както и от търговските обекти и заведенията за обществено хранене, превишаващи пределно допустимата концентрация.

 4. Неорганизираното изхвърляне на животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност.

 5. Свободното пускане на кучета без намордници и поводи. След дефекация на кучетата по благоустроени улици, тротоари, алеи и други открити площадки, собственикът на кучето е длъжен на почисти замърсеното място.

 6. Свободното придвижване на селскостопанските животни по улиците, тротоарите, площадите, парковете и градинките, освен по маршрути, определени от общинската администрация.

 7. Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има опасност за намиращи се в близост дървета, храсти или тревни площи.

 8. Да се оставят на открито трупове на умрели животни или птици, както и да се замърсява почвата с пестициди, соли, строителни и промишлени отпадъци.

 9. Изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси, освен в определените за тази цел депа.

 10. Транспортирането на насипни материали, селскостопанска продукция, леки вторични суровини и други от транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила.

 11. Излизането на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни или промишлени обекти.

 12. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на твърди или течни опасни отпадъци, избухливи и токсични вещества, строителни отпадъци, незагасена сгурия и пепел, животински и селскостопански отпадъци.

 13. Изливането в канализацията на течни опасни вещества и отпадъци, моторни масла и други нефтопродукти.

 14. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, в местата за отдих и край поречия или водоеми.

 15. Движението на неизправни и непочистени моторни и други превозни средства, които замърсяват улиците и атмосферата.

 16. Изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на сградите.

 17. Директното отвеждане на дим и газове през прозорците, витрините, стените, балконите и стълбищата на жилищните и обществените сгради.

 18. Изтупването и изтърсването на килими, черги, покривки за маса и други вещи от балконите и прозорците на сградите, както и изхвърлянето на загасени или димящи угарки и цигарена пепел.

 19. Изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж, стоки или строителни материали, без съответно разрешение от ТСУ.

 20. Започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без надеждна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части.

 21. Изгарянето на отпадъци,автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията.

 22. Повреждането и разместването на съдовете за ТБО от определените им места, а също и запалването на отпадъците в тях.


Раздел III
Опазване на озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на общината.
Чл.12. (1) При възлагане разработването на градоустройствени, архитектурни и благоустройствени планове и на инвестиционните проекти и техните изменения, инвеститорът изисква:

1. Запазване на съществуващите озеленени площи от всички категории и на териториите, отредени за озеленени площи по действуващите градоустройствени планове.

2. Максимално запазване на съществуващата дървесна и храстова растителност.

(2) Заданията за проектиране във всички фази на инвестиционното проучване се съгласуват с Дирекция “Устройство на територията” към общинска администрация.

(3) Дирекция “Устройство на територията” изготвя становище, включващо анализ и оценка за засегнатите озеленени площи и дълготрайна дървесна и храстова растителност по заданията и определя мерки за опазването им, които стават задължителни в следващите фази на инвестиционно проучване.

Чл. 13. (1) Във всички фази на инвестиционното проучване в частта "Опазване и възпроизводство на околната среда". съгласно Наредба № 1 на Министерство на строителството, архитектурата -и благоустройството от 13.06.1991 г. (ДВ, бр. 54) се разработва раздел "Опазване на озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност", когато се засягат такива.

(2) Дейностите по чл. чл. 12, 13 и 14 се съгласуват с Дирекция “Устройство на територията”.

(3) Дейността по чл. чл. 12, 13 и 14 обхваща: 1. Анализ и оценка на съществуващите обществени озеленени площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност.

 2. Мероприятия за опазване и възстановяване на озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност за обществено ползване.

(4) При отказ за съгласуване, въпросът се решава от Архитектурно ­градоустройствена комисия към общината.

Чл. 14. Разрешение за строеж не се издава без съгласуване по чл. 13, (3).

Чл. 15. Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, преместване или окастряне на растителност, се издава след писмено разрешение по чл. 18 и документ за внесени средства по чл. 20, (2).

Чл. 16. (1) Изпълнителят на строителството е длъжен:

1. Да вземе необходимите и предписани мерки за опазване на озеленените площи и дървесната и храстова растителност от повреди и нараняване.

2. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в озеленените площи и на растителността в определения от Дирекция “Устройство на територията” срок.

(2) Инвеститорът на строителството е длъжен да включва в приемателната комисия представител на Дирекция “Устройство на територията”.

Чл. 17. (1) Озеленените площи и дървесната и храстова растителност за широко обществено ползване се опазват от общинска администрация и звеното за “Общинска охрана”.

(2) Озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност с ограничено обществено ползване и със специално предназначение в недвижимите имоти на територията на общината се опазват от собствениците им. Собственикът не заплаща обезщетение по чл. 20, (2).

Чл. 18. (1) Разрешение за премахване или преместване на дълготрайна дървесна и храстова растителност в недвижими имоти на територията на общината се издава в следните случаи: 1. За строителство, ремонт и реконструкция на всички видове обекти при доказана невъзможност за запазване на дърветата.

 2. За реконструкция на озеленени площи за обществено ползване и реконструкция на съществуваща растителност по утвърдени проекти.

 3. За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.

 4. При аварии и природни бедствия.

(2) Разрешение за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност се издава от:

 1. Кметът на общината за растителност в недвижими имоти на територията на общината, с изключение на дърветата в частните имоти.

 2. Специалистът по екология в общината за дървета по чл. 18, (1), т. 2 и 3.

 3. Специалистът по екология в общината за окастряне на дървета.

(3) Копие от разрешенията се изпраща в РИОСВ.

(4) За дървета, обявени за защитени обекти и такива в озеленени площи, ­паметници на културата, се изисква предварително съгласие на Министерството на околната среда (МOC) и Националния институт за паметниците на културата (НИПК).

Чл. 19. (1) Разрешение за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност се издава след:

1. Писмено искане на инвеститора или собственика за дървета по чл. 18, (1), т. 1 пред Дирекция “Устройство на територията”.

2. Писмено искане за окастряне пред специалиста по екология в общината.

(2) По исканията за отсичане или преместване се правят проучвания, въз основа на които:

1. Кметът на съответното населено място изготвя писмено становище и го представя в общината.

2. Специалистът по екология в общината изготвя експертна оценка за засяганата растителност, която включва заключения относно вида, състоянието, екологичен и социален ефект, целесъобразност на премахването, възможност за преместване, оценка по чл. 20 и предложение за решение.

3. Специалистът по екология в общината представя документите по т. т. 1 и 2 на кмета на общината.

Чл. 20. (1) Подлежащата на премахване или преместване дълготрайна дървесна и храстова растителност, както и вредите при нарушение, се оценяват по тарифа - приложение № 1.

(2) С получения дървесен или друг материал разполага собственикът.

(3) Стойността на засяганата растителност по ал. 1 се внася от инвеститора или собственика по банкова сметка към общината.

(4) В случаите, когато нарушителят не е собственик на озеленената площ, дървесната или храстова растителност, обезщетенията по ал. 1 се изплащат на собственика.

Чл. 21. (1) Премахване или преместване на дървета и храсти по чл. 18, (1), т. т. 1 и 2, за които има разрешение, се извършва от инвеститора или собственика.

(2) Дърветата по чл. 18, (1), т. 3 и т. 4 се премахват незабавно от собственика, стопанина или аварийни служби, които уведомяват в 3-дневен срок специалиста по екология в общината.

Чл. 22. Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от собственика.

Чл. 23. Разрешение за отсичане на дървета в частните имоти, с изключение на овощните, се издава от кметствата в 14 - дневен срок. Собственикът не заплаща обезщетение по чл. 20, ал. 2. В случай на нарушение, той се наказва с наказателно постановление. Когато нарушителят не е собственик, се прилага чл. 20, ал. 4.

Чл. 24. Споровете за премахване на дървета по границите на имотите (чл. 52 на 3С) се решават по съдебен ред.
Раздел IV
Контрол и санкции за нарушителите
Чл. 25. Контролът по изпълнението на тази наредба се упражнява от общинска администрация, чрез контрольорите по чистота и звено “Общинска охрана” и ОП Чистота и озеленяване".

Чл. 26. (1) При констатиране на нарушения на разпоредбите на тази наредба, контролните органи съставят актове на виновните физически или юридически лица, председатели на етажни собствености (домсъвети) и собственици или наематели по реда на ЗАНН.

Чл. 27. (1) На нарушителите на тази наредба се налага парична глоба в размер до 500 лева, по реда на ЗАНН.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината по реда на ЗАНН, като размерът на глобата се определя съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.

Чл. 28. (1) Когато при упражняване на определена професия или дейност се допуска системно нарушаване на разпоредбите от тази наредба, нарушителите се лишават от право да упражняват професията или дейността си за срок от един месец до две години.

(2) Ръководителите на стопански предприятия, фирми, учреждения, заведения и организации са отговорни, солидарно с виновните за деянието работници и служители, ако са допуснали нарушения на разпоредбите от тази Наредба.


Заключителни разпоредби
§1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗООС, ЗОС и др. и действа на територията на общината.

2. Наредбата може да бъде изменяна и допълва на по реда на чл. 22 от 3МСМА.

3. Размерът на санкциите и глобите се актуализират при всяко изменение на ЗМСМА, ЗАНН и Закона за местните данъци и такси.

4. Наредбата е приета с решение N 235, протокол 18 / 31.05.05. от Общински съвет - Бяла Слатина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ Г. Раловски/

Приложение № 1


ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И РАСТИТЕЛНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Чл. 1. (1) По тази тарифа се определя размерът на обезщетенията за причинени вреди на зелената система при: 1. Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат озеленени площи за обществено ползване.

 2. Строителство и реконструкция на обекти от високото, ниското и подземното строителство, когато се налага премахване на дървесна и храстова растителност.

 3. Нарушения.

(2) За причинени вреди по ал. 1 се заплащат следните обезщетения:

1. Тревни площи за 1 дка

1 категория 500 лева

II категория 300лева

III категория 200лева

IV категория 100лева

2. Летни цветя за 1 КВ.м

1 категория 200 лева

II категория 150лева

III категория 100лева3. Перенни цветя за 1 бр. 100лева

4. Почвопокривни за 1 дка 300лева

5. Жив плет - широколистен за 1 м

до 5 години 200 лева

над 5 години 300лева

6. Жив плет - иглолистен за 1 м

ДО 5 години 100 лева

над 5 години 200 лева

7. Рози - за 1 бр.

до 3 години 100 лева

над 3 години 200 лева

8. Храсти за 1 бр.

до 5 години 150 лева

до 10 години 200 лева

над 10 години 300 лева9. Вечнозелени храсти за 1 бр.

до 5 години 150 лева

10 години 200 лева

над 10 години 300 лева

Чл. 2. При строителство без съответните разрешения или отсичане без разрешение по чл. 18 ал. (2), обезщетенията се утрояват. За защитени природни обекти и паметници на културата, съгласно чл. 18, ал. (3), размерът на обезщетенията се съгласува с Общинска администрация.

Чл. 3. При нарушения обезщетението се присъжда по сметка на общината и се използват единствено за възстановяване на щетите.Чл. 4. Тази тарифа ще се актуализира ежегодно, съобразно действащите пазарни цени на трайните насаждения.
с. 1

скачать файл