За питейно – битово водоснабдяване, без друга алтернатива


с. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на EТ“Васеро – спорт – Василка Милкова“

за водовземане на минерални води от сондаж Вн - 39


1. Цел на заявеното използване на водите:

За питейно – битово водоснабдяване, без друга алтернатива

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G00J3K1040

Малм - валанжински водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

Сондаж Вн - 39.

4. Място на използване на водите, населено място

ЕКАТТЕ


В имот - УПИ ІІІ, 28,29,кв.14 в к.к. „Карвуна”, местност”Иканталъка” в с. Топола, община Каварна в Учебно квалификациона база „Карвуна”, намиращ в к.к.”Карвуна”, местност „Иканталъка”, УПИ ІІІ, кв. 14 в с. Топола, община Каварна, собственост на „ДСК ТУРС” ЕООД, гр. София, дадена под наем на ЕТ„Васеро – Спорт – Василка Милкова” София.

72693

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 0,42 л/с (от 01.май – 30 септември);

Максимално експлоатационно понижение: 8,5м.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.Александър Дякович“ №33

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
с. 1

скачать файл