За периода 01. 01. 2008-31. 03. 2008 г


с. 1
ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ
Приложение №9 по чл.28 ал.2 от Наредба №2 на КФН

Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства)

за периода 01.01.2008-31.03.2008 г.

Статус

1.1

Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

няма промяна

1.2

Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На проведено на 25.03.2008 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ по т. 5 от обявения дневен ред Общото събрание на акционерите освободи досегашния Съвет на директорите, в състав:

  • Маню Тодоров Моравенов – Председател и член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ;

  • Ивайло Александров Панов - Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ;

  • Здравко Кирилов Иванов - Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

и избра нов Съвет на директорите, в състав:

  • Маню Тодоров Моравенов на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години;

  • Ивайло Александров Панов на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години

  • Светослав Петров Солтариев на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години.
1.3

Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

няма промяна

1.4

Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

няма промяна

1.5

Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

няма промяна

1.6

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

няма промяна

1.7

Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК.

няма промяна1.8

Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

няма промяна

1.9

Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

няма промяна

1.10

Обявяване на печалбата на дружеството.

Съгласно междинния финансов отчет на дружеството към 31.03. 2008 г. финансовият резултат на дружеството към 31.03.2008 г. е печалба в размер на 1 834 хил. лв.

1.11

Съществени загуби и причини за тях.

няма промяна

1.12

Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

няма промяна

1.13

Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

няма промяна


1.14

Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На проведено на 25.03.2008 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ взеха решение по т. 6 от обявения дневен ред (покана обнародвана в ДВ, бр. 19 от 22.02.2008 год.) дружеството да разпредели брутен дивидент за 2007 г. в размер на 8 000 000 лв. или 90,19 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 8 869 990,61 лв. Право на дивидент имаха лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 08.04.2008 год.

Брутният размер на дивидента на една акция, който акционерите ще получат е в размер на 0,1433 (нула цяло и хиляда четиристотин тридесет и три десетохилядни) лева, при закръгление до четвърти знак след десетичната запетая.

От 14.04.2008 г. започна изплащането на дивидент на акционерите на дружеството.


1.15

Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.


На 31.03.2008 г. са сключени следните договори за банков кредит :

1. Договор за инвестиционен кредит в размер до 3 750 000 (три милиона седемстотин и петдесет хиляди) евро и срок за издължаване на кредита до 30.03.2010 г.

2. Договор за револвиращ кредит в размер до 1 140 000 (един милион сто и четиридесет хиляди) евро и краен срок за ползване на средствата по кредита 30.03.2009 г.

3. Договор за инвестиционен кредит в размер до 1 350 000 (един милион триста и петдесет хиляди) евро и срок за издължаване на кредита до 30.06.2008 г.

Средствата по кредитите ще бъдат използвани за финансиране покупката на четири съседни поземлени имота, находящи се в гр. София Студентски град.


1.16

Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

няма промяна

1.17

Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.


няма промяна

1.18

Увеличение или намаление на акционерния капитал.


Капиталът на дружеството е увеличен от 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лева на 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева, разделен в същия брой акции в резултат на публичното предлагане на ценни книжа (подписка).

Подписката започна на 28 Януари 2008 г. и приключи на 6 Март 2008 г. В срока на подписката акционерите са записали 5 125 370 броя нови акции.На 08.04.2008 г. Търговският регистър при Агенцията по вписванията вписа увеличението на капитала на дружеството от 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лева на 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева, разделен в същия брой акции.

1.19

Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

няма промяна

1.20

Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

няма промяна

1.21

Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.


няма промяна

1.22

Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

няма промяна

1.23

Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.


няма промяна

1.24

Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

няма промяна

1.25

Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

няма промяна

1.26

Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

няма промяна

1.27

Покупка на патент.


няма промяна

1.28

Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

няма промяна

1.29

Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.


няма промяна

1.30

Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

няма

1.31

Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Прогнозата е представена на проведено на 25.03.2008 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ и публикувана на сайта на дружеството – www.fpp.bg (Корпоративно управление/Общо събрание/ Годишен доклад за дейността)

1.32

Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

няма

1.33

Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Дружеството счита, че посочените обстоятелства по чл.41, ал.2 т.5, във връзка с ал.1, т.7 от Наредба№2, биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.


22.04.2008 г. М.Моравенов -

( Изп. директор на„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ)
с. 1

скачать файл