За клас с интензивно изучаване


с. 1

Учебен план – профил „Технологичен”, вариант информационни технологии,

приети след завършен 7 клас за учебната 2010/2011 г.


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” - ДУПНИЦА

У Ч Е Б Е Н П Л А Н
ЗА КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ

НА ЧУЖД ЕЗИК СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ клас
Профил: ТЕХНОЛОГИЧЕН

Вариант: Информационни технологии
Паралелка: VІІІ
Учениците са приети за учебната 2010/2011 г.
І. Учебният план е приет на редовно заседание на ПС, проведено на 12.01.2010 г.

/ Протокол № 6 /
Забележка: Часовете по СИП са по подадени заявления с разрешение на финансиращия орган

ІІ. Предмети, изучавани на първи чужд език

  • в ІХ клас – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда,

история и цивилизация, география и икономика

  • в Х клас - химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика

  • в ХІ клас - химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика

  • в ХІІ клас - география и икономика
IІІ. Профилиращи предмети

ІХ клас – Информационни технологии, Английски език

Х клас – Информационни технологии, Английски език, Немски език

ХІ клас - Информационни технологии, Английски език, Немски език, Математика

ХІІ клас – Информационни технологии, Английски език, Немски език, Математика
ІV. ЗИП – непрофилирана подготовка:

ХІІ клас – 93/3 ч.

Български език и литератураV. Зрелостни изпити

  1. Български език и литература

  2. Предмет по избор

  3. По желание

или по Наредба на МОМН
VІ. Съгласно Заповед № РД-09-1038 от 27.07.2004 г. на Министъра на образованието и науката се провежда допълнителен учебен час по физическо възпитание и спорт – модулно обучение.
VІ. Часовете по безопасност на движението в VІІІ клас се изучават в часа на класа по утвърдени от МОН учебни програми.
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИСРЕДНА
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАПКЛАСОВЕ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ОБЩО
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

36

31
А.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
561
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА144

4


108

3


108

3


108

3


93

3


561

2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
1482+412І чужд език-

Английски език

ІІ профилиращ предмет

648

18

144+72

4+2

144+72

4+2

144+72

4+2

124+62

4+2

1204+278
ІІ чужд език-

Немски език

ІІІ профилиращ предмет


-

72

2

72+36

2+1

72+36

2+1

62+62

2+2

278+134

3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
638+528
Математика

ІV профилиращ предмет

108

3

108

3

108

3

72+36

2+1

62+62

2+2

458+98
Информатика

-

36

1


36

1


-

-

72
Информационни технологии

І профилиращ предмет

36

1

36+90

1+2,5

36+72

1+2

+144

+4

+124

+4

108+430

4.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
677
История и цивилизация

-

54

1.5


72

2


72

2


62

2


260
География и икономика

-

54

1.5


54

1.5


54

1.5


31

1


193
Психология и логика

-

54

1.5


-

-

-

54
Етика и право

-

-

54

1.5


-

-

54
Философия

-

-

-

54

1.5


-

54
Свят и личност

-

-

-

-

62

2


62

5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
643
Биология и здравно образование

-

72

2


72

2


72

2


-

216
Физика и астрономия

-

54

1.5


72

2


72

2


31

1


229
Химия и опазване на околната среда

-

54

1.5


72

2


72

2


-

198

6.

ИЗКУСТВА
144
Музика

36

1


36

1


-

-

-

72
Изобразително изкуство

36

1


36

1


-

-

-

72

7.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
350
Физическо възпитание и спорт

72

2


72

2


72

2


72

2


62

2


350
ОБЩОЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1080

990+162

27.5+4.5

972+180

27+5

864+288

24+8

589+310

19+10

4495+940

Б.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕ МА ПОДГОТОВКА

БЕЛ

-

-

-


-

93

3

147
ОБЩО ЗА А + Б

1080

1152

1152

1152

992

5528

В.

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

144

4

144

4

144

4

144

4

124

2+2

700
ОБЩО ЗА А + Б + В

1224

1296

1296

1296

1116

6228


Учебният план е разработен в съответствие с Наредба № 6 от 28.05.2001 г. на МОН, изменена в д.в. от 11.04.2006 г. за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Виолета Инкьова

Директор на СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница


с. 1

скачать файл