За използване на електронната система за отчитане


с. 1Приложение 2

Enclosure 2

АНЕКС

ANNEX

за използване на електронната система за отчитане

Concerning the Use of the Elelctronic Reporting System

към Договор за поемане на задължение по управление на отпадъците от опаковки

to the Contract on Undertaking an Obligation to Manage Packaging WasteДнес, ………………..между

On this day, ……………….. betweenЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 131210347, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление в гр. София п.к. 1379, ул. “Охридско езеро” № 3, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Михайлов Бургуджиев, наричано за краткост по-долу „ЕКОПАК”

ECOPACK BULGARIA AD, UIC: 131210347, registered in the Commercial Register at the Registry Agency, seat and registered address in Sofia city, postal code 1379, 3 Ohridsko Ezero Street, represented by the Executive Director Todor Mihaylov Bourgoudjiev, hereinafter referred to as ECOPACKи

and

……………………..…………………………........., със седалище и адрес на управление: Република България, ………..………………………………, представлявано от ……………………… …….., Идент.№ по ЗДДС ………………., ЕИК ……………………, адрес за кореспонденция: ............................................………………… ……….......................................…,, наричано за краткост в договора “ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ”,

………………………………….….., with seat and registered office in Bulgaria, …………………………………………, represented by……………………………………...………………, in possession of ID No. under Law on VAT ……………………, UIC ……………………, with address for correspondence …………………………, hereinafter referred to as “OBLIGOR”,се сключи настоящия анекс към Договор за поемане на задължение по управление на отпадъците от опаковки /”Договора”/ за следното:

The present annex was concluded to the Contract on Undertaking an Obligation to Manage Packaging Waste (the “Contract”) for the following:Чл.1 Страните се споразумяват, че ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ ще подава информацията, свързана с изпълнението на задълженията си за предоставяне на данни за отчитане на количествата и вида на опаковките, пуснати на пазара от ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, по електронен път чрез разработената от ЕКОПАК електронна система за отчитане.

Article 1 The parties agree that the OBLIGATED PERSON shall submit the information related to the performance of its obligations to provide data to report the quantities and the type of the packages placed on the market by an OBLIGATED PERSON electronically by means of the electronic reporting system developed by ECOPACK.

Чл.2 /1/ Страните се съгласяват, че подадените през електронната система на ЕКОПАК данни имат силата на документ, изходящ от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ и подписан от последното. Страните се споразумяват, че с подаването на данните по електронен път от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ в сроковете, установени в Договора, задължения по Договора, свързани с отчитането, се считат за изпълнени.

Article 2 (1) The parties agree that the data submitted through the electronic system of ECOPACK shall have the effect of an outgoing document of the OBLIGATED PERSON signed by the latter. The parties agree that upon the electronic submission of data by the OBLIGATED PERSON in the deadlines stipulated in the Contract, the reporting obligations under the Contract shall be deemed to be fulfilled.

/2/ Прогнозните данни и годишният отчет се подават задължително и на хартиен носител, заверени с подпис и печат.

(2) The forecast data and the annual report must be submitted also on a paper carrier, certified by a signature and seal.

Чл.3 ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ може да прави корекции в подадените справки по електронен път само с отчет на хартиен носител, заверен с подпис и печат и с наименование „Корекция на отчет за месец .......”.

Article 3 The OBLIGATED PERSON may make corrections in the electronically submitted information only by a report on a paper carrier certified by a signature and a seal and titled “Correction to the Report for month ……”.

Чл.4 /1/ЕКОПАК предоставя на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ потребителско име и парола за достъп до електронната система, след попълване на Приложение 1 към този анекс, в който ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ предоставя данни на лицата, оторизирани да работят със системата от името на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ.

Article 4 (1) ECOPACK shall provide to the OBLIGATED PERSON a user name and a password to access the electronic system after filling out Enclosure 1 hereto, wherein the OBLIGATED PERSON shall provide data on the persons authorized to work with the system on behalf of the OBLIGATED PERSON.

/2/ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ може да промени своята парола на страница: Системни – Лични данни, както и да редактира лична информация: име и фамилия, длъжност, електронна поща, телефони.

(2) The OBLIGATED PERSON may change its password on page: System – Personal Data and edit its personal information: name and surname, position, e-mail, telephones.

/3/ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ е длъжно да актуализира профила си и да информира Екопак при промени в актуалното си състояние или в лицата, имащи право на достъп до системата, преди издаване на новата фактура.

(3) The OBLIGATED PERSON must update its profile and inform ECOPACK concerning changes in its current status or in the persons entitled to access the system, prior to the issuing of the new invoice.

/4/ Лицата, които нямат задължение да работят и да ползват системата или са напуснали работа, трябва да бъдат деактивирани.

(4) The persons who are not obliged to work and to use the system or have quit work must be deactived.

Чл.5 /1/ Годишни Прогнозни данни се попълват от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ на страница:

Article 5 (1) The Annual Forecast Data shall be filled out by the OBLIGATED PERSON on the page:

Прогнози – Годишни Прогнози.

Forecasts – Annual Forecasts.

/2/ Годишни прогнозни данни се попълват за текущата година, в периода от 1 Януари до 31 януари и до 10 дни след сключване на нов договор.

(2) The annual forecast data shall be filled out for the current year, in the period from January 1 – January 31 and up to 10 days after conclusion of a new contract.

Чл. 6 Месечни отчети за количествата и вида на опаковките, пуснати на пазара от ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ през предходния месец се попълват от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ до 15-то число на следващия месец на страница:

Article 6 The monthly reports on the quantities and the type of the packages placed on the market by an OBLIGATED PERSON during the previous month shall be filled out by the OBLIGATED PERSON up to the 15th of the subsequent month on page:

Отчети – Месечни Отчети.

Reports – Monthly Reports.

След въвеждане на отчета, ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ трябва да натисне бутон Изпращане и Потвърждение, за да бъде регистриран и подаден отчета в Екопак. Тази операция генерира дата на създаване на отчета.

After entering the report, the OBLIGATED PERSON must press the button Send and Confirm in order to register and submit the report to Ecopack. This operation shall generate the date of creation of the report.

Чл.7 Годишни отчети за количествата и вида на опаковките, пуснати на пазара от ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ през предходната година, се попълват от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ от 1 до 20-ти януари на следващата година на страница:

Article 7 The annual reports on the quantities and the type of the packages placed on the market by an OBLIGATED PERSON in the previous year, shall be filled out by the OBLIGATED PERSON from the 1st to the 20th of January of the subsequent year on page:

Отчети – Годишни Отчети.

Reports – Annual Reports.

Чл.8 На страница Кантарни Бележки ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ може да попълва и да преглежда попълнените от него кантарни бележки за предадените отпадъци от опаковки.

Article 8 On page Scales Notes the OBLIGATED PERSON may fill out and review the scales notes on the packaging waste delivered by it.

Чл.9. /1/ ЕКОПАК издава фактури въз основа на подадените чрез електронната система отчетни данни съгласно реда и сроковете, определени в Договора.

Article 9 (1) ECOPACK shall issue invoices on the basis of the reporting data submitted through the electronic system in line with the procedure and deadlines specified in the Contract.

/2/ Издадените фактури се публикуват на страница Фактури, където ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ може да преглежда списъка с фактурите, издадени от ЕКОПАК към него.

(2) The issued invoices shall be published on page Invoices where the OBLIGATED PERSON may review the list of invoices issued from ECOPACK to it.

Чл.10 /1/ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ дава съгласието си да получава електронни фактури и други документи по сключения между него и ЕКОПАК договор. Електронните фактури ще бъдат представяни през системата „еFaktura” на е-mail адреси, посочени от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ в прил.1 към настоящия анекс.

Article 10 (1) The OBLIGATED PERSON shall give its consent to receive electronic invoices and other documents concerning the contract concluded between it and ECOPACK. The electronic invoices shall be presented through the eFaktura system to e-mail addresses specified by the OBLIGATED PERSON in Enclosure 1 hereto.

/2/ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ освобождава изпълнителя от всякаква отговорност във връзка с неточно или невярно декларирани данни или при предоставяне/допускане на неоторизиран достъп до уникалния потребителски профил в системата.

(2) The OBLIGATED PERSON shall exempt the contractor of any liability in relation to imprecise or incorrectly stated data or in case of provision/admission of unauthorized access to the unique user profile in the system.

/3/ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ приема „Общите условия” за ползване на услугите в системата „еFaktura”.

(3) The OBLIGATED PERSON shall accept the General Terms and Conditions for use of the services in the eFaktura system.

Чл.11 С подписването на настоящия анекс ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ се счита за информирано, че след въвеждането на данни по реда на чл. 5, 6 и 7 от този анекс в електронната система и натискането на бутон „Потвърждавам” последваща редакция във въведените данни не може да бъде извършена, освен ако съответните данни не бъдат върнати за редакция от служител на ЕКОПАК.

Article 11 By signing this Annex the OBLIGATED PERSON shall be deemed informed that upon entering data under Articles 5, 6, and 7 hereof in the electronic system and pressing the “I Confirm” button, the entered data cannot be subsequently edited unless the respective data is returned for editing by an ECOPACK employee.

Чл. 12 ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ ще уведомява незабавно ЕКОПАК за възникнали технически проблеми при използването на електронната система, независимо дали се касае до проблем в самата система или в комуникациите на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ. В този случай отчетните данни ще бъдат изпращани по факс от ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ.

Article 12 The OBLIGATED PERSON shall immediately inform ECOPACK of arising technical problems in the use of the electronic system, notwithstanding whether they concern problems in the system itself or in the communications of the OBLIGATED PERSON. In this case the report data shall be sent by fax by the OBLIGATED PERSON.

Чл.13 ЕКОПАК се задължава да предостави подробни инструкции за работа с електронната система за отчитане на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ, както и да оказва съдействие при нейното използване и да отстранява своевременно възникнали в системата технически проблеми.

Article 13 ECOPACK must give detailed instructions concerning operation of the electronic reporting system to the OBLIGATED PERSON and to render assistance upon its use and to eliminate technical problems occurring in the system in a timely manner.

Чл.14 /1/ Всякакви съобщения и комуникация между страните могат да се осъществяват в съответните полета на страница Съобщения.

Article 14 (1) All messages and communication between the parties may be carried out in the respective fields on the Messages page.

/2/ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ се съгласява да изпраща запитванията или коментарите си по процедурата на отчитане и документите, свързани с нея на страница Съобщения, хипервръзка Ново съобщение, поле Служители.

(2) The OBLIGATED PERSON agrees to send its queries or comments concerning the reporting procedure and the related documents to the Messages page, New Message hyperlink, Employees field.

/3/ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ се съгласява да изпраща запитванията или коментарите си във връзка с проблеми при работа с електронната система на страница Съобщения, хипервръзка Ново съобщение, поле Поддръжка.

(3) The OBLIGATED PERSON agrees to send its queries or comments about problems in relation to the operation of the electronic system on the Messages page, New Message hyperlink, Maintenance field.

Чл.15 /1/ ЕКОПАК гарантира, че електронната система за отчитане осигурява конфиденциалността на получените лични и отчетни данни и че неоторизирани лица нямат достъп до тях.

Article 15 (1) ECOPACK guarantees that the electronic reporting system shall ensure the confidentiality of the obtained personal and reporting data and that unauthorized persons shall not have access to it.

/2/ При прекратяване на Договора или на настоящия анекс потребителското име и паролата за достъп до електронната система на отчитане ще бъдат закрити от ЕКОПАК.

(2) Upon termination of the Contract or of the present Annex the user name and the access password to the electronic reporting system shall be closed down by ECOPACK.

Чл.16 /1/ Настоящият анекс може да се прекрати от всяка от страните с едностранно едномесечно писмено предизвестие, без да се дължи обяснение или обезщетение до другата страна.

Article 16 (1) The present Annex may be terminated by each of the parties by a unilateral one month notice in writing without owing an explanation or compensation to the other party.

/2/ Прекратяването на настоящия анекс не води до автоматично прекратяване на Договора. Последният се прекратява при условията и по реда, предвидени в него.

(2) Termination of the present Annex shall not lead to automatic termination of the Contract. The latter shall be terminated under the terms and conditions specified in it.

/3/ След прекратяване на настоящия анекс ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ продължава да изпълнява задълженията си за отчетност в сроковете и по реда, предвидени в Договора.

(3) Upon termination of the present Annex the OBLIGATED PERSON shall continue to perform its obligations to report within the deadlines and under the procedure specified in the Contract.Анексът е подписан в два оригинални екземпляра на български и английски език – по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора. В случай на несъответствие предимство ще има английската версия.

The Annex was signed in two original copies in Bulgarian and English language – one for each of the parties and shall be an integral part of the Contract. In case of discrepancies the English version shall prevail.

ЗА “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД:

FOR ECOPACK BULGARIA AD:___________________________

___________________________

/ Тодор Бургуджиев /

(Todor Bourgoudjiev)

ЗА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ:

FOR THE OBLIGATED PERSON:_______________________

_______________________

/ ……………………/

/ ……………………………./

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 4 и чл.10 от АНЕКС

ENCLOSURE 1 to Article 4 and Article 10 of the ANNEX

за използване на електронната система за отчитане и ползване на еFaktura

concerning the use of the Electronic Reporting System and use of the eFaktura

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ оторизира следните свои служители да използват електронната система „Екопак Он-лайн”

The OBLIGATED PERSON shall authorize the following of its employees to use the electronic system Ecopack OnlineИме на служител

Name of EmployeeТелефон

TelephoneФакс

Fax


e-mail

e-mail


ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ оторизира следните свои служители да получават известията и електронни фактури чрез системата еFaktura:

The OBLIGATED PERSON shall authorize the following of its employees to receive the notices and electronic invoices through the eFaktura system:Име на служител

Name of EmployeeТелефон

TelephoneФакс

Fax


e-mail

e-mail

За технологични въпроси относно еFaktura, служителите на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ могат да се обръщат към HELP DESK на телефон 9215 115.

Concerning technological problems related to the eFaktura, the employees of the OBLIGATED PERSONS may contact the HELP DESK at telephone number 9215 115.

ЗА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ:


FOR THE OBLIGATED PERSON:с. 1

скачать файл