За други цели (за миене на автомобили, площадки, тоалетни казанчета


с. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициативата на „ЕМИ” ООД, гр. Бургас

за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК “ЕМИ –кв. Победа, Бургас”


1. Цел на заявеното използване на водите:

За други цели (за миене на автомобили, площадки, тоалетни казанчета, поливане на зелени площи)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G0000000N025

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

Тръбен кладенец ТК “ЕМИ – кв. Победа, Бургас”, намиращ се в ПИ 07079.659.439 по кадастралната карта на гр. Бургас, общ. Бургас, с ЕКАТТЕ 07079

4. Място на използване на водите, населено място
ЕКАТТЕ

За нуждите на автомивка, намираща се в ПИ 07079.659.439, по кадастралната карта на гр. Бургас, общ. Бургас, с ЕКАТТЕ 07079 собственост на „ЕМИ” ООД, гр. Бургас

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 012 л/с
Максимален дебит: 1,7 л/с
Максимално експлоатационно понижение: 1,7м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район
Директор дирекция „ПР”: инж. Д. Консулова

Началник отдел „Р”: инж. М. Петров

Изготвил: инж. Р. Несторова , гл. експерт в отдел”Р”


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
с. 1

скачать файл