Въззивното производство е образувано по частна жалба на управителя


с. 1
Въззивното производство е образувано по частна жалба на управителя на "С. Т." Е., ЕИК против разпореждане за незабавно изпълнение от 13. 01.2012г. по ч.гр.д.№129/2012г. на РС - Б.. Изложени са доводи за нарушения на материалния и на процесуалния закон при издаване на атакувания акт и се иска отмяната му. Към молбата са приложени писмени доказателства.

В отговора на частната жалба ответникът по нея "У. Л." , ЕИК поддържа, че същата е неоснователна. Ето защо, моли въззивната инстанция да я остави без уважение.

Окръжният съд, като обсъди доказателствата, мотивите на атакуваното разпореждане и доводите на страните, прие, че жалбата е неоснователна. Съображения :

Със заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК №301 от 13.01.2012г. по ч.гр.д.№129/2012г. е разпоредено "С. Т." Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.З., бл.53, .3, ап.11, представлявано от С В,

"Е." Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от В М, правоприемник на заличеното "Е" Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от В М,

"Е." Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от М С С, правоприемник на заличеното Е Е., ЕИК 130432419, седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от ВМ и "Ф. С." Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, Б.Д, партер, представлявано от Иво Стефанов Георгиев, правоприемник на заличеното "Е" Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от В М,

солидарно да заплатят на "У. Л." , ЕИК седалище и адрес на управление гр.С., район М., ул. "Ц" № 40, представлявано от РИи Б П Й, 110122.91 евро (сто и десет хиляди сто двадесет и две евро и деветдесет и един евроцента) по запис на заповед, издаден от С. Т. Е. на 12.11.2008 г. в гр.С., авалиран от "Е" Е. и предявен за плащане на 21.12.2011 г., законната лихва върху тази сума, считано от подаването на заявлението в съда - 13.01.2012 г., както и направените разноски - 4307.63 лв. (четири хиляди триста и седем лева и шестдесет и три стотинки) държавна такса и 2603.82 лв. (две хиляди шестстотин и три лева и осемдесет и две стотинки) адвокатско възнаграждение. Същата е издадена по повод депозирано от "У. Л." , ЕИК заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от Г ПК за горните суми. В заявлението е дадена информация, че задължението е по запис на заповед №86407 от 12.11.2008г., издаден от длъжника "С. Т." Е. в полза на заявителя и обезпечено с поръчителството на "Е" Е..

Проверката, която следва да осъществи първоинстанционният съд е да провери дали документът е от визираните в чл. 417 от ГПК, да съпостави твърденията за вземането като размер и основание с посочения в заявлението документ, да провери редовността на същия от външна страна и дали той отразява изискуемостта на индивидуализираното притезание на кредитора. Настоящият състав констатира, че запис на заповед №86407 от 12.11.2008г. е документ по чл. 417, т. 9 от ГПК, който е редовен от външна страна, тъй като има всички реквизити по чл. 535 от ТЗ.Ето защо, напълно несъстоятелни са оплакванията в частната жалба , че в него не е посочено мястото на плащане.

Не съответства на фактите по делото и възражението, че заявителят не е изложил обстоятелства за солидарната отговорност на останалите длъжници, освен "С. Т." Е.. Видно е от съдържанието на заявлението, че пълномощникът на "У. Л." е посочил, че плащането на задължението е обезпечено с поръчителството на "Ет" Е., а последното дружество е преобразувано, в резултат на което неговите правоприемници са солидарни длъжници.

Лишено от основания се явява оплакването на жалбоподателя, че липсва идентичност между размера на сумата по записа на заповед и посоченото в заявлението задължение. Както е отразено в същото, задължението на длъжниците към момента на внасянето на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение е 1. 122, 91 евро, а общият размер на задължението по записа на заповед 120287, 01 евро.Не е задълижително да има припокриване между сумата, претендирана със заявлението и сумата, вписана като задължение в документа по чл. 417 от ГПК, тъй като част от задължението може да е погасено, както е в случая.

На следващо място въззивната инстанция приема, че не следва да обсъжда доводите за съществуващите каузални правоотношения между станите, тъй като те не се разглеждат в заповедното производство, а могат да бъдат въведени в предмета на евентуален бъдещ установителен иск. Изложеното се обосновава от разпоредбата на чл. 419, ал.2 от ГПК, според която оплакванията против разпореждането за незабавно изпълнение могат да се основават само на съображения, извлечени от актовете по чл. 417 от ГПК, т.е. от записа на заповед в случая.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че задължението, за което е издадено разпореждането за незабавно изпълнение е било изискуемо към момента на депозирането на заявлението, тъй като е представена нотариална покана връчена на длъжника - жалбоподател, с която вземането по записа на заповед му е било предявено.

Въз основа на изложените мотиви, окръжният съд приема, че обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Благоевградският окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА разпореждането от 13. 01.2012г. по ч.гр.д.№129/2012г. на РС - Б., инкорпорирано в заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК №301 от 13.01.2012г. по ч.гр.д.№129/2012г., с която е уважено заявлението на "У. Л." , ЕИК против "С. Т." Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к.З., бл.53, .3, ап.11, представлявано от С В,

"Е." Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от В М, правоприемник на заличеното "Е" Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от В М,

"Е." Е., ЕИК седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от М С, правоприемник на заличеното Е Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от В М, и "Ф. С." Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, Б.Д, партер, представлявано от И Г, правоприемник на заличеното "Ет" Е., ЕИК , седалище и адрес на управление гр.С., район М., ж.к.М. 1, бл.48А, вх.Г, ап.70, представлявано от В М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ
с. 1

скачать файл