Въз основа на Парижките договори с Обществото на народите


с. 1
Въпрос№4 Ролята на международната организация на труда за развитието на индустриалните отношения
Развитието на съвременните индустриални отношения е непосредствено свързано с възникването и дейността на Международната организация на труда-МОТ

МОТ е създадена през 1919г. Въз основа на Парижките договори с Обществото на народите.Мотиви за създаването на МОТ от победителките в Първата световна война:

 • Всеобщ мир,който не може да бъде осъществен по друг начин освен върху основата на социалната справедливост.

 • Съществуващите условия на труд налагат за голям брой лица несправедливост ,бедствия и лишения и поради това пораждат недоволството им , което поставя в опасност световния мир.За да се премахне тази опасност, трябва да се определи максималната продължителност на работния ден и на работната седмица,да се води борба срещу безработицата, да се гарантира надница , осигуряваща условия на прилично съществуване, да осигури защита на работниците ,да се покровителства трудът на децата и други.

 • Установяването на истински хуманен режим може да стане само в световен мащаб

Важни и спешни начала за уреждане условията на труд според основателите на МОТ:

  1. трудът не трябва да се счита като стока или търговска вещ

  2. правото на сдружаване за постигане на всякакви цели не противоречи на законите-както за работници ,така и за господари

  3. изплащаната надница на работниците трябва да бъде достатъчна , за да осигури сносен живот според схващанията на времето на страната

  4. възприемане на 8 часов работен ден или на 48 часова работна седмица

  5. възприемане на седмична почивка най- малко 24 часа

  6. премахване на детския труд

  7. мъже и жени трябва да получават една и съща надница за работа от еднаква ценност и справедливо икономическо положение на всички работници които законно живеят в страната

  8. всяка държава трябва да организира инспекционна служба и да се осигури прилагането на законите и правилниците за защита на работниците

През 1944г., когато МОТ приема на 26тата си сесия тържествено се потвърждават целите и задачите на организацията.Тази декларация прокламира,че:

 • трудът не е стока

 • свободата на печата и на сдружаване е необходимо условие за постоянен прогрес

 • бедността, където и да съществува представлява опасност за напредъка на всички

 • борбата срещу мизерията трябва да се води неуморно във всяка държава и чрез постоянни и съгласувани международни усилия

Според МОТ всички хора независимо тяхната раса , вяра или пол имат право да осъществяват своето материално благосъстояние и духовно развитие в свобода и достойнство , в икономическа сигурност и с равни възможности

МОТ е международна правителствена организация.В нея членуват държавите.Първоначално тя функционира като част от системата на ОН,а след 1945г. е призната за специализирана организация на ООН по въпросите на труда.През 1919г. в нея са членували 29 предимно европейски страни ,към края на месец април 2005г. участват 178 страни от различни региони на света.

България е член на международната организация на труда от 6 декември 1920г.България е една от държавите ратифицирали най много конвенции на МОТ.

МОТ е изградена на тристранна основанея участват по 4 ма представители на всяка страна-членка на организацията с право на глас.Право на 2 гласа имат представителите на съответното правителство, на един глас-представителите на работниците и един на работодателите(2:1:1)

Основните органи на МОТ са три:


 1. Обща конференция от представителите на членовете ,която заседава винаги когато това е нужно, най-малко един път в годината(обикновено месец юни в Женева)

 2. Административен съвет,който се състои от 56 членове(28 души представители на правителствата и по 14 представители съответно на работниците и на работодателите).Той е основния изпълнителен орган на МОТ и ръководи нейната работа в интервала между международните конференции на труда.

 3. Международно бюро на труда е секретариат на МОТ,оперативен,изследователски и издателски център

Дейността на МОТ е свързана с:

 • Разработване на международно равнище на политика и програми за подобряване на условията на труд и живот,увеличаване на възможностите за заетост и зачитане на основните права на човека

 • Създаване на международни норми на труда

 • Осъществяване на обширна програма за международно техническо сътрудничество

 • Разработване на програми за професионална подготовка, образование,изследователска дейност

Една от най важните дейности на МОТ е приемането на международни конвенции и препоръки , които установяват международни норми на труда от тристранната М Конференция на труда.Държавите членки на МОТ,, ратифицирали конвенции са длъжни да прилагат техните разпоредби.Препоръките служат за насочване на националната политика,законодателство и практика.

Конвенциите и препоръките на МОТ съдържат международни норми за регулиране на основните въпроси на трудовите и осигурителните отношенияМОТ със своята разностранна и ефективна дейност е демонстрация на възможностите на индустриалните отношения за разработването и реализирането на икономическата и социалната политика , за развитието и усъвършенстването на трудовите и осигурителните отношения, както и за повишаването на жизненото равнище на хората във всички страни на света.
с. 1

скачать файл