Във веригата на логистиката могат да участват и превозвачи със собствени


с. 1
Л 22.02.08

Във веригата на логистиката могат да участват и превозвачи със собствени транспортни средства автомобили, ж.п, морски, речен флот, авиация, тръбопроводен транспорт. При формиране на веригата на доставки е важен изборът на превозвач, т.е на средство за превоз. Тенденцията е към повишаване на автомобилния транспорт (осигурява доставка от врата до врата, гъвкав сравнително евтин транспорт). На територията на ЕС има повече от 500 транспортни фирми. Приблизително 90% от товарите в ЕС се превозват с автомобили, което поставя въпроса към пренасочване на транспорта на товари към други видове транспорт (причини – задръствания, катастрофи, замърсяване, затрудняване управлението на транспорта). Изискванията на логистиката за бърза доставка мотивират шофьорите да почиват по-малко и да карат по-бързо. В редица европ. страни се правят усилия за намаляване натоварването на първокласните пътища (пример – забрана за преминаване през магистралите събота и неделя, навлизане на тежкотоварни превозни средства в градовете през светлата част на деня, подсигуряване на мултимодалния транспорт, т.е с различни транспортни средства, изнасяне на логистичните центрове извън големите населени места). Счита се, че ж.п транспорта е по-безопасен, по-екологичен, по-евтин. Това води до увеличаване на инвестициите в строене на мултимодални центрове (доближаване на различни видове транспорт на едно място). В рамките на ЕС има повече от 65 мултимодални центрове. Концентрирани са около пристанища, големи ж.п гари.

В България няма нито един интермодален транспорт. Това прави пожелателно използването на различни видове транспорт.

Освен превозвачите в логистичните вериги могат да участват митнически пунктуве, държавни институции (разрешителни лицензи). Всичко е свързано с минимизирането на времето за доставка. Тези вериги стимулират съдружието с държавните органи и институции.

Също така участие имат и физ. лица (търговски агенти). С опита, знанията, контактите си физ. лице спомага във веригата. Често адвокатите са физ. лица в логистичната верига. Те изпълняват определени функции в дадена логистична верига. Използването на физ. лице трябва да се съгласува с всички други участници във веригата.

Други участници във веригата са застрахователните компании. Над 50% от товарите в ЕС са застраховани от „Лойдс”.

Логистичен канал е различно от логистична верига.

При много добра синхронизация на участниците във веригата, тя може да реализира повече обем на продажби от предвидените.


Логистични разходи
Това са всички разходи, които се правят за създаването на пространствена и времева полезност на продукта. Те са свързани с всички дейности в трите фази на логистичния процес (снабдяване, управление, дистрибуция)

Всяка фирма трябва да знае до каква степен може да влияе върху нивото на логистичните разходи. Т.е може ли тя да минимизира разходите (сама да управлява потоците вътре, може ли сама да организира логистиката)? Ако не може, тя трябва да търси партньорски взаимоотношения с други фирми. Приблизително 30 – 40% от общите разходи на всяка производствена фирма са логистични. Следователно това са разходите по договаряне, закупуване, доставка, мита, данъци,застраховки, различни разрешения и лицензи за внос и износ, товаро-разтоварни разходи, складиране, разходи за вътрешнофирмен транспорт, разходи за настройване, пренастройване, тестване на произвежданите стоки, пакетиране, маркиране, комплектоване, разходи по доставка до клиентите, разходи за продажба, сервизно обслужване, разходи по обратно връщане на вторични суровини в производството.Ако към тези разходи се добави цената, на която купуваме, то тези разходи са повече от 70%. Това значително повишава значението на влиянието върху тяхното ниво. През 2007 г. в САЩ логистичните разходи са 780 млрд $
с. 1

скачать файл