Втора извършване на търговска дейност в стационарни и преместваеми


с. 1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВНЯ


Н А Р Е Д Б А

за реда за извършване на търговска дейност на територията на община Девня

ДЕВНЯ, АПРИЛ 2010 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/С тази наредба се урежда извършването на търговска дейност на територията на община Девня.

/2/ В наредбата са регламентирани следните режими:

1. Уведомителен режим: за извършване на търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти.

2. Разрешителен режим: за ползване на място за търговия на открито върху терени общинска собственост.Чл.2 Целта на наредбата е, при извършването на търговската дейност, да се съблюдават следните принципи:

1. Защита на потребителите и на личните и имуществени права на гражданите и юридическите лица;

2. Защита на обществения ред;

3. Опазване на околната среда.Чл.3 Общинските информационни масиви на търговски обекти са:

1. Информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти – вписването се извършва чрез уведомяване за извършваните дейности в обекти по чл.4, ал.1 от настоящата наредба.

2. Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито върху терени общинска собственост – вписват се издадените разрешителни на обекти за търговия на открито, посочени в чл. 16, ал. 2 от наредбата.
ГЛАВА ВТОРА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ
РАЗДЕЛ І – РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВПИСВАНИЯТА В ИНФОРМАЦИОНЕН ТЪРГОВСКИ МАСИВ “ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ”
Чл.4 /1/ Общинският информационен масив по чл. 3, т. 1 от настоящата наредба се изгражда и поддържа от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице и в него се вписват следните обекти за търговска дейност:

1. Стационарни:

1.1. Обекти за търговия с хранителни стоки;

1.2. Обекти за търговия с нехранителни стоки;

1.3. Заведения за хранене и развлечения;

1.4. Средства за подслон и места за настаняване;

1.5. Обекти за услуги /салони, сервизи, работилници, ателиета и други подобни/;

1.6. Бензиностанции и газстанции;

1.7. Зали за хазартни игри;

1.8. Компютърни и интернет зали;

1.9. Складове;

1.10. Аптеки;

1.11. Търговски комплекси, базари, пазари;

1.12. Пунктове за вторични суровини;

2. Преместваеми:

2.1. Павилиони, каравани и фургони;

2.2. Щандове, разположени върху общински и частни имоти;

2.3 Маси за сервиране, разположени пред обекти за хранене и развлечения;

2.4 Увеселителни паркове /стрелбища, моторни люлки и други подобни/.

/2/ Информационният масив съдържа:

1. Номер и дата на заявлението за вписване;

2.Наименование на фирмата, седалище, адрес на управление на търговеца /лицето/, извършващ търговската дейност;

3. Адрес на обекта, телефон за контакт;

4. Име на лицето, представляващо търговеца;

5. Код по ЕИК /БУЛСТАТ/;

6. Вид и характер на обекта;

7. Предмет на дейност в обекта;

8. Фирма /име/ на собственика на обекта;

9. Работно време.

Чл.5 /1/ За вписване в информационния масив по чл. 3, т. 1, физическите или юридическите лица трябва да подадат заявление в 2 /два/ екземпляра до кмета на общината преди започване на дейността в съответния обект по образец /Приложение 1/ в Информационен център, гише СТТ.

/2/ В заявлението по ал. 1 търговецът декларира, че притежава следните документи, необходими за извършване на съответната търговска дейност:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство - (№ / дата);

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/ - (№ / дата);

3. Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, в съответствие със Закона за храните или удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение, издадено от РИОКОЗ – Варна - (№ / дата);

4. Документ за съответния обект, издаден от РВМС – Варна - (№ / дата);

5. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/ - (№ / дата);

6. Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/.

/3/ При условие, че обектът ще работи с извън установеното работно време по чл.11, съгласно чл. 12, към заявлението по ал. 2 се прилагат следните документи:

1. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най близката жилищна сграда от органите на РИОКОЗ. Измереното еквивалентно ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22 /23/ часа;

2. Положително становище за съответствие с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност от РУПБС – гр. Девня;

3.Писмено съгласие от собствениците и наемателите на жилища в сградата.Чл.6 /1/ На подадените два екземпляра заявления се поставя номер, дата и печат от длъжностно лице в Информационен център, гише СТТ.

/2/ Единият екземпляр се връща на търговеца, а вторият се препраща в Дирекция СТТ, където длъжностно лице, упълномощено от кмета, вписва обектът в информационния масив по чл. 3, т. 1.

/3/ В случай че заявлението отговаря на изискванията на настоящата наредба, същото се вписва в 3 (три) дневен срок, за което се изпраща уведомление на заявителя. В уведомлението се посочва номера от информационния масив по чл.3,т.1

Чл.7 При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, включително преустановяване на дейността, търговецът е длъжен в 30 /тридесет/ дневен срок от настъпването им да информира кмета на общината. Промяната и вписването на променените обстоятелства се извършва по реда на чл. 5 и чл. 6 от настоящата наредба.

РАЗДЕЛ ІІ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЕ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл.8 /1/ На входа или на видно място на обектите за търговия и услуги задължително се поставя табела с надпис на български език със следната информация:


  1. Фирмата собственик или стопанисваща обекта;

  2. Вида на обекта;

  3. Работно време и почивни дни;

  4. Име и фамилия на управителя или лицето отговорно за обекта;

  5. Номера от информационния масив съгласно чл.6, ал.3

/2/ Когато търговският обект не работи, търговецът обявява това на видно място (до табелата с работно време).

Чл. 9 В търговските обекти е задължително на разположение на контролните органи да бъдат следните документи:


1.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;

3.Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, в съответствие със Закона за храните или удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение, издадено от РИОКОЗ – Варна, ако това е необходима за дейността;

4.Документ за съответния обект, издаден от РВМС – Варна, ако това е необходимо за дейността;

5.Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост, договор за наем и други подобни/;

6. Разрешение за търговия с тютюневи изделия;

7.Категорийна символика (удостоверение и знак за категория) – важи за заведения за хранене и развлечения, хотели и места за настаняване;

8.Становище от РУПБС – Девня, ако това е необходимо за дейността;

9.Разрешение за удължено работно време на обекта;

10. Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/.РАЗДЕЛ ІІІ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ
Чл. 10 Лицата, в съответствие с вида на извършваната дейност са длъжни:

/1/ В магазините и щандовете на открито да обявяват чрез етикети поставени на всеки изложен артикул продажната цена в лева, както и единицата за мярка (бр./кг.).

/2/ Извършващите дейност в заведения за хранене и развлечения, павилиони с над 12 места за сядане, клубове и средства за настаняване да се категоризират, като такива съгласно Закона за туризма.

/3/ В заведенията за хранене и развлечения се съставят и предлагат на потребителите ценоразписи (карт-меню) със съответните грамажи и цени (изключение правят павилиони и заведения за бързо обслужване, където се изготвя ценоразпис на видно за потребителя място).

/4/ В сервизи и ателиета за услуги се поставя на видно място ценоразпис с цените за отделните видове услуги.

/5/ За всяка закупена стока или извършена услуга на потребителя се издава документ (касов бон, касова бележка, стокова разписка или фактура), който най-малко съдържа данни за цената, вида на стоката или услугата и датата на продажбата или извършената услуга.

/6/ Да обявяват с отделен ценоразпис и на определено място в обекта, стоки предмет на разпродажба, употребявани или с отклонения от показателите, ако тези стоки не застрашават здравето и живота на потребителите.

/7/ При продажба на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане, задължително към касовия бон и фактура се издава гаранционна карта, в която да са упоменати – сервиза, срока и реда за рекламация.

/8/ Да осигуряват свободен достъп на контролните органи и предоставят пълна информация за предлаганите стоки и услуги в обекта.

/9/ В залите за компютърни игри и интернет да не извършва търговия с алкохолни напитки и да представят писмено съгласие от собствениците на сградата (ако не са собственици на помещението).
РАЗДЕЛ ІV – ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОБЕКТИТЕ
Чл.11 /1/ Работното време на търговските обекти се определя от търговеца или от упълномощено от него лице и се вписва в заявлението.

/2/ Работното време на обектите за търговия, туризъм и услуги работят с установено работно време, както следва: през летния период /1 април до 31 октомври/ от 6.00 ч. до 23.30 ч. и от 6.00 ч. до 22.00 ч. през зимния период /1 ноември до 31 март/.

/3/Обектите по чл. 4, ал. 1 т. 3 категоризирани като барове и дискотеки определят работно време до 2,30 часа;

/4/ Търговските обекти по чл. 4, ал. 1, т.т. 1.4 и 1.6 от настоящата наредба работят с денонощен режим.Чл.12 /1/ Търговските обекти по чл. 4, ал. 1, т.т. 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 и 2.1 от настоящата наредба може да работят и в извън установеното по чл.11 работно време.

/2/ Търговски обекти работещи извън установеното работно време по чл.11 са тези, чието работно време продължава след 22.00 ч. през зимен период, респективно след 23.30 ч. през летен период, а за заведенията за хранене и развлечения категоризирани като барове и дискотеки съответно след 2.30 часа през зимен и летен период.

/3/ Търговските обекти, посочени в чл. 4, ал. 1, т.т. 1.3, 1.5 и 1.7 и работещи с извън установеното работно време по чл.11, трябва да отговарят на определени условия:

1. Заведенията за хранене и развлечение:

1.1. Да се помещават в нежилищни сгради или собствени еднофамилни жилищни сгради.

1.2. Когато заведението е на открито - като ресторант-градина, маси на тротоара пред заведението, музиката е разрешена до 23.00 часа.

2. Сервизи и ателиета за услуги - да се намират в нежилищни сгради.

3. Дискотеки и барове може да се разкриват и да работят с работно време извън установеното по чл.11 при следните условия:

3.1. Да са в самостоятелни сгради, комплекси за развлечения, хотели, административни сгради, спортни комплекси и др. подходящи помещения в населените места;

3.2. Дискотеки и барове не може да се разкриват в обекти, подлежащи на усилена шумозащита – лечебни заведения, детски градини и училища, общежития, жилищни сгради и прилежащи към тях помещения.

4. Компютърни и интернет зали за обществено ползване се разкриват и може да работят с работно време извън установеното по чл.11 при следните условия:

4.1. Да са в самостоятелни сгради, сгради със смесено предназначение или други подходящи помещения;

4.2. В жилищни сгради – при спазване на изискванията на чл.38 от Закона за

устройството на територията /ЗУТ/ и имащи самостоятелен вход извън входа на общите помещения в жилищните сгради.

/4/ Обектите по чл. 9, ал. 3, т.т. 1, 3 и 4 следва да отговарят на нормите за строителство, противопожарна охрана и изискванията на наредбите, издадени от Министерство на здравеопазването, като след 22.00 /23.30/ ч. в обектите, работещи с работно време извън установеното по чл.11, шумът не трябва да превишава допустимите норми.

Чл.13 Вписването на извън установеното по чл.11 работно време в заявлението по чл. 5, ал. 1 се извършва от длъжностното лице в Центъра за административни услуги гише СТТ, на основание приложените документите по чл. 5, ал. 3 и ако са спазени изискванията на чл. 9, ал. 3.

Чл.14/1/ Търговските обекти, работещи извън установеното работно време по чл.11, се вписват в информационния масив по чл. 3, т. 1 от длъжностното лице по чл. 6, ал. 2.

/2/ При промяна на работното време, вписано в заявлението, търговецът е длъжен в 30 /тридесет/ дневен срок от настъпването им да информира кмета на общината по реда на чл. 5, ал. 1.

/3/ Търговски обекти, работещи извън установеното работно време по чл.11, могат да получат еднократно разрешение за работа с удължено работно време при специални поводи /сватби, кръщенета, абитуриентски балове и други/. Разрешението се дава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на писмено искане от управителя на обекта.

Чл.15 Кметът на общината със заповед променя работното време, вписано в заявлението, ако в рамките на 1 / една/ година са констатирани:

1. Две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерен шум от РИОКОЗ.

2. Два и повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинска администрация или от органите на РПУ- Девня.

3. два или повече пъти нарушаване на обществения ред и спокойствието на

гражданите в рамките на разрешеното работно време извън посоченото в чл.11 установено по надлежния ред от служители на общинската администрация или от органите на РПУ- Девня.

ГЛАВА ТРЕТА

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл.16/1/ Търговията на открито е търговия на дребно върху терени общинска собственост.

/2/ Търговията на открито се извършва посредством следните съоръжения:

1. Щанд /сергия/ с размер 2 кв.м.;

2. Количка;

3. Маси за сервиране /пред заведения за хранене и развлечения/;

4. Временна базарна конструкция;

5. Стелажи за периодичен печат, слънчеви очила, пакетирани захарни и тестени изделия;

6. Витрини за безалкохолни напитки;

7. Хладилни фризери, сладолед-машини;

8. Машини-автомати;Чл.17/1/ На посочените в чл. 16, ал. 2 съоръжения се допуска продажбата на:

1. Плодове и зеленчуци;

2. Закуски;

3. Ядки;


4. Пуканки;

5. Сладолед;

6. Печатни издания;

7. Цветя;

8. Картини, произведения на изкуствата и на художествените занаяти;

9. Лотарийни билети;

10. Балони;

11. Слънчеви очила;

12. Стоки и услуги от машини-автомати;

13. Храни и напитки от номенклатурата на заведенията за хранене и развлечения /за масите по чл. 16, ал. 2, т. 3/;

14. Стоки, свързани с честване на празници от национално и местно значение.

/2/ Разполагането на съоръжения от вида на чл. 16, ал. 2, т.т. 1, 3, 5, 6 и 7 става само пред търговски обекти, имащи документ от РИОКОЗ за продажба на съответните стоки и се ползват от търговеца, стопанисващ обекта.

/3/ По време на общоградски и други празници може да бъде разрешена продажбата и на други видове стоки, освен посочените в чл. 17, ал. 1. В този случай видът на стоките и местата за търговия се определят със заповед на кмета на общината.

Чл.18 Търговията на открито се извършва на места, определени със заповед на кмета на общината.Чл.19 При провеждане на официални и общоградски празници се определят допълнителни места за разполагане на развлекателни съоръжения и маси за продажба на стоки.

Чл.20 /1/Търговия на открито се извършва с разрешение издадено от кмета на общината.

/2/ Издадените разрешения се вписват в Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито по чл. 3, т. 2 от лицето, издало разрешителното по ал. 1.

Чл.21 Срокът на разрешението е за една календарна година.

Чл.22 В разрешението задължително се вписва, лицето, което ще извършва търговия, мястото, срокът, размера на таксата и видът на стоките, които ще се предлагат.

Чл.23 /1/ Разрешението се издава въз основа на писменно заявление от търговеца по образец / Приложение 2/.

/2/Към заявлението се прилагат следните документи:

1.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;

2.Копие на Булстат;

3.Регистрационна карта за земеделски производител и анкетната

карта към нея, за лицата извършващи продажба на собствена селскостопанска продукция.

4.Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията по чл. 16

/3/Разрешението за търговия на открито се издава в един екземпляр /Приложение 3/. Дубликат от него се прикрепва към досието на търговеца, което се съхранява в общината.

/4/Разрешенията се издават в 7 дневен срок, след представяне на документите по ал. 1. и документ за платена такса.

Чл.24/1/ Кметът може да откаже издаването на разрешението за търговия на открито.

/2/Отказът за издаване на разрешение се мотивира писмено с обстоятелствата, които го налагат в 7 дневен срок от подаване на заявлението.

/3/ Отказът може да бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок от узнаването му.

. Чл.25/1/За извършване на търговия на открито търговецът е длъжен да заплати такса съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Девня на Об С - Девня.

/2/ Таксата се внася в касата на община Девня .

/3/ Таксите се заплащат при издаване на разрешението за търговия на открито за посочения в него период.

/4/ При ползване на място за повече от един месец, таксите се заплащат всеки месец, но преди изтичане на срока, посочен в разрешението.

/5/ При не плащане на таксата в срока посочен в ал. 4, разрешението се смята за прекратено и се издава ново по реда на чл. 23. Документите по ал. 2 на чл. 23 не се изискват.

/6/ Таксата за заета площ за обекти по чл. 16, ал. 2, т. 3 се заплаща за периода от 1 април до 31 октомври на съответната година.

/7/ След прекратяване на дейността или изтичане срока на разрешението за търговия на открито, търговецът е длъжен да премахне всички подвижни съоръжения и заграждения, като: огради, чадъри, стойки за чадъри, цветарници и щандове.

Чл.26 Разрешението за търговия на открито и квитанцията за платената такса се съхраняват от лицето извършващо търговия и задължително се представя пред контролните органи.

Чл.27/1/ Търговецът е длъжен:

1. Да извършва дейност в посоченото в разрешението място;

2. Да не променя и разширява посочената в разрешението номенклатура от стоки /предмет на дейност/;

3. Да не увеличава заеманата площ извън определената в разрешението;

4. Да не преотстъпва площта, дадена му с разрешението, на друг търговец;

5. Да поддържа чистотата на територията на обекта и прилежащата му площ и да изхвърля отпадъците на обозначените за това места;

6. Да заплаща в срок дължимата такса.

/2/ При неизпълнение на задълженията по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се съставя констативен протокол от упълномощените от кмета длъжности лица. В протокола се дават предписания и срок за отстраняването им.Чл.28 Издаденото разрешение за търговия на открито се отнема със заповед на кмета на Общината, при:

1. неизпълнение в срок на дадените предписания по чл. 27, ал. 2;

2.промяна на местата за търговия на открито във връзка с неотложни обществени нужди.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.29 Забранява се :

1.Продажбата на стоки с неустановен произход от местно производство или внос, за които търговецът не може да представи документи (фактури, договори за консигнация и др.), удостоверяващи произхода им.

            2.Продажбата на стоки с изтекъл срок на годност или с нарушена цялост на опаковките.

3.Продажбата и консумацията на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица в търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения.

4.Продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия в залите за компютърни игри и интернет клубове. 

            5.Допускането на лица до 18 години, без придружаващ ги родител (настойник) в заведенията за хранене и развлечения, след 22.00 ч. през зимния и 23.00 ч. през летния период.

6. Допускането на лица до 18 години, без придружаващ ги родител (настойник) в зали за компютърни игри и интернет клубове след 22.00 ч. през зимния и 23.00 ч. през летния период.

            7. Сервирането на алкохол на клиенти в явно нетрезво състояние.

            8. Ползването на везна (кантар) в процеса на работа в обектите, ако същите не са проверени от компетентен орган и нямат съответната заверка.

 9.Извършването на търговска дейност на открито върху терени общинска собственост без издадено разрешение за търговия по реда на чл. 23 от настоящата наредба.

10.Търговия на открито със стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

11.Търговията на открито с алкохолни напитки и тютюневи изделия, с изключение на временни щандове по време на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни, като за това се заплаща такса съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Девня на Об С - Девня.

12.Продажбата на ядки по улици, площади, паркове и други обществени места, с изключение на надлежно регистрирали се търговци за този вид търговия, предлагащи ги, съгласно санитарните правила за търговия с хранителни продукти.

13. Извършването на търговска дейност под заслони на автобусни спирки.

14.Извършването на търговска дейност с използване на подръчни съоръжения, като пейки, кашони, касети, огради, входни врати на жилищни сгради и дворове и други подобни.

15.Използване на тротоари, площади, градини и други места общинска собственост за разполагане на стоки и амбалаж около търговските обекти и обществените сгради, освен при товаро-разтоварна дейност.

16.Излагане на стоки от номенклатурата на търговските обекти пред и около обекта /пред входни врати, витрини/ с рекламна цел.

17.Разполагането на маси и столове и сервирането на открито:

а/ пред заведения за хранене и развлечения, намиращи се на по-малко от 50 метра от жилищни сгради, след 23.00 часа;

б/ пред магазини за хранителни и нехранителни стоки, ателиета, павилиони и други обекти, които не са заведения за хранене и развлечение.

18.Извършването на търговска дейност от лица - производители на плодове и зеленчуци извън определените за това места.

19.Търговията на открито със следните продукти: яйца, сирене, прясно и кисело

мляко, домашни туршии, сланина, непакетирани сладкарски изделия, закуски, сандвичи, хамбургери и др..

            20.Изнасянето на озвучителни уредби пред търговските обекти и озвучаване на пространството около тях под каквато и да е форма.

21.Самоволното удължаване на работното време, извън посоченото в заявлението по чл. 5, ал. 1.
ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.30 За нарушаване на разпоредбите на тази наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 20 лв. до 5 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 50 лв. до 5 000 лв.

Чл.31/1/ Актовете по установяване на административните нарушения се съставят от служители на дирекция „ Собственост, търговия и транспорт” и други упълномощени от кмета служители от общинската администрация, както и от органите на РПУ Девня.

/2/ Въз основа на актовете, кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателни постановления.

/3/ При съставяне на актовете и издаване на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на ЗАНН.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
По смисъла на тази наредба:

1. “Неплащане в срок” – плащането е с дата след датата на срока на валидност, посочен в разрешението за търговия на открито.

2. Самоволно е удължаване на работното време, извършено без подадено уведомление по реда на чл. 5, ал. 3 или по реда на чл. 11, ал. 3.

3. „Прекратяване ползването на площите за търговия на открито” е прекратяване дейността върху терен общинска собственост или прекратяване търговската дейност на фирмата.ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с:

1. Чл. 191, ал. 3 от Закон за защита на потребителите.

2. Глава ІІІ, Раздел ІІ от Закона за местните данъци и такси.

3. Чл. 22 от Закона за защита от шум в околната среда.

§2 Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от служители на дирекция “Собственост, търговия и транспорт”, от други упълномощени от кмета длъжностни лица и от служителите на РПУ Девня.

§3 По въпроси, свързани с прилагането на наредбата, заповеди издава кметът на общината.§4 Настоящата наредба отменя наредба за търговската дейност на територията на община Девня приета с Решение №62 по Протокол №8 /26.04.2004 г., на Общински съвет Девня

§5 Издадените до момента разрешения за търговия на открито по отменената Наредба за търговската дейност на територията на община Девня остават в сила до изтичане на срока на действие, за който са издадени

§6 Наредбата е приета с Решение №452 по Протокол №38/11.05.2010 г.

До Приложение 1

Кмета на

община ДевняЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ
за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти, по чл. 5 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност на територията на община Девня на Об С - Девня
от фирма_______________________________________________________________

/точно наименование на фирмата /ЕИК____________________________________

/Код по ЕИК / Булстат /седалище_______________________________________________________________

/седалище, адрес на управление на търговеца,телефон/GSM /

________________________________________________________________________

/трите имена на лицето представляващо търговеца/адрес на търговския обект_______________________________________________

/адрес на търговския обект, телефон /GSM/собственост ____________________________________________________________

/данни за собственика на обекта/вид на търговския обект ________________________________________________

/магазин, З.Х.Р., ателие, склад и др.; наименование на обекта,ако има такова/предмет на дейност _____________________________________________________

/продажба на хранителни стоки, нехранителни стоки, видове услуги, сервиз и др./работно време:от__________ ч.до________ч.,почивни дни: ___________________

/ работно време извън установеното по чл.11 се попълва от общинска администрация/Декларирам, че притежавам следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство - №____________ / ________;

2.Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/ - № ______________________;

3.Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, в съответствие със Закона за храните или удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение, издадено от РИОКОЗ – Варна - № _________________/_________________ ;

4. Документ за съответния обект, издаден от РВМС – Девня - № __________/_______ ;

5. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/ - №____________ /_________ ;

6. Други документи, съгл. изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/ ______________________________­­­____;

Прилагам документи за работно време извън установеното по чл.11:

1.Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най близката жилищна сграда от органите на РИОКОЗ. Измереното еквивалентно ниво на шум, следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22 /23/ часа;

2.Положително становище за съответствие с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност от РУПБС Девня.

3.Писмено съгласие от собствениците и наемателите на жилища в сградата.При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление за уведомяване се задължавам да уведомя общинската администрация в 30 /тридесет/ дневен срок.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от НК.

Уведомител: /подпис и печат/

Попълва се от общинска администрация:

Уведомлението е вписано под № __________________/____________ в информационен масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти.Длъжностностно лице: /подпис и печат/
До Приложение 2

Кмета на

община Девня


З А Я В Л Е Н И Е

по чл. 23, ал. 1 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност на територията на община Девня


от………………………………………………………………………………………………………………
ЕГН…………………, управител на фирма……………………………………………………......
ЕИК /БУЛСТАТ/……………………………………
Седалище и адрес на управление:…………………………………………………………………
Телефон за контакт:………………………………….

ГОСПОДИН КМЕТ,
Моля да ми бъде издадено разрешение за следната търговската дейност на открито:……………………………………………………………………………………………….

/посочва се вид на търговската дейност/

на :………………………………………………………………………………………....................

/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/

по ул…………………………………………………………………………………………………...

пред обект стопанисван от :………………………………………………………………………….

работно време : от…………………………………..ч. до…………………………………………ч.
дата на започване : ………………………, срок на приключване…………………………………
Прилагам копия от следните документи:
1.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;

2.Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;

3.Регистрационна карта за земеделски производител и анкетна карта към нея;

4 Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията по чл. 16.

5.Документ за платена такса съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Девня на Об С - Девня.
За издаване на разрешение №…………./………..г. за сумата от …………….лева

За извършване на търговия №…………./………..г. за сумата от……………..лева

гр. Девня,_____________ г. С уважение:

/подпис и печат/

Приложение 3


О Б Щ И Н А – Д Е В Н Я
Р А З Р Е Ш Е Н И Е

№…………………..


Девня,……………../………………….. г.

На основание чл. 23 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност на територията на община Девня


Р А З Р Е Ш А В А М

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:


Вид : ……………………………………………………………………………………………….
Адрес на обекта: …………………………………………………………………………………..
Стопанисван от : …………………………………………………………ЕИК………………….
Адрес и телефон на управителя:……………………………………………………………………
Срок на валидност :…………………………………………………………………………………
Платена такса : фактура № ………………………./………………………………………………
В обекта на открито се извършва :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
На площ / брой съоръжения/:………………………………………………………………………..

Работно време: от…………………………. часа до ……………………………………….. часаРазрешението да се носи винаги в оригинал от търговеца, работещ на обекта.

АТАНАС КУЗЕВкмет на община Девня
Дата:

гр. Девня
с. 1

скачать файл