Всяко заявление трябва да бъде придружено от валидна банкова или


с. 1
ОБЯВА № 001/31.01.2011 г.
относно
ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

НА СВИНСКО МЕСО

Въз основа на Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на свинско месо, от 01 февруари 2011 година в Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция ще се приемат заявления за помощ за частно складиране на свинско месо.


Лицата, които проявяват интерес и отговарят на регламентираните изисквания могат да подават Заявления за сключване на договор с ДФЗ - Разплащателната агенция в ЦУ на ДФЗ, отдел „Селскостопански пазарни механизми” (ОСПМ), сектор „Месо и пчеларство” (СМП) на адрес: гр. София ПК 1618, ул. Гусла № 3.
Всяко заявление трябва да бъде придружено от валидна банкова или касова гаранция, равняваща се на 20% от сумата на помощта, за която се кандидатства.

Банковата гранция следва да бъде издадена от лицензирана банка (http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegistrers/BS_CI_REG_BANKSLIST_BG).Касовата гаранция трябва да е депозирана в банковата сметка или касата на ДФ „Земеделие”.
Всички необходими формуляри за кандидатстване ще бъдат на разположение на официалната страницата на ДФЗ - http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/, както и в Областните дирекции на ДФЗ.
В случай, че кандидатът участва за първи път по схемите за финансиране на ДФЗ - РА, подава общо заявление за регистрация по образец, с което получава УРН от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
Приемът и одобрението на заявленията ще се извършва въз основа на изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП"), Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 година за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти, Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на свинско месо и приложимото национално законодателство.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
За финансова помощ за частно складиране на свинско месо могат да кандидатстват физически или юридически лица, които:


 1. Са регистрирани на територията на ЕС;

 2. Са регистрирани по ДДС на територията на ЕС;

 3. Разполагат с подходящ склад, с хладилен капацитет, съоръжения и оборудване, позволяващи продължителното съхранение на месо. Складът отговаря на изискванията на Директива 64/433 и е разположен на територията на Република България;

 4. Могат да докажат собственост на продуктите, заявени за частно складиране.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ,

ЗА КОИТО СЕ КАНДИДАТСТВА


 1. Продуктите са посочени в Приложението на Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на свинско месо;

 2. Заявените за складиране продукти са собственост на кандидата;

 3. Продуктите произлизат от животни, отглеждани на територията на ЕС най-малко 2 (два) месеца преди деня на заколването;

 4. Продуктите произлизат от животни, отгледани в съответствие с действащите ветеринарните изисквания;

 5. Продуктите произлизат от животни, които са заклани не по-рано от 10 дни преди деня на влизане в склад;

 6. Продуктите няма да произлизат от животни, заклани в резултат на спешни мерки;

 7. Продуктите (когато е приложимо) ще бъдат класифицирани в съответствие със скалата на Общността за класификация на кланични трупове от сертифицирани класификатори;

 8. Продуктите ще получат здравната маркировка, съгласно приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета [4];

 9. Продуктите няма да притежават характеристики, които ги правят негодни за съхранение или последваща употреба;

 10. Радиоактивното съдържание на продуктите няма да превишава максималните нива, определени от Общността;

 11. Заявените количества не са складирани;

 12. След одобрение от ДФЗ-РА, количествата се поставят на склад в прясно състояние и се съхраняват в замразено състояние.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЯТА


 1. Заявлението се отнася за една от категориите продукти, изброени в Приложението на Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на свинско месо и е посочен съответния код на категорията;

 2. Заявлението е за количество от минимум 10 тона за обезкостено месо и минимум 15 тона за други продукти от Приложението на Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на свинско месо;

 3. Периодът на складиране е 90,120 или 150 дни;

 4. Заявлението за помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от свине се отнасят до количества, които все още не са складирани;

 5. Заявената помощ е изразена в евро и е изчислена съобразно размера на помощта за периода на складиране (евро/тон), посочена в приложението на Рег. 68/2011;

 6. Заявлението следва да бъде надлежно попълнено и в съответствие с чл.17, т. 2 на регламент 826/2008 на Комисията и придружено от всички изисквани документи в оригинал и заверени копия;

 7. Не са включени никакви допълнителни условия, поставени от кандидата;

 8. Приложена е документ, удостоверяващ учредяването в полза на ДФЗ-РА на банкова или касова гаранция, равняваща се на 20% от сумата на помощта, за която се кандидатства;

 9. Приложени са всички изискуеми към заявлението документи.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ,
ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ - РА

Одобрените кандидати следва да спазват Общите условия, посочени в заявлението за договор, изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП"), Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 година за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти, Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на свинско месо и приложимото национално законодателство, Регламент (ЕИО) 2220/85 на Комисията за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти и приложимото национално законодателство.ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПО ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ НА МЕСО 1. Кандидатът няма право да оттегля заявление за договор или тръжна оферта;

 2. Заявлението следва да бъде надлежно попълнено и в съответствие с чл.17, т. 2 на регламент 826/2008 на Комисията и придружено от всички изисквани документи в оригинал и заверени копия;

 3. Не се допуска изменение на съдържанието на заявлението след подаването му;

 4. Кандидатът няма право да поставя допълнителни условия в допълнение на тези, които се съдържат в регламент 826/2008 и регламента за предварително определяне на размера на помощта;

 5. Заявлението за сключване на договор (тръжната оферта) и последващият договор, се отнасят само за една от категориите продуктите, за които може да бъде отпусната помощ съгласно Обява № 001/31.01.2011 г. и Регламент № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на свинско месо;

 6. Заявлението за сключване на договор се отнася за количества, не по-малки от определените в регламента за откриване на тръжна процедура или в регламента за предварително определяне на размера на помощта;

 7. ДФЗ-РА съобщава решението по заявлението за договор на 5-ия работен ден след деня, на който е подадено, освен в случаите, при които Комисията приеме специални мерки в съответствие с чл. 23, т.3 на Регламент 826/2008.

 8. Договорът се счита за сключен в деня на изпращане на уведомлението за решението за одобряване на заявлението за договор.

 9. След получаване на уведомлението по т. 7 от Общите условия на заявлението за договор кандидатът е длъжен в срок от два работни дни преди поставянето на склад на всяка отделна партида да изпрати на ДФЗ-РА следната информация:

  1. Наименованието и адреса на мястото/местата за складиране и детайли за точното местоположение на партидите;

  2. Уведомление за датата на постъпване в склад на всяка една от партидите и необходимия период от време за поставяне на склад на количеството по договора. За всяка партида, постъпваща на склад се посочва количеството и точното местоположение.

 10. Продуктите се поставят на склад след сключване на договор, договорният период на складово съхранение започва на следващия ден от поставянето на склад на последната партида;

 11. Последният ден на периода на складово съхранение се определя съгласно изискванията в регламента за откриване на тръжна процедура или в регламента за предварително определяне на размера на помощта;

 12. Продуктите се поставят на склад на отделни партиди, като всяка партида представлява количеството, поставено на склад в определен от договора и от склада ден;

 13. Поставянето на склад започва, за всяка индивидуална партида от договорното количество, в деня, в който тя се поставя под контрола на ДФЗ-РА. За такъв ден се приема денят, в който се определя нетното тегло на пресния охладен продукт:

а) на мястото на складиране, когато продуктът е замразен в помещенията му;

б) на мястото на замразяване, когато продуктът е замразен в подходящи съоръжения извън мястото на складиране;в) на мястото на обезкостяване или разфасоване, когато месото се поставя на склад след обезкостяване или разфасоване.

 1. Операциите по окончателно поставяне на склад на месото се извършват не по-късно от 28 дни след датата на сключване на договора – на уведомяване за одобрение. Когато срокът, е превишен с повече от 10 дни, помощ не се предоставя. Поставянето на склад завършва в деня, през който последната индивидуална партида от договореното количество е поставена на склад.

 2. Месото, трябва да се предаде за складиране в прясно състояние и да се складира в замразено състояние;

 3. Кандидатът се задължава да постави и съхранява на склад договорното количество през договорния срок за съхранение на свой риск и за своя сметка при условия, осигуряващи запазване на характеристиките на съхраняваните продукти, без заместване на съхраняваните продукти или тяхното прехвърляне в друго място за съхранение;

 4. ДФЗ-РА може да разреши преместване на съхраняваните продукти в случай на представено обосновано искане от кандидата;

 5. Кандидатът се задължава да запази документите относно теглото, установено по време на постъпването в мястото за съхранение;

 6. Кандидатът се задължава да изпрати документите относно операциите по поставяне на склад на ДФЗ-РА не по-късно от един месец след датата на поставяне на склад;

 7. Кандидатът се задължава да позволява на компетентния орган да проверява по всяко време спазването на всички изисквания, посочени в договора. В случаите, когато месото е поставено на склад след разфасоване, частично или пълно обезкостяване, претеглянето се извършва за продуктите, действително внесени на склад и може да се извърши на мястото на разфасоване, частично или пълно обезкостяване. Определянето на теглото на продуктите, подлежащи на складиране не може да се извършва преди сключване на договор;

 8. Кандидатът се задължава да осигури лесен достъп до и индивидуално идентифициране на съхраняваните продукти: всяка отделно съхранявана единица се маркира така, че да се показват датата на поставяне на склад, номерът на договора, наименованието на продукта и теглото;

 9. Кандидатът е длъжен да уведоми разплащателната агенция предварително поне три работни дни за дата, час и мястото на клане, разфасоване, обезкостяване и замразяване на месото;

 10. Кандидатът може, през периода на внасяне на склад, да транжира или обезкости цялото или част от съответното месо при спазване на допустим рандеман;

 11. Кандидатът е длъжен да осигури на свои разноски 100% контролно претегляне с калиброван измервател на количеството месо, което ще складира;

 12. След клане, разфасоване, обезкостяване на месото, кандидатът се задължава да представи пред РА издадените придружителни документи на месото, включващи данни от взетите проби от ДВСК,

 13. Кандидатът е длъжен да складира продуктите в съответствие с изискванията за идентификация;

 14. Съхраняваните продукти се идентифицират индивидуално по договор. Всеки палет и когато е приложимо, всеки опакован артикул, съхраняван индивидуално, следва да е означен така, че да са показани номерът на договора, описанието на продукта и теглото му. Датата на поставяне на склад следва да е показана на всяка индивидуална партида, поставена на склад за даден ден.

 15. ДФЗ-РА запечатва продуктите по време на проверката при поставянето им на склад или извършва внезапна проверка за да се увери, че договорното количество се намира на мястото за съхранение В случай, че е предприето запечатване на продуктите разноските по запечатване и манипулиране са за сметка на кандидата;

 16. Изключение от предходната точка правят случаите на износ на продуктите извън територията на ЕС след втория месец на складиране, за което кандидатът длъжен да информира Разплащателната агенция най-малко 3 дни предварително;

 17. Разплащателната агенция има право да извършва проверки по всяко време, които да установят следната информация относно продуктите, поставени под режим на частно складиране:

  1. Номер на одобрение с идентификация на фабриката и държавата-членка на производство, ако е необходимо;

  2. Датата на заколване;

  3. Дата на поставяне на склад;

  4. Тегло и брой на опакованите единици;

  5. Адрес на склада и наличност в склада;

 18. Очаквана дата за край на договорния период на складово съхранение, допълнено с действителна дата на извъждане от склад.Кандидатът се задължава да осигури водене на строга отчетност за складовата наличност с идентифицирането им по номер на договор:

  1. Идентификация на складираните продукти по партида;

  2. Датите на поставяне и изваждане от склад;

  3. Посоченото за съхранение количество по партида;

  4. Местоположение на продуктите в склада.

 19. През последната седмица на периода на складиране по договора контролният орган задължително проверява наличността на продуктите в склада, теглото, идентификацията и взема проби за установяване на качеството на складирания продукт;

 20. Изваждането от склад може да започне в деня, следващ последния ден от договорния период на складово съхранение, или според случая — от датата, посочена в регламента за предварително определяне на размера на помощта или за откриване на тръжната процедура;

 21. Изваждането от склад става на цели складови партиди или ако ДФЗ-РА го разреши, на по-малки количества при спазване на изискванията, определени в чл. 28 от Рег. 826/2008. Допустимо е при изтичане на период на складиране от два месеца кандидатът да извади от склада всички или част от количеството продукти по договора, при минимум от 5 тона за договаряща страна и за склад, или ако в наличност са по-малко от 5 тона, цялото количество по договора в склада, при условие че за 60 дни след изваждането им от склада е изпълнено едно от условията съгл. Чл. 28 т.3 от Рег. 826/2008Кандидатът уведомява предварително ДФЗ-РА за намерението си да започне да изважда продукти от склад най-малко 5 работни дни преди края на договорния период, като посочва съответните складови партиди.Когато последното не спазено, но РА е удовлетворена, че в рамките на 30 дни след изваждането от склад са представени достатъчно доказателства за датата на изваждане от склад и съответните количества, помощта се намалява с 15 % и се плаща по отношение само на периода, за който кандидатът представи на ДФЗ-РА задоволително доказателство, че продуктът се е намирал на договорно складово съхранение;

 22. Когато не е спазено изискването за предварително уведомяване и ДФЗ - РА не е удовлетворена, че в рамките на 30 дни след изваждането от склад са представени достатъчно доказателства за датата на изваждане от склад и съответните количества, не се плаща помощ по отношение на съответния договор и, когато е приложимо, се задържа цялата гаранция по отношение на съответния договор;

 23. За свинско, говеждо, овче и козе месо помощта се плаща за действително складираното количество, ако то представлява не по-малко от 90 % от договорното количество. С изключение на случаите на непреодолима сила:

 • ако действително складираното количество през периода на складово съхранение по договора е по-малко от количеството по договора и не по-малко от 90 % от това количество, помощта се плаща за действително складираното количество. Ако ДФЗ-РА счита, че договарящата страна е действала умишлено или небрежно, Фондът може да реши допълнително да намали помощта или да не я плаща.

 • ако действително складираното количество през договорния период на съхранение е по-малко от 90%, но не по-малко от 80 % от договорното количество, помощта за действително складираното количество се намалява наполовина. Ако ДФЗ-РА намира, че договарящата страна е действала умишлено или небрежно, той може да реши допълнително да намали помощта или да не я плаща.

 • ако действително съхраняваното количество по време на договорния срок за съхранение е по-малко от 80 % от договорното количество, не се заплаща помощ.

 1. Ако срокът от 28 дни за поставяне на склад на договореното количество е превишен с повече от 10 дни, не се предоставя помощ;

 2. Ако при проверки по време на складовото съхранение или при изваждане от склад се открият дефектни продукти, за тези количества не се плаща помощ. Остатъкът от складовата партида, който все още отговаря на условията за помощ, трябва да е не по-малко от минималното количество, предвидено в регламента за откриване на тръжна процедура/предварително определяне на помощта. Същото правило се прилага, когато част от складова партида е извадена поради същата причина преди минималния период на съхранение или преди първата дата, на която са разрешени операции по изваждане, когато такава дата е предвидена в регламента за откриване на тръжна процедура/предварително определяне на помощта;

 3. Дефектните продукти не се включват в калкулацията на действително складираното количество, посочено т. 36 от Общите условия на заявлението за договор;

 4. С изключение на случаите на непреодолима сила, когато кандидатът не спази края на договорния период на складово съхранение или двумесечния срок съгл. Разпоредбите на ЕО, за цялото складирано количество, всеки календарен ден на неизпълнение води до намаление от 10 % на размера на помощта по въпросния договор. Това намаление обаче не може да превишава 100 % от размера на помощта;

 5. Размерът на помощта се намалява пропорционално на намалението на периода на складово съхранение чрез прилагане на дневни ставки, които се определят от Комисията;

 6. Заявлението за плащане на помощта и документите в негова подкрепа се подават в ДФЗ-РА в рамките на три месеца след края на периода на складиране по договора. В случай, че кандидатът не е успял да представи в срок необходимите документи към заявлението за плащане, ДФЗ-РА може да разреши отсрочка за тяхното своевременно набавяне за срок не по-дълъг от три месеца. В случай на изваждане от склад след втория месец необходимото доказателство към заявлението за плащане се представя в срок, определен в чл. 30, т. 3 на Регламент 826/2008;

 7. Помощта се изплаща по банков път от ДФЗ-РА не по-късно от 120 дни, считано от деня на подаване на заявление за плащане и при условие, че са изпълнени задълженията по договора и е извършена крайната проверка. Ако е в ход административно разследване, плащането не се извършва, докато не се признае правото на помощ;

 8. Размерът на гаранциите, тяхното удържане и освобождаване се определя в чл. 15 и чл. 18 на Регламент 826/2008 и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) 2220/85 на Комисията за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти;

 9. ДФЗ-РА извършва административна проверка и проверки на място и одобрява/отхвърля заявленията за договор при спазване на критериите, заложени в Регламент 826/2008, регламента за предварително определяне на размера на помощта или регламента за откриване на тръжна процедура и приложимото национално законодателство;

 10. При представяне на документ с невярно съдържание кандидатът ще бъде изключен от търга/процедурата за предоставяне на помощ за частно складиране за продукта по настоящото заявление за период от една година от момента, в който е взето окончателно административно решение, установяващо нередността;

 11. Неправомерно платена помощ се възстановява ведно със законната лихва;

 12. Кандидатът е длъжен да осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи, свързани с подаденото заявление, на представители на ДФЗ, на Сертифициращият орган, Сметната палата на Република България и/или на представители на Европейската комисия, Европейска сметна палата, Европейска служба за борба с измамите за извършване на проверки.
с. 1

скачать файл