Всички лица, наети по трудов договор или самонаети такива


с. 1
Програма "Аз мога"Използвани съкращения:

  • ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

  • ДУ – Доставчик на услуги /обучителните центрове/Цeл: Целта на програма „Аз мога” е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие.


Участници: Всички лица, наети по трудов договор или самонаети такива. Лица, наети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната не са допустими като целева група по настоящата програма.

Процедура:

1. Подаване на заявление в ДБТ по местоживеене, с приложени  - копие от диплома и копие от лична карта:Заявлениеhttp://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/AP2111/Zaiavlenie2111.pdf

Декларацията се получава от Бюро по труда
2. Срок за отговор от ДБТ – по указания Директорът на ДБТ утвърждава ежеседмично списък на одобрените/неодобрените лица за обучение срещу ваучери, който се изнася на информационното пространство в ДБТ, но е възможно и да не се спази този срок ако има голям наплив.

3. Едно лице има право за периода на изпълнение на програмата да получи само един ваучер за обучение по професионална квалификация и само един ваучер за обучение по ключови компетентности, но не по едно и също време.


4. Срок за избор и посочване на ДУ в ДБТ – при попълване на заявлението се посочва ДУ. Този ДУ може да се смени при получаването на ваучера

5. Списъците с одобрените ДУ се публикуват тук http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Other_Docs/Spisuci_DU_S2.rar

6. ДБТ изпраща уведомителни писма с обратна разписка до всички одобрени и неодобрени кандидати. Одобрените кандидати се поканват да се явят в ДБТ за получаване на ваучер за обучение в срок, не по-късно от 5 работни дни от получаването на писмото.

7. Кандидат, получил писмо за одобрение, може да отложи явяването си в ДБТ в указания срок. В този случай изпраща писмено уведомление до ДБТ за удължаване на срока за явяване, като удължаването е не повече от 10 работни дни от срока посочен в писмото.


8. Срокът за депозиране на ваучера при избрания ДУ е 20 работни дни от датата на получаването му

9. ДУ сключва писмен договор с лицето и се задължава да започне обучение в срок от 2 /два/ месеца от датата на сключване на договора.

10. В случай на писмен отказ от страна на ДУ да включи лицето в обучение, то уведомява ДБТ в срок от 3 работни дни от датата на получения отказ.


Хорариумът за всяка специалност и стойността на ваучера, съобразно специалността е определен с ПМС № 251/21.10.2009

.....................

1. за обучения за придобиване на професионална квалификация:

а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;

в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;

г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-

малка от 200 учебни часа – 400 лв.;

д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-

малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-

малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

2. за обучения за придобиване на ключови компетентности:

а) за обучения по ключова компетентност 1 и с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;

б) за обучения по ключова компетентност 2 и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;

в) за обучения по ключова компетентност 3 и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

г) за обучения по ключова компетентност 4 и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

д) за обучения по ключови компетентности 5, 6 и 7 и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв”
Списък на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската квалификационна рамка

1. Общуване на роден език.

2. Общуване на чужди езици.

3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки

и технологиите.

4. Дигитална компетентност.

5. Умение за учене.

6. Обществени и граждански компетентности.

7. Инициативност и предприемачество.

8. Културна осъзнатост и творчески изяви.За успешното обучение по програма "Аз мога" е необходимо да няма повече от 20% отсъствия от обявения хорариум, както и успешно полагане на изпит. Липсата на някое от тези условия се счита за нарушаване на условията на програмата "Аз мога" и в този случай ДУ има право да изисква от приносителя цялата стойност на ваучера.

Краен срок за подаване на заявления – края на 2012 година.
с. 1

скачать файл