Въпроси и отговори по процедура


с. 1


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.3.01 „ИНВЕСТИЦИИ В „ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ”

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 62,

ПОЛУЧЕН НА 12.01.2012 г.

И ПУБЛИКУВАН НА 31.01.2012 г.
ВЪПРОС № 62)
Здравейте,
Имаме въпрос относно попълването на декларацията за голямо предприятие. Предприятието ни А е 100% собственост на Предприятието Б и участва в неговият консолидиран отчет. От друга страна Предприятието Б е 100% собственост на Холдинг В и участва в с консолидираният си отчет в консолидираният отчет на Холдинг В. Въпросът ни е: при съставяне на декларацията данните от кой консолидиран отчет да впишем - на Предприятие Б или на неговият собственик Холдинг В?
Деси Матеева
ОТГОВОР № 62)
В случай че предприятието кандидат е свързано предприятие и съставя консолидиран финансов отчет или е включено чрез консолидиране в консолидирания финансов отчет на друго предприятие, данните на свързаните предприятия следва да се попълнят в т. 4.1. от Декларацията за категория на голямо предприятие. Въз основа на консолидираните финансови отчети следва да се попълни т. 4.2., като данните от ред „Общо” от таблицата по т. 4.2 се вписват в ред 1 от таблицата по т. 5 на Декларацията. Данните от ред „Общо”от таблицата по т. 5 следва да се впишат в таблицата по т. 2 от Декларацията.
В случай, че не всички свързани предприятия съгласно ЗМСП са включени в общ консолидиран отчет, се попълва и т. 4.3.
В представения от вас случай Холдинг В попада в хипотезата за свързано предприятие, така че следва при попълването на декларацията да се вземат предвид данните от неговия консолидиран отчет.

ВЪПРОС № 63)
Здравейте,

Имам конкретен случай свързан с програмата "Инвестиции в "зелена индустрия". Компанията, която консултираме има нетна загуба и през трите предходни години (2008, 2009 и 2010). През 2010 година самоче има намаляване на нетната загуба спрямо 2009г , което би трябвало да се счита като ръст. Това дали се взима като ръст е много съществено при техническата оценка на проекта и конкретно секцията Ефективност на използваните ресурси. По долу съм копирал тази секция и както сме оценили тези два коефицента. Въпроса ми е дали проекта като бъде оценяван ще получи 4 точки за тези показатели имайки впредвид казуса, който ви изложих по-горе? Благодаря ви предварително!

С Уважение,

Красимир Горанов
17.1.2012 г.
ОТГОВОР № 63)
Следва да имате предвид, че методологията, по която се присъждат точки по посочените в Приложение Д „Критерии и методология за оценка на проектни предложения” към Насоките за кандидатстване, е една и съща за всички кандидати. В случай че кандидатът е регистрирал загуба и през трите години, които са предмет на оценката – 2008, 2009 и 2010 г., то при оценката по показатели „Коефициент на възвращаемост на капитала” и „Коефициент на възвращаемост на активите” кандидатът ще получи нула точки.

ВЪПРОС № 64)

Здравейте, ,


Във връзка с кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.01 "Инвестиции в зелена индустрия" и с оглед предварително изчисление на точките, които кандидатът потенцилано ще получи с проекта си, бихме искали да попитаме как се оценяват следните финансови данни:

Коефициент на възвръщаемост на активите, съответно по години:
2008   2009   2010
-41      -47     -20

Тъй-като нетните приходи от продажби, които участват във формулата за изчисление са с отрицателен знак (т.е. предприятието е на загуба), то съответните коефициенти свързани с тях също са отрицателни величини. Но ако погледнем резултатите по години, ние имаме ръст на този показател за 2010 спрямо 2009, а именно -20 е повече от 2 пъти по-голямо от -47, което само по себе си означава, че активите са управлявани много по-ефективно през 2010, спрямо 2009.

Според нас правилното в случая е кандидатът да получи 2 точки, тъй като е отчетен ръст на показателя на 2010 спрямо 2009 г. Бихте ли потвърдили, дали правилно изчисляваме точките?

Аналогичен е случаят при нас и с показателя Коефициент на възвращаемост на капитала, затова няма да цитирам там стойности, но в зависимост от вашият отговор, ще мога да преценя и съответните точки за него.

Благодаря ви предварително!

Поздрави,

Нели Вутова

17.1.2012 г

ОТГОВОР № 64)
Следва да имате предвид, че методологията, по която се присъждат точки по посочените в Приложение Д „Критерии и методология за оценка на проектни предложения” към Насоките за кандидатстване, е една и съща за всички кандидати. В случай че кандидатът е регистрирал загуба и през трите години, които са предмет на оценката – 2008, 2009 и 2010 г., то при оценката по показатели „Коефициент на възвращаемост на капитала” и „Коефициент на възвращаемост на активите” кандидатът ще получи нула точки.

ВЪПРОС № 65)
Уважаеми господа,
Във връзка с подготовката на проект за кандидатстване по схема BG161PO003-2.3.01 “Инвестиции в „зелена индустрия“, моля за разяснения на следните въпроси:


  1. Допустимо ли е изграждането на инсталация за отвеждане на пара, която се получава в процеса на производство и понастоящем се изхвърля в атмосферата? С тази пара ще се отоплява част от предприятието и като основен ефект ще има намаляване на използването на електрическа и друга енергия (използвани в момента). Системата  се състои от тръби и топлообменници.

  2. В критериите за оценка по критерий „Енергия от ВЕИ“ се дават 16 точки за „повече от 15%“. Спрямо какво се изчисляват/сравняват тези проценти – спрямо общата за цялото предприятие потребявана енергия или спрямо енергията, използвана за отопление или спрямо нещо друго?

  3. Допустимо ли е в резюмето от енергийния одит (респ. в доклада) препоръчаните за закупуване и доставка машини и оборудване да бъдат обозначени с марки и модели?

Предварително благодаря за отговора!


С уважение,

Силвия Павлова18.1.2012 г

ОТГОВОР № 65)
1. Допустими по Компонент 1 от настоящата процедура са само дейности, състоящи се в закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, което:
а) намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат и/или
б) е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или
в) е за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки.
За да са допустими горните дейности, кандидатите следва да удостоверят с документите, посочени в полето „ВАЖНО” към т. 2.2.3.1. от Насоките за кандидатстване, че кандидатстват за финансиране на разрешени дейности и че планираните за закупуване дълготрайни материални активи водят до намаляване енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат и/или по-ефективно използване или рециклиране на отпадъчните продукти и/или производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци.
Не на последно място допустими по Компонент 1 са само проекти/дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към:


  • Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

  • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

  • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;

  • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Обърнете внимание, че следните дейности са предвидени за допустими по Компонент 2 на процедурата, в режим на минимални помощи (de minimis):


в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или
г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или
д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Следва да имате предвид, че конкретната преценка за допустимост на кандидати, дейности, разходи и т.н. се прави от Оценителната комисия на база представеното проектното предложение и тя единствена може да се произнесе относно неговата допустимост. Обръщаме ви внимание, че не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване.
2. Базата, на която ще бъде оценяван посочения критерий е количеството енергия от ВЕИ, което се потребява от промишлената система на предприятието кандидат преди изпълнението на проекта.
3. Следва да имате предвид, че в Раздел II, т. 5.2 от Формуляра за кандидатстване по настоящата процедура, кандидатите следва да посочат САМО минимални технически и функционални характеристики на предвидените за закупуване дълготрайни материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други конкретни технически спецификации, които насочват към определени производители, марки и модели.
Резюмето на доклада за енергийно обследване се изготвя съобразно нормите на Закона за енергийната ефективност и Наредба РД-16-46 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

ВЪПРОС № 66)
Уважаеми Господа,

Нашето предприятие възнамерява да кандидатства по открита процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”.


Имаме следния въпрос, свързан с попълването на Декларацията за голямо предприятие:
Едноличен собственик на 100 % от капитала на нашето предприятие е Дружество А. То от своя страна е собственост на Дружество Б (40%), Дружество В (30%), Дружество Г (20%) и Дружество Д (10%).

Следва ли да вземем предвид данните за персонал, активи и оборот за предприятията партньори на нашия собственик (Дружества Б и В)  при изчисляване на данните на нашето предприятие – кандидат и попълването на Декларацията за голямо предприятие?


Благодаря за изчерпателния отговор!

А. Веселинова19.01.2012 г

ОТГОВОР № 66)
Съгласно указанията за попълване на Декларацията за голямо предприятие и бележките към т. 4.3. от самата Декларация: Към данните на свързаните предприятия се добавят данните на всяко тяхно предприятие - партньор, при условие че вече не са били включени в консолидираните финансови отчети с дял, пропорционален на дела по ал. 3 на чл. 4г от ЗМСП (чл. 4г, ал. 6 от ЗМСП). Данните от ред „Общо” от таблицата по т. 4.3 се вписват в ред 3 от таблицата по т. 5 по-долу.
Предприятията - партньори на свързаното предприятие, които все още не са включени чрез консолидиране, се разглеждат като партньори на предприятието, което подава декларацията. Тези предприятия следва да се посочат в т. 3 от Декларацията.
ВЪПРОС № 67)
Здравейте,
Съгласно т. 2.3.2.2. от Насоките за кандидатстване- „Специфични допустими разходи по процедурата”, монтирането е включено в разходите за изпълнение на финансирания проект. За целите на монтажа ще е необходимо да се изградят стомано-бетонни фундаменти върху които се инсталират машините закупени по проекта. Въпрос:  разходите по необходимите строително-монтажни работи включват ли се в допустимите разходи, т.е. към „монтаж”, или остават за сметка на бенефициента.
Поздрави
Тодор Кочев

20.1.2012 г
ОТГОВОР № 67)
Разходите за извършване на строително-монтажни работи са недопустими по настоящата процедура за подбор на проекти.
За да бъдат допустими, разходите за доставка, монтиране и първоначално изпитване на оборудването/машините/съоръженията следва да бъдат включени в общата стойност на дълготрайните материални активи, посочени в бюджета на проектното предложение.с. 1

скачать файл