Въпроси и отговори по процедура


с. 1
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.2.01 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ"ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ С № ОТ 25 ДО 34, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 02.03.2011г. ДО 14.03.2011 г. И ПУБЛИКУВАНИ НА 18.03.2011 г.

ВЪПРОС № 25)
Въпроси по BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”
Въпрос 1. Във връзка с допустимостта на кандидатите и т. 2.2.1. от насоките Общи критерии за допустимост на кандидатите, под-точка (в):

1.1. Може ли самостоятелно да кандидатства по процедурата българско висшо училище (Университет), получило последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра”, създадено с Акт в ДВ по чл.6 на Закона за висшето образование – без да е необходимо да се създава Дружество съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, в което да участва някои от изброените в под-точка (в) ?


Въпрос 2. Във връзка с определяне на вида кандидат, както и размера и интензитета на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране) според т. 1.6. от насоките:

2.1. За Предприятие ли се счита българско висшо училище (Университет), получило последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра”, създадено с Акт в ДВ по чл.6 на Закона за висшето образование ? Според чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия ли се изчисляват данните му ?

2.2. В случай на създаване на Дружество съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, с цел създаване и развитие на нов бизнес инкубатор, в което участват българско висшо училище (Университет) и юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предоставящо консултантски и информационни услуги на бизнеса – как се се изчисляват данните на Дружеството кандидат според чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия ?
Въпрос 3. Във връзка с т. 1.6. от насоките „Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране)”, стр. 13, цитат В съответветствие с изискванията на чл. 13, пар. 6 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията по Компонент 1 най-малко 25% от допустимите разходи (включително принос в натура) следва да бъдат финансирани чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа :

3.1. Изискването на чл. 13, пар. 6 от Регламент (ЕО) № 800/2008, цитат Ако помощта се изчислява въз основа на материалните илинематериалните разходи за инвестиции или въз основа на разходите за придобиване при поглъщания, получателят трябва да направи финансова вноска от най-малко 25 % от приемливите разходи чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране, под форма, която изключва всякаква публична подкрепа, означава ли че ИЗЦЯЛО СОБСТВЕНОТО СЪ-ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 МОЖЕ ДА БЪДЕ „ПРИНОСА В НАТУРА”, в случай че е над 25 % от разходите по Компонент 1 ? Респективно не означава, че поне 25 % от собственото съ-финансиране по компонент 1 да бъде в парична форма ?

3.2. Нашето тълкуване на насоките, включително и в т. 2.3.1.2 Специфични допустими разходи по процедурата, както и дефинирането на „принос в натура” на стр. 34 – да е в съответствие с изискванията и с условията, посочени в чл. 4, ал. 7 от Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. и чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Постановление 236/27.09.2007 г. на МС за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативната програма,

Е ЧЕ ИЗЦЯЛО СОБСТВЕНОТО СЪ-ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 МОЖЕ ДА БЪДЕ „ПРИНОС В НАТУРА”, като е спазено следното условие: размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ по Компонент 1 (съфинансирането от ОП „Конкурентоспособност” по Компонент 1) не надхвърля стойността на общите допустими разходи по Компонент 1, като от тях се изключи стойността на приноса в натура. Моля да потвърдите писмено ТОВА ТЪЛКУВАНЕ !

--------------------------

Велислав Манев02.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 25)

1.1. Следва да имате предвид, че в т. 2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура са указани 3 групи допустими кандидати, а именно:

- юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране, или

- юридически лица с нестопанска цел, регистирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране, или

- дружества, създадени съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите.
Предвид това, българско висше училище не може да бъде самостоятелен кандидат по процедурата, но може да бъде участник в дружество по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД, което се явява допустим кандидат.

2.1. Моля, имайте предвид отговора по т.1.1


2.2. По отношение на дружествата, регистирани по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите следва да имате предвид, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) „За целите на този закон неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица”, както и съгласно чл. 9, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) „В производствата по този кодекс неперсонифицираните дружества и осигурителни каси се приравняват на юридически лица” по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията, обжалването и административно-наказателната отговорност. Приравнено на останалите юридически лица, дружеството по ЗЗД се регистрира по общия ред на ДОПК, начислява и внася данъците си по ЗКПО, попълва и подава годишна данъчна декларация, изготвя Годишен отчет за дейността, и т.н.
Предвид изложеното, данните на съответното дружество-кандидат - стойност на активите, средносписъчен брой на персонала и годишен оборот, необходими за определяне на категорията му (микро, малко или средно предпирятие), се вземат от изготвените финансови отчети на самото дружество, като в случаите, когато дружеството няма приключена финансова година, се вземат данните за текущата година.
3.1. Цитираният във въпроса Ви текст означава, че най-малко 25% от допустимите разходи (включително принос в натура) следва да бъдат финансирани чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.
3.2. По отношение на приноса в натура следва да имате предвид, че той ще бъде считан за собствено съфинансиране само при условие, че бъде спазено следното условие съгласно чл. 7, ал. 3, т. 1 от ПМС № 236/2007 г.: размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ по Компонент 1 (съфинансирането от ОП „Конкурентоспособност” по Компонент 1) не надхвърля стойността на общите допустими разходи по Компонент 1, като от тях се изключи стойността на приноса в натура. Предвид това, е допустимо, при спазване на горепосоченото изискване, приносът в натура да покрие собственото съфинансиране по Компонент 1.

ВЪПРОС № 26)

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.2.01 Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори, моля да дадете отговор на следния въпрос:

Допустим ли е кандидат, който е обединение, съгласно приложимото българско законодателство, но има за член и чуждестранно юридическо лице?

Благодаря Ви предварително!

С уважение,

Минчева


07.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 26)

Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос № 19.


Допълнително, следва да имате предвид, че в т.2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” са посочени изчерпателно участниците, които могат да бъдат включени в състава на дружеството – кандидат по процедурата, а именно:

- юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, предоставящи консултантски услуги и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги, свързани с бизнес инкубатори;

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги, свързани с бизнес инкубиране;

- общини;

- областни администрации;

- български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от „добра”;

- Българска академия на науките и нейни институти и звена;

- Селскостопанска академия и институти към нея;

- експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;

- научни организации по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;

- други институции и организации в подкрепа на бизнеса.
С оглед дефиницията на чуждестранно юридическо лице, дадена в чл.4, във връзка с чл. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), следва да имате предвид, че юридическо лице, което не е учредено съгласно българското законодателство или което не е дружество, учредено съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, или кооперация, учредена съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, на които седалището им е в страната и са вписани в български регистър, не може да отговори на изискванията, изброени по-горе.

ВЪПРОС № 27)
Уважаеми господа,

Ние възнамеряваме да участваме в обявената от Вас схема за предоставяне на безвъзмездна помощ като гражданско дружество от Висше учебно заведение и фирма- малко предприятие съгл. ЗМСП. Моля да ни уведомите като какъв кандидат ще бъдем разглеждани – голямо предприятие или малко предприятие, за да преценим за какъв процент безвъзмездна помощ да кандидатстваме.

Благодаря Ви за отговора.

 

Мария Миховска


07.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 27)

Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос № 25, т. 2.2.


Допълнително, в случаите, когато кандидат по настоящата процедура се явява дружество по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите следва да имате предвид, че при определяне на категорията му трябва да се вземе предвид стойността на активите, средносписъчния брой на персонала и годишния оборот на самото дружество-кандидат по процедурата, като в зависимост от данните, които се получават, следва да съобразите в коя категория попада това дружество – микро, малко или средно предприятие, а в случай, че не покрива изискванията по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия - в категория „други кандидати”. В случаите, когато дружеството-кандидат няма приключена финансова година, се вземат данните за текущата година.

ВЪПРОС № 28)

Уважаеми колеги:

Във връзка с процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”, моля за разяснения по следните въпроси:

1. Допустимо ли е да кандидатства самостоятелно Висше Учебно Заведение сред Учредителите на което има юридически лица, регистрирани съгласно ТЗ или ЗК, предоставящи консултантски и/илиинформационни услуги на бизнеса?

2. Допустимо ли да кандидатства самостоятелно Висше Учебно Заведение сред Учредителите на което има юридически лица, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ, предоставящи консултантски и/илиинформационни услуги на бизнеса?

4. Допустимо ли е да кандидатства Висше Учебно Заведение в съдружение с някой от своите Учредители, които са юридически лица, регистрирани съгласно ТЗ или ЗК, предоставящи консултантски и/илиинформационни услуги на бизнеса или регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ, предоставящи консултантски и/илиинформационни услуги на бизнеса

5. Висшите учебни заведения в коя категория на кандидат се тълкуват по отношение на максималния интензитет?

4. Общините в коя категория на кандидат се тълкуват по отношение на максималния интензитет?

Благодаря предварително за Вашия спешен отговор.
Стела Иванова

08.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 28)

Моля, вижте публикувания отговор на въпрос № 25, т.1.1.Допълнително, следва да имате предвид, че съгласно т. 2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедурата българско висше училище не е допустим самостоятелен кандидат по процедурата, но може да участва като допустим участник в състава на дружество, създадено по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите, който от своя страна се явява допустим кандидат.
4. и 5. Висшите учебни заведения и общините не са допустиме като самостоятелни кандидати по настоящата процедура, те са допустими само като участници в състава на дружество по смисъла на чл. 357 – 364 от ЗЗД, като при определяне на максимално допустимия интензитет на безвъзмездната финансова помощ съотносима за дружеството, следва да се ръководите от това към коя категория спада – микро, малко или средно предприятие или категория „други кандидати” в зависимост от финансовите показатели и данните за средносписъчния брой на персонала на самото дружество.
ВЪПРОС № 29)
Във връзка с подаването на проектни предложения по схема 2.2.01 - 2010 г. - Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” бихме искали да зададем следните въпроси:


  1. Необходим ли е идеен или технически проект за удостоверяване на инвестиционните разходи за СМР?

  2. Ако не е необходим технически проект на какво да се базира разработването на техническо задание за СМР?

  3. Ако стойността на недвижим имот по оценка е 1 000 000 лв, означава ли че това може да покрие собственото участие. Как точно да се изчисли приноса в натура?

  4. В случай че се кандидатства по Закона за задълженията и договорите от община и Неправителствена организация, като какво ще се третира обединението (микро, малко или средно предприятие) за да се изчисли неговия собствен принос?


С уважение,

Йордан Младенов
08.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 29)
1. и 2. Следва да имате предвид, че съгласно т. 2.3.1.2 „Специфични допустими разходи по процедурата” допустими за финансиране са разходите за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията, като обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, предвидени за разработване по проекта, следва да бъдат в съответстиве с разпоредбите на Наредба № 4 21.05.2001 г. относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предвид това разходите за изготвяне на идеен или технически проекта, в зависимост от фазите на проектиране, се явяват допустим разход по процедурта.
3. Моля, вижте отговора на Въпрос № 25, т. 3.2.
4. Моля, вижте отговори на Въпрос № 25, т. 2.2. и Въпрос № 27.
ВЪПРОС № 30)
Здравейте:
Моля, за отговор на следния въпрос относно процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори:
В коя категория кандитати (отразени в т.1.6. от Насоките ЗА КАНДИДАТСВАНЕ) попадат публични организации като - общини и висши училища и създадените от тях дружества по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД.

Благодаря предварително!

Поздрави,

Стела Иванова08.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 30)

По отношение на дружествата, регистирани по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите следва да имате предвид, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) „За целите на този закон неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица”, както и съгласно чл. 9, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) „В производствата по този кодекс неперсонифицираните дружества и осигурителни каси се приравняват на юридически лица”, по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията, обжалването и административно-наказателната отговорност. Приравнено на останалите юридически лица, дружеството по ЗЗД се регистрира по общия ред на ДОПК, начислява и внася данъците си по ЗКПО, попълва и подава годишна данъчна декларация, изготвя Годишен отчет за дейността, и т.н.


Предвид изложеното, данните на съответното дружество-кандидат - стойност на активите, средносписъчен брой на персонала и годишен оборот, необходими за определяне на категорията му (микро, малко или средно предприятие), се вземат от изготвените финансови отчети на самото дружество, като в случаите, когато дружеството няма приключена финансова година, се вземат данните за текущата година.
Наред с това, за категоризирането на едно предприятие на микро, малко или средно следва да ползвате и прилагате Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). В настоящия случай, при участието на община в сдружението по ЗЗД, Вие следва да имате предвид изключението, предвидено в разпоредбата на чл.4, ал.9 от ЗМСП, съгласно която с изключение на случаите по ал. 4 (става въпрос за общини с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв.), едно предприятие не може да се смята за предприятие микро, малко или средно, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи или други органи на местно самоуправление.

ВЪПРОС № 31)

Здравейте, във връзка с процедура BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”, желая да Ви задам следния въпрос:

Когато по процедурата кандидатства съществуващ Бизнес инкубатор, който е юридическо лице, регистрирано по Търговския регистър, но същевременно собствеността на същия е 100% общинска, необходимо ли е да се представи Решение на Общинския съвет на съответната община, с което се дава разрешение Бизнес инкубатора да кандидатства с проект по настоящата процедура? Необходимо ли е също и Решение на ОбС в което да се декларира че общината може да поеме част от съфинансирането на дейностите по проекта?

Поздрави,

Костадин Костадинов

08.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 31)

Съгласно т.3.1.1 „Списък на документите за кандидатстване” в случай, че по проекта се предвижда придобиване на инвестиционен проект, извършване на строителство и/или СМР, чийто обект е поземлен имот или сграда, която е общинска собственост, то към проектното предложение задължително следва да бъде включено Решение на Общински съвет за кандидатстване с проекта по настоящата процедура, което да гарантира, че поземленият имот/сградата ще бъде предназначен/а за изграждане на нов или разширяване на същестуващ бизнес инкубатор, както и Акт за собственост на поземления имот/сграда.


Съгласно т. 1.6 „Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране) остатъкът от общите допустими разходи по Компонент 1 (30% в случай, че попада в категорията „микро” или „малко предприятие”, 40% в случай, че попада в категорията „средно предприятие” и 50% в случай, че попада в категорията „други кандидати”) и Компонент 2 (10% в случай, че попада в категорията „микро”, „малко” или „средно предприятие” и 20% в случай, че попада в категорията „други кандидати”) трябва да бъде съфинансиран от страна на кандидата чрез собствени средства или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

ВЪПРОС № 32)
Във връзка с подаването на проектни предложения по схема 2.2.01 – 2010 г. – Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” бихме искали да зададем следните въпроси:
1. Необходим ли е идеен или технически проект за удостоверяване на инвестиционните разходи за СМР?

2. Ако не е необходим технически проект на какво се базира разработването на техническо задание за СМР?

3. Ако стойността на недвижим имот по оценка е 1 000 000 лв., означава ли че това може да покрие собственото участие. Как точно да се изчисли приноса в натура?

4. В случай че се кандидатства по Закона за задълженията и договорите от община и Неправителствена организация, като какво ще се третира обединението (микро, малко или средно предприятие) за да се изчисли неговия собствен принос?


Йордан Младенов
09.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса) по факс
ОТГОВОР № 32)
1. и 2. Следва да имате предвид, че съгласно т. 2.3.1.2 „Специфични допустими разходи по процедурата” допустими за финансиране са разходите за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията, като обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, предвидени за разработване по проекта, следва да бъдат в съответстиве с разпоредбите на Наредба № 4 21.05.2001 г. относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предвид това разходите за изготвяне на идеен или технически проекта, в зависимост от фазите на проектиране, се явяват допустим разход по процедурата.
3. Моля, вижте отговора на Въпрос № 25, т. 3.2.
4. Моля, вижте отговори на Въпрос № 25, т. 2.2. и Въпрос № 27.

ВЪПРОС № 33)

Здравейте,

Приложен Ви изпращаме въпрос по проект за създаване на бизнес инкубатор с молба за отговор.

Предварително ви благодарим за съдействието.

Поздрави, 

М. ЙордановаСъгласно „Насоки за кандидатстване”, т. 2.1.3. Специфични критерии за недопустимос:

1) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат

безвъзмездна финансова помощ в случай, че попадат в забранителните режими наРегламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006…..
2. С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОП

Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.,подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:

· Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за

финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без

готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83 „Преработка на кафе и чай”;

- 10.9 „Производство на готови храни за животни”;

- 11.01. „Производство на спиртни напитки”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;

- 11.05. „Производство на пиво”;

- 11.06. „Производство на малц”.

Въпрос: ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ ИНКУБИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СА С ТАКЪВ

В КОД НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ТЕЗИ КРИТЕРИИ ЗА НЕДОПУСТИМОСТ СЕ ОТНАСЯТ САМО ДО ФИРМИТЕ-КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА, КОИТО ИСКАТ ЗА СЪЗДАДАТ БИЗНЕС ИНКУБАТОР?
М. Йорданова
09.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 33)

Посочените във въпроса Ви недопустими сектори/области на основна икономическа дейност се отнасят до кандидатите по настоящата процедура за подбор на проекти, както и до дейностите, за които кандидатстват за финансиране, които също не следва да попадат в изрично указаните в Насоките недопустими сектори/области.


По отношение на инкубираните предприятия следва да имате предвид, че преди предоставяне на услуги, офис площи или оборудване от страна на бизнес инкубатори на цени по-ниски от пазарните, от съответните инкубирани предприятия следва да бъде изискана Декларация за получени държавни помощи (Приложение Д към Насоките за кандидатстване), предвид спазване изискването за съответствие с правилата за минимални помощи, определени в Регламент (ЕО) № 1998/2006, както и да бъде представена Декларация за обстоятелствата съгласно Приложение И2 от Насоките за кандидатстване, с която се удостоверява, че инкубираното предприятие не попада в някой от забранителнителните режими съгласно чл. 1, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 1998/2006. Предвид това, при подбора на инкубирани предприятия следва да съобразите същите да не попадат в някои от указаните в Приложение И2 сектори/области.
ВЪПРОС № 34)

Уважаеми дами и господа,

въпрос във връзка с процедурата „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”:

В т.4.3 от Част ІІ – описание на проекта във Формуляра за кандидатстване се изисква да се представи визията за развитие на инкубатора съответно след 1, 3 и 5 години. Въпросът ми е – считано откога ?– от началото на проекта, от началото на оперативната дейност на инкубатора, от края на проекта или от друг някакъв момент?

Благодаря за отделеното време.

Иванова


Uvajaemi dami i gospoda,
vapros vav vrazka s procedurata "Podkrepa za sazdavane i razvitie na biznes inkubatori":
V t.4.3 ot Chast II - opisanie na proekta, vav Formulyara za kandidatstvane se iziskva da se predsatvi vizia za razvitieto na incubatora saotvetno sled 1, 3, 5 godini. vaprosat mi e - schitano otkoga? - ot nachaloto na proekta, ot nachaloto na operativnata deinost na inkubatora, ot kraya na proekta ili ot drug nyakakvuv moment?
Blagodarya za otdelenoto vreme.

Center for Tranfer of Innovative Practices TiP14.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 34)

Съгласно т. 4.1.3. „Техническа и финансова оценка” от Насоките за кандидатстване информацията, посочена от страна на кандидата в Раздел II, т. 4 „Бизнес план на инкубатора, обосновка на проекта и ефект от изпълнението му” от Формуляра за кандидатстване (Приложение А), ще бъде използвана, за да се направи оценка на предложената цялостна концепция за дейността и визията за развитие на бизнес инкубатора, включително и след приключване изпълнението на проекта по настоящата процедура, като ще бъде извършвана оценка относно това доколко представената структура и организация на бизнес инкубатора е съобразена със спецификата на дейността и услугите, които ще се предоставят, доколко концепцията за дейността е обоснована от конкретните нужди и ограничения на целевия регион и целевата група, доколко е релевантен профила на подкрепяните предприятия – т.е. доколко подбраните предприятия имат ключово значение за развитие на регионалната и/или националната икономика, доколко възприетата политика на набиране и напускане на предприятията е съобразена с основните нужди и ограничения в целевата група предприятия, доколко заложените цели и приоритети за развитие на бизнес инкубатора в краткосрпочен, средносрочен и дългосрочен план са реалистични и релевантни, доколко представеният анализ на възможностите за осигуряване на финансовата устойчивост на бизнес инкубатора е реалистичен като концепцията за дейността му следва да осигури генерирането на собствени приходи след изпълнението на проекта.


Доколкото изграждането и/или разширяването на дейността на съществуващи вече бизнес инкубатори се финансира посредством изпълнението на проекти по настоящата процедура, то посочената в т. 4.3. от Формуляра информация следва да обхване както началото на проекта, функционирането на бизнес инкубатора, така и осигуряването на неговата устойчивост след края на проекта в краткосрочен (до 1 година), средносрочен (до 3 години) и в дългосрочен план (до 5 години).
с. 1

скачать файл