Вносителят на петицията се оплаква от изграждането на релейна станция


с. 1


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{30/05/2012}30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0934/2011, внесена от Slawomir Nojek, с полско гражданство, относно изграждане на релейна станция в непосредствена близост до жилищен район в полския град Szydlowiec1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от изграждането на релейна станция за безжични телефони в непосредствена близост до жилищен район в полския град Szydlowiec. Тъй като той се опасява, че тази релейна станция и свързаните с нея електромагнитни полета могат да окажат сериозно въздействие върху здравето на жителите, и по-специално на децата, и тъй като неговите постъпки пред полските органи са се оказали безрезултатни, той моли Европейския парламент да се заеме с въпроса.2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Европейската комисия е запозната с тревогите на обществеността по отношение на въпроса с електромагнитните полета (ЕМП) и постоянно наблюдава техните възможни последици върху здравето, като е поискала да се направи преглед на научната литература, финансирала е проучвания, разпространила е информация и е съдействала за установяването на правна рамка за защита на работниците и гражданите.

Необвързваща препоръка на Съвета (1999/519/EО)1 предлага насоки относно експозицията на електромагнитни полета с цел да се осигури високо равнище на защита на населението. Всички държави – членки на ЕС са въвели регулаторна рамка, която е най-малкото равностойна на тази рамка за защита. В допълнение, европейското законодателство относно безопасността на стоките, включително радио-телекомуникационното оборудване, гарантира, че всички устройства, излъчващи електромагнитни лъчения, които се предлагат на пазара на ЕС, са безопасни.

С оглед да се гарантира, че настоящите ограничения за експозиция са достатъчно строги с оглед опазване на здравето на населението, Европейската комисия непрекъснато следи развитието на съответните научни знания с помощта на Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (SCENIHR). Наличните до момента научни доказателства са в подкрепа на разбирането, че действащите понастоящем ограничения за експозиция са достатъчни, за да се гарантира високо равнище на опазване на населението, и че базовите станции за мобилни телефони са безопасни.

В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз националните органи в държавите членки носят основната отговорност за защита на населението от възможните последици за здравето от електромагнитни полета. Следователно всеки конкретен местен проблем трябва да се разглежда от съответните компетентни национални органи.

Заключение

Предвид факта, че държавите членки носят основната отговорност за защита на населението от възможни последици върху здравето от електромагнитни полета, Комисията не може да се намеси и този местен въпрос трябва да се разглежда от съответните компетентни национални органи.


1 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz)

CM\903801BG.doc


PE490.989v01-00

BG Единство в многообразието BG

с. 1

скачать файл