В заключенията от срещата, проведена на 1 и 2 март 2012 г., Съветът


с. 1
Въпрос с искане за устен отговор O-000074/2012

Съвета

Член 115 от Правилника за дейносттаHannes Swoboda, Elisa Ferreira

от името на групата S&D

Относно: Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци

В заключенията от срещата, проведена на 1 и 2 март 2012 г., Съветът на Европейския съюз прикани държавите членки да подобрят ефикасността при събирането на данъци и усилията за преодоляване на укриването на данъци. Освен това Съветът и Комисията бяха приканени експедитивно да разработят начини за подобряване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, също и по отношение на трети държави, и да докладват по въпроса през юни 2012 г.

Ние считаме, че борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци има ключово значение за намиране на необходимите средства за увеличаване на публичните инвестиции, насочени към заздравяване на международната конкурентоспособност и възможности за растеж на Европа.

От получени неотдавна данни се вижда, че укриването на данъци струва на бюджетите на държавите членки един трилион евро, като сериозно изостря проблемите с техните бюджетни дефицити и оказва отрицателно въздействие върху публичните инвестиции, растежа и заетостта. Ето защо приветстваме даването на мандат на Комисията и Съвета, тъй като са необходими решителни действия както на европейско, така и на национално равнище.

Бихме желали обаче да изясним следните въпроси: ще се занимае ли докладът с въпроса за повишаване на ролята и разширяване на обхвата на директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания и съгласен ли е Съветът с факта, че за да има правдоподобност ангажиментът към преодоляване на укриването на данъци той трябва бързо да отблокира това законодателство? Ще направи ли докладът предложения за укрепване на разпоредбите за регулиране на търговските регистри и регистрацията на тръстове? Ще се настоява ли в доклада за отчетност на всяка страна по отделно за всички вписани дружества, което би елиминирало един съществен източник за укриване на данъци?

И накрая ще подкрепи ли докладът един широко-обхватен график за действия във всяка от областите на политика и ще предложи ли той количествена цел за намаляване на укриването на данъци в ЕС до 2020 г.?

Внесен: 22.3.2012

Предаден: 23.3.2012Краен срок за отговор: 13.4.2012

897010.BG PE 475.576

с. 1

скачать файл