В. Труд 1 В. Земя 11 В. Дневник 12


с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5
25 септември 2008 г.


ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:


В. Труд 1

В. Земя 11

В. Дневник 12

В. Дневник 16

В. Дневник 18

В. Новинар 36

В. Новинар 37

В.24 часа 37

В.Дума 47

В.Сега 51

В.Стандарт 53

В. Пари 64

В. Пари 65

В. Пари 66

В. Пари 66

В. Пари 66

В. Телеграф 72

В. Монитор 75

В. Нощен труд 81
25.09.2008 г., с. 1
Вето върху продажба на БТК имоти
Държавата наложи вето върху плани­раната продажба на имоти на БТК. По нареждане на транспортния министър Петър Мутафчиев бе използвана т. нар. златна акция. „Шокиран съм и от плано­вете на БТК да освободи над 5000 ду-. ши", заяви министърът пред „Труд".


25.09.2008 г., с. 2-3
Според репортаж на Агенция Франс прес
Топлото е лукс в Източна Европа
Десетки милиони жители на страните в Източна Евро­па страдат особено силно от поскъпването на енергията, защото живеят в жилища, наречени панелки, които да­тират от комунистическата епоха. Те нямат добра изо­лация и разходите за под­дръжка са непосилни.

Тази истина „открива" агенция Франс прес в ре­портаж, публикуван вчера.

В Будапеща Илона и Гершон Мюлер, и двамата 85-годишни, живеят в панелка от 68 кв. м. Месечната им пенсия е 80 000 форинта (326 евро). Половината от тази сума - 40 000 форинта, отива за отопление през зимата, а поддръжката на ото­плителната инсталация през лятото им струва 20 000 форинта. „Продадохме лят­ната къщичка, за да свърз­ваме двата края през зимата в Будапеща", казват въз­растните хора пред АфП. В Унгария има 645 000 панел­ки. В тях живеят 2 милиона от осемте милиона унгарци. Подобно е положението в България, където половина­та жители на големите гра­дове живеят в панелки. „Ра­ботя въпреки напредналата си възраст само за да пла­щам отоплението", казва пред АфП Николина Геор­гиева, пенсионирана учи­телка от София.

През зимата Георгиева отоплява само две от чети­рите стаи в жилището си и плаща 150 лева месечно за парно. Пенсията й е 230 ле­ва.

Общо около една трета от гражданите на бившите ко­мунистически страни в Из­точна Европа - близо 30 ми­лиона души, живеят в панел­ни жилища, обобщава авто­рът на АфП.

В Полша за четирите ми­лиона семейства, обитава­щи панелни блокове, разхо­дите за отопление са около 70% от средния наем. Пра­вителството е предоставило данъчни отчисления за вън­шна изолация на тези сгради.

В Литва, където средната месечна заплата е 1700 ли-та (570 евро),тази зима раз­ходите за отопление на жи­лище от 50 кв. м Ще достиг­нат 500 литра (165 евро) - с 30-40% повече от м. Две трети от литовците живеят в панелни блокове, но държа­вата помага само на най-бедните, като отпуска 272 евро на 125 000 души или 3,7% от населението.

В Словакия правителство­то се опитва да контролира цените на енергията. SPP -главният доставчик на газ, от юли до сега направи два неуспешни опита да повиши цената на газа с 20%.
25.09.2008 г., с. 3
Златната акция в БТК ще ни струва златно
Държавата най-накрая се сети, че е „ле­ко" прецакана при приватиза­цията на БТК и забрани на телекома да про­дава имоти (виж стр. 10). Наложи вето с т.нар. златна акция.

Когато тряб­ваше да се за­щитават дър­жавни интере­си, властта си затвори очите. Сега май единствената въз­можност е да си купим от БТК Телефонната палата в Со­фия. Тогава златната ак­ция наистина ще ни излезе златна.
25.09.2008 г., с. 4
Кратки
21 хиляди лева за гасенето на сме­тището в Цалапица
ще получи фирмата на съпругата t на за­местник земеделския . министър Димитър Пейчев - „Тракия РМ". Депото пламна на 7 септември, а след 3 дни усилия на пожар­никарите огънят бе овладян, фирма „Тра­кия РМ" е строител на сметището.


25.09.2008 г., с. 4
Прокуратурата подхвана скандален съдебен изпълнител
Герои от разследвания на „Труд" за скандални да­лавери станаха клиенти на Темида. Варненската прокурорка Ивелина Бухлева е образувала наказателно производство за престъ­пление по служба срещу частния съдебен изпълни­тел Любомир Мавров. На 27 май т.г. под заглавие „Грабеж по реда на закона" бе описано как със съдей­ствието на съдии,адвокати и частни изпълнители из­чезна имотът на варненката Надежда Точкова. Дока­то над имота тегне съдий­ската възбрана, той е про­даден от варненския ча­стен съдебен изпълнител Мавров за 660 лв. съдебни разноски, без собственич­ката да разбере това. Междувременно „Труд" научи, че на Мавров е повдигнато и друго обвинение за длъж­ностно престъпление за друга публична продан.

Онзи ден в Горна Оряхо­вица пък е приключило раз­следването за документно престъпление срещу съ­собственика на Точкова -Мъго Кавафян,по чийто иск започват патилата й. Те­първа ще се изяснява въ­просът за фалшивата ад­ресна регистрация, която адвокатът на Кавафян Пла­мен Луков е депозирал в Горна Оряховица, за да се гледа делото на клиента му там. Проверка на Инспектората на ВСС вече потвър­ди, че горнооряховският съдия Христо Попов е от­странил Точкова от влиза­не във владение на имота й в центъра на града въз ос­нова на фалшиви докумен­ти, представени от Мъго Кавафян. Проверката конста­тира и съмнително съза­клятие между съдия и адво­кат. Инспекторите са оза­дачени, че адвокатът оче­видно е знаел кога ще се произнесе съдията - изча­кал е да вземе решението му на ръка. Другата седми­ца се очакват предложения за дисциплинарно наказа­ние на съдията.
25.09.2008 г., с. 6
Село Червена ябълка, Кюстендилска
Изградиха чешма под планински връх
Запалени планинари каптирали високопланин­ски извор непосредствено под връх Руен (2251 м) и там отскоро шурти чучур с

леденостудена и кристално чиста вода. Кюстендил­ци твърдят, че това е най-високата чешма в Югоза­падна България.
25.09.2008 г., с. 6
Военни ще живеят без папи в хотел
Близо 40 рейнджъри и офицери от Пловдив станаха вчера новодомци в бившия военен хо­тел под тепетата, преу­строен като общежитие. „Те ще живеят безплатно (б.а.- ще си поемат само разходите за ток и вода). Няма да имат битови про­блеми, а това ще ги стиму­лира да служат добре", ка­за военният министър Ни­колай Цонев и преряза лентата на новото обще­житие. Към него ще има детска градина „Кокиче" с капацитет за 25 деца на военни. Тя също е безплат­на. Николай Цонев обяви, че очаква до края на годината да бъдат готови такива дет­ски градини в Карлово, Ка­занлък и София, както и общежития за 200 семей­ства. „Когато войниците са на мисия, ще бъдат спокойни, защото държавата се грижи за семействата им", каза пък ген. Златан Стой­ков. По думите му досега 7000 наши бойци са преми­нали през контингентите зад граница, а в момента 760 рейнджъри са на мисия в чужбина. През май 2009 г. МО ще

организира лагер на мира. В него ще се включат 60 деца на военнослужещи от нашата страна, САЩ, Ирак и Афганистан, стана ясно още.

Малчуганите ще бъдат настанени във военно-почивния дом в Сарафово. Проектът е под патронажа на министър Цонев и се осъществява съвместно с Международната фонда­ция за детски изкуства със седалище във Вашингтон, чийто изпълнителен директор Ашфак Ишакприсъства на откриването на Детската градина.
Снимка на две колони - Красиви майки в униформи и малчуганите им се радваха най-много на безплатната забавачка за деца на военни в Пловдив.


25.09.2008 г., с. 6
Фондацията, уч­редена от медици­те ни
осъдени на смърт в Либия - „Шести май", ще получи 34 кв. м офис в София в кв. „Зона Б-5". Решение­то за това ще вземе днес общинският съвет.


25.09.2008 г., с. 6
Оценка на имот шашка шашна посланик
Силно удивени и озада­чени са останали в посол­ството на Кувейт у нас от цените на общинските имоти в София, след като на дипломатическата ми­сия се наложило да склю­чи сделка с кметството ни.

Арабската държава притежава 8 дка до Око­ловръстното шосе, но за­ради промени в планове­те за застрояване на района се наложило по­солството да замени свои 476 кв. м срещу 167 кв. м общински. Оценката на двата имота, изготвена от независими оценители от „Софийски имоти" през 2007 г., обаче изненада­ла посланик Ахмад Абдулла Бузубар. „За мен е необяснимо как е въз­можно 476 кв. м на посол­ството да са оценени на 38 580 лв. или 41 евро на квадрат, а 167 кв. м об­щински на 40 100 лв. или 122 евро на квадрат", пи­ше той във възражение до общината. Така изли­зало, че в 2 съседни пар­цела общинският имот е 3 пъти по-скъп от кувейт­ския.

Днес ще се решава да­ли да бъде променена це­ната на сделката. Изго­твена е нова оценка от „Софинвест", която вече е 104 709 лв. за кувейтския имот и 47 550 лв. за общинския.


25.09.2008 г., с. 8
Заводи за лекарства печелят от кризата
Мира РАДЕВА_________

„Световната икономи­ческа криза не се отразява върху бизнеса ни. Напро­тив, печелим. Защото сега най-много се купуват по­евтините генерични ле­карства", каза вчера нови­ят главен изпълнителен директор на „Актавис", г-н Сигурдур Оли Олафсон.

Исландската компания е сред най-големите гене­рични фармацевтични фирми в света,в нея работ­ят повече от 11 000 души. А България е първата дър­жава, в която тя инвестира над 70 млн. евро, купувай­ки лекарствените ни заво­ди в Дупница,Троян и Раз­град. Така не само осигури над 2300 работни места, но от таблетните им цехове излизат годишно около 6,5 млрд. хапчета. Пада се по едно на всеки жител на планетата, напомни г-н Олафсон. И препоръча да не се вярва на слуховете, че „Актавис" щяла да бъде продадена. Защото бизне­сът й не само че не зами­рал, ами се развивал.

фирмата разполага с 22 фабрики из целия свят. Стъпи и на необятния ки­тайски лекарствен пазар. В Китай вече работи завод на „Актавис", но медика­ментите му са предназна­чени само за страната.

Въпреки поскъпването на горивата и енергията от 6 години исландската фирма не е вдигала цените на лекарствата у нас. Вярно, няколко от евтините стари форми бяха заместени с нови с по-високи цени. Но масово поскъпване на ме­дикаментите не се пред­вижда.

Г-н Олафсон определи България като „сърцето" на компанията. Не само за­щото фармацевтичната ни индустрия беше първата, в която фирмата рискува и вложи значими финансови средства. Но според борда на директорите й българ­ският менджърски екип е показал професиона­лизъм и си е защитил опре­делението „шампион" в го­лямото семейство на фар­мацевтичната фирма.

печелят от кризата

Само през тази година нашият екип е изнесъл 40 нови лекарстве­ни продукта на пазара. Доказал е и възможностите за ново разширяване на произ­водствените мощности.

Лекарите в це­лия свят все по-често предпис­ват на пациенти­те си генерични медикаменти, които не отстъп­ват по ефектив­ност на ориги­налните. Не само заради по-ниска­та им цена, а и за доказаното им високо каче­ство. Статистиката показ­ва, че в 75% от рецептите си американските доктори вписват поне един генери­чен медикамент, в Герма­ния този процент вече е 73, в Италия е 19, но продължа­ва да расте нагоре. Това на­сърчава исландските производители на лекар­ства да поддържат агресив­ния си мениджмънт, купу­вайки нови обекти в света. „Независимо че с последни­те ни придобивки - завод за онкологични инжекционни форми в Италия и лаборато­рия в Китай, почти подре­дихме пъзела на фирмата, ослушваме се и за нови оферти", каза генералният й шеф г-н Олафсон.
Снимка на две колони - „Много сме доволни от бизнеса ни в България", каза новият главен изпъл­нителен директор на исландската фар­мацевтична компания „Актавис".


25.09.2008 г., с. 9
Говори София
Бави се черният списък за Брюксел

България все още не е го­това с черния списък на фир­ми, замесени в евроизмами, който трябваше още през лятото да бъде изпратен в Брюксел. Това заяви вчера правосъдният министър Миглена Тачева на конферен­ция за евроизмамите в Со­фия. Много е трудно да се напише в официален доку­мент, че една фирма е винов­на. Това може да стане и ут­ре, ако има присъда, заяви министърката.

Сега министерството очаквало експерт от евро­пейската служба за борба с измамите ОЛАф, който да ги посъветва как да попълнят исканата информация от Еврокомисията.

Нямаме краен срок за списъка, ще го изпратим, ко­гато е готов, застрахова се Тачева.

При извънредна ситуация са необходими и извънред­ни мерки. Такава мярка е създаването на специалното звено за противодействие на злоупотребите със сред­ствата на ЕС, въведено от главния прокурор, заяви Маргарита Попова от Вър­ховна касационна прокура­тура. „Подобно звено има и в Софийската градска проку­ратура, а в окръжните про­куратури се обсъжда преми­наването на тези дела към отделни прокурори за по-го­ляма концентрация на рабо­тата", каза още магистратът.

Измамите в България ус­ловно могат да се разделят на два типа - по-прости, като например тези в САПАРД, и сложни и скъпи - като тези при ИСПА и фАР, заяви пред форума министърът на вътрешните работи Михаил Миков. „Измамите по САПАРД са неблагоприятен фактор, но много по-опасни са тези по другите две про­грами, тъй като там става въ­прос за милиони евро и на­ционални проекти", допълни Миков.

В закон за политическите партии трябва да залегне забрана правителството да рекламира какво прави поне две-три седмици преди из­бори, каза пред участниците във форума шефът на отдела за Европа и Азия в междуна­родната организация „Трансперънси интернешънъл" Миклош Маршал. При­чината според експерта е, че кабинетът може да влияе върху изборния резултат, като прокламира успехите си. Други мерки за борба с корупцията били PR аген­циите да се лицензират, да се забранят корпоративни­те дарения, а банковите сметки в предизборните кампании да са публични.

„Ако искате промяна, за­почнете от върха", каза Мар­шал. Споделяме предложе­нията на Миклош Маршал, подкрепи го и правосъдният министър Миглена Тачева.

Прокурорите не отиват в съда, ако нямат доказател­ства. Когато са там обаче, магистратите трябва да реа­гират бързо, каза Волфганг Хетцер, съветник в ОЛАф. Парите от Брюксел не валят от небето, а идват от джобо­вете на европейските данъ­коплатци и затова трябва да бъдат пазени, заяви Хетцер.

8 млрд. лв. са отишли в джобовете на 30-40 българ­ски семейства от приватиза­ция на апетитни земи по Черноморието, заяви Хри­сто Николов, член на УС на „Зелени Балкани". Но никой не закачал облагодетел­ствалите се, защото спонсо­рирали и управляващи, и опозиция.


Снимка на две колони - Министьрките с близки имена - Меглена Плугчиева и Миглена Тачева, обещаха крути мерки за борба с корупцията.


25.09.2008 г., с. 10
Министър Мутафчиев шокиран от предстоящите съкращения в телекома
Не дават на БТК да продава имоти
Светослав МЕТАНОВ

БТК няма да може да извърши масова разпродаж­ба на имоти, която ръковод­ството на компанията пла­нира да извърши в кратки срокове.

„На извънредното общо събрание на акционерите в телекома във вторник упълномощих представителя на държавата да гласува про­тив решението недвижима­та собственост да бъде из­вадена в две нови друже­ства". Това заяви пред

„Труд" министърът на транспорта Петър Мутаф­чиев. Това е първият слу­чай, в който използвам пра­вото си на вето върху реше­ния на общото събрание на БТК, добави той.

Според министъра моти­вите държавата да не под­крепи отделянето на имо­тите в самостоятелни фир­ми е, че липсва обосновка за подобно прехвърляне на собственост и че много от сградите са съсобственост между БТК и държавната „Български пощи" ЕАД.

В интервю за „Труд" глав­ният изпълнителен дирек­тор на БТК Бернар Москени обяви, че компанията планира да продаде голяма част от недвижимите си, имоти. Сред тях е й сграда­та на Телефонната палата в София, която е паметник на културата. Телекомът раз­полага с над 2000 сгради, много от които на централ­ни локации в големите гра­дове.

Още през 2006 г. сме ини­циирали преговори с БТК за разделяне на имотите.

Има протоколи за собстве­ността, но в някои от тях не са уточнени квадратурата и помещенията, заяви ше­фът на „Български пощи" Венцеслав Харманджиев.

Шокиран съм от планове­те на БТК да съкрати още над 5000 души, обявени от г-н Москени. Не си спомням да е ставало въпрос за по­добно намаляване на пер­сонала. По този въпрос обаче е компетентна Аген­цията за следприватизационен контрол, каза още Мутафчиев.


25.09.2008 г., с. 10
Снимка на три колони - Депутатът от групата на БНС Иван Стаматов даде старт на строителните работи на първата сграда, която ще бъде построена в „Бизнес парк Стара Загора". Комплексът трябва да бъде завършен през 2010 г.


25.09.2008 г., с. 10
Депутат щял да строи тунел под Шипка
Консорциум от две чужде­странни фирми и българска­та „Монолит" АД са проявили интерес за построяване­то на тунел под връх Шипка.

Това заяви вчера в Стара Загора депутатът от БНС и акционер в „Монолит" Иван Стаматов. Той обаче не по­жела да каже кои ще са останалите инвеститори. Според него преди месец в Министерството на регио­налното развитие и благоустройството е било подаде­но писмо за инвестиционни­те намерения на консорциу­ма.

„Вече е на ход министер­ството и ако поискат и бъдат проведени разговорите, мисля, че много бързо може да започне работа по проекта", сподели депута­тът. Според него било въз­можно за година и полови­на да бъде построен автотунелът, ако се наеме мощна и оборудвана с необходи­мите машини фирма. Дъл­жината на съоръжението била около 4 км. Не било проблем, ако поиска, и дър­жавата да участва в проек­та.

„Ще искаме помощ от Ми­нистерството на регионал­ното развитие, за да се по­могне за изграждането на инфраструктурата от двете страни на Балкана", уточни още Иван Стаматов.

Депутатът заедно със съ­партиеца си от БНС Евге­ний Жеков направиха вчера първа копка на жилищно-административна сграда в новостроящия се „Бизнес парк Стара Загора". Там ще има 8-етажен комплекс с 30 офиса, 56 апартамента и 70 складови помещения, раз­положени на 17 150 кв. м разгъната площ. Инвести­цията е за над 10 млн. евро.


25.09.2008 г., с. 10
Банско се готви за сезона
Светлана ВАСИЛЕВА

Сериозна строителна дейност кипи в Банско за­ради предстоящото откри­ване на новия зимен сезон. Церемонията официално ще се състои на 15 декем­ври. Дотогава трябва да бъ­дат напълно асфалтирани пътните отсечки- Добринище - хижа „Гоце Делчев", с обща дължина 11 км, и Бан­ско - Шилигарника.

В курортния град се пола­га нова маркировка на ули­ците, изграждат се тротоа­ри, строят се и два железо­бетонни моста в местности­те Бъндеришка поляна и Чалин валог със средства на Министерството на из­вънредните ситуации, раз­каза кметът на Банско Александър Краваров.

Той обясни, че средства­та идват по проекти по про­грама фАР. За пътя Добринище - хижа „Гоце Делчев" са отпуснати 1,5 млн. лева. В момента около 1000 души и 15 фирми са ангажирани в строителните дейности в курорта, крайният срок за изпълнение е до края на ок­томври.
25.09.2008 г., с. 18-19
Концесионери на нож заради сегашния закон
Битка за изворите
Леонора ЛЕКОВА______

За обикновения потреби­тел производството на ми­нерална вода е сладък биз­нес, в който печелиш здра­во, без много да влагаш. За хората от бранша обаче бизнесът не е нито толкова лесен, нито толкова пече­ливш. Времето на цистер­ните и маркучите край из­ворите е отдавна отминало. В момента се инвестират милиони в оборудване, транспорт, маркетинг и ре­клама. В същото време сек­торът се разтърсва от кон­фликти заради силната конкуренция на вътрешния пазар и липсата на износ.

Водата е евтина стока обясняват производите­лите. За да печелиш от нея,

трябва да имаш големи обеми. Затова в този бранш от първостепенно значе­ние е не какво бутилираш, а колко. И когато някой за­почне да черпи над разре­шеното по силата на конце­сионните договори, възник­ват остри сблъсъци между основните играчи на паза­ра. Обикновено конфликти­те започват през лятото, когато е пикът в потребле­нието, и достигат своя връх през есента.

Така през юни т. г. „Горна Баня" обвини държавата, че си затваря очите пред производители като „Де­вин" и „Банкя", които не спазват договорите за кон­цесия и повишават произ­водството. В писмо до Ми­нистерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на иконо­миката управителят на „Горна Баня" Евгени Гора-

нов алармира за противо­законно изземване на де­сетки хиляди кубически ме­тра минерална вода от две­те компании. Според Гора­нов добрият бизнес климат се отнася само до чужде­странните фирми у нас.

„През лятото „Банкя" и „Девин" черпят от повере­ните . им водоизточници толкова, колкото им е нео­бходимо, докато ние сме принудени да заделяме бутилирана минерална вода от ноември, което блокира оборотни средства, под­чертава Горанов. Това води до неравнопоставеност на нашата компания спрямо, тях."

Противниковият лагер

Своя гледна точка за проблемите на сектора имат и в противниковия ла­гер. От „Девин" контрираха, че са поискали да вдигнат лимита си още през 2005

година. И до днес не били получили отговор от МОСВ.

На подобна позиция е и „Банкя", която от 2005 годи­на" е собственост на „Кока -кола". Оттам също припом­ниха, че многократно са от­правяли молби за измене­ние на средногодишния де­бит, определен в конце­сионния договор.

Тези искания били на­правени въз основа на За­кона за концесиите и пра­вилника за неговото прила­гане, както и на съществу­ващата практика Министерският съвет да допуска промяна в основни параме­три на концесионните дого­вори, действащи до среда­та на 2006 г.

Компаниите обаче са ка­тегорични, че проблемът е в калпавата нормативна уредба.

До приемането на Зако­на за концесиите през 2006 г. лимитите се вдигат с раз­решение от МОСВ. В този период например „Девин" на два пъти повишава производството си. Също­то прави „Горна Баня", както и „Хисар 90".

Снимка на четири колони- „Кока-кола" стана собственик на БК „Минерални води-Банкя" в средата на 2005 г. Досега компанията е инвестирала повече от 55 милиона лева в нови мощности, оборудване и опаковки. В момента редът е друг -всяко изменение на ек­сплоатационния ресурс трябва да става по силата на нова концесия. Но спо­ред засегнатите това е аб­солютно неприемливо.

Изпълнителният дирек­тор на „Девин" Георги Сера­фимов смята, че процеду­рата би могла да допусне появата на още един конце­сионер на извора. Все едно на една крава да имаш мно­го доячи, казва Серафи­мов. Това би означавало също да се вдигне конце­сионната такса.

„Има ли изобщо някой луд, който сам да поиска увеличение на концесията си, коментира собствени­кът на- „Хисар от извор 7" Димитър Консулов.

„Един от принципите ми на работа е: „Договорите се пишат, за да се спазват", казва Консулов. В това чис­ло и концесионните.

Един път преди 3 години, по времето на стария закон за концесиите, направихме едно увеличение, преди го­дина имахме нужда от още вода, но поради невероят­но смешните постановки в закона нямаше как да си поискаме ново увеличе­ние, затова направихме необходимото и наскоро пуснахме на пазара тра­пезна вода под търговската марка „Жива вода". До ме­сец ще пуснем втора марка трапезна вода - „Оазис". Така задоволяваме нужди­те си, при това без да пла­щаме концесионна такса на държавата. И тук идва въпросът кой губи и кой печели от глупавия закон за концесиите", допълва Кон­сулов.

Очевидно е, че в сегаш­ната ситуация никой не се чувства комфортно.

Всички са недоволни „Девин" и „Банкя" бутили­рат повече от разрешено­то, за което плащат глоби и треперят, че може да им вземат концесията. „Горна Баня" търпи загуби и недо­волства, че конкурентите нарушават закона. В МОСВ валят сигнали и жал­би от всички страни, а ше­фът на браншовата асоциа­ция Милчо Бошев пропра­вил пътека до държавните институции.

Досега обаче всички опи­ти на асоциацията да про­кара промени в Закона за концесиите се оказаха без­резултатни. Сега браншовиците излизат с предло­жение за поправки в Зако­на за водите. Идеята е Ми­нистерският съвет да пре­разгледа политиката си по отношение на заварените концесионери, които са ощетени. Прогнозите за бързо решаване на пробле­мите обаче са песимистични.


Производството ще расте
По данни на Асоциа­цията на производи­телите на безалко­холни напитки през 1990г. българинът пие символич­ни количества минерална вода - средно по 8 литра ^годишно.

Картината през 2007 г. е коренно различна - 720 млн. литра годишно по­требление, което прави по 95 литра на човек от населението. Прогнози­те за" 2008 г. са още по-оптимистични - 108-110 литра на глава от населе­нието.

За сравнение, средният европеец изпива по около 125 литра годишно, така че пазарът има накъде да се развива.

Според компаниите ед­на от причините за бума в потреблението е лошото, качество на питейната вода в много райони на страната. От значение било също, че се предлага качествен продукт на ниска цена. Проучване в 17 държави от ЕС показа­ло, че у нас водата е сред най-евтините - около 0,23 евро на литър.

МОСВ бяга от сблъсък
В Закона за концесии­те вече няма въз­можност за промяна и сключване на анекси към съществуващи конце­сионни договори. Това от­говориха вчера от Минис­терството на околната среда и водите на въпрос защо ,Девин" и „Горна Баня не са получили отговор от министерството на искането си за повиша­ване на ресурса. В Закона за водите е заложена про­цедура за предоставяне на концесия, която пред­вижда оценка на оферти според най-високата це­на, посочиха от МОСВ.
Милчо Бошев, шеф на асоциацията на производителите на безалкохолни напитки
Някой иска да седне на готово
Леонора ГЕОРГИЕВА

- Г-н Бошев, откъде ид­ва напрежението в сек­тора за бутилиране на минерална вода? Някои от водещите компании отново кръстосаха шпа­ги.

- В България има 240 на­ходища с минерална вода с дебит над 3000 литра в секунда. Т. е. вода има в неограничени количе­ства, всеки, който иска, би могъл да бутилира. Вме­сто това половината от да­дените концесии не работ­ят. А те са 60 на брой. Вече бяха затворени и няколко новосъздадени предприя­тия.

- Какви са причините?

- Бизнесът е труден, а и държавата не създава нужните предпоставки за неговото развитие. Всяко находище има експлоата­ционен ресурс. Да кажем 100 единици вода. При сключване на договор за концесия тези 100 едини­ци не се дават изцяло. То­зи, който почва да бутили­ра, първоначално иска 20 единици, защото не знае дали може да ги стигне.

Би трябвало по-късно да получи нови 20 единици, ако разшири инвестиции­те си. Преди това се случ­ваше. Много от компании-

те на няколко пъти увели­чаваха производството си. Някои от тях като „Гор­на Баня" дори стигнаха та­вана.

През 2005 година „Де­вин" и „Банкя" също пои­скаха увеличение на ре­сурса, но не получиха от­говор от екоминистерството. Сега 3 години по-късно им казват - ние про­менихме закона и като искате увеличаване, ще се явите на открита процедура.

- Какво лошо има?

- Проблемът е, че на нея ще се явят куп други игра­чи. И те не идват да бути­лират вода „Горно нанадолнище", а искат да сед­нат на извора и да бутили­рат марка, в която друг ве­че е инвестирал милиони. Не може държавата да съ­здава условия да се явя­ват нови играчи, които да експлоатират труда и ин­вестициите на другите.

- Очаквате ли конфлик­ти в резултатът настъпи­лите нормативни проме­ни?

- Да, такива конфликти им и в момента.В района на Брацигово се' бутили­рат две води"„Брацигово", в Хисар - . А в европей­ската директива пише, че от едно находище може да се бутилира вода само с едно търговско наимено­вание. Вие като потреби­тел трябва да знаете, че зад марката „Брацигово", стои фирма „X" или „У".

В ЕС също няма практи­ка на едно находище да работят 5 бутилиращи компании.

И вместо българската държава да спре тези по­рочни схеми,ние задълбо­чаваме противоречията. Питам какво ще стане след 5 г., когато на някои предприятия изтичат кон­цесиите. Има 'предприя­тия, които съществуват 50 години.

Те също ще трябва да се явяват на открита проце­дура.

- Защо една и съща фирма трябва да бутили­ра во век и веков?

- А защо да не може. Ние сме единствената държа­ва в Европа, в която бути­лирането на минерална вода е набутано в Закона за концесиите, наред с въ­глищата и природния газ. В ЕС водите са на разре­шителен режим. Има на­ходище, явяваш се и дър­жавата ти дава разреше­ние да бутилираш от него. На никой не му е дошло на акъла да сложи на извора 2, 3 или 5 компании. Сан Бенедето e огpoмно нахо­дище, но някой да е оти­шъл да каже - има ресурс, дай да вкараме там още двама, трима.

У нас започваме да си мислим, че някой нарочно иска да намести свои хора на готовата баница.

Ето вече МОСВ писа на „Девин" и „Банкя", че по новото законодателство се открива процедура за провеждане на подготви­телни действия за отдава­не на концесия на свобод­ния ресурс на находища­та, където те работят.


25.09.2008 г., с. 28
Борисов: По месец -1/3 завод за боклука, след година - цял
БРЮКСЕЛ - През октомври София ще има ед­на трета завод за прера­ботка на боклука, а до година-две-цял, обеща вче­ра в Брюксел столичният кмет Бойко Борисов, пре­даде кореспондентът ни Веселин Желев.

Следващия месец край с. Богров ще бъде пусната първата част от завода- за предварително третиране на отпадъците, докладвал той във вторник на комиса­ря по околната среда Ставрос Димас.

Еврокомисията започна на 17 октомври м. г. проце­дура за нарушение срещу

България заради липсата на адекватни инсталации за преработка и складиране на софийските отпадъци.

До края на годината трябва да е готова оценката на въздействието върху окол­ната среда за завода, след което прави­телството трябва да изпрати в Брюксел документите за кандидатстване за евро-финансиране, каза Борисов. Междувре­менно ще тече конкурс за изпълнител на съоръжението. Той трябва да предложи технология за преработка на отпадъците след разделянето им по видове, добави кметът.

Очаква се заводът да струва на софиянци между 125 млн. евро и 175 млн. евро. Повишението на цената може да дойде от пътя, далекопроводите до съо­ръжението, цената на терена и от данъка добавена стойност. София иска обектът да се финансира от оперативната програ­ма „Околна среда" на ЕС и при минимално съфинансиране от българска страна. Цялостното завършване на завода би от­нело една година, каза кметът.

Съгласно европейското законодател­ство до 16 юли следващата година всич­ки български градове трябва да имат ин­сталации за първоначално третиране на битовите отпадъци, каза Борисов,
Снимка на две колони - Председателят на ЕНП Жозеф Дол (вдясно) призна вчера, че сред евродепутатите има такива, които настояват ЕС да отреже финансирането за България. „Ако г-н Борисов бе премиер, щях да съм още по-взискателен. Винаги съм по-строг с приятелите си", каза Дол, срещайки се със софий­ския кмет в Европарламента.


25.09.2008 г., с. 35
Строител оглави Топ 100 на родните фирми
Строителят „Пайонир девелопмънт", търговецът на специализира­на техника и оборудване „Евромаркет холдинг" и финансовият холдинг „Еврохолд България" са на първите три места в класацията на фирмите с увеличение на приходите от про­дажби за 2007 г. спрямо 2006 г. на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) „Топ 100" за 2008 г.

По критерия печалба на 100 лв. собствен капитал на първите три ме­ста в листата са „Сиана електрик", „Технопътстрой" и „Бонев софт одитинг", а по показателя за печалба на 100 лева приходи от продажби пър­венци са „Еврохолд България", „Ал­бена инвест холдинг" и „Варна А хол­динг" .
25.09.2008 г., с. 4
Евгений Желев: Няма дa се закриват болници
Не се предвижда зак­риване на болници в страната, заяви при пристигането си вчера във Враца министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев. По думите му лечебните за­ведения ще се преструк­турират и най-вероятно някъде ще отпаднат част от функциите им. Реал­но обаче това ще се пра­ви по целесъобразност, уточни Желев. Той зая­ви още, че държи за здравеопазване да бъ­дат отделени 5 на сто от брутния вътрешен про­дукт в бюджета за 2009 г. Колкото повече пари се отделят за здравео­пазването, толкова пове­че ще са инвестициите в здравето на хората, посочи министър Желев. Според него едва ли ще се достигнат исканите пет на сто от БВП, но ръст в бюджетните сред­ства за здравеопазване ще има. Какъв ще е тех­ният конкретен размер, зависи от решението на парламента при гласува­нето на Закона за бю­джета, уточни той.

Министърът бе гост във Враца по повод 120-ата годишнина от създа­ването на МБАЛ „Хрис­то Ботев". На тържество­то бяха връчени почет­ни грамоти за принос и дългогодишна дейност на бивши и настоящи служители на лечебното заведение.Вчера болницата обя­ви и Ден на отворените врати - беше осигурен свободен достъп до всич­ки отделения за желае­щите да се запознаят с медицинските екипи. Болницата във Враца е разкрита през септемв­ри 1888 г. в частна къща с 40 легла, разпределе­ни в две отделения - мъж­ко и женско. През 1905 г. е построена и първата сграда. От второстепен­на се превръща в пър­востепенна с функциите на областна, каквато ос­тава и до днес. Към мо­мента МБАЛ „Христо Бо­тев" разполага с 29 отде­ления с 375 легла, а об­щият брой на персонала е 671 души. Болницата осигурява висококачест­вена и комплексна здравна помощ в диаг­ностичната, лечебната и рехабилитационната дей­ност, както и стационар­но и амбулаторно лече­ние, съответстващи на добрата медицинска практика. Медиците пос­рещнаха празника с из­цяло реконструиран опе­рационен блок, финанси­ран по програма ФАР, ка­то общата стойност на проекта е 2,5 милиона ле­ва. Седемте операцион­ни зали в обновения блок напълно отговарят на изискванията на евро­пейските медицински стандарти, отбеляза из­пълнителният директор д-р Владислав Иванов.
Снимка на една колона - Болницата във Враца е пример за успешен мени­джмънт и добро обслуж­ване, отбеляза здравният министър Евгений Желев (горе вляво), а шефът на МБАЛ „Христо Ботев" д-р Владислав Иванов (на долната снимка) духна свещички за 120-ия рож­ден ден на лечебното за­ведение


25.09.2008 г., с. 4
Забавачка за деца на военни
Първата детска градина за де­ца на военнослужещи ще бъде от­крита в Пловдив от военния ми­нистър Николай Цонев. В нея ще бъдат настанени 25 малчугани, а за татковците им пък ще има об­щежития. Жилището е с капаци­тет 40 обзаведени апартамента. Целодневното детско заведение ще приема малчугани между 3- и 7-годишна възраст, като капаците­тът ще е за 30 деца. Ремонтът на сградата ще приключи до 4 месе­ца. Проектът е част от социална­та програма на Министерството на отбраната, която дава възможност на военните да са спокойни на ра­ботното си място.


25.09.2008 г., с. 4
СУ с нов покрив за 120-годишнината си
Софийският университет „Св. Климент Охридски" ще лъсне с нов покрив по случай 120-годишния си юбилей. Това се похвали зам.-рек­торът по стопанска и инвестицион­на дейност проф. Иван Петков пред DeltaNews вчера. Алма матер тряб­ваше да полее събитието и с чисто нов шадраван в двора, но тази идея била пропаднала. За сметка на то­ва пък на прозорците ще се поста­ви нова дограма, тъй като много от студентите се оплакват, че със ста­рата се чувствали като на Север­ния полюс. Не можем да променя­ме нищо по сградата на Ректората, защото е паметник на културата, можем само да реставрираме, обясни проф. Петков. Това е причината емблематичният зелен цвят на ку­пола да се запази. За да се хване добре, на специалната боя са й не­обходими 3-4 дни сухо време. Пре­ди това майстори ще се погрижат за падащата мазилка и ще закърпят дупките по покрива.

Очаква се основният ремонт да приключи до 1 октомври, допълни зам.-ректорът. На този етап от СУ не могат да кажат колко ще стру­ва префасонирането. Не се знае какво още ще изскочи, а и предс­тои смяна на дограмата, притес­нява се проф. Петков. Студентите пък са доволни, че ремонтът няма да е само на покрива.

25.09.2008 г., с. 1
Строителство за над 2 млрд. евро се замразява
Фондове за имоти разпродават активи под натиска на акционерите
от Лили Границка, liligr@dnevnik.bg

Изпълнението на строителни обекти за над 2 млрд. евро у нас е засегнато от започналата преди година ипотечна криза в САЩ, последвана от глобална финансова. Това показват грубите сметки от обявените намерения на инвеститорите да замразят незапочнатите проекти и да продават недовършени, за които се търси финансиране. Кризата се отразява навсякъде и тотално, бизнес климатът се променя, няма незасегнат сектор, коментира Росен Плевнелиев, управител на "Линднер Имобилиен Мениджмънт". Той смята, че следващата година ще е много лоша за бизнеса, но се надява през 2010-а да започне "изплуване". Предприемачите се ослушват дали да продължат или да се изтеглят, посочи собственикът на агенцията за недвижими имоти "Аристо" Тихомир Цаков.

Още по темата:
Ослушване и преселение в бизнеса с имоти

Под натиска на акционерите фондовете за имоти започнаха да продават активи. "Екеуст" продаде мола си в София на американската "Хайтман" с минимална печалба от 7.5 млн. евро. За продан са обявени и кината им. Австрийската "Иммоист" съобщи, че замразява или ще се откаже от проекти за 2 млрд. евро за да подобри ликвидността си. Засега не е ясно дали в тях влизат и планираните в България. Фондовете, листвани на алтернативния сегмент на Лондоската борса, които инвестираха у нас, също продават. Цените на акциите им за последната година са паднали наполовина, показа проверка на "Дневник". "Бългериън ленд дивелопъмнт" продава проектите си в Боровец и Каварна. "Блек Сий пропърти" се отказа от този в Царево. "Бългериън пропърти дивелопмънт" е замразил инвестициите си в Банско. В момента всеки инвеститор обмисля предложение за продажба на добра цена, но не на всяка, коментираха от "Бългериън пропърти дивелопмънт". Обявените от големи испански компании планове у нас също остават с неясно бъдеще.


Най-силно от кризата е засегнат пазарът на ваканционни имоти, където сделките са намалели с около 10%, показват данните от Агенцията по вписванията. Спекулантите бягат от този пазар и продават жилищата почти на себестойност - около 600 евро за кв.м, каза Николай Пехливанов, директор на инвестиционната компания "Грийн лайф". По данни на агенция "Форос" по морето се предлагат около 50 хил. жилища от типа "втори дом". Пазарът на градски жилища също върви надолу заради поскъпналите кредити.
За първото полугодие преките чужди инвестиции, по-голямата част от които са в имоти, са намалели с близо 500 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.


25.09.2008 г., с. 6
Административният съд в София е в нова сграда
Административният съд София-град вече работи 6 нова сграда на ул. „Георг Вашингтон" 17, зад Цен­тралните хали. Построй­ката е предоставена от правителството още през 2007 г., но се е нужда­ела от сериозен ремонт и обзавеждане, за да бъде пригодена за дейността на съда.


25.09.2008 г., с. 6
Севлиево отново е на воден режим
Севлиево отново е на бо­ден режим. Мотивите на местната водоснабди­телна фирма „Бяла" са за­сушаването и намалели­ят дебит на водоизточниците, съоб­щи за БТА Владимир Юнга-лов, директор на фирма­та. В града вода ще има два пъти дневно - между 5 и 8 ч. и между 17 и 22 ч. В селата вода ще се подава през ден. Според Юнгалов проблемът на града ще се реши с изграждането на язовир „Мокра Бяла", чие­то строителство е запо­чнало преди 30 години.


25.09.2008 г., с. 6
Порой разруши улици в Балчик
Част от асфалтовата настилка по улиците 6, Балчик е разрушена,-затлачени са и отводнител­ните канали от падналия във вторник проливен дъжд, съобщиха от общи­ната. Засега няма данни за активизиране на свлачища в района. За щети­те общината ще търси пари от правителстве­ната междуведомствена комисия за възстановява­не и подпомагане.


25.09.2008 г., с. 6
Плевен парите за опера отиват за други дейности
Заради поскъпването на храните и горивата око­ло 360 хил. лв. допълни­телно ще бъдат отпусна­ти за издръжка на детските градини в Пле­вен, съобщиха от общи­ната. Нужните пари ще бъдат пренасочени от предвидените в бюджета 600 хил. лв. за възстано­вяване на местната опе­ра. Средствата са нужни за купуване ha храна, за покриване на сметките за отопление, вода и ел. енергия, за външни услуги и текущи ремонти.


25.09.2008 г., с. 2
Газът изстреля и цената на парното
от Светлана Ненова, svetlanan@dnevnik.bg
След шоковото поскъпване на природния газ се задава и извънредно увеличение на сметките за парно, защото топлофикациите няма да могат да издържат на новата цена на синьото гориво, заяви в сряда председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Константин Шушулов след заседание на парламентарната енергийна комисия. Очаква се цените да се увеличат с 10 - 12% евентуално от ноември. За да се случи това, правителството ще промени наредбата за цените на топлинната енергия и ще даде възможност на енергийния регулатор да ги променя при извънредни обстоятелства.
За първи път парното ще поскъпне два пъти в рамките на един отоплителен сезон, а общото увеличение от 26% е най-високо за последните години.
Административна промяна на цените
В сряда Държавната комисия за енергийно и водно регулиране направи обществено обсъждане на предложението си за 28.8% увеличение на цената на природния газ. "Булгаргаз" искаше 36.5%. Окончателно решение комисията ще вземе на закрито заседание на 29 септември.
"Утре (в четвъртък, бел. ред.) ще внеса в правителството промените в наредбата, които да позволят топлинната енергия да се увеличава при значително изменение в цените на природния газ", каза проф. Константин Шушулов пред парламентарната енергийна комисия. За значително ще се смята повишение над 20%. По думите му е възможно цените да се променят административно, без заявления от топлофикациите. В момента наредбата позволява цената да се коригира веднъж годишно. Шефът на енергийния регулатор успокои депутатите, че не очаква трето поскъпване на парното до юли, защото цените на петрола и горивата нямало да се увеличат допълнително.
Повече от година топлофикациите настояват цените им да се коригират при всяка промяна на природния газ, която става на три месеца. В сряда искането им бе подкрепено от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. "Ще предложим промени в наредбата, които да позволят синхронно увеличение на цените на газа и на парното, защото сегашното положение е нездравословно", коментира Димитров. Според Шушулов и депутатите от парламентарната енергийна комисия обаче още по-честата промяна ще затрудни допълнително потребителите.
Топлофикации и "Булгаргаз" в схватка с регулатора
По време на общественото обсъждане в сряда "Булгаргаз" обвини регулатора в "машинации с изчисленията на цените". Компанията и комисията влязоха в спор дали количествата на природния газ, който се ползва от хранилището в Чирен, както и разходите за пренос през Румъния, са влезли в цената. Газовият монополист е изчислил, че през четвъртото тримесечие вътрешното потребление ще е 850 млн. куб.м, като включва и 159 млн. резерв. През третото тримесечие бяха планирани 770 млн. куб.м. Ако има увеличение на консумацията, тя ще се покрие от запасите в Чирен и те могат да включват в цената, за да намалят натиска от поскъпването върху потребителите, обясни изпълнителният директор на "Булгаргаз" Димитър Гогов.
ДКЕВР предлага дружеството да се откаже от 3-процентната си надценка, а държавата - от дивидента. За първите шест месец компанията е на загуба с 65 млн. лв. и държавата няма да има печалба, за да се отказва от нея, контрира Димитър Гогов. Той твърди, че с предложеното от регулатора увеличение размерът на загубата ще се увеличи с още 30 млн. лв. Според ДКЕВР обаче от януари до юни компанията е на печалба от 5.8 млн. лв. Шефът на комисията проф. Шушулов се закани, че до края на годината ще направи регулаторен одит на приходите и разходите на газовото дружество. За да не фалират топлофикациите, искате да фалира "Булгаргаз", заяви шефът на компанията и обвини регулаторът, че изкуствено натиска цената в полза на топлоснадбителните дружества.
Регулаторът не бе пощаден и от топлофикациите, според които били принудени да продават на цени под себестойността. Продаваме с 21% загуба, заяви изпълнителният директор на "Топлофикация - София" Петко Милевски. Шушулов опонира, че ги е компенсирал с по-висока цена на електроенергията от комбинирано производство.

Мерки за спасяване на топлофикациите


- При 2/3 неплатени сметки парното да се спира в целия блок
- Живеещите в блока да плащат общо, като едно юридическо лице всички комунални услуги
- Кражбата на топлинна енергия да стане криминално престъпление

Най-големите длъжници на "Булгаргаз"


- "Топлофикация - София" - 170 млн. лв., разсрочени за пет години през 2007 г.
- текущи 55 млн. лв., останали след спешното погасяване на 30 млн. лв. през последните двайсет дни
- "Кремиковци" - 35 млн. лв., от които 15 млн. са натрупани от март от юни, когато газовото дружество подаваше гориво на нивото на санитарния минимум, за да не се прекъсне производството в металургичния комбинат
- топлофикациите в Плевен, Бургас и Враца - 12 млн. лв. според "Булгаргаз", 9 млн. лв. според пресофиса на Христо Ковачки, който контролира трите дружества


25.09.2008 г., с. 4
Парламентарна комисия ще установява има ли конфликт на интереси
от Биляна Борисова, bilyanab@dnevnik.bg
Парламентарна комисия ще установява с решение дали има конфликт на интереси на лица, заемащи публична длъжност. Това решиха депутатите от комисията по държавна администрация, които приеха на второ четене текстове от законопроекта. Решението на комисията може да бъде оспорвано в 7-дневен срок по реда на Административнонаказателния кодекс. Ако не бъде обжалвано в 3-дневен срок от влизането му в сила, решението ще се изпраща на съответния административен съд за налагане на наказание. Политици коментираха, че така на практика се пренебрегва възражението на магистрати, че процедурите по установяване на конфликт на интереси, както и санкционирането му, трябва да бъдат само съдебни и да отпадне възможността за административно производство.
Инициативата за законопроекта за конфликт на интереси поде премиерът Сергей Станишев в началото на годината след скандала с шефа на пътния фонд Веселин Георгиев, който предизвика гневна реакция на Брюксел и спиране на част от еврофондовете за България.
Депутатите от комисията по държавна администрация решиха още, че нарушаването на закона и установяването на конфликт на интереси е основание за освобождаване от длъжност. Изключения обаче се правят за лица, заели длъжности след пряк избор - президент, депутати, общински съветници, кметове. Председателят на комисията Веселин Методиев (ДСБ) обясни, че макар да не могат да бъдат отстранени, решението за наличие на конфликт на интереси е достатъчно да започне процедура по импийчмънт на държавния глава или пък за освобождаване на общинари. Законът предвижда и отнемане в полза на държавата на възнаграждение, получено в периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит. Депутатите ще продължат обсъждането на проекта и другата седмица.


25.09.2008 г., с. 4
Депутати питат защо финансовият министър ще управлява Сребърния фонд
От опозицията направиха аналогия с триумвирата в пътния фонд
от Биляна Борисова, bilyanab@dnevnik.bg
Всички парламентарни сили извън управлението се обявиха против идеята министърът на финансите Пламен Орешарски да председателства управителния съвет на т.нар. Сребърен фонд. Идеята е залегнала в законопроекта на правителството за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Депутатите дебатираха два часа в сряда по два проекта за Сребърния фонд - на правителството и на депутата от БНД Лидия Шулева. Правителствения проект защитиха само Донка Михайлова (БСП). Нито един представител на НДСВ не взе думата при дебатите. Председателят на социалната комисия Хасан Адемов (ДПС) заяви, че проектът на кабинета трябва да бъде подкрепен, но се присъедини към критиките на опозицията, че управлението не трябва да е в ръцете на финансовия министър.

Още по темата:


Сребърният фонд ще играе агресивно на световните борси
Сребърни сметки за бъдещи пенсии
Лазар Лазаров: Сребърният фонд ще се ползва само за дефицита във фонд "Пенсии"
Сребърният фонд - стъпка към пенсионната реформа
Лидерът на ДСБ Иван Костов предложи Сребърният фонд да премине към Националния осигурителен институт (НОИ). От когото чакате парите, той трябва да отговаря за стопанисването им, аргументира се той. Допълни, че нивото на доверие към Министерството на финансите е изключително ниско заради провала с управлението на пътния фонд и само с помощта на главния прокурор министърът не бил обвиняем за нарушенията там. Тезата му подкрепи и Лидия Шулева, която препрати към докладите на Еврокомисията за ефекта от триумвирата начело на пътния фонд. В проекта си тя предлага двустепенна система на управление - надзорен и управителен съвет, които да се подпомагат от Инвестиционен комитет при взимане на стратегически решения.
Мартин Димитров (СДС), който също възрази срещу възприетата схема на пътния фонд, поиска в управлението на Сребърния фонд да влезе представител на БНБ, за да се осигури добра инвестиционна политика. Той разкритикува и предложението на правителството доходността от фонда да бъде използвана след 10 години. Според него при добра капитализация това да може да стане още след година, като 75% от доходността да се ползва за пенсии, а 25% да остават в резерва.
Сред спорните въпроси е и как се формира капиталът на фонда. Правителството предлага 25% от заложения в Закона за бюджета всяка година излишък, 50% от приходите от приватизация и постъпленията от концесии да отиват в Сребърния фонд. Според Иван Костов това е "преливане от пусто в празно" и не е ясно как ще се разпределят тези средства. Шулева пък предлага цялото превишение на приходите над планирания в закона бъджетен излишък да бъде преведено на фонда.
Донка Михайлова (БСП) описа философията на правителствения проект с фразата "бели пари за черни дни". Той предполагал по-голяма сигурност на публичните финанси и по-ниска доходност за разлика от проекта на Шулева.


с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5

скачать файл