В преходните и заключителни разпоредби в §9а се създава ал


с. 1
ПРОЕКТ!

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

§1. В Преходните и заключителни разпоредби в §9а се създава ал. 4:

“Лицата по ал.1, 2 и 3 осъществяват радио- и телевизионна дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията и Закона за далекосъобщенията.”
Преходни и заключителни разпоредби:
§2. (1). Лицата по §9а, които не са изпълнили условията, предвидени в §2, ал.1 и ал. 2 от Преходната разпоредба на Закона за допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 99 от 2003г.), в три месечен срок от влизане в сила на този закон подават нови заявления за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и радиоразпръскване с местно и регионално покритие пред Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията. Заявленията трябва да бъдат придружени с всички изисквани от Закона за далекосъобщенията и Закона за радиото и телевизията документи за осъществяване на радио и телевизионна дейност чрез наземно радиоразпръскване. Заявленията пред Комисията за регулиране на съобщенията се подават по утвърден от комисията образец.
(2) В едномесечен срок от получаване на заявлението по ал.1 Комисията за регулиране на съобщенията изпраща на лицата по ал.1 съобщение за дължимите годишни такси за ползване на ограничен честотен ресурс – радиочестотен спектър за времето на осъществяване на радио- и телевизионна дейност след влизане в сила на Закона за далекосъобщенията (Обн. ДВ. бр.93 от 11.08.1998 г. отм. - ДВ. бр.88 от 07.10.2003 г.) съгласно отменените чл. 1 – 17 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията (Обн., ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г.; попр. ДВ, бр. 69 от 2002г., изм. ДВ, бр. 66 и 71 от 2003г., изм. ДВ, бр. 31 от 2004г.).
(3) Лицата по ал.1 са длъжни да внесат дължимите такси по ал.2 в едномесечен срок от получаване на съобщението на Комисията за регулиране на съобщенията за размера на дължимите такси.
(4) След осъществяване на процедура за координация по електромагнитна съвместимост с въздушните радиослужби, при наличие на свободен радиочестотен спектър, Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от предоставянето на заявлението по ал.1, определя техническите условия за излъчване за всяко населено място. В резултат на тази процедура Комисията за регулиране на съобщенията може да измени параметрите на предавателите, включително честотата и точката на излъчване.
(5) В двуседмичен срок след изпълнение на условията по ал.1 - ал.4, Комисията за регулиране на съобщенията издава на лицата по ал.1 лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и радиоразпръскване с местно и регионално покритие със срок до приключване на конкурсите за предоставяне на лецензии за радио- и телевизионна дейност в съответните населени места по реда на Закона за радиото и телевизията. Комисията за регулиране на съобщенията уведомява Съвета за електронни медии за издадените далекосъобщителни лицензии.

§3. Лицата по §9а, които са получили отказ от Комисията за регулиране на съобщенията за издаване на лицензия на основание §2, ал.4 от Преходната разпоредба на Закона за допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 99 от 2003г.), подават нови заявления за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно- и радиоразпръскване с местно и регионално покритие по реда на този закон, не по-рано от един месец след получаването на отказа.

§4. Издадените на основание §2, ал. 4 от Преходната разпоредба на Закона за допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 99 от 2003г.) лицензии запазват действието си.

МОТИВИ
Към проекта на Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията
С приетия Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 99 от 2003г.) на редица радио и телевизионни оператори се предостави законова възможност да излъчват до приключване конкурсите и лицензионните процедури в съответните населени места. Това са радио и телевизионните оператори, осъществяващи далекосъобщителна дейност чрез наземно радиоразпръскване без лиценз или с изтекъл такъв в населените места, където не са провеждани конкурси, както и оператори, чиито лицензии са отменени от съда. Предвиденият в закона едномесечен срок за подаване на заявления се оказа прекалено кратък с оглед на спецификата на лицензионната процедура и не даде възможност на всички заинтересовани оператори да подадат своевременно изискуемите документи. С настоящата поправка на операторите се дава нов тримесечен срок. Установяването на по-дълъг срок се налага както от големия брой оператори, адресати на закона, така и от обстоятелството, че той се прилага от два независими регулаторни органа – Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии.

Още един мотив за внасянето на настоящия законопроект е факта, че към момента на изработването на Законопроекта за допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 99 от 2003г.) и обсъждането му в парламентарните комисии беше в сила отменения вече Закон за далекосъобщенията. Междувременно беше приет и влезе в сила нов Закон за далекосъобщенията. Във връзка с това е необходимо привеждане на дейността на операторите по §9а от Преходните и заключителните разпоредби на ЗРТ в съответствие с новия Закон за далекосъобщенията и разглеждането им като далекосъобщителни оператори по смисъла на новия Закон за далекосъобщенията.С предложеното допълнение на Закона за радиото и телевизията не се засягат придобити вече права и издадени лицензии на основание § 2, ал.4 от ПР на ЗД на ЗРТ (ДВ,бр. 99 от 2003г.).

Вносители:
Господин Чонков и група н. п.
с. 1

скачать файл