В отговор на направеното от Вас запитване до цу на нап, препратено


с. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ”ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” - ПЛОВДИВПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700


ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411


ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатени доплащания за тютюн
В отговор на направеното от Вас запитване до ЦУ на НАП, препратено ни по компетентност с писмо вх.№ ….. от 11.07.2012г. при Дирекция „ОУИ” ................, изразяваме следното становище:

Изложена фактическа обстановка:  1. Получените през 2011г. доходи по националните доплащания за тютюн за 2007г. – 2009г. подлежат ли на данъчно облагане?

  2. В кое приложение и на кой ред от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ следва да се посочат?

  3. Изисква ли се Удостоверение за регистрация, за коя година и от кой регистър?

Фонд "Тютюн" е юридическо лице към Министъра на земеделието и горите, като същият е създаден с цел да регулира производството, изкупуването и търговията с тютюн съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/.

На основание чл. 18а, ал. 1 и 2 от ЗТТИ /отм.с ДВ бр.50 от 2012г., действащ за въпросните години/, може пряко да се предоставя парична премия от Фонд "Тютюн" за регулиране производството на тютюн на тютюнопроизводителите, а за подобряване качеството на тютюна и за насърчаване производството на определени типове и произходи тютюн Фонд "Тютюн" може да предоставя допълнително парична премия на производителите. Съгласно тази разпоредба Фонд "Тютюн"предоставя премии за регулиране на производството на тютюн, които не са с характер на доплащане до минималната изкупна цена. Следователно тези премии са с характер на субсидии, предназначени единствено за покриване на загуби и за финансиране на разходи, включително за придобиване на активи.

Законът за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ не регламентира получените премии и финансирания – безвъзмездни помощи или субсидии, като отделен източник на доход за физическите лица – земеделски производители, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което, същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.


По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранни физически лица, независимо от източника на получаването им, т.е. в т.ч. попадат и субсидиите и безвъзмездно предоставените помощи.

Съгласно чл.12,ал.1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

На основание на цитираните правни норми, получените финансирания се третират за данъчни цели като облагаем доход.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит на датата на:

1. плащането – при плащане в брой;

2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане.

С § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ /Обн.ДВ бр.19 от 2011г./ се създаде преходен режим, съгласно който доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 29 и чл. 26 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години

Аналогичен е и текстът на § 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ (Обн., ДВ, бр. 99/2011 г.), според който доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009г. или за предходни години.

Тези доходи /в т.ч. и доплащанията за тютюн/ се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година, като в Приложение 3, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10, а придобитите от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители - еднолични търговци, следва да се посочват в Приложение 2, Част V, Справка № 1, ред 4 „Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване”.Следователно въведеният преходен режим с § 18 от ПЗР на ЗДДФЛ регламентира случаите, при които субсидиите са изплатени през 2011г., а се отнасят за 2009г. или предходни години.

Съгласно чл. 6., ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/ в общините и във Фонд "Тютюн" се води регистър на тютюнопроизводителите и на площите за отглеждане на тютюн по образец съгласно приложение № 1.

На основание на чл.6, ал.3 от ЗТТИ на всеки регистриран тютюнопроизводител се издава удостоверение за регистрация, в което се вписва разпределената му квота по чл. 5, ал. 3. Удостоверението се издава от кмета на общината в два екземпляра до 20 февруари на годината.

с. 1

скачать файл