В изпълнение на заповед № фк-10-1524/13. 12. 2011 г., изменена със


с. 1 с. 2 ... с. 109 с. 110


МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

^ 1 ЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИН \Пк (*Н \ ИНСПЕКЦИЯ

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ'*

0 2 MAY 2012 4

. л

1 и К‘ J А 1

ДИ 1 ГИ 2 г

ЗА ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ НА ФОНД Ил* ЧИИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

ГР, СОФИЯ, БУЛ. ”ЖНЯЗ ДОНДУКОВ” №2АВ изпълнение на заповед № ФК-10-1524/13.12.2011 г., изменена със заповеди № № фК- )0-56/18,01.2012 г.; ФК-10-19/13.02.2012 г.; ФК-10-245/2В.02.2012 г.; ФК-10-268/05.03.2012 г. и ФК-10-351/26.03.2012 г„ №ФК-10-427/12.04.2012 г.и ФК-10-441/20.04.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, Таня Николова Топалова-държавен финансов инспектор от Първи отдел, Маргарита Данева Апостолова-държавен финансов инспектор и Лидия Христова Александрова-главен финансов инспектор от отдел Трети, Дирекция .,11чвънпланова инспекционна дейност” към Агенцията за държавна финансова инспекция, извършихме финансова инспекция на Фонд „Научни изследвания”, гр. София, област София.

Финансовата инспекция е възложена на основание чл.10, ал.1, т.З и чл.5,ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, във връзка с писмо изх.№04-06-422/17.01.2010 г, на Министерството на финансите и Решение №123-5/01.03.2011 г. на постоянната комисия по чл.з.ал. I от Правилника за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция.

Фонд „Научни изследвания” попада в обхвата на държавната финансова инспекция като бюджетна организация по смисъла на чл, 4, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Фонд Научни изследвания” е бюджетна организация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и адрес на управление гр.София, бул. „Княз Дондуков" №2а и БУЛСТАТ 1. 75467353. Управители на Фонд „Научни изследвания” са:

проф. Анастас Георгиев Герджиков -за периода от 28.01.2008 год. до 05.01.2010 г.; проф.Емил Иванов Хорозов -за периода от 05.01.2010 г. до 28.02.2011 г.;

 • доц. Добромир Маламов Добрев -за периода от 25.03.2011 г. доО 1.05.2011 г.; проф.Кирил Любомиров Топалов -за периода от 02.05.2011 г. до 31.01.2012 г.

Главни счетоводители през инспектирания период са:

 • Мария Цветанова Тошкова- за периода от 14.04.2008 г. до27.07.2009 г.

 • Габриела Борисова Павлова, считано от 27.07.2009 г. и до момента на извършване на финансовата инспекция.

Фонд „Научни изследвания” е възложител на обществени поръчки, съгласно чл.7, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ като държавна институция създадена с нормативен акт

 • Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ).

Предметният обхват на държавната финансова инспекция е със следните задачи:

 1. Проверка за законосъобразност, относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори за създаване на онлайн среда за обработване на проекти с изпълнителя „Линкос” ООД за периода 2008 г. - 2009 г., изпълнението и плащанията по договора,

 2. Проверка за законосъобразност на сключените договори за изпълнение на проектите при проведените конкурсни сесии за периода 2008 г. - 2009 г., изпълнението и плащанията по договорите.

 3. Проверка за законосъобразност относно начина и условията за предоставяне на

средства от фонд „Научни изследвания” на Институт по рибни ресурси, гр.Варна по договор № ДРНФ02/1 от 07.10.2011 г., както и отчитането на тези средства от бенефициента пред финансиращия орган.

Финансовата инспекция се извърши за 166 работни дни, като започна на 19.12,2011 г. и

приключи на 23.04.2012 година.

Направените констатации обхващат задачите, поставени в заповедта за възлагане и отразяват обективно установените факти и обстоятелства.

Приложение №№
£/ А1'кштяц

''"Щ ~ I ^*НЛ!|ГО|*,4 I s Ч

\\S \Шст7°;«я J$!j 1. Проверка за законосъобразност, относно спазване режима за възлагане на обществени поръчки при сключване на договори за създаване на онлайн среда за обработване на проекти с изпълнителя „Динкос” ООД за периода 2008г. - 2009г., изпълнението и плащанията по договора,

  1. С Доклад вх.№80-1/26.06.2008 г. до проф. Анастас Герджиков-управител на Фонд ..Научни изследвания” /Фонда/, Драгомир Маламов - главен експерт във Фонда е обосновал необходимостта от доставка на специализиран софтуер за управление на проектите, финансирани от Фонда и за създаване и подържане на Регистър на научната дейност в Република България.

Във връзка с доставката на софтуера, г-н Маламов предлага да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ад, 1 ,т.4 от Закона за обществени поръчки /Дв. бр.28 от 2004 г., изм. и доп.бр.59 от 2007 г./, по следните съображения:

 • В предварителния бюджет на Фонда, утвърден със заповед №РД-442/09.04.2008 г. на министъра на образованието и науката не е утвърдена сума по §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи”. С извършената на 16.08.2008 г. корекция на бюджета са предвидени средства в размер на 150 000 лв, за посочените два вида софтуерни продукта.

 • Съгласно утвърдената оперативна програма и сроковете за приемане на проектите по конкурсите на Фонда - 16 юни, 30 юни и 15 юли 2008 г., софтуерът е необходим не по-късно от 30.08.2008 година.

С Решение № РД 05-1/31.07.2008 г. на управителя е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализиран софтуер за управление на проектите, финансирани от фонд „Научни изследвания” по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП чрез „Договаряне без обявление”.

Мотивите за избора на този вид процедура са идентични с тези от доклада на г-н Мшгамов, главен експерт, а именно : • В бюджета на Фонда, утвърден със заповед №РД-442/09.04.2008 г.на министъра на образованието и науката не е утвърдена сума по §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи”. С утвърдената на 16.08.2008 г. корекция на бюджета са предвидени средства в размер на 150 000 лв. за посочените два вида софтуерни продукта.

 • Съгласно утвърдената оперативна програма сроковете за приемане на проекти по конкурсите на фонда са 16 юни, 30 юни и 15юли 2008 г., предвид на което софтуерът е необходим не по-късно от 30.08.2008 г.

Възложителят приема, че тези обстоятелства са с извънреден характер и са достатъчно основание за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез „договаряне без обявление”.

Съгласно чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на „договаряне без обявление”, когато поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура с обявление.

За провеждането на процедура „договаряне без обявление” следва да са налице кумулативно следните условия:


 • преди датата на решението за откриване на процедурата да са възникнали обстоятелства, които отговарят на дефиницията за „непреодолима сила” съгласно § 1 ,т.14 от ДР на ЗОП, а именно обстоятелства от извънреден характер, които възложителят, при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати;

 • в резултат на посочените обстоятелства следва да е обективно невъз^окно да се

проведе открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с

Видно от горкото, невъзможността да се спазят сроковете за провелгада^на откри% или ограничена процедура следва да е причинена от обстоятелства; Ш „непреодолима сила \ Като уоедителни причини за договаряне оезоснование могат да се приемат случаите, при които се налага бързо отстраняване на последици и предотвратяване на опасности, породени от наводнения, земетресения, пожари, др.природни бедствия и аварии.

Несвоевременното финансиране или отпускане на средства в края на годината, както и недостигът на време, причинен по каквито и да било други причини не може да послужи като основание за провеждане на процедура на „договаряне без обявление” .

Предвид стойността на доставката, налице е правно основание за прилагане на чл.16, ал.8. във връзка с чл.14,ал.1,т.З от ЗОП - „открита процедура”.

Управителят на Фонд „Научни изследвания” г-н Анастас Гержиков, като лице по чл. 8, ад.2 от ЗОП е нарушил чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал.1, т.З и чл.15, ал.З от ЗОП. като е взел решение за провеждане на процедура на „договаряне без обявление5' по чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП без да са били налице законовите предпоставки и обстоятелствата за провеждане на такъв вид процедура.

За установеното нарушение не се съставиха два АУАН срещу Анастас Гержиков, бивш управител и срещу Фонд „Научни изследвания”, като юридическо лице поради изтичане на тригодишния срок от извършването на нарушението, регламентиран с чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

С Решението за откриване на процедурата е обявена приблизителната стойност на обществената поръчка 150 000 лв. без ДДС, както и срокът за изпълнението й - до 45 календарни дни. В T.V.1 от Решението са определени фирмите, до които да се изпратят покани за участие в процедурата: „Алое Ко” ООД гр.София; „Линкос” ООД гр.София и „Епсилон Комюникейшънс” ООД гр.София. С Решението е одобрено съдържанието на поканата в съответствие с изискванията на чл.91,ал. 1 от ЗОП.

В поканата за участие са посочени: предметът на обществената поръчка, гаранцията за участие - 1 400 лв. и гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Включени са изисквания за представяне на документи, доказващи икономическото и финансовото състояние, както и за техническите възможности и квалификация. Определеният критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта. Визирани са съдържанието на офертата, срока на валидност на офертите и мястото и срока за подаването им.

В изпълнение разпоредбите на чл. 92 от ЗОП, възложителят е изпратил Решението и поканата до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки на 31.07.2008 r. С писмо изх.№ 9101/31.07.2008 г., поканата е изпратена на „Алое Ко” ООД гр.София: „Линкос” ООД гр.София и „Епсилон Комюникейшънс” ООД гр.София.

В определения срок - до 17 часа на 15.08.2008 г., са подадени оферти от „Линкос” ООД гр.София и „Епсилон Комюникейшънс” ООД гр.София.

Съгласно разпоредбите на чл.57, ал.З от ЗОП, при приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Към представената документация за обществената поръчка не са приложени пликовете с подадените оферти, от които да са видни поредния номер, датата и часа на подаване на заявлението за участие.

Видно от представената контролна Справка-документи, за периода от 31.07.2008 г. до


 1. г. липсва информация за завеждането на подадените оферти във входящия регистър на Фонда. За целите на инспекцията не се представи Регистър за отразяване на информацията по откритите процедури за възлагане на обществени поръчки.

При наличието на законово изискване за отбелязване върху плика на офертата на номера, датата и часа на подаване и отразяването им във входящият регистър, същите не са отбелязани, което се установи с Констативен протокол.


възложител по смисъла ва чл-:8, ад.2 отАЯ срещу проф от извършване

на Фонда проф. Гi Добромир ^Майш

ас Герджщквв

ill,

Фтг, онi.:'.;efccpepf и
С горното са нарушени разпоредбите на чл.57. ал.З от ЗОП, отговорност за което следва да носи проф. Анастас Герджиков, в качеството му на ЗОП.

За установеното нарушение не се състави АУ поради изтичане на тригодишния давноетен срок регламентиран с чл.127,ал.1 от 3011

Със заповед №РД-05-2/18.08.2008 г. управителя комисия за провеждане на договарянето, в състав:председател и членове: Христо Петров-гяавен юрисконсулт и Мария Тошкова-главен счетоводител. Комисията е назначена след изтичане на срока за подаване на заявления за участие в договарянето. Съставът на комисията е определен в съответствие с изискванията на чл.34. ад,2 от ЗОП. Със заповедта е определен деня и часа за провеждане на договарянето с участниците и срок от два дни за изготвяне на доклад до управителя по реда на чл.34, ат.5 и ал.6 от ЗОП. Преди откриване на заседанието, членовете на комисията са подписали декларации по чл.35, ал.З от ЗОП, за съответствие на обстоятелствата по ал.1 и спазване изискванията по ал.2.

За резултатите от проведеното договаряне с „Динкое” ООД, комисията е съставила протокол №1/19.08.2008 г., в съответствие с изискванията на чл.93, ал.4 от ЗОП. Договорено е намаляване на цената на цялостното изпълнение на поръчката от 150 000 лв. без ДДС на 125 000 лв, Договорен е и срока за изпълнение на обществената поръчка, за който има изискване по т.8 от Поканата - 45 календарни дни от датата на подписването на договора.

За резултатите от проведеното договаряне с „Епсилон Комюникейшънс” ООД гр.София, комисията е съставила протокол №2/19.08,2008 г., в съответствие с изискванията на чл.93. ал.4 от ЗОП. Договорено е понижаване на цената на цялостното изпълнение на поръчката от 180 000 лв, без ДДС на 155 000 лв. без ДДС, както и срока за изпълнение на обществената поръчка, за който има изискване по т.8 от Поканата - 45 календарни дни от датата на подписването на договора.

На основание чл.93, ал.З от ЗОП, комисията е съставила доклад №80-2 от 20.08.2008 г., в който на първо място е класирала „Линкос” ООД гр.София и на второ място- „Епсилон Комюникейшънс” ООД гр.София. С Решение на управителя №РД-05/3 е обявено класирането и е определен изпълнителя на обществената поръчка- „Линкос” ООД гр.София, в съответствие с изискванията на ял,73, ал.1 от ЗОП.В изпълнение разпоредбите на чл.74, ал.1, във връзка с чл.93, ал.6 от ЗОП между Фонд „Научни изследвания" и „Линкос” ООД гр.София е подписан договор № Д001-19/08.09.2008 г. на стойност 125 000 лв. без ДДС. Плащането по договора следва да се извърши на три транша:

40% авансово в срок от 5 работни дни от влизане на договора в сила;30% в срок от 5 работни дни след предаване на тестова версия на продукта;

 • останалата част от 30%- в срок от 5 работни дни след извършване на доставката и

съставянето на двустранен Приемно-предавателен протокол. Изпълнителят се задължава да извърши доставката в срок 45 календарни дни от датата на влизане в сила на договора. В договора са регламентирани правата и задълженията на страните и неустойките, които си дължат при неизпълнение на клаузите от същия.

Съгласно разпоредбите на чл.47, ал.9 от ЗОП при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи, издадени от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал.1 и 2. Към досието на проведената процедура са приложени следните документи по чл.42 от ЗОП: Удостоверения за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 2 и 3 от ЗОП, издадени от компетентни органи. На финансовата инспекция не беше представен документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, за което се състави Констативен протокол.

Предвид на обстоятелството, че документът за банкова гаранция се връща на издателя при изтичане на нейния срок, финансовата инспекция не може да изрази становище дали е същата е била налична при подписването на договора.

С подписването на договора, без да са представени всички изискуеми документи- документ на внесена гаранция за изпълнение яа договора, е нарушена разпоредбата на чл.42,

ал. 1 ,т.2 от ЗОП, отговорност за което следва да носи нроф. Анастас Герджиков.

За установеното нарушение не се състави АУАН срещу нроф, АРерджиков, бивш управител, поради изтичане на тригодишния давноетен срок й^т^ткаТ»ето яа нарушението, регламентиран с чл.127, ал.1 от ЗОП. . ..■

В съответствие с изискванията на чл.44, ал.2 от ЗОП-иш договор е изпратена до АОП за вписване в Регистъра на обществени г,, при спазване на определения с чл.44,ал.1 от ЗОП седемдневен - - . ^

Извърши се документална проверка по изпълнение на договора, при която се установи:

Видно от приложената Таблица извлечение, по сключения договор № Д001- 19/08.09,2008 г. между между Фонд „Научни изследвания” и „Линкос” ООД гр.София са изплатени общо 150 000 лв. с ДДС. Средствата са предвидени по капиталовата програма на Фонда, в § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи”.

С протокол №1 от 13.10.2008 г, е приета тестовата версия на специализирания софтуер за управление на проектите, финансирани от фонд „Научни изследвания". На основание чл.9, ал.1. т.2 и ал.2 от договора, с протокол от 28.10.2008 г. е приета окончателната версия на доставения софтуер.

Средствата, в размер на 150 000 лв. са платени на доставчика Линкос” ООД гр.София

въз основа на 3 броя фактури, придружени с платежни нареждания. Разходът за доставката на специализирания софтуер е осчетоводен по дебита на сметка 2101 „Програмни продукти’“

Приложение № №12-36

1.2. На основание ял.2а, ал.1 от НВМОП, със заповед № РД01-29/24.11.2009 г. управителят на Фонда проф. Анастас Герджиков е взел решение да се определи изпълнител на малка обществена поръчка с обект: „Надграждане на специализиран софтуер за управление на проектите, финансирани от Фонд „Научни изследвания”, чрез събиране на не по-малко от 3 оферти.

За целта със заповедта са определени: техническите изисквания за изпълнение на поръчката; срокът на валидност на офертите; критерият за оценяване - най-ниска ценова

оферта и лицата, които да съберат, разгледат, оценят и класират най-малко три оферти. Визирани са и техническите изисквания за изпълнение на поръчката.

С писма изх.№ 9101 -5/17.12.2009 г. са отправени покани за подаване на оферти в срок до 1(5.30 ч. на 23.12.2009 г. до трима кандидати: „Линкос” ООД гр. София; „Латона- България” АД гр.София и „Българска асоциация за нови технологии” гр.София.В съответствие с изискванията на чл.2в, алЛ от НВМОП, поканата за представяне на офертата съдържа: наименование и адрес на възложителя; описание на предмета на доставката; изискванията към обекта по т. 1; методиката за оценка - "най-ниска цена"; срок за получаване на офертите; искане за определяне срок на валидност на офертите.

В определеният срок са постъпили три оферти от: „Линкос” ООД гр. София вх. №7001/0006/21.12.2009 г.; „Българска асоциация за нови технологии” гр.София вх. №15/0004/21.12.2009 г. и „ Латона- България” АД гр.София вх.№26/0001/21.12.2009 г.

Определената със заповед №РД01 -29/24.11.2009 г. на управителя комисия е заседавала на 23.12.2009 г. За резултатите от работата на комисията е изготвен протокол от същата дата, съгласно който за изпълнител е класиран „Линкос” ООД гр. София, предложил най-ниска цена. Протоколът е подписан от председателя на комисията Драгомир Маламов и един от членовете - Габриела Павлова, без да е подписан от Петьо Данков - главен юрисконсулт.

Така съставеният протокол не отговаря на изискванията на чл.2в, ал.2, т.5 от НВМОП, а именно: не съдържа подписите на всички длъжностни лица, извършили в събирането, разглеждането и оценяването на подадените оферти. В съответствие с изискванията на чл.2в, ал.З от НВМОП управителят на Фонда нроф. Анастас Герджиков е одобрил съставения от комисията протокол, който не съдържа всички реквизити, в нарушение изискванията на чл.2в. ал.2. т.5 от НВМОП.

За нарушението се състави АУАН №11010175/08.02.2012 г. срещу проф,Анастас

Герджиков затова, че при наличие на нормативно изискване е одобрил протокол на комисията» който не съдържа всички реквизити. _

С определеният изпълнител „Линкос” ООД гр.София е noдпйea:н(^^pв!a^ 392/23.12.2009 г. с предмет: „Надграждане на специализиран софтуе^^г^'^"""-^*^^ проектите, финансирани Фонд „Научни изследвания”, на стойност 30 ОшШМ Д 5\р(Х) лв.е ДДС/ със срок за изпълнение 6 месеца, считано от датата на влиза] - и / а

В срок до 28 февруари на всяка година, следваша отнетиатаГв"' . -. а#'1Йпр1шда обобщена информация но образец, утвърден от изпълнителния :rffa по обществени поръчки, за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл.2.

Към досието на обществената поръчка и в изходящата поща на Фонда липсват документи, доказващи, че е изпратена информация за сключените договори през 2009 г, по реда на чл.2, в нарушение разпоредбата на чл.34, ал.5 от НВМОП, За гореустановеното се състави Констативен протокол.Отговорност за горното нарушение носи проф. Емил Хорозов, бивш управител

с. 1 с. 2 ... с. 109 с. 110

скачать файл