В името на народа


с. 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

05.VІ.2008г. гр.ХасковоВ ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд-Хасково на пети юни две хиляди и осма година, закрито заседание,втори административен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГОЧЕВ

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията административно дело №61/2008 г. за да се произнесе взе предвид

Производството е по реда на дял трети, глава X раздел І,чл.145 и сл. от АПК вр.с чл.215от ЗУТ.

Оспорения акт

С №ДК-06/32-00-095/06.ІІ.2008 г. РДНСК-Х. по повод на искане за издаване на ползване на строеж от страна на ЕВН България" КЕЦ-Х. уведомява дружеството,че в издаденото разрешение за строеж от кмета на община-Х. и останалите строителни книжа предвиждали изграждане на тръбна канална мрежа без изтегляне на кабел.Строителното разрешение не отговаряло на изискванията на чл.152 ал.ІІ от ЗУТ, тъй-като тръбната мрежа сама по себе си не можела да се ползва самостоятелно без в нея да е положен кабел.Идентично било положението и при, положен, но неприсъединен към общата мрежа кабел. РДНСК-Хасково посочва в писмото и че издаването на разрешение на ползване следвало да се обективира при наличие на възможност за ползване по предназначение самостоятелно и при наличие на съответно разрешение-чл.3 ал.ІІ от Наредба №2. Административния орган визира изискването на чл.178 ал.І от ЗУТ-изградената тръбна мрежа,в която не са изтеглени кабели,можела да се ползва след изтеглянето им и въвеждането в експлоатация по реда на Наредба №2.В писмото се посочва ,и че към искането не били представени договор за строителство и договор за строителен надзор.

Предвид на всичко изложено РДНСК-Х. изисква представител на възложителя да изтегли досието на строежа от деловодството на РДНСК.

Обстоятелства по оспорването

Недоволни от акта на РДНСК-Х. са останали от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" АД - П., поради което го оспорват като незаконосъобразен, иска се неговата отмяна и съответно да се задължи адм.орган да издаде поисканото разрешение. Всички предпоставки за издаване разрешение за ползване били налице. Дружеството не оспорва обстоятелството, че разрешението от кмета на община-Х. било издадено само за изграждане на тръбно-канална мрежа, тъй-като на место съществувал прокаран кабел, който при осъществяване на строежа следвало само да се положи в него. Поради това бил несъстоятелен довода на РДНСК, че строежа не можел да се ползва по предназначение.

В съдебно заседание оспорващият застъпва аналогични доводи и искания. Същият уточнява, че заключението на вещото лице по делото установило несъмнено изпълване условията на разрешението за строеж. Предназначението на тръбно-каналната мрежа било именно в нея да се положи кабел, което действие можело да стане на следващ етап-и след изграждането й. Още повече, че експертизата доказва полагане на такъв в осъществения строеж. Следвало да се има предвид, че акта на РДНСК-Х. почивал единствено на проверка по документи, без осъществена такава на място. Постановения акт бил резултат и на непълна процедура, тъй-като Началник РДНСК-Х. се произнесъл без да са налице предпоставките за това-не бил налице окончателен доклад на лицето осъществяващо строителния надзор.

Отделно от това възражението на административния орган относно недопустимост на производството поради липса на административен акт,оспорващия счита несъстоятелно. Процесното писмо било индивидуален административен акт, тъй-като обективирало волеизявление на компетентен държавен орган, което водело до неблатоприятни за дружеството последици.

Административния орган-РДНСК-Х. застъпва становище относно процесуалната недопустимост на жалбата, тъй-като не бил постановен административен акт. За да бъдел обективиран такъв следвало да има нарочно искане за издаване на разрешение за ползване, придружено с пълен комплект изискуеми документи. Едва при представянето и на протокол обр.16 на Държавната приемателна комисия, началник РДНСК можел да издаде или да откаже да издаде разрешение за ползване на обекта. От събрания доказателствен материал не се налагал извод за осъществяване на изискуемата процедура. Според административния орган оспораното писмо като правен ефект по скоро попадало в режима на чл.21 ал.V от АПК.

Ответната по оспорването страна излага и доводи по същество-не било възможно издаване на разрешение за ползване в настоящия случай, тъй-като тръбната мрежа, без положен кабел в нея не представлявала самостоятелен строеж,годен за самостоятелно ползване. Според вещото лице в канала бил положен в последствие кабел 20КВ-строеж втора категория. Данните по делото касаели обаче строеж от трета категория. Отделно от това към исканото разрешение не били приложени изискващите се актове и протоколи, които се съставяли по време на строителството по Наредба №3/2003 г. относно обсъждания кабел от 20КВ.

Поради това се иска прекратяване на производството като недопустимо, а алтернативно се поддържа искане за отхвърляне на оспорването.

Факти по делото

Производството пред РДНСК-Х. е започнало с искане от 31.І.2008 г. от „ЕВН България Електроразпределение-Пловдив" АД КЕЦ-Х. за издаване на разрешение за ползване на строеж „Изграждане на тръбна канална мрежа по бул. "С." и бул."С.". Според окончателен доклад на „Стройнадзор" ЕООД-Х.,който предлага на РДНСК да се назначи ДПК относно установяване годността на обекта и да се издаде разрешение за ползване. Видно от разрешение за строеж III категория №410/07.ІX2007 г. на Кмет на община-Х. е разрешено изграждането на тръбна канална мрежа по бул."С." и бул."С." с възложител оспорващото дружество. Според договор от 21.V.2007 г. жалбоподателят възлага изпълнението на строежа си на „Ел Шанс" ООД-Х. Съобразно договор от 14.ХІ.2007 г. за надзорник по строителния надзор е определена „Стройнадзор" ЕООД-Х.

Съобразно констативен акт от 28.І.2008 г. е установено,че процесния строеж е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти и няма недостатъци за отстраняване.С акта се осъществява и предаване на обекта на възложителя.

Видно от удостоверение на СГКК-Х. възложителя по строежа е представил в службата необходимото екзекутивно заснемане. В преписката са налични и заповедна книга за строежа, протоколи за откриване на строителна площадка, заповед за учредяване на възмездно право на изграждане на тръбна канална мрежа през поземлени имоти общинска собственост, както и др .техническа документация.

Според вещото лице строежа е осъществен съобразно представената документация, като в него има положен кабел.Последният е изтеглен в пластмасова тръба с диаметър 160 мм. По европейските стандарти кабела бил 20 КВ, като бил изпълнен с отделно жило за всяка фаза поотделно, без обща обвивка. Предназначението му било да осъществи енергийна връзка на 20 кв между ТП36 и ТП 104. Вещото лице посочва, че кабела не съществувал преди строежа на каналната мрежа,а бил положен след построяването й. Стария проводник е бил от тип САПЕкТ със същите технически показатели като новия, но с негодна изолация, водеща до многобройни аварии.

Правни съображения

Оспореното писмо не съставлява властническо волеизявление от кръга на тези по чл.21 ал.1-4 от АПК. С него не се създават права или задължения, нито непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на оспорващото дружество. Посредством същото РДНСК-Х., като компетентен орган в процедурата по издаване на търсеното разрешение за ползване на въпросния строеж, не разрешава въпроса по същество на извършеното сезиране от страна на електроразпределителното дружество. Този акт не е краен на процедурата, нито препятства възможността за осъществяването й.Същият има действието по чл.21 ал.V от АПК-съставлява част от производството по издаването на крайния властнически акт-разрешаване на ползване на процесния обект.

Последното може да се издаде едва при пълното изпълнение на изискванията на нарочния подзаконов нормативен акт-Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В частност липсва конституирана ДПК за конкретния строеж, не са постановени следващите се от нея актове и съставени протоколи. Визираната процедура в наредбата е абсолютно необходимо условие за да може да се активира задължение на съответното РДНСК да се произнесе по същество на искането за разрешение. В тази насока изрично и императивно е нормата на чл.17 от наредбата-същата предпоставя изготвен протокол обр. 16. Ето защо правомощието за произнасяне по същество на компетентната администрация възниква валидно едва при осъществяване на тази хипотеза. От наличната документация по делото се установяваме искането по чл.3 ал.І от Наредба №2 е направено без да е налице протокол обр.16, или да е осъществена в пълнота изискуемата процедура по подзаконовия нормативен акт.

В оспореното писмо няма волеизявление,което обективира отказ за издаване на разрешение за ползване на процесния строеж.По същество то указва наличие на пропуски на заявителя,които препятстват издаване на акт по чл.17,респ. по чл.18 от Наредба №2.Отделно от това и в хода на производството се установи, че е положен кабел в строежа след осъществяването му,за което обстоятелство няма съставени съответните актове и протоколи, изискуеми за вида му от 20КВ. Ето защо писмото няма характер на индивидуален административен акт,с него не се спира или прекратява административното производство. Поради това следва да се приеме недопустимост на оспорването в режима на чл.159 ал.І т.1 от АПК.

Водим от горното Административен съд-Хасково

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението за ход по същество на делото от 12.V.2008г.

ОТСРОЧВА делото от срока за произнасяне с решение.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №61/2008 г. на Административен съд-Хасково.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.СЪДИЯ:
с. 1

скачать файл