В един задълбочен и истински Икономически и паричен съюз (ипс) всички


с. 1Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 ноември 2012 г.Подробен план за задълбочен и истински Икономически и паричен съюз: започване на дебати на европейско равнище

Брюксел, 28 ноември 2012 г. — Днес Европейската комисия прие Подробен план за задълбочен и истински Икономически и паричен съюз, в който се представя виждането за силна и стабилна структура във финансовата, фискалната, икономическата и политическата област.Коментирайки Плана, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Ние се нуждаем от задълбочен и истински Икономически и паричен съюз, за да преодолеем кризата на доверието, която вреди на нашите икономики и засяга средствата за прехрана на гражданите ни. Трябва да дадем осезаемо доказателство за готовността на европейците да се обединят и решително да вървят към подсилване на структурата във финансовата, фискалната, икономическата и политическата област, която гарантира стабилността на еврото и на Европейския съюз като цяло.“

В един задълбочен и истински Икономически и паричен съюз (ИПС) всички основни решения в рамките на икономическата и фискалната политика на държавите членки биха били подложени на по-тясна координация, одобрение и надзор на европейско равнище. В Плана се очертава пътят за постигане на задълбочен и истински ИПС, който включва постепенно засилващи се мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект. Част от планираните мерки могат да бъдат предприети въз основа на действащите Договори, макар че за някои от тях е необходимо изменението им.

  • В краткосрочен план (в рамките на 6 до 18 месеца) непосредственият приоритет следва да бъде провеждането на реформите на икономическото управление, които вече са договорени („пакет от шест законодателни акта“) или предстои да бъдат договорени („пакет от два законодателни акта“). Държавите членки следва също така да положат усилия за постигането на съгласие за създаване на единен надзорен механизъм за банките до края на годината. За постигане на действителен банков съюз би било необходимо да се създаде не само единен надзорен механизъм, но след това и единен оздравителен механизъм за банките в затруднение. Когато бъде постигнато съгласие по многогодишната финансова рамка (МФР), нормативната уредба за икономическото управление би трябвало да бъде подсилена допълнително чрез създаването на „инструмент за конвергенция и конкурентоспособност“ в рамките на бюджета на ЕС, отделно от МФР. С негова помощ ще се подкрепя своевременното извършване на структурните реформи, които са важни за държавите членки и за гладкото функциониране на ИПС. Тази подкрепа би се основавала на споразумения, сключени между държавите членки и Комисията.

  • В средносрочен план (от 18 месеца до 5 години) заедно с усъвършенстването на колективното провеждане на политиката в бюджетната и икономическата област — в т.ч. в областта на данъците и заетостта — ще бъде осигурен специален бюджетен капацитет. Специалният бюджетен капацитет за еврозоната следва да използва собствени ресурси и да осигурява достатъчно средства за подкрепа на важни структурни реформи в големите икономики под напрежение. Този бюджетен капацитет би могъл да бъде разработен въз основа на инструмента за конвергенция и конкурентоспособност, но създаването му ще бъде въз основа на нови, специални разпоредби в Договора. Би могло да се разгледа и възможността за създаване на фонд за обратно изкупуване на дълг (при строги условия) и за въвеждане на европейски дългови ценни книжа, за да се спомогне за намаляването на дълговете и да се стабилизират финансовите пазари. Функцията по контрол и управление на бюджетния капацитет и другите инструменти следва да бъде осигурена от финансова служба за ИПС в рамките на Комисията.

  • В дългосрочен план (над 5 години): въз основа на подходящо споделяне на суверенните права, отговорността и солидарността на европейско равнище следва да може да се създаде автономен бюджет на еврозоната, който да осигурява бюджетни средства за ИПС за подпомагане на държавите членки, засегнати от тежки икономически проблеми. Основаващата се на задълбочена интеграция нормативна уредба на икономическото и фискалното управление би могла да доведе до по-ефективно функциониране на пазарите и по-ефективно провеждане на паричната политика. Това би бил последният етап от развитието на ИПС.Някои от изискваните мерки може да бъдат приети в рамките на действащите Договори. За другите мерки ще има нужда от изменения на Договорите и предвиждане на нови правомощия за Съюза. Това може да бъде изпълнено въз основа на следните основни принципи:

  • Първо, задълбочаването на ИПС следва да се извърши чрез надграждане на институционалната и правната рамка на Договорите.

  • Второ, за еврозоната трябва да се осигури възможност за по-ускорена и по-задълбочена интеграция в сравнение с целия ЕС, като същевременно се запазва единството на политиката, провеждана на равнище ЕС-27, по-специално единния пазар. Това означава, че другите държави членки следва да могат да се присъединяват към вземаните в еврозоната мерки, когато това е целесъобразно.

  • Всъщност макар че в Договорите се предвижда определени разпоредби да важат само за държавите членки от еврозоната, сегашната ѝ конфигурация е с временен характер, тъй като съгласно Договорите всички държави членки без две (Дания и Обединеното кралство) трябва да станат нейни пълноправни членове.

  • Всяко изменение на Договора, предвиждащо предоставяне на повече наднационални правомощия на ЕС, следва да бъде съпроводено със засилване на демократичния контрол. Друг начин за повишаване на легитимността на ЕС би бил да се разширят правомощията на Съда.

Следващи действия

Представеният днес план е приносът на Комисията към доклада на „четиримата председатели“ по отношение на следващите действия за изграждане на Икономическия и паричен съюз. Окончателният текст на доклада е в процес на подготовка от страна на председателя на Европейския съвет в сътрудничество с председателя Барозу, председателя на Европейската централна банка и председателя на Еврогрупата и ще бъде обсъден от Европейския съвет на заседанието му на 13—14 декември.Контекст

От май 2010 г. насам, когато Комисията предложи стратегия за подсилването на икономическото управление в Европа (MEMO/10/204), дебатите за начина на постигане на тази цел се разрастват. Това доведе до приемането на предложенията от пакета на шестте законодателни акта, които влязоха в сила през декември 2011 г. (MEMO/11/898). Комисията участва и в подготовката на редица доклади във връзка с ИПС в сътрудничество с председателя на Европейския съвет: доклада на специалната работна група за икономическото управление (октомври 2010 г.), доклада „Към по-силен икономически съюз“ (декември 2011 г.) и междинния доклад на „четиримата председатели“ „Към един истински икономически и паричен съюз“ (октомври 2012 г.)За повече информация:

Интернет сайт на председателя Барозу:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Подробен план за задълбочен и истински Икономически и паричен съюз (ИПС): често задавани въпроси.

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)IP/12/1272

с. 1

скачать файл