Устойчиви ресурси на видовете, обект на промишлен риболов


с. 1

National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture June 2006

    SWOT анализМорски риболов

Вътрешен риболов

Аквакултура

Преработка и маркетинг на хидробионти

Силни страни

Слаба преса на морския риболов върху природните ресурси
Устойчиви ресурси на видовете, обект на промишлен риболов.
Неизползвани напълно ресурси на пелагични видове риби
Неизползвани напълно ресурси на рапана и черната мида


Оптимални улови и липса на негативно влияние върху популациите на видовете, обект на промишлен улов.
Ефективна национална програма за зарибяване на реките и езерата.

Природните условия и качествата на водите са подходящи за култивиране на сладководни видове

Подобрено качество на морската вода и възможност за увеличаване на аквапроизводството с развитието на морската аквакултура;

Прилагане на добре разработени природосъобразни технологии за култивиране на сладководни видове

Добре разработени технологии за интензивно и суперинтензивно култивиране на сладководни видове

Диверсификация чрез отглеждане на ценни видове /есетрови, калкан, раци, сладководна скарида/;

Кратък вегетационен период за култивиране на рибите до пазарен размер, което се дължи на добрите климатични условия

Налични мощности за увеличаване на производството от сладководната аквакултура;


Добре разработена рибопреработка, която осигурява реализация на произведената продукция.
Рибопреработката, включена в структурата на аквакултурата, допринася за разработката на нови рибни продукти

Подобрени хигиенни условия /съгл. Изискванията на ЕС/ за преработка на хидробионти/.

По-ниски цени на преработените продукти.

Исторически опит, свързан с прилагането на различни производствени технологии

Добре разработена дистрибуционна система за замразени риби

Голям потенциал за продажби на търсени видове на европейския и международните пазари – черна мида, стриди и рапани

Ниски трудови разходи

Морски риболов

Вътрешен риболов

Аквакултура

Преработка и маркетинг на хидробионти

Слаби страни

Остарял риболовен флот, който се нуждане от реконструкция и модернизация ;
Липса на научно разработена програма за оптимално използване на природните водни ресурси
Недостатъчно добре обучени специалисти
Слаба връзка между изследователската дейност, риболова и аквакултурата и институциите, отговорни за управление на природните ресурси

Липса на програма за модернизация на оборудванията в риболовните пристанища и за построяване на нови риболовни пристанища

Липса на разработени изисквания и стриктни регулации за оптимално използване на ресурса на мекотелите

Неефективен риболовен сектор и висок дял на неефективните, амортизирани малки риболовни лодки;

Екстензивен, широко дистрибутиран крайбрежен флот с ниско ниво на технологиите и слаба организация на уловите
Ниско разнообразие на ловените видове;


Малки улови, които са в различни райони по крайбрежиет, и това не дава възможност за организиране на ефективен маркетинг.

Слабото търсене на някои от уловените видове намалява икономическата ефективност на риболоваНужда от реконструкция на производствените мощноски в рибовъдните ферми

Лимитиран достъп до кредитиране на рибопроизводството


Ниско качество на храните за култивираните риби

Замърсяване на околната среда, което е свързано с ниското качество на използваните фуражи за хранене на рибите

Слаба политика за развитие на сектора,която се дължи на липсата на актуална информация за деейностите в сектора

Липса на технологични познания за подобряване на ефективността на рибопроизводството и неговата диверсификация

Липсата на разработена маркетингова система намалява печалбата на ефективно функциониращите рибовъдни ферми
Слабо приложение на научните достижения


Ниско ниво на иннтеграция между риболова, преработвателните и маркетингови организации;

Производство на риба без разработена маркетингова стратегия;

Ниско ниво на разработената маркетингова структура и увеличени разходи за маркетинга на риба и рибни продукти

Липса на разработена информационна система за маркетинга на риба и рибни продукти

Цените на едро на продаваната риба от рибовъдните ферми и морските улови са ниски

Цените на дребно са относително високи сравнени с тези на първата продажба

Сезонно търсене на риба и рибни продукти

Липса на пазари за продаване на едро на прясна и жива риба от морските улови и аквакултурата;

Липсата на инфраструктура за първа продажба /аукциони, производство на лед/ лимитира потенциала за дистрибуция на уловената риба във вътрешността на страната

Неефективна промоция на рибните продукти;

Липса на оборудване и увеличени разходи за съхранение и маркетинг на продукцията;

Морски риболов

Вътрешен риболов

Аквакултура

Преработка и маркетинг на хидробионти


Възможности

Възможност за максимална експлоатация на ресурсите от пелагични видове и мекотелите

Инвестирането в пазарната инфраструктура и преработката ще увеличи търсенето на риба и рибни продукти, което ще резултира върху повишена експлоатация и подобряване на печалбата

Създаването на организация на производители ще резултира върху маркетинга и концентрация на уловите в основни пунктове.


Съгласно изследванията на пазарното търсене уловите на основния вид – цацата – може да бъдат увеличени с 25%. Търсенето на рапани е неограничено и запасите на черна мида не са и използвани оптимално.


Финансово подпомагане на риболова от ЕС и национални фондове;
Тенденция за подобряване качествата на морската вода и стабилизиране на екосистемите


Използване на реките и езерата за риболовен туризъм;
Потенциал за развитие на агро и екотуризъм;
Засилване на ролята на организациите на производителите ще доведе до устойчиво използване, по – добър мениджмънт и запазване на природните ресурси


Повишено търсене на риба за консумация.
Увеличено търсене на зарибителен материал за зарибяване на реките и езерата.
Разработване и прилагане на технологии за органична аквакултура.
Подобряване на качеството на храните за риба и намаляване на негативното влияние върху околната среда

Диверсификация на рибопроизводството чрез отглеждане на ценни видове риби – есетрови, раци


Финансово подпомагане на рибопроизводителите от ЕС и национални фондове;


Присъединяването на страната осигурява достъп до Европейските пазари.
Увеличено търсене на риба и рибни продукти;
Нови пазарни ниши
Ниска консумация на риба и рибни продукти
Reprocessing of imported raw material in labour intensive processes (e.g. shrimp peeling, tuna canning)
Увеличено търсене на деликатесни рибни продукти.
Супермаркетите осигуряват нови възможности за дистрибуция на рибни продукти
Подобряването на инфраструктурата на дистрибуционната система осигурява достъп до вътрешни и международни пазари


Морски риболов

Вътрешен риболов

Аквакултура

Преработка и маркетинг на хидробионти

Заплахи

Неконтролирана експлоатация на природните ресурси;
Инцидентни замърсявания на Черно море;
Постоянна заплаха за ценни видове - калкан, есетра – дължаща се на преексплоатация на ресурсите
Липсата на организация и ефективен мениджмънт влияе негативно върху природните ресурси

Високата безработица в крайбрежните региони води до неконтролирани улови и преса върху природните ресурси


Преексплоатиране на природните ресурси в Черно море от други страни в региона му.

Някои видове са обект на непланирана експлоатация /есетрови видове/
Засилване влиянието на асоциациите в сектора
Инцидентни замърсявания на р. Дунав

Постоянно спиране на рибопроизводството в малки по размер рибовъдни ферми; загуба на квалифициран потенциал и производствени мощности

Липса на нови инвеститори в сектора;


Подобрени технологии в други страни и засилена конкуренция

Прилагането на тарифния режим на ЕС ще допринесе до повишаване на конкуренцията при местните преработватели
Висока взискателност на консуматора вследствие на вноса на много рибни продукти
Конкуренция от европейските пазарис. 1

скачать файл