Устав на Сдружение с нестопанска цел Тенис Клуб – “Чепеларе”


с. 1
Устав на Сдружение с нестопанска цел

Тенис Клуб – “Чепеларе”

Общи положения
Чл.1.(1) Сдружение с нестопанска цел – Тенис Клуб – “Чепеларе” е юридическо лице, определено за осъществяване на обществено полезна дейност и ще бъде учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Устава и решението на Учредителното събрание.

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл.2.(1) Наименованието на Сдружението е Тенис Клуб – “Чепеларе”.

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.Седалище и адрес
Чл.3. Седалището на Сдружението с нестопанска цел Тенис Клуб – “Чепеларе” е град Чепеларе, а адресът на неговото управление е:

ул. “Спартак” №14Цел и средства

Чл.4.(1) Основна цел на Сдружението е да организира и ръководи

тренировъчния процес и състезателната дейност на всички негови членове, както и привличане и насърчаване на младото поколение да практикува този спорт.

(2) Да организира и ръководи всички мероприятия, свързани с поддържане жизнения тонус и здраве на всички негови членове.

(3) Да се застъпва и да отстоява пред обществени и държавни органи и трети лица за всички въпроси, засягащи интересите на Сдружението.

(4) Да осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, да осъществява връзки и обмен на опит в областта на тенис спорта за изучаване и използване на постиженията им.

Чл.5. Средства, с които Сдружението ще постигне целите си:


 1. членски внос;

 2. приходи от предоставяне на спортни услуги на граждани;

 3. приходи от реклама;

 4. дарения и спонсорства;

 5. предоставени средства от държавата;

 6. предоставени средства от международни организации;

 7. други източници допустими съгласно действащото законодателство;


Предмет на дейност
Чл.6. Сдружението осъществява следните основни дейности:

 1. съдейства за масовизиране и популяризиране на тениса в

гр. Чепеларе;

 1. организира и ръководи подготовката на всички членове на Сдружението;

 2. организира и реализира вътрешния спортен календар, както и участие в републиканския спортен календар;

 3. изгражда и стопанисва спортни обекти.Срок
Чл.7. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.


Членство
Чл.8. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на Сдружението и приемат разпоредбите на настоящия Устав.

Чл.9. Членството в Дружеството е доброволно. Всеки кандидат подава молба до Управителния съвет , в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молба преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

Чл.10.(1) Приемането на нов член на Клуба става въз основа на писмена молба до Управителния съвет, подписана от лицето, което иска членството. Молбата трябва да съдържа трите имена, ЕГН и точен адрес.

(2) Ако Управителния съвет реши, че молбата за членство отговаря на всички изисквания, то я удовлетворява.

(3) Решенията на Управителния съвет по предходната алинея могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание

(4) Учредителите на Клуба се считат за членове с подписването на учредителния протокол.


Права и задължения на членовете
Чл.11. Членовете на Сдружението имат следните права:

 1. да участват в управлението на Сдружението;

 2. да бъдат информирани за неговата дейност;

 3. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав;

 4. да напускат доброволно Сдружението.

Чл.12. Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да спазват разпоредбите на този Устави да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

 2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

 3. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество;

 4. да внасят в срок предвиденият в този Устав членски внос.

Чл.13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членството.

Прекратяване на членството
Чл.14. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;

 2. с поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението;

 3. с изключване;

 4. с прекратяване на Сдружението.

Чл.15. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

 1. нарушава предвидените в чл.12 задължения;

 2. извършва други действия, които правят понататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

Чл.16. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на членския внос.

Органи на управление
Чл.17. Органи на управление на Сдружението са:

 1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 3. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Общо събрание
Чл.18.(1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лица, които ги представляват.

(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно заседание на Общото събрание. Пълномощниците имат право да представляват не повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.19. Общото събрание: 1. Изменя и допълва Устава;

 2. Набира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния съвет;

 3. Избира и освобождава Председателя и зам. Председателя на Управителния съвет;

 4. Приема и изключва членове;

 5. Взема решение за откриване и закриване на клубове;

 6. Взема решение за участие в други организации;

 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

 8. Приема Основни насоки и Програма за дейността на Сдружението;

 9. Приема Бюджета на Сдружението.

 10. Приема Отчета за дейността на Управителния съвет;

 11. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

 12. Взема решение за разпореждане с имуществото на Сдружението;

 13. Взема решение по ликвидацията на Сдружението;

 14. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

 15. Взема решение по всички въпроси, поставени в неговата компетентност от Закона или настоящия Устав.

Чл.20.(1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет Управителния съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лица.

(2) Редовно Отчетно – Изборно събрание се провежда задължително веднъж годишно.

(3) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указания по чия инициатива същото се свиква.

Чл.21. Общото събрание е редовно, ако на него са присъствали повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите.

Чл.22.(1) В Общото събрание всеки има право на един глас.

(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията относно ликвидацията на Сдружението, разпореждането с неговото имущество и определяне реда и организиране дейността на Сдружението – с мнозинство от 2/3 от всички членове.

(3) Гласуването се извършва явно, освен в случаите, когато е взето решение по даден въпрос от дневния ред да се гласува тайно.

(4) По въпроси, които не са предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това не важи за отстраняване на членове от Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.

(5) Никой член няма право да гласува при решение на въпроси, отнасящи се да него, неговите низходящи и възходящи, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

(6) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия Общото събрание и от лицето, водило протокола.Управителен съвет
Чл.23.(1) Управителният съвет се състои от пет члена, избрани от Общото събрание и мандат до четири години.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Управителният съвет се състои от Председател, зам. Председател и членове.

Чл.24. Управителният съвет:

(1) Организира и ръководи работата на Сдружението и изпълнява всички негови функции, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Определя размера и срока за плащане на членския внос.

(3) Подготвя и внася в Общото събрание Проект за Бюджет.

(4) Подготвя и внася в Общото събрание Отчет за дейността на Сдружението.

Чл.25.(1) Управителният съвет се свиква с писмена покана, отправена от Председателя на Сдружението до всички от членовете му, най-малко една седмица преди превеждането, в която се посочва датата, часа и мястото на провеждането му и дневния ред.

(2) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него са присъствали повече от 2/3 от членовете му.

(3) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а при равен брой гласове, решаващ е гласа на Председателя.

(4) Управителният съвет може да взема решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взето решение бъде подписан без забележки от всички членове на Управителния съвет.

Чл.26.(1) Всеки член от Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му, с решение на Общото събрание ако:


  1. Възникнат конкретни законови пречки за участието му в Управителния съвет.

  2. Системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Устав.

  3. Извършва закононарушения или друга дейност, с която може да увреди на доброто име на Сдружението.

(2) Всеки член на Управителния съвет може да го напусне с писмено изявление до Управителния съвет, а освобождаването му става от Общото събрание.

Чл.27.(1) Председателят на Сдружението осъществява оперативно работата на Сдружението и го представлява.

(2) Зам. Председателят в отсъствие на Председателя представлява Сдружението и осъществява оперативната му работа.

(3) При избирането си кандидатът за Председател трябва да присъства лично на Общото събрание и да изложи своята концепция за работа на Сдружението.

Чл.28. Председателят на Управителния съвет:


 1. представлява Управителния съвет;

 2. взема решения по всички текущи въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;

 3. отговаря за изпълнение на Решенията на Общото събрание;

 4. ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния съвет;

 5. контролира текущо законосъобразното използване на всички финансови и други материални средства.Контролен съвет
Чл.29.(1) Контролният съвет е в състав от 3 члена. Избира се от Общото събрание. Членовете на Контролния съвет се избират за срок до 4 години.

(2) Контролният съвет избира от своите членове Председател, който го представлява и участва със съвещателен глас в заседанията на Управителния съвет.

Чл.30.(1) Контролния съвет контролира:


 1. Спазването на Устава;

 2. Изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

 3. Правилното водене на деловата и архивната работа;

 4. Законосъобразното и ефективно използване на имуществото, спортните съоръжения, уреди, екипировка, както и тяхното поддържане и опазване;

(2) Контролния съвет има право да извършва проверки и да изисква писмени и устни обяснения от длъжностните лица.

(3) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание.

(4) Член на Контролния съвет може да бъде освободен предсрочно при наличието на обстоятелства и при спазване на реда установен от чл.26 от настоящия Устав.

Задължения за водене на книги
Чл.31. Сдружението е задължено да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Чл.32.(1) Управителният съвет на Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно: 1. съществените дейности на Сдружението, изразходваните за тях средства, връзките им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати.

 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.

 3. финансовият резултат.

(2) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.

Имущество
Чл.33. Имуществото на Сдружението:

 1. Право на собственост върху движими и недвижими вещи, членски внос, дарения, целеви финансирания, спонсорство, доброволни вноски, други източници, допустими съгласно действащото законодателство:

 1. членски внос в размер, определен от Общото събрание;

 2. доброволни вноски, субсидии и дарения;

 3. други източници, допустими съгласно действащото законодателство.

Чл.34.(1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този закон.

 1. Подборът на лицата и тяхното подпомагане от Сдружението се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението. Информацията за реда, по който се извършва подбора, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

Чл.35.(1) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен , или сватовство – до втора степен включително;

 2. лица, били в състава на управителните му органи да 2 години преди датата на вземане на решението;

 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решението;

 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да се наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл.36. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.35.(1), както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

Прекратяване
Чл.37.(1) Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;

 2. при обявяването му в несъстоятелност;

 3. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.Преобразуване
Чл.38. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушие.

Ликвидация
Чл.39.(1) При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация по решението на Общото събрание, освен в случаите на преобразуването му.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или Управителния съвет упълномощава определено от него лице да извърши ликвидацията.

(3) Ликвидацията се извършва по реда определен от Търговския закон.

Чл.40.(1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на Сдружение със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава или учредителния акт.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на юридическото лице. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близката до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел, общественополезна дейност.

Символи
Чл.41. Сдружението има своя емблема и печат.

Преходни и заключителни разпоредби
Чл.42. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършени по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лиза с нестопанска цел.

Чл.43. Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел Тенис Клуб – “Чепеларе”, състояло се на 23 Септември 2005 г. в град Чепеларе.
с. 1

скачать файл