Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка


с. 1
УТВЪРЖДАВАМ:
За Кмет:
СТЕФКА ДЖАГАРОВА

Заместик-кмет на район „Красно село”

З-д № РД-2400-73/19.02.2013 г.УСЛОВИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана
Предмет:

"Временна поддръжка на паркове и градини на територията на район „Красно село” - Столична община”: градина „Ереван”, градина „Сухо езеро – малка”, градина „Сухо езеро – голяма”, градина „Ручей”, градина „Урвич”, градина ГУСВ и парк „Хиподрума”
София 2013г.
РАЗДЕЛ I: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

"Временна поддръжка на паркове и градини на територията на район „Красно село” - Столична община”:

- градина „Ереван”, находяща се между ул. „Владайска”, ул. „Ивайло”, ул. „Тодор Бурмов” и ул. „Дамян Груев”;

- градина „Сухо езеро – малка”, находяща се между ул. „К. Иречек” и ул. „Даскал Манол”;

- градина „Сухо езеро – голяма”, находяща се между бул. „Пенчо Славейков” и ул. „Даскал Манол”;

- градина „Ручей”, находяща се между бул. „България”, ул. „Урвич”, ул. „Връх Тумба” и ул. „Булаир”;

- градина „Урвич”, находяща се между ул. „Урвич” и ул. „Григор Начевич”;

- градина ГУСВ, находяща се между бул. „Цар Борис ІІІ” и ул. „Баба Илийца”;

- парк „Хиподрума”, находяща се между бул. „Цар Борис ІІІ”, ул. „Урвич” и ул. „Булаир”;

Прогнозната стойност /финансова/ на Възложителя за изпълнение на поръчката е в размер на 37 500 лв. /тридесет и седем хиляди и петстотин/ с вкл. ДДС
РАЗДЕЛ II : Изисквания на възложителя и указания за подготовка на офертата
Не се предвиждат възможности за предоставяне на варианти в офертите.
Място на изпълнение на поръчката: Територията на СО – Район “Красно село”.
Срок на валидност на предложенията: 60 /календарни /дни, като срока започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.
Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите се приемат в деловодството на СО - Район „Красно село” с адрес: гр.София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 124, до 17.00 часа на 08.03.2013 г. вкл.
Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 11.03.2013 г. в зала № 209 на СО - Район „Красно село” с адрес: гр.София, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 124.


РАЗДЕЛ ІІІ.КРИТЕРИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Изисквания за изпълнение на поръчката:
При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество.

Да бъдат спазени техническите спецификации и изисквания на възложителя.


Квалификационни изисквания към кандидатите:
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочените по-долу се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
Всяка оферта задължително следва да съдържа:

1. Заявление за участие - /Приложение 1/

2. Административни сведения – /Приложение 2/

3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – /Приложение 3/

4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - /Приложение 4/

5. Декларация за извършен оглед - /Приложение 5/

6. Декларация за участие на подизпълнител - /Приложение 6/

7. Документ за регистрация (заверено от участника копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

8. Годишен счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за предходните три години (2010, 2011, 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – заверено от участника копие. Като участникът трябва да има положителен финансов резултат общо за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.).

9. Сертификат ISO 9001:2008 за системата за управление на качеството на строителството или еквивалентна, с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката - представя се заверено от кандидата копие.

10. Сертификат ISO 14001:2004 за системата за управление на околната среда - представя се заверено от кандидата копие.

11.Доказателства, че кандидата разполага със собствени технически лица – ръководител на обект, технически ръководител, който ще ръководи цялостно възложените работи. /Участникът да разполага с ръководен и технически персонал притежаващ опит по специалността минимум 3 години и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката - минимум един квалифициран специалист/инж. озеленител или ландшафтен архитект и да разполага с достатъчно работници за изпълнение на поръчката/.За доказване на посоченото изискване участникът да представи:

Списък-декларация на специалистите, отговарящи за изпълнението на поръчката. Към списъка за посочените специалисти да се приложат документи за придобити образование и квалификация /инж. озеленители или ландшафтни архитекти/, копие от диплома, трудова автобиография, придружени с актуална справка от НАП, договор за управление, или други доказателства, че ще бъдат на разположение за изпълнение на поръчката.

Списък-декларация на работниците, придружен с актуална справка за трудовите договори от НАП или други доказателства, че ще бъдат на разположение за изпълнение на поръчката.

Изисквания към изпълнението на поръчката. • Видовете работи за изпълнение на поръчката, да отговарят по обхват на описанието посочено в списъка на манипулациите (Приложение № 7 ).

 • За формиране на единичните цени на манипулациите се ползват посочените показатели за норма време (НВ) в случаите, в които са налични да се ползват от ТНС или УСН.

 • При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, ЗУТ, ЗУЗСО и Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.

 • Единичните цени да бъдат съобразени с минималната работна заплата и минималната часова ставка, с квалификацията на работниците необходими за извършване на съответната манипулация, както и с % на допълнителните разходи, гарантиращи осигуровките на персонала.

 • При изпълнение на поръчката в частта „извозване на отпадъци” да се спазват следните указания:

- Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, събиране на кошчета, почистване на сметище в зелена площ се изнасят своевременно и се извозват за третиране на депо, посочено от Дирекция „Зелена система” СО;

- Отпадъци със строителен характер, събрани от почистване на сметище в зелена площ се извозват за обезвреждане и сортиране на депото в кв.”Враждебна”;

- Зелени отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. подобни се извозват до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или друго определено от Дирекция „Зелена система” СО място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса се представят бележките от инсталацията за компостиране или друго определено от Дирекция „Зелена система” СО, по които ще се извършва разплащането на извозените количества.

- Дървен материал/дървесина, получени от аварийно или рутинно отсичане на дървесна растителност, се извозват на разтоварища, посочени от Дирекция „Зелена система” СО. Отсечената дървесина предварително се маркира със съответната марка и за извозването й се издава превозен билет от упълномощено от Дирекция „Зелена система” СО. • В предложените от участниците единични цени да са калкулирани всички такси, необходими за изпълнението на поръчката.

 • Допълнително възникнали и възложени работи за услуги, извън предложението се разплащат по утвърдени анализни цени, съставени с елементите на ценообразуване и стойности на машиносмени.

 • Работата се възлага ежемесечно според необходимостта и бюджетните средства от определен служител от Дирекция „Зелена система”, който ще изготвя месечните манипулационни планове.

 • Всеки участник задължително извършва оглед на място, запознава се с всички условия, които биха повлияли на предложението, за което се подписва декларация.

 • Непознаване на условията на обекта или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник.

РАЗДЕЛ ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.

Критерии за оценяване на постъпилите предложения – икономически най-изгодна оферта

Критерият се прилага за оценяване само на оферти, които:1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние.

Икономически най-изгодна оферта е офертата, получаваща най – висока обща оценка, като максималната стойност на Общата оценка е 100т.


Общата оценка се определя по формулата:

Обща оценка = А + Б + В, където:

А е показателят Ценово предложение;

Б е показателят Професионален опит и технически възможности;

В е показателят Срок за отложено плащане;
А. Показател - Ценово предложение – макс. 50 т.

Подпоказател А1 - Предлагана цена – макс. 40 т.;

Участникът, чиято Обща стойност по техническата спецификация /Средна цена на единичните цени по техническата спецификация/ е най-ниска се оценява с максимума точки. Останалите кандидати се класират в низходящ ред по формулата:

А= т.

Подпоказател А2 - Основни елементи на ценообразуване – макс. 10 т.;Оценките на участниците се определят на база съотношенията на най-ниската предложена стойност към стойността, предложена от съответния участник за всеки елемент на ценообразуване:

1-средна часова ставка-2т.

2- допълнителни разходи върху труд -2т.

3- допълнителни разходи върху механизация -2т.

4- доставно-складови разходи- 2т.

5- печалба-2т.

А2 1,2,3,4,5= т.А2= 1+ 2+ 3+ 4 +5

И съответно максималната обща оценка по посочените ценовите показатели е 50 т., като се определя по формулата А=А1 + А2

Посочените елементи на ценообразуване трябва да бъдат съобразени с минималната работна заплата и минималната часова ставка, с квалификацията на работниците и да гарантират осигуровките на персонала. Стойностите за „допълнителни разходи върху труд”, „допълнителни разходи върху механизация”, „доставно-складови разходи” и „печалба” трябва да бъдат цяло число различно и по- голямо от нула.Б. Показател - Професионален опит и технически възможности – макс. 30 т., като оценката се определя на база доказани технически възможности за качествено изпълнение на поръчката, както следва:

а) опит в извършване на подобен вид услуги, съгласно представени препоръки (референции и договори за изпълнени подобни услуги за последните три год. 2010-2012 г.) за качествено изпълнени подобни обекти – максимум 15 точки,

- като за изпълнени до 2 подобни обекта участникът се оценява с 5 точки; до 5 подобни обекта – 10 точки; до 10 или над 10 подобни обекта – 15 т.;

б) техническа обезпеченост със специализирана техника за изпълнение на поръчката – до 15 точки,

или максимална сумарна оценка по този показател – 30 точки;

В. Показател - Срок за отложено плащане – макс. 20 точки, като оценката се изчислява по следната формула:
В=В уч. X 20

В мах.
Където:

В е показателят, касаещ срока за отложено плащане предложен от Участника

В уч. е предложения срок за отложено плащане предложен от Участника

В мах. е най-максималния срок за отложено плащане предложен от Участника

Максимална оценка по този показател е 20 точки.РАЗДЕЛ V. Указания за подготовка на Оферта

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично във фронт-офиса на район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 124.

Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес .

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик

РАЗДЕЛ VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от длъжностни лица, назначени със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от Възложителя условия.

Председателят на комисията отваря последователно офертите на всеки от участници в процедурата по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, публичната покана и документацията за участие, офертата и участникът се предлагат от комисията на възложителя за отстраняване от процедурата;

Публичната покана е публикувана в АОП http://www.aop.bg и в сайта на района http://www.krasnoselo.net.

Настоящата документация е публикувана в сайта на района http://www.krasnoselo.net.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заявление за участие -/Приложение 1/

2. Административни сведения – /Приложение 2/

3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – /Приложение 3/

4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - /Приложение 4/

5. Декларация за извършен оглед - /Приложение 5/

6. Декларация за участие на подизпълнител - /Приложение 6/

7. Техническа спецификация.

Приложение 1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

От………………….............................................................................ЕГН:.........................................

/ трите имена на заявителя /
в качеството му на управител/ пълномощник на ...............................................................................

/ пълно наименование на кандидата /


............................................................................................................, регистриран по фирмено
дело № ....................../...............г. Данъчен № .............................................,
БУЛСТАТ/ЕИК№ ...................................................,
с адрес на управление................................................................................................................
телефон............................................., факс ..........................................е-mail…………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето заявявам, че желая да участвам в конкурса "Временна поддръжка на паркове и градини на територията на район „Красно село” - Столична община”: градина „Ереван”, градина „Сухо езеро – малка”, градина „Сухо езеро – голяма”, градина „Ручей”, градина „Урвич”, градина ГУСВ и парк „Хиподрума” при условията, обявени в поканата за участие и приети от нас.

ДАТА: .......................... ПОДПИС И ПЕЧАТ:.........................

Приложение №2АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1. Наименование на участника

..................................................................................................................………

..................................................................................................................………
2. Адрес за кореспонденция

..................................................................................................................………

(град, код, улица №)

телефон: ................................. GSM ..........................……

факс: .................................

E-mail: .................................


3. Паспортни данни на ръководителя (пълномощника)
Трите имена: …………………………………………………………………..

лична карта № ........................., издадена на .................…. от........................

телефон : .............................................
4. Лице за контакти:

……………………………………………………….........................…………(име, длъжност)

5. Обслужваща банка :

....................................................................., клон: ..................................

BIC: ...............................................…………….

IBAN: ........................................……………….титуляр на сметката: ..............................................................................
6. БУЛСТАТ: ………………………..
Дата: ……… 2013 г. Подпис и печат: ……………….

(име, длъжност)

Приложение №3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписания..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

/трите имена, ЕГН, Л.К., адрес/

в качеството ми на .......................................................................................................................…

на .....................................................................................................................................................…

декларирам че,

не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП, както следва :

кандидатът............................................................................................................................ както и управителя ( членовете на управителния орган) на същия,

 1. Не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл.253-260 от НК, подкуп по чл.301-307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК, за престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК, за престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК, /освен ако е реабилитиран/;

 2. Не е обявен в несъстоятелност;

 3. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовите актове;

 4. Не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ;

 5. Не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

 6. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, както и няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

 7. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

За невярно съдържание на декларацията нося отговорност по чл.313 от НК.

ДАТА ..................... 2013г. ПОДПИС И ПЕЧАТ : .................................


Приложение №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ………………………………….……………………………….,

в качеството ми на ……….…………………………………………………………

(управител, член на управителен орган)

на …………………………………………………………………………………….

(наименование на кандидата или участника)
ДЕКЛАРИРАМ, че:


 1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Дата: ……… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

(име и длъжност)
Приложение №5
ДЕКЛАРАЦИЯ

за извършен оглед на обект

Подписаният...............................................................................................................................,

представител на...........................................................................................................................декларирам, че съм посетил обекта и съм запознат с всички условия на обекта и документите за участие, които биха повлияли на предложението.

Дата:............2013 г. Декларатор:.............................

/подпис и печат/

;(


Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие или не на подизпълнители
Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на ……….…………………………………………… на …………………………...................... -

(управител, член на управителен орган) (наименование на кандидата)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Временна поддръжка на паркове и градини на територията на район „Красно село” - Столична община”: градина „Ереван”, градина „Сухо езеро – малка”, градина „Сухо езеро – голяма”, градина „Ручей”, градина „Урвич”, градина ГУСВ и парк „Хиподрума”


ДЕКЛАРИРАМ, че:
I. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

1. …………………………………………., с управляващ ……………………… за извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от стойността на поръчката по обособена позиция №……………………………………………………………………………………………………, за която юридическото лице, което представлявам, участва.

2. …………………………………………., с управляващ ……………………… за извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от стойността на поръчката, по обособена позиция №……………………………………………………………………………………………………, за която юридическото лице, което представлявам, участва.

3. …………………………………………., с управляващ ……………………… за извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от стойността на поръчката, по обособена позиция №……………………………………………………………………………………………………, за която юридическото лице, което представлявам, участва.


II. В настоящата оферта ще приложа всички изискуеми документи, отнасящи се до и подписани от подизпълнителя/подизпълнителите.


Дата:…..........…… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

/име и длъжност/

Приложение №7


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

2013 ГОДИНА Видове работа

Единична

мярка

Единична цена3

41

Косене на тревни площи и събиране на окосена трева

дка.

 2

Грапане тревни площи

дка.

 3

Резитба на храсти /ръчно/

10 бр.

 4

Резитба на жив плет

м2

 5

Прекопаване на храсти в масив

дка.

 6

Отзимяване на рози

бр.

 7

Събиране на шума

дка.

 8

Поддържане чистота в масово посещавани места

дка.

 9

Метене на алеи

дка.

 10

Почистване на сняг до 15 см.

дка.

 11

Товарене и извозване с камион на битови отпадъци до сметище

 

  

/ от оборки, кошчета, метене/

м3

 12

Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до сметище

 

  

/ клони, шума, трева, цветя и др./

пр. м3

 
Забележка:

 1. Предложените единични цени следва да бъдат с включен ДДС.

 2. Манипулации на видовете работи по всички обекти за м. март, м. април и м. май:

- кратност по т. 1 от техн. спицификация – 4 пъти;

- кратност по т. 2 от техн. спицификация – 1 път;

- кратност по т. 3 от техн. спицификация – 1 път;

- кратност по т. 4 от техн. спицификация – 1 път;

- кратност по т. 5 от техн. спицификация – 1 път;

- кратност по т. 6 от техн. спицификация – 1 път;

- кратност по т. 7 от техн. спицификация – 1 път;

- кратност по т. 8 от техн. спицификация – 92 пъти;

- кратност по т. 9 от техн. спицификация – 66 пъти;

- кратност по т. 10 от техн. спицификация – 1 път;

- кратност по т. 11 от техн. спицификация – 92 пъти;

- кратност по т. 12 от техн. спицификация – 5 пъти;

Дата:…..........…… 2013г. Подпис и печат: ………………………

/име и длъжност/
Съгласувал:

Инж. Мина Йоргова

Началник отдел КСБЕ

Изготвил:

Любомир Миладинов

Главен юрисконсулт


с. 1

скачать файл