Това представяне се нарича каноничен вид на полинома


с. 1
§14. Интегриране на рационални функции
Съдържание

1. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби

2. Интегриране на правилни рационални функции

3. Интегриране на неправилни рационални функции


ТЕОРИЯ

Всеки полином с реални коефициентиможе да се представи по единствен начин като произведение на старшия си коефициент и на известен брой (различни по между си) елементарни множители от първи вид и/или елементарни множители от втори вид , ,Това представяне се нарича каноничен вид на полинома .

Функцията се нарича рационална, когато е частно на два полинома,

Рационалната функция се нарича правилна, когато . Некае правилна рационална функция, . Тогава може да се запише като сбор от серии елементарни дроби. Всеки елементарен множител от първи вид на поражда серия елементарни дроби от първи вид , а всеки елементарен множител от втори вид на поражда серия елементарни дроби от втори видС други думи

Интегриране на елементарни дроби. Елементарните дроби от първи вид се интегрират непосредствено,

За да се научим да интегрираме елементарни дроби от втори вид, отначало ще разгледаме интеграла, ,

При имаме табличен интегралПри се използва рекурентната формула

Интегриране на рационални функции. Ако рационалната функция

,

не е правилна, , отначало ще разделим полинома на и съгласно теорема , където е частното, а е остатъкът при това деление (), откъдето след разделяне на получавамеВторото събираемо в дясната страна е правилна рационална функция. Сега имамекоето означава, че пресмятането на интеграла се свежда до интегриране на полином и интегриране на правилна рационална функция. Полиномите се интегрират непосредствено. Остава да покажем начин за интегриране на правилни рационални функции. Нека рационалната функцияе правилна и е известно представянето на знаменателя като произведение на елементарни множители. Тогава може да се запише като сбор от елементарни дроби и в крайна сметка интегрирането на ще се сведе до интегриране на елементарни дроби.


ЗАДАЧИ

Да се решат следните интеграли.Задача 1.Решение. Подинтегралната функция

е правилна. Разлагаме я на елементарни дроби. На множителя съответства само една дроб от видазащото този множител е на първа степен. И на втория множител съответства само една дроб от видазащото и този множител е на първа степен. СледователноТук А и В са неопределени за сега коефициенти. За да ги определим, привеждаме дясната страна на равенството под общ знаменател. Той е същият като знаменателя на лявата страна. Ето защо сравняваме само числителите на лявата и дясната страна на равенството. Това е правило, което ще прилагаме и в следващите задачи. Получава сеТова равенство трябва да е вярно за всяка стойност на . Един начин за определяне на А и В е на да дадем такива стойности, че в получените равенства да участва само една от неопределените константи – това се постига ако изберем така, че или , или . НекаАко


Друг начин за определяне на А и В е да се сравняват коефициентите пред равните степени на от двете страни на равенствотот.е.


Коефициентът пред отляво е , следователно . Аналогично коефициентът пред отляво е , следователно . Решаваме систематакато използваме формулите на Крамер (или по някой друг начин)СледователноТогава идва ред да решим дадения интеграл като го представим като сбор от интеграли от дробите, които заместват подинтегралната функция

Забележки.

1. Ако дробта е правилна и знаменателят и е разложен на множители, задачата за интегрирането и се прави както в тази задача.

2. Ако дробта е правилна и знаменателят и не е разложен на множители първо представяме този знаменател в каноничен вид и от множителите в него определяме вида на елементарните дроби, на които се разлага дадената дроб.

3. Ако дробта не е правилна първо се извършва деление на полинома от числителя с полинома на знаменателя и след това се пристъпва към интегриране.Задача 2.Решение. Дробта е правилна и знаменателят и е разложен на множители. Разлагаме я на елементарни дроби. На съответства една дроб от вида

и на множителя съответства една дроб, но от видазащото квадратният тричлен има отрицателна дискриминанта. СледователноОпределяме стойностите на константите чрез привеждане под общ знаменател и сравняване на числителите. Получава сеОпределяме една от константите чрез задаване стойност на . Полагаме.

За да определим другите две константи, сравняваме коефициентите пред съответните степени на . За имамеЗа имамеСледователно

Задача 3.Решение. Дробта е правилна, но знаменателят и не е разложен на множители. Разлагаме го така

Тогава на множителя ще съответстват три дроби, а на множителя само една дробОпределяме константите от равенствотоПри . При . Пред коефициентите от ляво и от дясно са съответно и . Следователно . Пред коефициентите от ляво и от дясно са съответно и . Следователно . Тогаваследователно

Задача 4.Решение. Дробта е правилна, но знаменателят и не е разложен на множители. Разлагаме го така

Тогава на множителя ще съответства една дроби на множителя ще съответства една дроб

(квадратният тричлен има отрицателна дискриминанта и за това в числителя на дробта стои линеен израз ). Следователно.

Определяме константите от равенствотоПри . Пред коефициентите от ляво и от дясно са съответно и . СледователноПред коефициентите от ляво и от дясно са съответно и . СледователноЗаместваме получените стойности и получавамеЗадача 5.Решение. Дробта не е правилна и знаменателят и не е разложен на множители. Извършваме първо делението на полиномите и

Тогава
Константите A, M и N определяме от равенството

Получават се както в предните задачи ,. Следователно

Задача 6.Решение. Задачата се решава абсолютно по същия начин както предната. Дробта

не е правилна и знаменателят и не е разложен на множители. Извършваме първо делението на полиномите

иИмаме


Тогава

Разлагаме правилната дробна елементарни дробиОпределяме неизвестните константи от равенствотоСравняваме коефициентите пред равните степени на . За имаме . За имаме . За имаме . За имаме . Получава се систематаРешение на получената система уравнения е . Заместваме тези стойности в елементарните дроби и решаваме дадения интегралЗадача 7.Решение. Подинтегралната функция

е правилна. Разлагаме я на елементарни дроби. На множителя съответства само една дроб от видазащото този множител е на първа степен. На втория множител съответстват две дроби от видаи

защото този множител е на втора степен. Следователно.

Определяме неизвестните константи от равенствотоЗа


.

За


За

За

За

.

Решение на системата уравнения е

Следователно

Означаваме интегралас и го решаваме отделно, след което ще го заместим с това което получим в израза

След заместване се получаваЗабележка: Обърнете внимание как е решен

Първо в числителя се прибавя и изважда , след това се използва формулата за интеграл от разлика на две функции и на края интегралътсе решава по части след предварително внасяне на под знака на диференциала.

За да не правим толкова подробно решение можем да използваме формулата

Тогавас. 1

скачать файл