То е официално регистрирано от Софийски градски съд на 26. 03. 2004


с. 1
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО
ИНФОРМАЦИЯ
На 29.01.2004 г. бе учредено “Българско Дружество за Измерване и Оценяване в Образованието”. То е официално регистрирано от Софийски градски съд на 26.03.2004 г. Дружеството е профеционално сдружение с нестопанска цел.

Една от целите на новоучреденото Дружество е: Развитие и прилагане на методите за измерване в и на образованието в България, от една страна, както и съдействие за внедряване и използване на създадените продукти за нуждите на оценяването в основното, средното и висшето образование. Някои от целите на Дружеството са насочени към прилагане на външното оценяване в условията на българското образование.

Резултатите от едно незвисимо, външно оценяване могат да бъдат добра основа за изработването на адекватна образователна политика, насочена към постиженията на ученика при завършването на дадена образователна степен, както и за цялостното оценяване на образователната система в България. Подобен начин на идентифициране на проблемите в образованието и предлагане на решения за тяхното отстраняване е познат и се използва във всички Европейски страни. Получените по този начин данни могат да се използват многопосочно, но най-вече в областта на развитието на националната образователна политика, както и при предприемане на определени изменения в образователната система като цяло или в нейни отделни елементи. Тези изследвания биха могли да имат неоценима полза за подобряване на диалога между представителите на държавната администрация, учените и учителите, а така също и между родителите и училищните власти. Освен това, на всички заинтересовани лица ще бъде предоставена надеждна и обективна информация както за равнището на постиженията на учениците за дадено училище, така и в сравнителен план между учениците от различни региони на страната.

По-подробна информация за Дружеството и неговите цели може да получите от Управителния съвет:

Председател – доц. д-р Кирил Банков, тел. 81-61-540, e-mail: kbankov@fmi.uni-sofia.bg

Членове – проф. д.п.н. Георги Бижков, e-mail: bishkovg@fnpp.uni-sofia.bg

проф. д.п.н. Енчо Герганов, e-mail: egerganov@nbu.bg

доц. д-р Иван Тонов, e-mail: tonov@fmi.uni-sofia.bg

д-р Татяна Ангелова, e-mail: angelova@slav.uni-sofia.bg

Диляна Микова, e-mail: dmikova@fmi.uni-sofia.bgГеорги Симидчиев, e-mail: G.Simidchiev@mail.bg
с. 1

скачать файл