Типична характеристика


с. 1

гр. Кнежа 5835, п. к-я 120, факс: (09132) 28 06, тел. 50 50; гр. София 1233, п. к-я 100, www.antikoroza.com
« А Н Т Е Й Г Р А Ф И Т »

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«Антей графит» е течен препарат за почистване на графитни смазки и минерални масла от стоманени детайли, произвеждан на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки.

Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № АН 0313 - 04


ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА


1. Външен вид – опалесцираща течност;

2. Цвят – бледожълт;

3. рН – 13,5;

4. Плътност при 20°, g/cm³ – 1,08;5. Обезмасляваща способност:

  • по отношение на графитна смазка – остават слаби следи от графит върху филтърна хартия;

  • по отношение на минерални масла – пълно омокряне на образеца след измиване със студена вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «Антей графит» се използва за междуоперационно и окончателно почистване на детайлите след механична обработка, като осигурява добра почистваща способност по отношение на графитни смазки и минерални масла.

Течният препарат «Антей графит» е приложим за обезмасляване във вани чрез потапяне с вътрешна циркулация на работния разтвор или в барабанна установка.

Забележка: Преди употреба съдържанието на опаковката трябва да се хомогенизира.


НАЧИН НА РАБОТА


Препаратът се налива във ваната, като нивото му трябва да бъде достатъчно за пълното потапяне на детайлите. Детайлите се оставят да престоят 20 минути, след което се измиват обилно с вода. За увеличаване ефективността на препарата се препоръчва вътрешна циркулация на работния разтвор. При почистване на по-слабо замърсени повърхности, препаратът може да се разреди предварително с вода в съотношение 1 : 1.

Определяне на концентрацията:

За целта може да се използва следния опростен метод, базиран на определяне алкалността на разтвора:

2 ml проба от препарата се разрежда с 30 – 40 ml дестилирана вода и се титрува при индикатор метилоранж с 0,1 n HCl до промяна на цвета от оранжев в червен.

Изчислете концентрацията като използвате формулата:

C = 3,906 . Q, където :

С – концентрацията в %;

Q – количеството 0,1 n HCl в ml изразходено при титруването.

Препаратът «Антей графит» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.
с. 1

скачать файл