Тематична планова проверка на инспектората към висшия съдебен съвет


с. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс: 02 989 48 66
ТЕМАТИЧНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА НА ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ПОДБОР ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


А К Т


за резултати от извършена тематична проверка
ОКРЪЖЕН СЪД-ПЛОВДИВ

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и Заповед № ТП-01-41/28.09.2011 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет се извърши тематична планова проверка по разпределението на делата за 2010 г. и първото шестмесечие на 2011 г. на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването им.

Проверката е възложена на инспектор Незабравка Стоева и експертите Мая Михайлова и Николай Илиев.

Обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на организацията на разпределението на делата на случаен принцип, конкретни практически проблеми, възникващи при приложението на принципа.

Цел на проверката - да съдейства за обобщаване и анализиране на проблемите, произтичащи от прилагането на принципа; анализиране и обобщаване на случаите, в които се налага отклонение от прилагането му, включително чрез използване на сравнителен анализ по прилагането на принципа в други съдилища.
В изпълнение на чл. 9 от Закона за съдебната власт и решение на Висшия съдебен съвет, председателят на Окръжен съд-Пловдив е издал Заповед № РД-27/23.06.2006 г., съгласно която, считано от 01.07.2006 г., в окръжния съд е въведена и се използва компютърна програма „Law Choice” за разпределение на постъпващите в съда дела на случаен принцип.

Първоначалната организация на образуването и разпределението на делата между съдиите е регламентирана от административния ръководител със Заповед № РД-28б/31.03.2008 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-31/16.02.2009 г. и Заповед № РД-12.04.2010 г.

На основание чл. 5 от Инструкция за организацията и реда за използване на програмни продукти за разпределението на делата в съдилищата на случаен принцип, приета от Висшия съдебен съвет, е издадена Заповед № РД-68/25.07.2011 г. С последната са отменени правилата, създадени до момента, като, считано от 01.08.2011 г., са утвърдени нови вътрешни правила, действащи при образуване и разпределението на образуваните съдебни производства. Тези правила уреждат към момента цялостната организация при образуването на делата, включително и по отношение използването на програмния продукт, свързан с електронното разпределение на производствата при условията на случаен подбор на съдии-докладчици.

Правилата, утвърдени със заповедта от 25.07.2011 г., разписват реда по приемане и образуване на делата от всички видове, отнасят се до използването на софтуерните продукти – деловодна програма „Съдебно деловодство” и „Law Choice”; лицата, на които са предоставени административни права да извършват разпределение на постъпващите и образувани в съда дела; отпечатване и прилагане на индивидуални протоколи, удостоверяващи избора на конкретен докладчик; ежеседмично архивиране на информацията, свързана с извършените разпределения.

Съгласно утвърдените правила книжата, по които се образуват дела, постъпват в служба „Регистратура”, при спазване на разпоредбите относно приемането и регистрирането им, регламентирани в чл. 36-чл. 46 от ПАРОАВАС. Искания до съда в досъдебното производство, по които се образуват наказателни дела, се предават от прокуратурата и разследващите органи в служба „Регистратура”. Приемането и регистрирането на такива искания, направени в почивни дни, както и извън установеното работно време, за разглеждане от дежурни съдии, се осъществява от дежурния съдебен секретар в служба „Наказателно деловодство”.

В края на всеки работен ден служба „Регистратура” предава на председателя на съда книжата, постъпили в същия ден, отнасящи се до образуване на дела; молби, съдържащи искания за допускане на обезпечения по реда на ГПК и ЗОПДИППД, които се докладват незабавно, с цел спазване на кратките процесуални срокове, предвидени за произнасяне. От своя страна, административният ръководител със съответна резолюция разпределя докладваните му книжа според вида /предмета/ на делото, за образуване по отделения.

Т. 7 от Вътрешните правила предвижда постъпилите въззивни дела да се докладван непосредствено на заместник-председателите, ръководещи наказателно и гражданско въззивни отделения.

Всички наказателни производства, разпределяни за разглеждане от дежурен съдия, както и получени заповеди и искания по ЗЕЕЗА, се докладват незабавно на заместник-председателя, ръководещ отделението. Книжата, по които се образуват фирмени дела, за регистрация на юридически лица извън Закона за търговския регистър и тези, касаещи промени по вече образувани фирмени дела, се предават от служба „Фирмена регистратура” непосредствено на заместник-председателя, ръководещ Търговско отделение.

Книжата, касаещи различните съдебни производства и разпределени по описаните по-горе начини, се предават на съответния заместник-председател най-късно на следващия ден от постъпването и приемането им в съда. Заместник-председателите образуват дела, ако са налице процесуалните предпоставки за това, определят вида им, съобразно чл. 89 от ПАРОАВАС, и съдията-докладчик, в съответствие с принципа на случайния подбор. Във всички случаи административният ръководител на съда разполага с правомощия за образуване на дела от всякакъв вид и при спазване на принципа за случайното им разпределение и определяне на съдебен състав.

Прякото електронно разпределение на делата в рамките на отделенията, принципно, е възложено на съответния заместник-председател, като програмният продукт, необходим за извършване на разпределението, е инсталиран на персоналните компютри на административния ръководител и неговите заместници, всеки от които притежава индивидуална парола за достъп до системата, в съответствие с притежаваните административни права по разпределението.

Утвърдените вътрешни правила, регламентиращи процедурата по разпределението на делата на случаен принцип, визират и хипотезите, при които разпределението се извършва при отсъствие на някои от изброените лица, като предвиждат в тези случаи, с разпореждане на съответното оправомощено лице, да бъдат определени заместващите ги съдии, които съответно извършват и разпределение на делата.

В Окръжен съд-Пловдив са обособени следните отделения: Наказателно отделение, Гражданско отделение І-ва инстанция, Гражданско отделение ІІ-ра инстанция и Търговско отделение. Съгласно т. 15 от Правилата, в рамките на отделенията и съобразно предмета на делата се обособяват групи от дела за разпределение. Групите дела, както и в случаите, в които се използват особени режими на програмата /по дежурство, без участие на конкретен съдия, разпределение на конкретен докладчик/, са съобразно приложенията към Правилата, конкретизирани за всяко отделение и при изрично посочване на хипотезите, при които се налага отклонение от принципа на случайния избор на съдия-докладчик, като не се допускат други отклонения от принципа извън тези, които изрично са посочени в Приложенията.1. В Приложение І 1, касаещо правилата за разпределение на делата в Гражданско отделение, е предвиден специален ред при избор на докладчици относно делата, образувани във връзка с осиновяванията. Предвижда се, с цел срочното им разглеждане, единна практика и опазване на тайната на осиновяването, тези дела да се разпределят, при спазване на случайния подбор, само между съдиите, титуляри на 1-ви и 15 ти състави.

В отклонение от принципа е предвидено още в разпределение на конкретно дело да не участва съдия в следните случаи:

- съдия, постановил отменен съдебен акт, при връщане на делото от контролиращата инстанция за разглеждането му от друг състав;

- при отвод на вече определен докладчик по чл. 22 от ГПК;

- по молби за допускане на обезпечения, подлежащи на разглеждане в деня на постъпването им съгласно чл. 395, ал. 2 от ГПК, като в този случай се изключват съдиите, отсъстващи поради отпуск или командировка.

2. В Приложение № 2, регламентиращо реда за разпределение на делата в Гражданско въззивно отделение.

В отклонение от правилото разпределение на дела се извършва без участието на конкретен съдия, когато:

- делото е върнато от контролираща съдебна инстанция съдиите, участвали при първоначалното разглеждане и решаване на делото се изключват;

- при отвод на съдиите същите не участват при повторното разпределение на делото;

- делата се разпределят на конкретен докладчик в случаите, в които делото вече е било разпределяно на същия докладчик при предишно постъпване;

- по дела, образувани по чл. 23, ал. 3 и чл. 122 от ГПК;

- по дела, образувани по молба за определяне на срок при бавност.

За докладчик по изброените дела се определя заместник-председателя и ръководител на отделението, с цел установяване на единна практика и упражняване на контрол върху необосновани забавяния от районни съдии.

3. В Приложение № 3, определящо правилата за разпределение на делата в Търговско отделение.

- при повторно разглеждане на дело, върнато от контролиращата инстанция за ново разглеждане от друг състав, се изключва съдията, постановил отмененото/обезсилено съдебно решение;

- при отвод по чл. 22 от ГПК на вече определен докладчик, същият се изключва при повторното разпределение;

- по дела, за които са предвидени кратки процесуални срокове за произнасяне, се изключват съдиите, които отсъстват поради отпуск и командироване.

4. В Приложение № 4, определящо правилата за разпределение на делата в Наказателно отделение.

Натовареността на съдиите по отделните групи дела е в размер на 100% Председателят на съда и заместник-председателят, ръководител на отделението, участват при разпределението на делата със 100% натовареност по дела от ЧНД, образувани по молби за кумулация, реабилитация, по реда на чл. 70, ал. 7 от НК и т.н., както и по ЧНД, образувани по предложения за замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода; за замяна на режим и затворническо общежитие.

По отношение на наказателни от общ характер дела и наказателно-административен характер дела натовареността им е 50%; по въззивни частни наказателни дела, които се разглеждат по реда на гл. 22 от НПК, председателят на съда е с 25%, а заместник-председателят е изцяло изключен.

По отношение на наказателни от общ характер дела и наказателно-административен характер дела, представляващи обществен интерес /дела с гриф „ОИ”/; ЧНД, образувани по искания до съда в досъдебното производство /по реда на съдебния контрол в досъдебното производство/ и всички въззивни частни наказателни дела, които се разглеждат по реда на съдебния контрол върху досъдебното производство, председателят на съда и заместник-председателят са напълно изключени при тяхното разпределение.

От правилата, регламентиращи реда за разпределение на делата на случаен принцип, е видно, че за всяко разпределено дело лицето, притежаващо права за разпределение, изготвя и отпечатва от електронната система протокол за избора, удостоверяващ избрания от програмата съдебен състав. В протокола се отбелязва номера на делото, вида и групата, в която е разпределено, начина на избор на докладчика /случаен, по дежурство, определен докладчик,, или без участие на определен докладчик, причини/ и т.н. Промяна във вече извършено разпределение се извършва само в случаите на отвод или отсъствие за продължителен период от време на определен съдия, като замяната се извършва само от лицата, имащи право да разпределят дела. Промяната се удостоверява с нов протокол, в който освен реквизитите, изброени по-горе, се отразяват и причините, поради която е извършено ново разпределение на делото.

Правилата подробно указват и реда за архивиране на натрупаната информация, която се съхранява за срок не по-малък от срока на архивиране на самите дела.


КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ:
Изложеното в обстоятелствената част на настоящия акт, налага изводи за създадена изключително добра организация при разпределението на делата на случаен принцип, създадена от административния ръководител на Окръжен съд-Пловдив.

Създадени са точни, подробни и ясни правила, регламентиращи процедурата за извършваното разпределение и определяне на съдии-докладчици, които създават условия за прозрачност по отношение спазване на принципа, установен с разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт. Налице е целенасочен подход на административния ръководител на Окръжен съд-Пловдив за отговорно и ангажирано предприемане на адекватни действия за осигуряване прилагането на разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт.

Разписаният, посредством Вътрешните правила, утвърдени със Заповед № РД-68/25.07.2011 г. на председателя ред, обхваща цялостния процес от момента на постъпване на книжата, по които се образуват дела; исканията, направени до съда в досъдебното производство и книжата, по които се образуват фирмени дела, до архивиране на информацията.

Детайлно е указан всеки един етап от разпределението на делата, образувани пред Окръжен съд-Пловдив, лицата, разполагащи с права да извършват разпределението и достъп до системата, посредством която се извършва разпределението. Нещо повече, изброително са посочени случаите, в които се налага отклонение от абсолютното спазване на принципа за случаен подбор при избор на съдии-докладчици, на които се разпределят делата за разглеждане.

Следва да се отбележи, че настоящите констатации напълно кореспондират с положителните изводи за организацията на административната дейност на Окръжен съд-Пловдив, създадена от председателя, направени в Акт за резултати от извършена проверка на ИВСС, съставен на основание Заповед № 232/31.08.2009 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Предприетите от административният ръководител действия за конкретизиране на правилата, когато се налага замяна на вече разпределено дело и определен докладчик, се явяват и отговор на констатациите, направени от ИВСС с посочения акт, за честа смяна на съдиите-докладчици по делата, като не се отразяват основанията за промяната в съдебните състави.

При нуждата да бъде оптимизирана дейността на съдилищата, видно е, че принципът за случайния подбор при избор на съдебни състави не следва и не може да бъде абсолютизиран, доколкото при спазването му трябва да бъдат съобразявани и допълнителни обстоятелства: отводи на съдебни състави, отсъствия на съдии, както и случаите на дежурства и съблюдаване на кратките процесуални срокове за произнасяне, характерни за определени съдебни производства.Отделно от това, обаче, организацията, създадена в Окръжен съд-Пловдив, за разпределението на делата на случаен принцип, поставя въпроса относно възможността тя да бъде приложена в същия вид в съдилища със значително по-малък брой съдии, където трябва да бъдат отчитани други специфики.
На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да се изпрати на председателя на Окръжен съд-Пловдив, на председателя на Апелативен съд-Пловдив и Висшия съдебен съвет.


ИНСПЕКТОР:

/Н. СТОЕВА/


с. 1

скачать файл