Техническо задание


с. 1
ОБЩИНА НИКОПОЛ

5940 гр.Никопол,ул. "Ал.Стамболийски" №5


Тел. 06541/21-90, факс 27-64, E-mail: obshtinanil@abv.bg

Одобрявам,
Кмет: ........../п/..................
/Е.Бебенов/


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ/РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА

Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА:


  1. Път № 499PVN2120 (II-34, Дебово - Никопол) - Евлогиево, км 0+000 - км 3+320

  2. Път № 500PVN2121 (II-34, Дебово - Никопол) - Въбел (II-52), км 0+000 - км 4+840, свързващи републикански път II-34, Плевен-Никопол с ГКПП-Никопол

   1. Основание и цел на проекта

Основната цел на проекта е рехабилитация на двата общински пътя, чрез изпълнение на комплекс от мероприятия, с които ще се усили пътната конструкцията, ще се повишат повърхностните качества на настилка и съответно ще се подобрят и геометричните елементи на пътя, ще се подобри отводняването, ще се отремонтират банкетите и принадлежностите им, ще се възстановят и подобрят хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

С проекта за рехабилитация на двата общински пътя ще се подобри технико-експлоатационното им състояние, ще се създадат условия за безопасно и удобно пътуване и ще се увеличи транспортния поток към ГКПП- Никопол.   1. Съществуващо положение

1. Път № 499PVN2120 (II-34, Дебово - Никопол) - Евлогиево, км 0+000 - км 3+320
Началото на пътя е от републикански път 11-34 (път I-3-Мечка-Дебово- Никопол) при км 32+330, в дясно и завършва в края на селото с.Евлогиево. Дължината на пътя е 3 320 м.

 1. Ситуация

Ситуацията на пътя се състои от прави и хоризонтални криви с радиуси от 100 до 800 м. От км 0+000 до км 1+750, пътят преминава извън населени места, а от км 1+750 до км 3+300 в регулацията на с.Евлогиево.

 1. Надлъжен профил

Пътят е разположен в хълмист терен и надлъжния наклон е 0,5% - 7%.

 1. Напречен профил

Габарита на открития път извън населеното място е 6/8 м (6 м настилка и 2 х 1 м банкети). В регулацията на с.Евлогиево от км 1+750 до км 3+320 е с ширина на настилката 6,00 до8,00 м, От км 1+800 до км 2+700 пътната настилка е ограничена с бетонови бордюри 18/35/100, като повечето са повредени и малка видима част до 5 — 8 см. Има тротоари от базалтови плочи с ширина 1,00 м, които на места са повредени и пропаднали.

 1. Отводняване

 1. Пътни окопи

Съществуващият пътен окоп на открития път от км 0+400 до км 1+750, в ляво от оста на пътя е запълнен с нанос, което води до затруднено отвеждане на водите и наводняване на пътната настилка.

 1. Малки съоръжения

Съществуващите съоръжения:

 • тръбен водосток с ф100см. на км 0+400

 • плочни водостоци с L=2,00 м на км 1+340 и на км 1+760

 • плочен водосток с L=3,00 м на км 0+940

са в добро състояние, но е необходимо ремонт на вток и отток.

На откритият път съществуващите тръбни водостоци ф60см. са запълнени с нанос и не изпълняват пренадзначението си. 1. Големи съоръжения

На км 2+900 е изграден плочогредов мост с L=8,00 м. Съоръжението е в добро състояние, но е необходимо да се предвиди ремонт на крилата при вток и отток.

 1. Конструкция на пътя

 • трошен камък - от 22 до 25 см

 • асфалтобетон - от 2 до 3 см - на някои места асфалтобетоновия пласт липсва изцяло, а в основния пласт от трошен камък е изровен и изпълнен с дупки.

 1. Принадлежности на пътя

Наличната предпазна еластична ограда е потънала , корозирала и деформирала.

Вертикалната сигнализация е непълна, а хоризонталната маркировка липсва.2. Път № 500PVN2121 (II-34, Дебово - Никопол) - Въбел II-52), км 0+000 — км 4+840,
Началото на пътя е от републикански път II-34 (път I-3-Мечка-Дебово- Никопол) при км 34+135, в дясно, а края е на републикански път II-52, Свищов- Деков-Бяла вода-Въбел-Никопол на км 95+534, в ляво, в с.Въбел. Дължината на пътя е 4 840 м.

 1. Ситуация

Ситуацията на пътя се състои от прави и хоризонтални криви с радиуси от 40 до 500 м. От км 0+000 до км 3+700 , пътят е извън населени места, а от км 3+700 до км 4+600 в регулацията на с.Въбел.

 1. Надлъжен профил

Пътят е разположен в хълмист терен и надлъжния наклон е 0,5 % - 8,5 %.

 1. Напречен профил

Габарита на открития път извън населеното място е 6/8 м(6м настилка и 2 х 1 м банкети), а в регулацията на с.Въбел е с ширина на настилката 6,50 - 7,00 м. Пътят в населеното място не е ограничен с бетонови бордюри и няма изградени тротоари за движение на пешеходци.

 1. Отводняване

 1. Пътни окопи

Съществуващите пътни окопи са земни, а при надлъжен наклон над 3 % и облицовани с бетонови плочи, които са непочистени, запълнени с нанос, а на места плочите са разрушени или липсват.

 1. Малки съоръжения

По открития път извън населеното място има 6 бр. тръбни водостоци ф100см. (вток - казанче и отток - крила), които са с достатъчна дължина, съответстваща на габарита на пътя, но е необходим ремонт и задължително почистване на втока, оттока и радието на всички съоръжения, с оглед доброто провеждане на водите.

  1. Конструкция на пътя

 • баластра - 15см.

 • трошен камък - 15 см

 • асфалтобетон - 3 до 5 см (износен и на места с мрежовидни пукнатини).

  1. Принадлежности на пътя

^ От км 0+000 до км 3+700, в дясно има еластична ограда с обща дължина -

2 260 м, която е потънала , корозирала и деформирала.Вертикалната сигнализация е непълна, а хоризонталната маркировка липсва.

  1. Подпорни стени

На км 3+660, в дясно има съществуваща подпорна стена, но откоса преди нея с дължина 40 до 50м е ерозирал и заплашва разрушаването на пътя в тоя участък, поради което е необходимо изграждане на укрепително съоръжение.

III. Основни изисквания към проекта

1. Част Геодезия

1.1 Да се възстанови пътната ос и се извърши геодезическо заснемане, което да даде необходимата информация за ситуацията на пътното трасе, елементите на хоризонталните криви и местоположението на съществуващите малки съоръжения, принадлежности на пътя и др.


 1. Да се извърши височинно заснемане на точките от оста на пътя и се изчертае надлъжен профил от който да се видят надлъжните наклони , които да послужат за основа за решаване на повърхностното отводняване на пътя.

 2. Всички геодезически работи да отговарят на „Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение" издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специалните изисквания, указани в техническото задание. Пикетажа да се води по оста на пътя. Пикетните точки да бъдат през 20 м в прав участък и 10 м в хоризонтални криви и характерни точки на пътя.

  1. Геометрично решение

Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя, а в населените места съгласно регулационния план.

  1. Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе и проектна ос

Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери и се определят котите в оста на пътя

  1. Други изисквания

   1. Да се заснемат пълни данни за:

 • местоположение на отводнителни съоръжения, окопи, бордюри и др.;

 • банкети;

 • принадлежности на пътя - еластична ограда, направляващи стълбчета, сигнализация и маркировка;

 • пътни кръстовища;

 • укрепителни съоръжения;

   1. Възстановяване на пътната настилка

 • да се определят участъците за локален ремонт, които нямат необходимата носимоспособност

 • да се направи оразмеряване на настилката по протежение на цялата дължина. Да се определят участъците за цялостен ремонт, т.е. не само с фезоване и усилване на асфалтобетоновя пласт, а и на основния пласт от трошен камък, където е изровен и се нуждае от попълване. Да се предвиди ремонт на пътната настилка съгласно метода в разработения Идеен проект – студено нивелетно и дълбочинно фрезоване, битумна емулсия, изравнителен пласт неплътен асфалтобетон и износващ пласт плътен асфалтобетон с дебелини според извършеното оразмеряване на настилката..

  1. Ситуационно и нивелетно решение

   1. В план и профил пътя да се проектира с технически елементи по „Норми за проектиране на пътища" за проектна скорост 40 км/ч - 60 км/ч) и габарит 6/8 м извън населеното място.

   2. В ситуация трасето извън населените мяста да се разработи при спазване изискванията на „Норми за проектиране на пътища", а в населените мяста съгласно „Норми за планиране и проектиране на комуникационно- транспортни системи в населени места".

   3. Напречни наклони - всички елементи да отговарят на Нормите за проектиране.

  2. Отводнителни съоръжения

   1. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения - водостоци, окопи и регули.

   2. При необходимост да се предвиди подобряване, включително изграждане на нови отводнителни съоръжения като се обозначи мястото им върху ситуацията (плана) на пътя.

6.3. При нарушено пропускане на водата през водостоците да се предвиди почистване, корекция и профилиране на вток и отток.

7. Принадлежности на пътя

 1. Повредените части от пътни знаци, парапети, предпазни огради и направляващи стълбчета или липсващи такива да се заменят с нови.

 2. Съществуващи корозирали, потънали и деформирали предпазни огради да се заменят с нови

 3. При необходимост да се предвиди изграждане на нови укрепителни стоманобетонови подпорни стени..

IV. Обем и съдържание на проекта

 • обяснителна записка

 • геодезично заснемане на съществуващото положение

 • ситуация

 • надлъжен профил

 • типов напречен профил

 • подробни напречни профили през 20м

 • план за отводняване

 • трасировъчен план

 • детайли на елементите на пътното платно

 • детайли за ремонта на отводнителните и укрепителни съоръжения

 • оразмеряване на пътната конструкция

 • постоянна организация на движението - вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка - ПОД

 • временна организация на движението - ВОД

 • план за безопасност и здраве - ПБЗ

 • подробна количествена сметка

 • обобщена количествена сметка

Настоящето задание може да претърпи леки корекции които са свързани с естеството на обекта на настоящата поръчка и същите да съответстват на всички нормативни изисквания в тази сфера.

Съставил: ............./п/........................


Директор на Дирекция УТ
на Община Никопол: /инж. В. Цонзаров/
с. 1

скачать файл