Техническо задание


с. 1


Индекс на документ: ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РИ-ИСУ 08.02.00.00.00/4-2

Рег.№ 93-00-10397/09.12.2009г

“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР „ДТЛ”:

/икн. Юл. Владовски/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕОТНОСНО: офертно проучване за избор на изпълнител за комплексна доставка на консумативи за офис техника, канцеларски материали и почистващи средства през 2010-2011г
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

1. Офериране съгласно Спецификация-Приложение№1 към настоящето. В офертата е задължително:

- да се спазва номерацията

- подробно описание на продуктите – каталожен №, марка, материал, дебелина, брой в опаковка и други.

2. Заявяване – за предимство ще се смята предлагането на специализиран софтуер, включващ:

- регистриране на няколко потребителя към един фирмен профил

- бързо и лесно оформяне на поръчки за конкретни продукти по персонална листа

- месечно бюджетиране на поръчките по звена

- проследяване статуса на всяка поръчка – периодично се информира Клиента на какъв етап се намира поръчката /приета, обработва се, за издължаване, доставка на....../

- да се представят юзер, парола или демо версия на специализиран софтуер

3. Количество – по заявки на Купувача (около 6-7 х.лв/месец без ДДС).

4. Опаковка – индивидуална опаковка за всяка поръчка (25-30 бр/месец)

5. Франкировка - DDP склад “Асарел-Медет”.

6. Срок на доставка след заявяване – офериран реален срок от датата на заявката за текуща и спешна поръчка.

7. Условия на плащане: разсрочено след доставка.

8. Качество – производство ЕС.

9. Гаранции – в месеци.

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1. Предложат твърда цена и запазване асортимента от продукти за срока на договора. Цените трябва да бъдат две: едната за 100% прогнозно количество, а втората – за 50% от прогнозното количество.

2. Предложат цена за изкупуване на употребявани тонер касети.

3. Представят се задължително по една мостра за позиции 1.02, 1.28, 1.69, 1.76 от І-ва група стоки, всички позиции от ІІ-ра група стоки и позиции 3.23 и 3.27 от ІІІ-та група стоки. Всяка мостра трябва да бъде видимо маркирана с идентификационния номер на позицията. Мострите трябва да бъдат представени в отдел „Доставки”, запечатани в подходяща опаковка с надпис „Мостри на канцеларски материали”.

4. За продукти невключени в спецификацията да оферират % търговска отстъпка от цените по каталог. Задължително е прилагането на каталог или наличие на фирмен сайт с актуални цени.

5. Представят сертификат за произход и качество само за оферираните стоки, надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките и сертификат за въвеждане на система за контрол на качеството ISO.

6. Представят препоръки от минимум 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

7. Представят счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи си за предходната година, Съдебна регистрация и актуално състояние на доставчика.


Офертата, адресирана до Ръководител отдел „Мониторинг” се представя само запечатана в плик, като търговските условия (цена, начин на плащане, срок на доставка, франкировка, търговска отстъпка и гаранционен срок) са запечатани във втори плик с надпис „Търговски условия” вътре в големия плик с техническите условия (описание, опаковка, софтуер, мостри, референции, сертификати).

На офертата поставена в запечатан плик, получена в деловодството на „Асарел-Медет” или изпратена по пощата молим да се поставят надписите: “Оферта за доставка на консумативи за офис техника, канцеларски материали и почистващи средства”, “Да се отвари само от определената за целта комисия” и обозначен на плика “подател: ........…”.


Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като класирането се извършва само на един кръг. Във връзка с актуализиране „Политиката в областта на доставките на стоки и услуги” за избор на доставчик се провеждат финални разговори само с класираната на първо место фирма.
Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.


Краен срок за представяне на оферта и мостри - 30.12.2009г.
Валидността на офертата следва да бъде минимум три месеца след срока за подаването и.
Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти: Радияна Дивекова, тел.0357/60439.

Специалист доставки: Експерт търговия :

/Радияна Дивекова/ /инж. Йордан Рабухчиев/

Ръководител отел „ИТТ”:

/инж. Неда Кузманова/

Приложение №1


С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я


№ по ред

Кат.Описание –

марка и модел принтер, вид на консуматива,

продуктов №, капацитет (бр копия/обем мл), цвят


Прогн.

год.


колич.

Цена лв без ДДС за мярка

І

Оригинални консумативи за офис техника, компютърни аксесоари и хартия

1.01
HP LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3320/3330/3380, тонер №15А, С7115А, 2500, черен

10

бр

1.02
HP LJ 1010/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3052/3055, тонер №12А, Q2612А, 2000, черен

100

бр

1.03
HP LJ 1100/3200, тонер №92А, С4092А, 2500, черен

12

бр

1.04
HP LJ 1150, тонер №24А, Q2624А, 2500, черен

2

бр

1.05
HP LJ 1160/1320/3390, тонер №49А, Q5949А, 2500, черен

2

бр

1.06
HP LJ 1200/1220/3300/3320/3330/3380, тонер №15Х, С7115Х, 3500, черен

10

бр

1.07
HP LJ 2410/2420/2430, тонер №11Х, Q6511Х, 12000, черен

2

бр

1.08
HP LJ 4/4М/4+/4M+, тонер №98Х, 92298Х, 8800, черен

2

бр

1.09
HP LJ 4L/4МL/4P/4MP, тонер №74А, 92274А, 3000, черен

3

бр

1.10
HP LJ 4300, тонер Q1339А, 18000, черен

2

бр

1.11
HP LJ 5000/5100, тонер №29Х, С4129X, 10000, черен

6

бр

1.12
HP LJ 5L/6L/3100/3150, тонер №06А, C3906А, 2500, черен

2

бр

1.13
HP LJ 8100/8150, тонер №82Х, С4182X, 20000, черен

4

бр

1.14
НР LJ Р1005/Р1006, тонер №35A, СВ435А, 1500, черен

2

бр

1.15
НР LJ Р2014/Р2015/М2727, тонер №53Х, Q7553Х, 7000, черен

2

бр

1.16
HP СLJ 1600/2600/2605, тонер Q6000А, 2500, blek

4

бр

1.17
HP СLJ 1600/2600/2605, тонер Q6001А, 2000, cyan

4

бр

1.18
HP СLJ 1600/2600/2605, тонер Q6002А, 2000, yellow

4

бр

1.19
HP СLJ 1600/2600/2605, тонер Q6003А, 2000, magenta

4

бр

1.20
НР СLJ 2700/3000, тонер Q7560А, 6500, blek

2

бр

1.21
НР СLJ 2700/3000, тонер Q7561А, 3500, cyan

2

бр

1.22
НР СLJ 2700/3000, тонер Q7562А, 3500, yellow

2

бр

1.23
НР СLJ 2700/3000, тонер Q7563А, 3500, magenta

2

бр

1.24
НР СLJ СР2025/СМ2320, тонер СС530А, 3500, blek

2

бр

1.25
НР СLJ СР2025/СМ2320, тонер СС531А, 2800, cyan

2

бр

1.26
НР СLJ СР2025/СМ2320, тонер СС532А, 2800, yellow

2

бр

1.27
НР СLJ СР2025/СМ2320, тонер СС533А, 2800, magenta

2

бр

1.28
НР LJ М1522/M1120/Р1505, тонер №36А, СВ436А, 2000, черен

36

бр

1.29
НР DJ 500, мастило №82, С4911А, 69мл, cyan

2

бр

1.30
НР DJ 500, мастило №82, С4912А, 69мл, magenta

2

бр

1.31
НР DJ 500, мастило №82, С4913А, 69мл, yellow

2

бр

1.32
НР DJ500/СIJ 1700, глава №11, С4810А, 16000, blek

6

бр

1.33
НР DJ500/СIJ 1700, глава №11, С4811А, 24000, cyan

6

бр

1.34
НР DJ500/СIJ 1700, глава №11, С4812А, 24000, magenta,

6

бр

1.35
НР DJ500/СIJ 1700, глава №11, С4813А, 24000, yellow

6

бр

1.36
HP СIJ 1700, мастило №10, C4844AE, 2200/69мл, blek

8

бр

1.37
HP СIJ 1700, мастило №11, C4836АЕ, 2350/28мл, cyan

4

бр

1.38
HP СIJ 1700, мастило №11, C4837АЕ, 2000/28мл, magenta

4

бр

1.39
HP СIJ 1700, мастило №11, C4838АЕ, 2550/28мл, yellow

6

бр

1.40
HP DJ 350, касета №19, C6628AE, 485/30мл, blek

4

бр

1.41
HP DJ 350, касета №49, 51649АЕ, 350/22,8мл, color

4

бр

1.42
HP DJ 5150/OJ 5510, касета №56, C6656AE, 520/19мл, blek

6

бр

1.43
HP OJ 5510, касета №57, C6657АЕ, 500/17мл, color

6

бр

1.44
HP DJ 5150, касета №58, C6658АЕ, 140/17мл, foto

6

бр

1.45
HP DJ 6540/9800, касета №339, С8767ЕE, 860/21мл, blek

2

бр

1.46
HP DJ 6540/9800, касета №344, С9363EE, 560/14мл, color

2

бр

1.47
HP DJ 710, касета №23, С1823DE, 620/30мл, color

2

бр

1.48
НР DJ 840, касета №15, С6615DE, 500/25мл, blek

2

бр

1.49
НР DJ 840, касета №17, С6625AE, 480/15мл, color

2

бр

1.50
HP DJ 930/959/710, касета №45, 51645AE, 930/42мл, blek

6

бр

1.51
HP DJ 930/959, касета №78, C6578АЕ, 1200/38мл, color

4

бр

1.52
HP PS D7300, мастило №363, С8721ЕE, 410/6мл, blek

2

бр

1.53
HP PS D7300, мастило №363, С8771EE, 400/4мл, cyan

2

бр

1.54
HP PS D7300, мастило №363, С8772EE, 370/3,5мл, magenta

2

бр

1.55
HP PS D7300, мастило №363, С8773EE, 500/6мл, yellow

2

бр

1.56
HP PS D7300, мастило №363, С8774EE, 220/5,5мл, light cyan

2

бр

1.57
HP PS D7300, мастило №363, С8775EE, 230/5,5мл, light magenta

2

бр

1.58
Xerox С118/М118, тонер 006R01179, 11000, черен

2

бр

1.59
Xerox 5915, тонер 006R01020, 6000, черен

2

бр

1.60
Xerox WC 7232, тонер 006R01319, 24000, blek

2

бр

1.61
Xerox WC 7232, тонер 006R01272, 8000, magenta

2

бр

1.62
Xerox WC 7232, тонер 006R01273, 8000,cyan

2

бр

1.63
Xerox WC 7232, тонер 006R01271, 8000,yell

2

бр

1.64
Brother HL 5140/5150D, тонер ТN3060, 6700, черен

7

бр

1.65
Brother HL 5240, тонер ТN3130, 3500, черен

2

бр

1.66
Samsung SCX-4300, тонер MLT-D1092S

5

бр

1.67
Epson ERC30, касета

5

бр

1.68
Epson BK LX-300/FX880, касета С13Я015019

2

бр

1.69
Oki ML3320, касета RIB-100/320, 3млн.симв, черен

20

бр

1.70
Кърпички за почистване, марка......., 100бр/туба

40

бр

1.71
Кърпички за почистване, марка......,100бр, резерва

80

бр

1.72
Плик за CD

300

бр

1.73
Пяна за почистване, марка........., 400мл

60

бр

1.74
Спрей за почистване, марка.........., 250мл

30

бр

1.75
Спрей въздушен, марка.........., 300мл

20

бр

1.76
Хартия копирна, Xerox Business, A4, 80 гр/м², 500л/пакет

2000

пакет

1.77
Хартия копирна, Xerox Business, A3, 80 гр/м², 500л/пакет

50

пакет

1.78
CD±R, 700 MB, 50 бр/шпиндел

10

шпин

1.79
CD±R, 860 MB, 50 бр/ шпиндел

10

шпин

1.80
DVD±R 4,7 GB,16х, 25 бр/ шпиндел

6

шпин

1.81
DVD±R 8,4 GB,16х, 25 бр/ шпиндел

6

шпинСтойност:
ІІ

Канцеларски материали2.01
Графити за авт. молив 0,5 мм, марка........, твърдост НВ,В,2В, 12бр/опак

60

опак

2.02
Графити за авт. молив 0,7 мм, марка........, твърдост НВ,В,2В, 12бр/опак

60

опак

2.03
Гума за изтриване на графитен молив, марка.........

70

бр

2.04
Индекси самозалепващи, РVС, 3М, 25х43 мм, цветове............, 50л/опак

300

опак

2.05
Кламери метални, никелирани, 30 мм, 100бр/кутия

80

кутия

2.06
Кламери метални, никелирани, 50 мм, 50бр/кутия

80

кутия

2.07
Коректор на ацетонова основа, с разтворител, марка.........

90

комп

2.08
Кубче самозалепващи листа, 75х75мм, марка........, цветове........., 80л/опак

700

опак

2.09
Кубче хартиено с бели листа, 9х9х9см, 80гр/м², 500 (600)л

190

бр

2.10
Кубче хартиено с цветни листа, 9х9х9см, 80гр/м², 600 (700)л

80

бр

2.11
Лента самозалепваща (тиксо) безцветна, 25мм/66м

150

бр

2.12
Лепило сухо, Stanjer, 40 гр

200

бр

2.13
Лепило течно, Henkel, 40 мл

60

бр

2.14
Лепило универсално, Хелми, 40 мл

30

бр

2.15
Линия 30см от прозрачна пластмаса

40

бр

2.16
Маркер перманентен S=0,4мм, M=0,8мм, F=1мм, цвят....................

50

бр

2.17
Маркер перманентен, комплект 4 бр различни цветове, деб. S, M, F

20

комп

2.18
Молив автоматичен 0,5 мм, марка.........

30

бр

2.19
Молив автоматичен 0,7 мм, марка........

30

бр

2.20
Молив с високоустойчив на счупване графит, твърдост НВ,В,2В

150

бр

2.21
Ножица, острие закалена стомана, пластмасови дръжки,15 см, марка.....

20

бр

2.22
Ножица, острие закалена стомана, пластмасови дръжки,20 см, марка......

20

бр

2.23
Папка А4, L-образен отвор, безцветна, марка......, деб......10бр/опак

40

опак

2.24
Папка А4, L-образен отвор, цвят......, марка.........., дебелина....10бр/опак

60

опак

2.25
Папка за картотека, бял картон, пластмасова шина, лента за надписване

300

бр

2.26
Папка А4, джоб, с перфорация, мат, марка........., 100бр/опак

100

опак

2.27
Папка А4, джоб, с перфорация, кристал, марка....., 100бр/опак

100

опак

2.28
Папка дело, твърди корици, с връзки, 5бр/опак

300

опак

2.29
Папка класьор, А4, РР, 5см, сменяем етикет, цветове............., марка........

500

бр

2.30
Папка класьор, А4, РР, 8см, сменяем етикет, цветове............., марка........

450

бр

2.31
Папка класьор, А4, РР, 3см, 2 ринга, цветове............, марка........

200

бр

2.32
Папка с машинка, А4, бял картон

2000

бр

2.33
Папка РVС, А4, перфорация, сменяем етикет, цветове....., марка.........

3000

бр

2.34
Папка РVС, А4, европерфорация, сменяем етикет, цетове....,марка.....

1000

бр

2.35
Перфоратор с ограничител, метално тяло, капацитет 20/30 л, марка.....

40

бр

2.36
Перфоратор с ограничител, метално тяло, капацитет 50/60 л, марка.....

20

бр

2.37
Плик DL – 110х220мм, самозалепващ с лента, бял, 100бр/оп

100

опак

2.38
Плик С6 – 114х162мм, самозалепващ с лента, бял, 100бр/оп

20

опак

2.39
Плик С5 – 162х229мм, самозалепващ с лента, бял, 50бр/оп

40

опак

2.40
Плик С4 - 229х324мм, самозалепващ с лента, бял, 50бр/оп

20

опак

2.41
Пълнител пластмасов, Х 20, дебел връх

800

бр

2.42
Пълнител пластмасов, тип Parker

700

бр

2.43
Текстмаркер със скосен връх, меко маркиране, цветове….., марка.........

80

бр

2.44
Текстмаркер със скосен връх, меко маркиране, компл. 4 цвята, марка......

120

бр

2.45
Телбод машинка,метален корпус, за телчета 24/6, капац. 25 л, марка.....

60

бр

2.46
Телчета за телбод 24/6, стоманени, 1000бр/опак

300

опак

2.47
Телчета за телбод №10, стоманени, 1000бр/опак

70

опак

2.48
Тетрадка с твърди корици А4-21х29см, вестник 100л

80

бр

2.49
Тетрадка с твърди корици В4-25х35см, вестник 100л

50

бр

2.50
Тетрадка с твърди корици В4-25х35см, вестник 200л

100

бр

2.51
Тетрадка с твърди корици В5-17х25см, вестник 100л

50

бр

2.52
Хартия карирана, А4, вестник, 250л/опак

80

опак

2.53
Химикалка, марка и модел........метални корпус, клипс, връх и бутон, сменяем пълнител с дебел връх Х20

1000

бр

2.54
Химикалка, марка и модел........метални корпус, клипс, връх и бутон, сменяем пълнител тип „Parker”

500

бр

2.55
Химикалка, марка и модел......плътно тяло, несменяем пълнител, капачка в цвета на мастилото, цвят на писане.............

700

брСтойност за канцеларски материали:ІІІ

Почистващи средства
3.1
Ароматизатор електрически Ambi pur, устройство+пълнител

20

бр

3.2
Ароматизатор електрически Ambi pur, пълнител

60

бр

3.3
Ароматизатор за WC Ambi pur, кошница+пълнител

200

бр

3.4
Ароматизатор за WC Ambi pur, пълнител

500

бр

3.5
Белина Асе, 1л

300

бр

3.6
Бърсалка за под, голямо въже

120

бр

3.7
Гъба с абразивна част и канал

50

бр

3.8
Дръжка за бърсалка за под, метална (инокс)

80

бр

3.9
Дръжка за четка за под, метална (инокс)

80

бр

3.10
Кофа пластмасова, кръгла, 11 л, с цедка

80

бр

3.11
Кърпи попивателни, 3бр/оп

50

опак

3.12
Кърпи сухи, 3бр/оп

50

опак

3.13
Омекотител Semana, 1л

60

бр

3.14
Прах Rex за бяло и цветно пране, пакет 2 кг

400

пакет

3.15
Препарат за миене на съдове Feya балсам, 500мл

100

бр

3.16
Препарат за почистване на WC Domestos, гел, 750 мл

250

бр

3.17
Препарат за почистване на стъкло Medix, с помпа, 500 мл

300

бр

3.18
Препарат за почистване на мебели Pronto, спрей, 300 мл

200

бр

3.19
Препарат за почистване на терикот Mr.Proper, 1л

450

бр

3.20
Препарат за почистване Bingo OV, прах, 500 гр

150

бр

3.21
Препарат за почистване Cif 500мл

60

бр

3.22
Ръкавици домакински, размер ............

20

чифт

3.23
Салфетки Белана, еднопластови, 33х33 см, бели, 50 бр

60

бр

3.24
Сапун Тео, 75 гр

500

бр

3.25
Сапун Тео, течен, 1 л

200

бр

3.26
Торби за смет 60х90см, плътни

80

бр

3.27
Хартия тоалетна, Белана, двупластова, бяла, 4бр/опак

4000

опак

3.28
Четка за под

80

брСтойност за почистващи средства:
Специалист доставки: Експерт търговия:/Радияна Дивекова/ /инж. Йордан Рабухчиев/


с. 1

скачать файл