Технически спецификации и други технически изисквания за изпълнение


с. 1


Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

обществена поръчка с предмет: ,,Следгаранционна поддръжка на радиационни портални монитори”

I.Технически спецификации.
Позиция 1. Следгаранционна поддръжка на системи от радиационни портални монитори TSA VM 250, разположени на ГКПП-Капитан Андреево, ГКПП - Лесово и ГКПП- Малко Търново.
1.1. Състав на системите.
Обекти

ОборудванеГКПП-Капитан Андреево

ГКПП - Лесово

ГКПП- Малко Търново

1.

Централна алармена система RAVEN, включваща сървър, монитор, работна станция и принтер

1

1

1

2.

Камери SONY SNC – Z20N с инфрачервен осветител Extrime CCTV мод. EX26 LED

5

5

2

3.

Безжично комуникационно радиооборудване (wireless) Diliberant ML8-505-24D3A60-12

8

8

6

4.

Портални монитори TSA VM 250

5

5

2

5.

Захранващи панели

5

5

2

1.2.Дейности в обхвата на следгаранционната поддръжка:


1.2.1. Профилактично техническо обслужване в периода 26.11.2012г.-09.12.2012г. включващо преглед и тестване на елементите на системите радиационни портални монитори/РПМ/, както следва:

1.2.1.1. Външен и вътрешен оглед за отсъствие на механични повреди.

1.2.1.2. Отстраняване на прах и замърсявания от външните и вътрешните повърхности на оборудването.

1.2.1.3. Проверка и извършване функционални тестове на Централна алармена система RAVEN, включваща сървър, монитор, работна станция и принтер.

- преглед на събитията в ЦАС и отбелязване на необикновено поведение на системата;

- пълен функционален тест на работната станция;

- проверка на ЦАС и специфични приложения и функции(напр. изгледи, аларми, архив, видеозаписи и други);

- проверка работата на ЦАС архива;

- проверка на скоростта на данни от сървър към работни станции;

- проверка възможностите на мрежата за прехвърляне на данни;

- проверка изображенията от камерите и комуникационните връзки;

- проверка данните от РПМ и комуникационните връзки;

- проверка на настройка и фокусиране на всички камери;

- тест на UPS устройствата.

1.2.1.4. Проверка на камерите SONY SNC – Z20N с инфрачервен осветител Extrime CCTV мод.EX26 LED.

-почистване оптическите повърхности на камерите и инфрачервените осветители;

-при необходимост затягане закрепващите елементи на стойките на камерите и настройка на позицията.

1.2.1.5. Проверка безжичното комуникационно радиооборудване (wireless) Diliberant ML8-505-24D3A60-12.

1.2.1.6. Проверка на порталните монитори TSA VM 250.

- проверка и подмяна на влагоабсорбаторите / дисиканти /;

- проверка и почистване на датчиците за присъствие и скорост;

- проверка на отчетените стойности за гама и неутронна радиация от РПМ. Проверка на функциите, спрямо данните за фона, предоставени от производителя TSA;

- при нужда калибриране и настройка на позицията;

- проверка с контролен източник.

1.2.1.7. Проверка на захранващите панели.

- проверка на всички електрически връзки и конектори по системата;

- проверка на захранващото напрежение;

- проверка на заземяването;

- проверка на резервното захранване /UPS/;

В случай на необходимост монтаж и демонтаж на съставните части, подмяна на консумативи, възстановяване на антикорозионното покритие, подмяна на акумулаторни батерии на UPS и отстраняване на установените неизправности.


1.2.2. Ремонт и възстановяване работоспособността на системите от радиационни портални монитори – при възникване на повреда и след уведомление от Главна дирекция “Гранична полиция”.

След приключване на ремонта се извършва проверка на параметрите и функциите на системите радиационни портални монитори, а при необходимост и с контролен източник.

Време за реакция и отстраняването на възникнал проблем – до 48/четиридесет и осем/ часа след уведомяването от Възложителя.
1.2.3. Срок за извършване на следгаранционната поддръжка - от 01.10.2012г. до 31.12.2012г.
Позиция 2. Следгаранционна поддръжка на системи от радиационни портални монитори PM 5000A - 10H разположени на ГКПП - Калотина, ГКПП - Гюешево и ГКПП - Златарево”.
2.1. Състав на системите
Обекти

ОборудванеГКПП-Калотина

ГКПП - Гюешево

ГКПП- Златарево

1.

Монитори за радиационен контрол РМ 5000А-10Н

1

1

1

2.

Компютърна работна станция

1

1

1

3.

Дистанционен пулт 502С за командна зала

1

1

1

4.

Видеосистема с 2 камери

1

1

1

2.2. Дейности в обхвата на следгаранционната поддръжка:


2.2.1. Две профилактични технически обслужвания в периодите: 01.10.2012г.-10.10.2012г. и 26.11.2012г.- 09.12.2012г., включващи преглед и тестване на елементите на системите радиационни портални монитори, както следва:

2.2.1.1. Външен оглед за отсъствие на механични повреди.

2.2.1.2. Контрол на чистотата на повърхността на оптическите датчици за присъствие

2.2.1.3. Отстраняване на прах и замърсявания от външните повърхности.

2.2.1.4. Контрол на работоспособността на системите:


  • Проверка за отсъствие на механични повреди на всички елементи на системите.

  • В режим на регистрация на фона /при включени РС или ПДС-РМ502/ се свалят показанията за скоростта на броене.

  • Чрез преминаване в контролираното пространство на човек или автомобил да се предизвика сработване на датчиците за присъствие. За сработването на ДП сигнализира включването на червения светодиод в прозореца на блока. При това на дисплея на РС или ПДС-РМ502 трябва да се появи надпис “Присъствие”.

  • Проверява се датата и текущото време, индуцирани на дисплея на РС или ПДС-РМ502.

2.2.1.5. Проверка на параметрите и функциите на системите радиационни портални монитори.

2.2.1.6. Проверка на параметрите и характеристиките на системите радиационни портални монитори с помощта на контролен източник.

В случай на необходимост монтаж и демонтаж на съставните части, подмяна на консумативи и отстраняване на установените неизправности.
2.2.2. Ремонт и възстановяване работоспособността на системите от радиационни портални монитори – при възникване на повреда и след уведомление от Главна дирекция “Гранична полиция”.

След приключване на ремонта се извършва проверка на параметрите и функциите на системите радиационни портални монитори, а при необходимост и с контролен източник.

Време за реакция и отстраняването на възникнал проблем – до 48/четиридесет и осем/ часа след уведомяването от Възложителя.
2.2.3. Срок за извършване на следгаранционната поддръжка - от 01.10.2012г. до 31.12.2012г.
II. Други технически изисквания, свързани с обекта на поръчката.
1. Ако при ремонта на коя и да е система от радиационни портални монитори се налага да бъдат вложени резервни части с обща цена, по-голяма от 100 лв. с ДДС, Изпълнителят уведомява Възложителя за цената им и извършва ремонта след потвърждение от негова страна.

За вложените части надвишаващи стойността от 100 лв. се изготвя протокол подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.


III. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката.
1. Кандидатите да представят Лицензия от Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ за работа с източници на йонизиращи лъчения.
2. Кандидатите да представят Лицензия от АЯР за превоз на радиоактивни вещества.
3. Кандидатите да представят разрешение, издадено от от АЯР за съхранение на източниците на йонизиращи лъчения необходими за калибриране на РПМ.
4. Кандидатите да представят декларация, че разполагат с квалифициран технически персонал и резервни части, необходими за поддръжката на системи от радиационни портални монитори.

5. Кандидатите да представят списък на необходимата апаратура, инструменти и пособия за изпълнение на дейностите по профилактично техническо обслужване и ремонта и възстановяване работоспособността на системите от радиационни портални монитори.


6. Кандидатите да представят валиден сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008, или негов еквивалент, с обхват на дейност предмета на поръчката, издаден от акредитирани лица или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.
7. Кандидатите да представят декларация, съдържаща списък на основните договори за услуга, със същия или сходен предмет на обществената поръчка, извършени през последните три години (2009, 2010 и 2011г.), включително стойности, дати и възложители, придружен от препоръки за добро изпълнение

IV. Минимални икономически изисквания
1. Копие на баланса и отчета за приходите и разходите за 2011г.

2. Информация за общия оборот и оборота на услугите, предмет на настоящата поръчка, за последните три години (2009, 2010 и 2011г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

3. Критерий за оценка на офертите - най-ниска предложена цена.
4. Начин на образуване на предлаганата цена:

4.1. Предлаганата цена да бъде в левове с включено ДДС и всички разходи за изпълнение дейностите в обхвата на поръчката, включително и влагането на резервни части до 100 лв. на обект .

с. 1

скачать файл