Тази наредба е приета на основание чл. 22, ал


с. 1О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Р У С Е


Н А Р Е Д Б А

14

за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

(Тази наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и утвърдена

с решение № 132 по протокол 19/07.07.2000 г., изм. и доп. с решение

174 по протокол № 23/29.09.2000 г., решение № 231 по протокол № 29/22.12.2000 г., решение № 910 по протокол № 69/28.03.2003 г., решение № 924 по протокол № 70/24.04.2003 г., решение № 170 по протокол № 12/23.04.04 г., решение № 229 по протокол № 16/25.06.04 г., решение № 296/16.07.2004 г.; решение № 389/12.11.2004 г.; решение № 586 по протокол № 29/25.04.2005 г.; решение № 703 по протокол № 34/29.07.2005 г.; решение № 768 по протокол № 36/28.10.2005 г, решение № 857 по протокол № 41/26.01.06 г., решение № 911 по протокол № 44/31.03.2006 г, решение № 1267 по протокол № 58/13.04.2007 г., решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г. )Русе, април 2008 год.


І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1./изм. с решение № 229/25.06.04 г./ С тази наредба се определят реда и условията за превоз на пътници, багаж и

агажни пратки с обществения транспорт на територията на Община Русе, както и условията за пътувания изцяло или частично заплащани от общинския бюджет, извън регламентираните от държавата преференции и реда за компенсирането им.Чл. 2. (1) Наредбата е единна и задължително се прилага за всички превозвачи, обслужващи регулярни линии от общинската транспортна схема.

(2) /изм. с решение № 170/23-04.04 г./ Абонаментните карти, издадени за една линия важат и за останалите превозни средства на същия превозвач, в участъците където маршрутите им се дублират и имат общи спирки с отбелязания в картата, включително до първата следваща спирка.

(3) Пътниците, пътуващи с абонаментна карта, издадена за цялата градска мрежа пътуват във всички превозни средства от градската маршрутна схема, независимо на кой превозвач са.
ІІ. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ
Чл. 3. /изм. с решение № 170/23-04.04 г./ Пътник, снабден с превозен документ – билет или абонаментна карта има право да превозва със себе си ръчен багаж до 10 кг или с размери 40/60 см, който не пречи на останалите пътници в превозното средство. Изключение се прави за детски колички.

Чл. 4. За багаж с по-големи размери от посочените в чл. 3 пътникът заплаща отделен билет.

Чл. 5. Не се допуска за превоз като ръчен багаж:

1. Предмети, които могат да повредят или замърсят автобуса;

2.Запалителни, избухливи, отровни, разядливи и задушливи вещества, представляващи опасност за пътниците и персонала;

3. Живи животни и птици, с изключение на полицейски кучета и кучета – водачи на слепи граждани, когато са снабдени с намордник;

4. Предмети, които поради своите размери и естество създават неудобство за пътниците.

Чл. 6. (1) При ползуване на превозните средства от обществения транспорт пътниците са длъжни:

1. Да пътуват в превозните средства с превозен документ и да го показват на контролните органи при проверка;

2. Да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установената спирка.(2) На пътниците се забранява:

1. Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на отварянето и затварянето на вратите;

2. Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин;

3. Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;

4. Да замърсяват превозните средства или да увреждат оборудването им;

5. Да извършват търговска и рекламна дейност;

6. С действието си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;

7. Пушенето и консумиране на храни и напитки.

Чл. 7. Пътниците имат право на своевременна информация относно:


  1. Промени в часовия график по маршрутите.

2. Застрахователната компания, обслужваща превозното средство за календарната година.

Чл. 8. Пътниците имат право на информация от водача на превозното средство за спирката, на която се е установило превозното средство и за следващата спирка, както и за крайните спирки.

Чл. 9. Пътниците имат право да осъществяват обществен контрол относно:


  1. Редовността и спазването на графика на обществения транспорт;

  2. Чистотата и отоплението (през зимния период) на превозното средство;

  3. Предавания на новини и музика само от лицензирани радиа – национални и частни.

Чл. 10. Сигналите за нарушение гражданите предоставят на отдел “Транспорт” в Община Русе за вземане на решение.
ІІІ. /изм. с реш.№ 229/25.06.04 г., реш. №161/17.04.2008 г./ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ
Чл. 11./изм. с решение № 229/25.06.04 г./

(1) Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет по избран маршрут от градската схема имат:

1. /изм. с решение № 229/25-06.04 г./ Децата с тежки телесни и душевни увреждания и техните придружителите, когато в съответния документ за инвалидност е вписано “с придружител”.

2. Абонаментните карти, издадени за определена линия на лицата по чл.11, ал.1, т.1 важат за всички превозни средства по линиите в участъците, където маршрутите им се дублират и имат общи спирки с отбелязания в картата.

3. Децата от домовете за сираци;

(2) /изм. с решение № 229/25-06.04 г./ Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет от местоживеенето до училището в градския и междуселищния транспорт имат учениците до 16 години от кварталите в града и кметствата към Община Русе, в които са закрити основните училища с решение на общинския съвет, както и учениците до 16 г. от помощните училища на територията на гр. Русе

(3) /изм. с решение № 229/25.06.04 г./ Картите по ал.1 и ал.2 се издават от “Русе-ОАТ”ЕООД срещу:

1. Представен документ за инвалидност и снимка;

2. Списък и снимки на децата или учениците, подписан от директора на съответния дом или училище, заверен в отдел “Транспорт” при Община Русе.

Чл. 12/1/ /изм. с решение № 857/26.01.05 г., реш.№1267/13.04.20007 г., реш.№161/17.04.2008 г. на ОбС - Русе, решение №32/11.07.2008 г. на Административен съд - Русе/ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студентите редовно обучение, като общината ще заплаща по 9,46 лв. на карта./2/ (нова с решение № 911/31.03.2006 г.) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта за цяла градска мрежа във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат (в рамките на учебната година, без месеците юли и август) учащите се и студентите редовно обучение, като общината ще заплаща по 8.00 лв. на карта.

/3/ /нова с решение № 586/25.04.05 г., изм. с решение № 857/26.01.05 г., решение № 911/31.03.2006 г./ Право на пътувания с 50% допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта по междуселищните линии от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студенти редовно обучение. Учащите в гр.Русе от кв.ДЗС, ползват същото намаление в автобусите от Областната транспортна схема, преминаващи през кв.ДЗС.

/4/ /нова с реш.№ 161/17.04.2008 г./ Право на пътуване с допълнително намелие за 30 пътувания имат лицата, получаващи пенсия, които имат навършени 75 години, като общината заплаща по 10,30 лв. на месец, а крайната цена на картата за пенсионера да не надвишава 2,50 лв.Чл.13 /1/ /стара ал.1./ право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, като общината ще заплаща по 10,30 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.”

/2/ /стара ал.3/ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на 10 броя пътувания по една междуселищна линия от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в Постановление № 66 на МС, имат пенсионерите над 62 г. за мъжете и над 57 г. за жените с постоянно местожителство в селата на община Русе, като общината ще заплаща по 2,00 лв. на карта.Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията независимо от крайния й срок. Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.Чл.14. /1/ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, имат инвалидите 1-ва и 2-ра група инвалидност и техните придружители, когато в съответния документ за инвалидност е вписано „с придружител”, като общината ще заплаща по 14,50 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.”
/2/ Лицата по ал.1, отговарящи на условията по чл. 13, ал. /1/, ползват правата на тези по чл. 13.”

Чл. 15. /изм. с решение № 229/25.06.04 г., реш.№161/17.04.2008 г./ Абонаментните карти по чл.12 и чл. 13 се закупуват от пунктовете за продажба на такива, срещу представяне на документи, съгласно действащите нормативни разпоредби, удостоверяващи съответните права.

Чл. 16 /нов с решение № 229/25.06.04 г., изм. с реш.№161/17.04.2008 г./ Абонаментните карти по чл.14 се закупуват от пунктовете за продажба на такива, срещу представяне на талон за лица с увреждания, издаден от „Градски транспорт” ЕООД.

ІV. РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ
Чл.17. /изм. с решение № 229/25-06.04 г./ Картите издавани по чл.11, 12 , 13 и 14 от настоящата наредба се компенсират от бюджета на Община - Русе с определената субсидия за съответната година и въз основа на представяните ежемесечни справки в сектор “ТОД” на общината за броя на продадените карти от превозвачите, като процента от сумата се превежда на фирмата, издала абонаментната карта, съгласно действащите нормативни разпоредби.
V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 18. При системни нарушения на наредбата от страна на превозвачите отдел “Транспорт” при Община Русе предлага на компетентните органи отнемане на дадения им лиценз.

Чл. 19. (1) Администрирането и контрола по изпълнението на тази наредба се ръководят от отдел “Транспорт” към Община Русе;

(2) По въпроси, свързани с практическото прилагане на наредбата кметът издава заповеди;

(3) Органите на РДВР следва да оказва съдействие на служителите от общината при изпълнение на задълженията им, произтичащи от тази наредба.

Чл. 20. (1) Актосъставителите по нарушение на наредбата се определят със заповед на кмета на общината;

(2) Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от кмета на общината или упълномощен от него зам.-кмет.

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба влиза в сила след приемането й от общинския съвет и огласяването й в местния печат.

§ 2. В договорите с превозвачите задължително се включва клауза за спазване от тяхна страна на настоящата наредба.

§ 3.(нов реш. 768/28.10.05 г.) Само за месеците ноември и декември 2005 г. Община Русе ще доплаща за всяка абонаментна карта на правоимащите по чл.чл.11-14 от наредбата, както следва:

/1/ За деца с тежки телесни и душевни увреждания и техните придружители; деца от домовете за сираци и учениците до 16 г. от кварталите в града и кметствата към общината, в което основните училища са закрити с решение на ОбС – Русе от местоживеенето до училищата им, както и учениците до 16 г. от помощните училища на територията на общината /чл.11 от наредбата/ - по 17,50 лв.

/2/ За ученици и студенти редовно обучение за вътрешноградския транспорт /чл.12, ал.1 от наредбата/ -  • за една линия: по 3 лв. на карта за 10 дни и по 8 лв. на карта за месец;

  • за централната градска мрежа: по 6 лв. на карта за 10 дни; по 18 лв. за карта за месец;

/3/ За ученици и студенти редовно обучение за междуселищните линии от общинската транспортна схема /чл.12, ал.2 от наредбата/ - по 24 лв.

/4/ За пенсионери /чл.13 от наредбата/:  • за една линия за месеца – по 16 лв.;

  • за две линии на месец – по 21 лв.;

/5/ За инвалиди /чл.14 от наредбата/:

  • за една линия на месец – по 21 лв.;

  • за две линии на месец – по 29 лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Искрен Веселинов/


с. 1

скачать файл