Студентите, останали след ликвидационната изпитна сесия с неположени


с. 1


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

„КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ” - СОФИЯ


Утвърждавам:

доц. д-р инж. Иван Куртев

Ректор

Условия и ред за записване на студентите на ВУ „КТП”

условно по-горен курс”  1. Студентите, останали след ликвидационната изпитна сесия с неположени изпити могат да продължат обучението си в по-горен курс при условия и ред, определени от АС.

  2. Максималният брой на неположените изпити се определя със заповед на ректора на ВУ „КТП”.

  3. Условно записаните студенти плащат семестриалната държавна такса за обучение и са длъжни да посещават занятията в по-горния курс по реда, предвиден за всички студенти.

  4. Условните изпити, определени със заповед на ректора, трябва да бъдат положени в рамките на обявените изпитни сесии съгласно чл. 8 (1) от Правилника за организация и провеждане на изпитните процедури по оценяване знанията и уменията на студентите във ВУ „КТП”:

  • последният условен изпит може да бъде положен до края на ликвидационната изпитна сесия на условно записаната учебна година.

    1. Студентите задочно обучение с повече от един условен изпит нямат право да се явяват на изпити през зимните изпитни периоди по дисциплините от зимния семестър на условно записаната година, преди да положат успешно условните изпити.

  1. Студентите, положили успешно условните изпити, продължават обучението си.

  2. Студентите, неположили успешно условните изпити, прекъсват обучението си за една година при следните условия:

Настоящите Условия са приети на заседания на АС с Протокол № 31 от 15 ноември 2007 г., допълнение Протокол № 3 от 15 април 2010 г. и изменение Протокол № 6 от 30 септември 2010 г.
с. 1

скачать файл