Строителство Номер 16 от 11. 06. 2010


с. 1

Строителство
 Номер 16 от 11.06.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община град Добрич

 Пощенски код: 9300

 За контакти: Маргарита Илиева и Веселин Ганев

 Електронна поща: dobrich@dobrich.bg

 Факс: 058 600166

 Адрес: ул. България 12

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Добрич

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Маргарита Илиева и Веселин Ганев

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.dobrich.bg

 Телефон: 058 600001

 Адрес на профила на купувача: www.dobrich.bg

 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги; Обществен ред и сигурност; Околна среда; Икономическа и финансова дейност; Здравеопазване; Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура; Образование

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: “Изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел във вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG332

 Място на изпълнение: град Добрич

 Тип доставки

 Тип строителство: Изграждане

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Обществена поръчка “Изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел във вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи”.Обществената поръчка включва изпълнение на дейностите по изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел на следните подобекти: - „Междублоково пространство между ул.”Васил Левски”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Васил Априлов” и ул.”Адриана Будевска”; - „Околоблоково пространство на ЖСК „Рубин” по ул.”Река Тимок”; - „Околоблоково пространство на блок № 8 по ул.”Екзарх Йосиф”;- „Междублоково пространство между ул.”Сан Стефано”, ул.”Захари Стоянов”, ул.”Панайот Хитов” и ул.”Даскал Димитър Попов”; - „Подходи към жилищна група по ул.”Сан Стефано” №10”; - „Околоблоково пространство на ЖСК „Топлина” по ул.”Кирил и Методий”;- „Пешеходен подход от бул.”Трети март” към жилищни блокове 41, 42, 43 по ул.”Иван Кършовски”; - „Междублоково пространство между бул.”Добруджа”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Иларион Макариополски”; - „Междублоково пространство между ул.”Славянска”, ул.”Вихър” и ул.”Полковник Дрангов”; - „Междублоково пространство между ул.”Отец Паисий”, ул.”Райна Княгиня” и ул.”Вихър”;- „Междублоково пространство между ул.”Вардар”, ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Генерал Скобелев” и ул. ”Генерал Гурко”;- „Междублокови пространства между бул.”Русия”, ул.”Дунав” и ул.”Вардар”;- „Междублокови пространства в ЖК „Христо Ботев”, блокове 3,4,6,8,9 – северно от ул.”Христо Ботев” и блокове 1,2,5 – южно от ул.”Христо Ботев”;- „Околоблоково пространство на ЖСК „Столетов” по ул.”Каменица” и ул.”Боряна”;- „Междублокови пространства в ЖК ”Строител”; - „Междублоково пространство в ЖК „Иглика” бл. 4 и 5;- „Околоблоково пространство на бл. 46 в ЖК ”Добротица”; - „Пешеходна пътека от бул.”Русия” до бл. 26 в ЖК „Дружба” 3 и подход към бл. 26, и околоблоково пространство на бл. 26”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 45233226: Строителни и монтажни работи на подходни пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Очакван обем бетонови настилки 80 000 кв. м.

 Прогнозна стойност: 4129000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни: 400

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранцията за участие е в размер на 40 000 лева.Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;Гаранция за изпълнение на договора е 5 %.Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и при условията посочени в указанията

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване: Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА

 Условия: Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец; 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда;8. Декларация, че участникът е запознат с условията на поръчката;9. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто – договора; 10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда;11. Сведения за участника - съгласно приложения образец;12. Попълнена и подписана Оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;13. Ценово предложение – попълва се приложение образец към документацията за участие;14. Документ за закупена документация – заверено копие. Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 15. Доказателства за икономическото и финансово състояние:• Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008 г. и 2009 г. - в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;• Справка - Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2007, 2008 г. и 2009 год.) – в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;• Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ;• Копие на документ за наличност по банкова сметка и/или удостоверение от банка за осигурена кредитна линия или друг документ, удостоверяващ достъпа до осигурения финансов ресурс.

 Минимални изисквания: - участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за всяка от последните три години (2007, 2008 г. и 2009 год.), като при обединение /консорциум/ се отнася за всеки от членовете му; - участникът следва да има минимален общ оборот от дейност сходна с предмета на поръчката не по-малко от: 10 000 000 лв. за всяка от последните три години (2007, 2008 г. и 2009 год.);- Застраховка за професионална отговорност на участника валидна за срока на валидност на офертата;- Участникът следва да докаже достъп до осигурен финансов ресурс в размер на 50 % от стойността на поръчката. В случай на участие на обединение минималните изисквания се отнасят до обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:• Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението - нотариално заверени, за съответната група строежи вписани съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ;• Заверени копия от актуални сертификати за внедрени от участника: Система за управление на качеството ISO 9001 – 2008, Система за управление на здравето и безопастостта при работа BS OHSAS 18001:2007 и Системи за управление на околната среда ISO 14001 – 2004;• Декларация със списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 5 години. За кандидатите започнали по късно дейността си – за последните три години. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на изпълнените СМР по договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от възложителите по посочените договори;• Опис - декларация с описание на техническото оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка, придружено с документи удостоверяващи право на собственост или договор за наем;• Списък - декларация с данни за техническия персонал и ръководни служители на кандидата или участника, които ще участват при изпълнение на поръчката, включително тези отговарящи за контрола на качеството, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника, на ръководните му служители, на техническите лица, които ще отговарят за извършването на строителството – заверени от кандидата/участника в настоящата процедура копия /доказва се с копия на дипломи, удостоверения, професионална автобиография и др./; • Опис – справка за числеността на персонала по категории, наети по трудови договори към 31 април 2010 г. /доказва се със справка за актуалното състояние на действащите трудови договори/ да не са по-малко от 150 човека; • Линеен график за изпълнение на поръчката;• Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката по отношение на замърсяване на околните пространства, запрашаване и намаляване нивата на шум.

 Минимални изисквания: - Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за втора група строежи, съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, отговарящи на четвърта категория строежи съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ;- Участникът следва да притежава сертификати за внедрени: Система за управление на качеството ISO 9001, Система за управление на здравето и безопасността при работа 18001 и Системи за управление на околната среда 14001 с обхват предмета на поръчката;- Участникът следва да има доказан опит в изпълнението на настилки от бетонови павета /да има изпълнени минимум 5 000 м2 настилки от бетонови павета през последните три години 2007, 2008, 2009 г./. Изпълнението се доказва с референции от възложител или копия от протокол обр.19, от които да е видно изпълненото количество настилки;- Кандидатът/участникът да разполага с необходимия квалифициран екип, на ръководните му служители, което се описва в декларация и се доказва с документи удостоверяващи образование и професионална квалификация:- 1 ръководител на обект с висше образование в областта на строителството, професионален опит по специалността - мин. 10 години и изпълнени като ръководител обект поне 5 обекта с подобен характер;- Участникът следва да покаже сформирани минимум 12 /дванадесет/ екипа, за работа по отделните подобекти, съответно с един технически ръководител на съответния подобект и необходимите работници и специалисти. Всеки от екипите следва да е съставен от минимум по пет строителни работника, двама машинисти на пътно строителни машини и двама шофьори.Техническият персонал да притежава необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно - квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност. (доказва се с копия на документи удостоверяващи образование и професионална квалификация);- Участникът следва да разполага със следното минимално необходимо за изпълнение на поръчката /собствено или наето/ оборудване , механизация и съоръжения:- Изкопно-товарачни машини – 12 бр.- Уплътнителна техника (валяци, виброплочи) – 12 бр.- Автогрейдери – 4 бр.- Фугорезачки – 3 бр.- Бетоновози – 2 бр.- Самосвали – 24 бр.- Машина за полагане на бетонови павета – 2 бр.- Наличие на складова база с доказано предназначение на територията на Община Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем – нотариално заверен/;- Наличие на бетонов възел - собствен /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или нает /доказва се с договор за наем – нотариално заверен/ или нотариално заверен договор с производител за доставка (копие на договор);- Наличие на акредитирана строителна лаборатория - собствена /доказва се с валиден сертификат за акредитеция/ или наета /доказва се с договор за наем – нотариално заверен/ и или нотариално заверен договор с акредитирана лаборатория за извършване на услуги;- Участникът следва да опише минимум по 3 /три/ мерки за всеки един от компонентите за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката. В случай на участие на обединение минималните изисквания се отнасят до обединението като цяло.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: Твърдо договорени единични цени за посочени от възложителя видове работи(тежест : 90 %)

 Показател: Срок за изпълнение (тежест : 5 %)

 Показател: Гаранционен срок на изпълнените работи (тежест : 5 %)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП

 Номер на обявлението в ДВ: 34 от 08/03/2010

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 50

 Условия: Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 Дата: 28/06/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 17:00

 Дата: 08/07/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Община град Добрич, ул. България 12, малка заседателна зала.

 Час: 10:00

 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

 Дата: 09/07/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие /чл.120 ЗОП/

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренция

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: РБългария

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 11/06/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

с. 1

скачать файл