Строителен дървен материал. Класове на якост. Structural timber.


с. 1

Строителен дървен материал. Класове на якост.

Structural timber. Strength classes. БДС EN 338

1. Обект и област на приложение

Този стандарт определя система от класове на якост за обща употреба в строителните стандарти.Той дава характеристичните стойности на якостта, коравината и плътността за всеки клас, както правилата за отнасяне на основните групи дървен материал (т.е. комбинациите от дървесен вид, месторастене и качество) към класовете. Отнася се за всички иглолистни и широколистни дървесни видове за употреба в строителството.

2. Определения

2.1 Основна група: материал, за който се отнасят характеристичните стойности.Основната група се определя от параметри като дървесен вид или дървесна група, месторастене и клас на качество.

3. Означения

Ео,mean – средна характеристична стойност на модула на еластичност, успоредно на влакната, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

Е0,05 - характеристична стойност (5 % - процентил) на модула на еластичност, успоредно на влакната, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

Е90,mean - средна характеристична стойност на модула на еластичност, перпендикулярно на влакната, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

fc,o,k - характеристична стойност на якостта на натиск, успоредно на влакната, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

fc,90,k - характеристична стойност на якостта на натиск, перпендикулярно на влакната, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

fm,k - характеристична стойност на якостта на огъване, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

ft,o,k - характеристична стойност на якостта на опън, успоредно на влакната, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

ft,90,k - характеристична стойност на якостта на опън, перпендикулярно на влакната, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

fv,k - характеристична стойност на якостта при срязване, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

Gmean – средна характеристична стойност на модула на еластичност при срязване, в нютони на квадратен милиметър (N/mm2);

ρk – характеристична стойност на плътността, в килограми на кубичен метър (kg/m3)


4. Класификация на строителен дървен материал

Класификацията се извършва чрез определен брой класове на якост. Те се означават посредством номера, с които се дават стойностите на якостта на огъване в нютони на квадратен милиметър.

Характеристичните стойности на якостта, коравината и плътността за всеки клас на якост са дадени в таблица 1.5.Отнасяне на дадена група дървен материал към определен клас на якост

5.1 Сортиране

5.1.1 Дървен материал, сортиран по визуален начин

Дървения материал, сортиран по визуален начин трябва да отговаря на стандартите за сортиране, съответстващи на изискванията на EN 518.

5.1.2 Дървен материал, сортиран по машинен начин

Дървения материал, сортиран по машинен начин, трябва да отговаря на изискванията, дадени в EN 519.

5.2 Класификация

5.2.1 Характеристични стойности

Характеристичните стойности на основните групи дървен материал се определят съгласно EN 384.

5.2.2 Отнасяне към определен клас на якост

Когато характеристичните стойности на якостта на огъване, на плътността и средната стойност на модула на еластичност, успоредно на влакната, за определена основна група дървен материал са по-големи или равни на стойностите на даден клас на якост съгласно таблица 1, тази група дървен материал може да бъде отнесена към този клас на якост.


Таблица 2 – Класове на якост. Характеристични стойности

Топола и иглолистни дървесни видове

Широколистни дървесни видове


C14

C16

C18

C22

C24

C27

C30

C35

C40

D30

D35

D40

D50

D60

D70

Якостни характеристики, в N/mm2

Огъване

fm,k

14

16

18

22

24

27

30

35

40

30

35

40

50

60

70

Опън, успоредно на влакната

ft,o,k

8

10

11

13

14

16

18

21

24

18

21

24

30

36

42

Опън,перпендикулярно

на влакнатаft,90,k

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,9

Натиск, успоредно на влакната

fc,o,k

16

17

18

20

21

22

23

25

26

23

25

26

29

32

34

Натиск, перпендикулярно на влакната

fc,90,k

4,3

4,6

4,8

5,1

5,3

5,6

5,7

6,0

6,3

8,0

8,4

8,8

9,7

10,5

13,5

Срязване

Fv,k

1,7

1,8

2,0

2,4

2,5

2,8

3,0

3,4

3,8

3,0

3,4

3,8

4,6

5,3

6,0

Характеристики на твърдостта ( коравината), в kN/mm2

Средна стойност на модула на еластичност, успоредно на влакната

Ео,mean

7

8

9

10

11

12

12

13

14

10

10

11

14

17

20

5 % процентил на модула на еластичност, успоредно на влакната

Е0,05

4,7

5,4

6,0

6,7

7,4

8,0

8,0

8,7

9,4

8,0

8,7

9,4

11,8

14,3

16,8

Средна стойност на модула на еластичност, перпендикулярно

на влакнатаЕ90,mean

0,23

0,27

0,30

0,33

0,37

0,40

0,40

0,43

0,47

0,64

0,69

0,75

0,93

1,13

1,33

Средна стойност на модула на еластичност при срязване

Gmean

0,44

0,50

0,56

0,63

0,69

0,75

0,75

0,81

0,88

0,60

0,65

0,70

0,88

1,06

1,25

Плътност в kg/m3

Плътност

ρk

290

310

320

340

350

370

380

400

420

530

560

590

650

700

900

Средна стойност на плътността

ρmean

350

370

380

410

420

450

460

480

500

640

670

700

780

840

1080

с. 1

скачать файл