Стопански факултет


с. 1 с. 2
СУ „Св. Климент Охридски”

Стопански факултет

Специалност: стопанско управление с немски език

Йоан Петрушинов, Ф№7460
30.11.2010

ас. Албена Антонова


Курсова работа по Макроикономика

Тема:


Връзка между инфлация и инвестиции в Канада. Анализ със SPSS.

София


2010

Въведение:

Хипотеза: Моята хипотеза е, че съществува обратна връзка между инфлацията и инвестициите в Канада. Ще се опитам да докажа твърдението си чрез дисперсионен анализ. Проблемът е актуален в Канада.
Цел: Целта на тази курсова работа е да провери и да докаже твърдението, че в случай на нарастване на инфлацията, възможността на обществото да инвестира намалява.

Изложение:
Теоретична част: Извадката е от статия, публикувана на 12.02.2008 в imoti.investor.bg:

Основният индекс на потребителските цени в Канада през януари бележи най-ниския си ръст от юли 2005 година насам, показват официалните статистически данни. На годишна база показателят, от който са изключени волатилни стоки като бензина, нараства с 1,4 на сто, забавяйки темпа си за седми пореден месец. Освен това стойността на основния индекс на потребителските цени вече четвърти месец остава под заложения от Централната банка таргет. Спрямо декември показателят бележи ръст от 0,1 на сто.

Днешните данни подкрепят прогнозата на Централната банка, че към средата на годината темпът на нарастване на основния индекс на потребителските цени ще се забави до 1,3 на сто на годишна база, което ще позволи на институцията да понижи лихвите в опит за избягване на последиците от евентуална рецесия в САЩ, съобщава Bloomberg. Според анализатори лихвеният процент в Канада ще бъде редуциран със 75 базисни пункта до 3,25 на сто преди третото тримесечие на годината.

Индексът на потребителските цени, който включва и волатилните стоки, е нараснал с 2,2 на сто на годишна база през януари, покривайки точно предварителните прогнози на анализаторите. В темпа на нарастване на показателя се наблюдава забавяне, след като през декември стойността му беше 2,4 на сто. Най-голяма роля за ръста на потребителските цени е изиграл бензинът, който е поскъпнал с 21 на сто за последните 12 месеца.

Данните за инфлацията доведоха до отстъпление на канадския долар спрямо американския му съименник и еврото. По отношение на американската валута канадецът отстъпва днес до 1,0105 USD/CAD, след като непосредствено преди съобщаването на новините кросът на двете валути беше при 1,0049 USD/CAD. Спрямо еврото канадският долар понижава стойността си от 1,4816 EUR/CAD в 15:30 до 1,4907 канадски долара за едно евро към 16:45 часа.

При икономическите новини стана ясно, че предстоящите продажби на жилища през април в Канада са нараснали с 6.3%, което допълнително доведе до покупки на долари, докато в същото време цената на петрола отчете минимален спад от рекордните стойности достигнати в петък на 139.12 долара за барел. Това също увеличи оптимизма, тъй като по-високите цени на енергийните продукти водят до по-висока инфлация, намаляват силата на потребителските разходи и ограничават икономическия растеж.Анализ:

За да докажа хипотезата си, ще използвам дисперсионен анализ. Той представлява метод за проверка на хипотези за равенство между повече от две средни. Чрез тази проверка на хипотези е възможно да се прецени доколко влиянието на даден фактор-причина или на група фактори-причини е статистически значимо или не. По този начин дисперсионният анализ се отнася към методите за изследване на връзки и зависимости. Този метод е най-подходящ за използване, когато значенията на признака-фактор са представени на слабата скала (обикновено номиналната), а значенията на резултативния признак – са на силната скала, т.е. имат числов израз.Чрез дисперсионния анализ може само да се установи дали между изследваните явления (признаци) съществува зависимост, но не може да се измери теснотата или силата на зависимостта, както и нейната посока. За да се приложи дисперсионният анализ, е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:необходимо е да се направи анализ с цел да се установи кои признаци са взаимно свързани, кои са фактори и кои са резултати; разпределението на единиците в генералната съвкупност по резултативния признак, от който са излъчени извадките, трябва да е нормално или близко до нормалното; извадките, излъчени от генералната съвкупност трябва да имат равни (еднакви) дисперсии; данните, които се използват при дисперсионния анализ, са излъчени от независими случайни извадки; при изследване на влиянието на даден фактор има възможност да се контролират странични за изследваната връзка фактори.SPSS – резултати:

  1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

NPar Tests


One-Sample Kolmogorov-Smirnov TestCPI

INVESTMENT

N

57

56

Normal Parametersa

Mean

51,3104

-7,0744E9

Std. Deviation

3,53949E1

1,16092E10

Most Extreme Differences

Absolute

,195

,297

Positive

,195

,270

Negative

-,140

-,297

Kolmogorov-Smirnov Z

1,471

2,224

Asymp. Sig. (2-tailed)

,026

,000

a. Test distribution is Normal.С този тест установявам, че разпределението на инфлацията и инвестициите е нормално. Изводът идва от факта, Asymp.Sig. е под 0,05. От тук следва,че мога да продължа с провеждането на анализа.2) Т-Теst

T-Test


One-Sample Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

CPI

57

51,3104

35,39493

4,68817

INVESTMENT

56

-7,0744E9

1,16092E10

1,55135E9
One-Sample Test
Test Value = 0
t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference
Lower

Upper

CPI

10,945

56

,000

51,31035

41,9188

60,7019

INVESTMENT

-4,560

55

,000

-7,07440E9

-1,0183E10

-3,9654E9

В този тест Sig. е равен на нула, което е по-малко от 0,05. Следователно, двете променливи инфлация и инвестиции са силно зависими една от друга и си влияят.

  1. Correlations

Correlations


CorrelationsCPI

INVESTMENT

CPI

Pearson Correlation

1

-,786**

Sig. (2-tailed)
,000

N

57

56

INVESTMENT

Pearson Correlation

-,786**

1

Sig. (2-tailed)

,000
N

56

56

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Чрез корелационния анализ се проверява силата на връзката между променливите. В този случай Pearson Correlation e -0,783, oт което следва, че връзката е обратна и не е силна (тъй като не е между 0,85 и 1).

  1. Регресионен анализCurve Fit


Warnings

The dependent variable (INVESTMENT) contains non-positive values. The minimum value is -44486700000,000. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable.


Model Description

Model Name

MOD_1

Dependent Variable

1

INVESTMENT

Equation

1

Linear

2

Logarithmic

3

Inverse

4

Quadratic

5

Cubic

6

Compounda

7

Powera

8

Sa

9

Growtha

10

Exponentiala

11

Logistica

Independent Variable

CPI

Constant

Included

Variable Whose Values Label Observations in Plots

Unspecified

Tolerance for Entering Terms in Equations

,0001

a. The model requires all non-missing values to be positive.Case Processing Summary
N

Total Cases

57

Excluded Casesa

1

Forecasted Cases

0

Newly Created Cases

0

a. Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis.Variable Processing SummaryVariablesDependent

IndependentINVESTMENT

CPI

Number of Positive Values

1

57

Number of Zeros

0

0

Number of Negative Values

55a

0

Number of Missing Values

User-Missing

0

0

System-Missing

1

0

a. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, or Logistic model cannot be calculated. The minimum value is *****.Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable:INVESTMENT


Equation

Model Summary

Parameter Estimates

R Square

F

df1

df2

Sig.

Constant

b1

b2

b3

Linear

,618

87,262

1

54

,000

6,133E9

-2,632E8Logarithmic

,489

51,722

1

54

,000

3,130E10

-1,054E10Inverse

,369

31,606

1

54

,000

-1,756E10

3,060E11Quadratic

,787

97,995

2

53

,000

-7,160E9

4,797E8

-6,486E6
Cubic

,826

82,446

3

52

,000

7,227E9

-6,774E8

1,602E7

-1,233E5

Compounda

.

.

.

.

.

,000

,000Powera

.

.

.

.

.

,000

,000Sa

.

.

.

.

.

,000

,000Growtha

.

.

.

.

.

,000

,000Exponentiala

.

.

.

.

.

,000

,000Logistica

.

.

.

.

.

,000

,000The independent variable is CPI.a. The dependent variable (INVESTMENT) contains non-positive values. The minimum value is -44486700000,00. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable.


Чрез този анализ търсим функция, чрез която могат да се правят прогнози. След проверка на всички модели, намираме най-точния – Cubic, тъй като 0,826 е най-близо до 0.
с. 1 с. 2

скачать файл