Със седалище и адрес на управление: гр. София, бул


с. 1

Приложение 10
ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р

№ ………… от …………… 2012 г.


Днес.................2012 год., в София, се сключи настоящият договор между

Администрация на Министерски съвет, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Дондуков” № 1, Булстат: BG 000695025, представлявана от Росен Желязков-главен секретар и Ясен Стефанов-главен счетоводител, наричана в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и “..........................................................................................................................” със седалище и адрес на управление.............................................................................. ЕИК ................................, представлявано от ..................................................наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка със Заповед № …………….. от ………….. 2012 г. на главния секретар на Министерския съвет за класиране на предложенията и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане” се сключи настоящият Договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, a Изпълнителят приема да достави и монтира офис обзавеждане по вид, количество и параметри, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение № 1 неразделна част от този договор и предоставените мостри.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава следва да осигури гаранционна поддръжка на офис обзавеждането при условията на Техническото му предложение до ………………………. (съгласно Техническото предложение).

(3) Настоящия договор се финансира по проект № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси.” и проект № 0040-ЦКЗ-2.2 „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН”, финансирани от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ІІ.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът на договора е ……………… (съгласно Техническото предложение).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и монтира офис обзавеждане за всяко от местата на изпълнение на договора в срок от ………………. календарни дни (съгласно Техническото предложение), считано от датата на подаване на заявка за съответния обект от страна на Възложителя.

(3) Място на изпълнение на договора:- По дейност 1 на проект 0039-ЦИО-3.3:

гр. София, ул. „Сердика” № 6-8


- По дейност 2 на проект 0039-ЦИО-3.3:

 1. гр. Враца 3000, Зона "Централна градска част", ул. "Полковник Кетхудов" № 4

 2. гр. Пловдив 4000, пл. "Централен" № 1

 3. гр. Пазарджик 4400, бул."България" 2, Информационен център на общинска администрация - Пазарджик ет. 1

 4. град Шумен, бул. „Славянски” № 17, колонада при главен вход

 5. гр. Габрово 5300, пл.” Възраждане” № 3, Община Габрово

 6. гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29, сграда „Барокови къщи”

 7. гр. Разград, бул. "България" № 34

 8. гр. Плевен, ул. "Дойран" 81А

 9. гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев - Македончето" № 5

 10. гр. Кюстендил 2500, ул. „Патриарх Евтимий” № 18

 11. гр.Велико Търново 5000, бул. "България" № 24

 12.  гр. Хасково, бул. "България" № 140, Бизнес център II

 13. гр. Търговище, ул. "Стефан Куцаров" № 28

 14. гр. Видин, Площад "Бдинци" № 2

 15. гр. Ямбол 8600, ул. „Търговска” № 34

 16. гр. Монтана 3400, ул. „Иван Аврамов” № 10 (бл. „Аврора”3)

 17. гр. София, район "Триадица", м. "Иван Вазов", бул. "Витоша" № 99, бл. 55

 18. гр. Кърджали, ул. "Македония", сградата на "Информационен център" на "Пазар на производителите - Кърджали, офис № 5

 19. гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики” № 49, западно крило на сграда на Художествената галерия

 20. гр. Русе 7000, пл.”Свобода” № 4

 21. гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методий Кусев" № 9

 22. гр. Сливен 8800, бул. ”Цар Освободител” № 1

 23. гр. Бургас, ул. "Трапезица" № 5

 24. гр. Смолян 4700, бул. "България" № 12

 25. гр. Варна 9000, площад „Св. Св. Кирил и Методий” № 2

 26. гр. Добрич 9300, бул. „25-ти септември” № 25, Бизнес център Добрич;

 27. гр. Перник 2300, ул. „Кракра” № 15


- По проект 0040-ЦКЗ-2.2:

1. гр. София, ул. „Сердика” № 6-8, ет. 2


ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена по договора е в размер на .................. (.............................) лева без ДДС, или .................. (.............................) лева с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор. Общата цена включва всички разходи за доставката и монтажа на офис обзавеждането, включително и транспортни разходи, застраховки, такси, мита и др.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва авансово плащане.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% от стойността на всяка извършена доставка с вкл. ДДС в срок до 10 (десет) работни дни след подписан двустранен предавателно-приемателен протокол и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по който е извършена доставката и монтажа. В двустранния предавателно-приемателен протокол се посочва мястото на изпълнение на договора, за което се отнася протокола, доставеното и монтирано офис обзавеждане, единичните цени, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и общата цена на доставката за конкретното място на изпълнение.

(4) За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявките и предавателно-приемателните протоколи по предходната алинея се подписват от …………………………………………………………..

(5) Плащанията по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път в лева по следната банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

No на сметка/ IBAN ………………………….

Банков код/ BIC ………………………………

Банка ………………………………


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави и монтира офис обзавеждането, съгласно Техническо предложение – Приложение № 1 и Предлагана цена – Приложение № 2, при условията и сроковете на този договор, на посочените в договора места за изпълнение.

2. да запази помещенията, в които ще извърши монтажа . В случай, че в помещенията са нанесени щети, същите се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да съдейства на представителите на УО на ОПТП, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Сметната палата, Звеното за вътрешен одит, в администрацията на Министерския съвет, Европейската комисия, Европейската сметна палата, както и Европейската служба за борба с измамите да извършват проверки, инспекции и одити в съответствие с приложимото национално и общностно законодателство.

4. при поискване, от възложителя, да осигури достъп до активите и информацията по договора на проверяващите национални контролни органи и на контролните органи на Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършената работа при условията на настоящия договор;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по договора;

3. да получи договореното възнаграждение в сроковете и при условията на настоящия договор.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извършва плащанията по този договор съгласно сроковете и начина, посочени в него.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме всяка доставка и извършения монтаж, както и цялостно изпълнение на офис обзавеждането по реда, посочен в настоящия договор.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за осигуряване на достъп на лицата, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до помещенията, в които ще се извърши доставката и монтажа.(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;

2. да извършва проверка на качеството на извършената доставка, като изисква от изпълнителя предоставяне на техническа документация. Техническата документация, която e на чужд език се представя и в превод на български език.

3. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни задълженията по договора в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.VІ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на скрити недостатъци и/или несъответствия след извършения монтаж, отразени в констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриването на недостатъка/несъответствието, но не по-късно от 10 дни от приемането на доставката. След съставянето на протокола ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно го предявява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Сроковете за предявяване на рекламациите започват да текат от момента на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 3, ал. 3 от настоящия договор.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде указания за експлоатация на офис обзавеждането при подписване на всеки приемо-предавателен протокол по договора.
VІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 7. (1) Гаранционният срок на мебелите е до ……………………….. (съгласно техническото предложение).

 1. По време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява безплатно всички възникнали повреди при употреба, съгласно указанията за експлоатация.

 2. Приемането на сигнал по време на гаранционния срок става чрез писмено уведомяване изпратено по поща или по факс на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникналата повреда. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме действия за отстраняването на повредата в срок от 15 /петнадесет/ календарни дни от уведомяването му, като двете страни подписват протокол, в който се отразява повредата и срока за отстраняването й.

 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди, причинени поради неспазване на указанията за експлоатация.


VІІІ. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 8. (1) Всички данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със сключването и изпълнението на този договор ще се третират от страните като конфиденциална информация.

(2) Страните се задължават да пазят в тайна, да не разпространяват на трети лица и да опазват от неоторизиран достъп информацията, станала им известна при или по повод изпълнението на задълженията им по настоящия договор, включително и след прекратяването на същия.

(3) Всяка от страните се задължава да информира другата при нарушаване на изискванията за опазване на поверителност на информацията по този договор.

(4) В случай на прекратяване на договора, всяка от страните определя предоставената информация, която другата страна трябва да унищожи. Унищожаването на носителите на информация се извършва по начин, който да не позволява нейното възстановяване. Това се отнася и за информацията, предоставена на електронен носител.

(5) В случай на необходимост от предоставяне на трети лица на поверителна информация, е необходимо изричното и писмено съгласие на другата страна по договора за всеки отделен случай.
IХ. ГАРАНЦИИ

Чл. 9. (1) При сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя безусловна и неотменима гаранция за добро изпълнение на договора в размер 3 (три) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Министерския съвет: БНБ, Централно управление – IBAN – BG38 BNBG 9661 3300 1579 01, БНБ, BIC – BNBGBGSD или банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение след приключване на договора и одобряване на работата, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:

а) в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
X. НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. (1) При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,5 % от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази сума.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази сума.

(3) За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15(петнадесет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на предвидените неустойки.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните договорът може да бъде прекратен от изправната страна с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна.

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.XIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 12. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
XIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. (1) За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ………; електр. поща: ……; или с препоръчано писмо на адрес:…………

(2) Уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва писмено по факс:.............................; или с препоръчано писмо на адрес: ..................................................................................

(3) Страните определят следните представители, които да следят за изпълнение на задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в договора документи (протоколи, уведомления, заявки и др.), както следва:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 16. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, ще се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за разрешаване пред компетентен български съд по реда на ГПК.

Чл. 17. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Неразделна част от този договор са:

1. Техническо предложение;2. Ценово предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Росен Желязков)
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Ясен Стефанов)
Проекти № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси.”, (BG161PO002-3.3.01-0002-C0001) и № 0040-ЦКЗ-2.2 „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН”(BG161PO002-2.2.01-0002), изпълнявани от дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в Администрацията на Министерския съвет. Проектите се  финансират от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


с. 1

скачать файл